Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bankanın sorumlu olduğu miktar için çek aslının bankaya verilmesi mi gerekir?

Yanıt
Old 18-04-2009, 09:40   #121
Av. Elif Handan

 
Varsayılan

Çekin yazıldığı tarihteki bankanın sorumlu olduğu miktarı isteyeceksiniz.( Örneğin ;2007 yılında düzenlenmiş ve yazılmış bir çek ise 410 Tl isteyeceksiniz.)
Old 20-04-2009, 09:08   #122
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Y.19. Hukuk Dairesi 2007/6259 E.N , 2008/1565 K.N.

Davacı vekili, muhatabı davalı banka olan 12 adet çekin ciro yolu ile hamili bulunan müvekkili şirketin söz konusu çekleri şirket çalışanı Hamdi'ye tahsil için ciro ettiğini ve çeklerin bankanın Avcılar Şubesine ibraz edildiğini, çeklerin müsait olmadığı bildirilerek karşılıksız şerhi yazıldığını, 3167 sayılı Yasa'nın 10. maddesi gereği her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu meblağ bankadan talep edilmesine rağmen ödenmediğini, alacağın tahsili için girişilen icra takibine de haksız olarak itiraz edildiğini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, davacı firma çalışanı tarafından müvekkili bankanın şubesine ibraz olunan çeklerin, karşılığı bulunmaması ve ibraz edenin bankalarının ödemekle mükellef olduğu kısmi karşılığı talep etmemesi nedeni ile arkaları yazılarak iade olunduğunu, çek asıllarının yasa gereği bankaya teslim edilmesi halinde kısmi ödeme yapmakla mükellef olduklarını, davacı tarafın çek asıllarını teslim etmediğini savunarak davanın reddi ile lehlerine tazminata hükmolunmasını istemiştir.
Mahkemece, dava konusu olayda davacı tarafından ibraz anında bankanın sorumlu olduğu miktar kabul edilmediğinden daha sonra icra takibine konu edemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu çeklerin arkasında bulunan şerh, davacının yasadan doğan alacağını talep etmesine engel değildir. Çekin süresinde bankaya İbraz edildiği ve karşılıksız çıktığı anlaşıldığına göre davanın kabulü gerekirken, yanılgılı gerekçelerle reddi bozmayı gerektirir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle karann davacı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın İstek halinde iadesine, 22.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

davalı bankanın " çek asıllarının yasa gereği bankaya teslim edilmesi halinde kısmi ödeme yapmakla mükellef olduklarını, davacı tarafın çek asıllarını teslim etmediği " yönündeki savunmasına karşı yrgtyın kararı bozması sorunun cevabı olabilir mi acaba

İşaretli yerlere dikkat etmiş miydiniz? Bu karar da diğer kararlardan farklı değil. Yargıtay'ın açık Kanun hükümlerini görmezden gelecek şekilde kararlar verebileceğini ve özellikle de böyle bir hukuka aykırılığı istikrarlı bir tutumla içtihat yoluyla meşrulaştırabileceğini zannetmiyorum. Bu yönde açık bir karar olmadığı sürece konuyla ilgili Yargıtay'ın tutumunu doğru bir şekilde değerlendirebilmek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum.
Old 20-04-2009, 11:35   #123
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kilimanjaro
İşaretli yerlere dikkat etmiş miydiniz? Bu karar da diğer kararlardan farklı değil. Yargıtay'ın açık Kanun hükümlerini görmezden gelecek şekilde kararlar verebileceğini ve özellikle de böyle bir hukuka aykırılığı istikrarlı bir tutumla içtihat yoluyla meşrulaştırabileceğini zannetmiyorum. Bu yönde açık bir karar olmadığı sürece konuyla ilgili Yargıtay'ın tutumunu doğru bir şekilde değerlendirebilmek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum.

işaretli yerlere dikkat ettim ama benim daha işaretlendirdiğim bankanın " davacı tarafın çek aslını teslim etmediği" savunmasının yargıtayca dikkat edilmediği hususunu belirtmek istemiştim.
Old 20-04-2009, 12:00   #124
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Bu karardan benim anladığım kadarıyla; vatandaş çek asıllarıyla birlikte kanuni sorumluluk tutarını talep için bankaya müracaat etmiş ve fakat banka, bu kişiye:

1) Talepte bulunanın son ciranta olmadığı,
2) Çeklere basılan kaşelerde feragat beyanının bulunduğu, bu beyan ile çek hamilinin kanuni sorumluluk tutarının talep edilmesinden vazgeçmiş olduğunu,

ileri sürerek ödeme yapmamıştır. Davacı bu red üzerine ilamsız icra yoluna başvurmuş ve bankanın itirazı üzerine takip durmuştur. Açılan itirazın iptali davasında yerel mahkeme, "davacı tarafından ibraz anında bankanın sorumlu olduğu miktar kabul edilmediğinden daha sonra icra takibine konu edemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine" karar vermiştir. Yargıtay ise, "dava konusu çeklerin arkasında bulunan şerh, davacının yasadan doğan alacağını talep etmesine engel değildir" gerekçesiyle kararı bozmuş.

Yani ortada bankaya yapılmış bir başvuru ve bankanın red cevabı bulunuyor. Bu aşamadan sonra icra yoluna başvurmak elbette mümkün. Hem talebi reddedip hem de "öncelikle çek asıllarını vermen gerekir" iddiasının bir dayanağının bulunmadığı çok açık. Bununla birlikte, icra dosyasına banka tarafından ödeme yapıldıktan sonra bankanın talebi halinde, alacaklı taraf, çek asıllarını bankaya götürüp teslim etmek ve bankadan onaylı suretleri almak mecburiyetindedir diye düşünüyorum.
Old 29-04-2009, 10:15   #125
alperyldrm

 
Varsayılan

bankaya yazılı olarak talepte bulundum çek aslını sunarak onlarda yazılı olarak bankanın sorumlu olduğu miktarı veremeyeceklerini beyan ettiler. Bende X icra müdürlüğünde ilmasız takip başlattım. Bankanın icra dosyasına beyanı aynen şöyle ;

" icra takibi yetkisiz yerde açılmıştır, yetkili icra dairesi X icra müdürlüğüdür ( ben zaten icra takibini X icra müdürlüğünde başlattım ki... )

borca karşı beyanlarımız:hamil çek aslını bankaya teslim etmediğinden bankanın sorumluluğu doğmamıştır.çek aslının tarafımıza teslim edilmesi ve çekin yasal unsurları taşıdığı takdirde sadece yasal sorumluluk Tutarını ödemeye hazırız"

yukarıdaki öncelikle bir itiraz var mı onu anlayamadım. Yetki itirazı dediğim gibi ödeme emri incelenmeden yapılmış. Borca itiraz varmı yokmu oda belli değil. çek aslı sunulmamış diyor. ben çek aslını sundum yazılı başvurdum yazılı red verdiler.

Ben bu dilekçeyi itiraz algılayıp itirazın iptali mi açayım ? tabi icra müdürü bunu itiraz görüp takibi durdurursa
Old 30-04-2009, 11:22   #126
av.togo

 
Varsayılan

herkese öncelikle çok teşekkürler,mesleğe yeni başladım ve bana bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum.
benim sorularım şunlar;
1)çek bankaya ibraz edilmiş ve banka çekin arkasına ''...tarih ve .. saatte ibraz edilen işbu çekin hesabında bakiye bulunmamakta olup tamamen karşılıksızdır. Hamil bankamızın ödemekle yükümlü olduğu tutarı talep etmemiş ve bu hakkından feragat ettiğini beyan etmiştir'' kaşesi vurmuştur. Biz bu bankaya yazılı olarak yükümlü olduğu miktarı talep etsek ve muhtemelen gelecek red cevabına göre icra takibi yapmamız mümkün olacak mıdır?
2)takasa verilen çekin arkasına karşılıksızdır kaşesi vurulmuştur. Çekin ait olduğu banka şubesine yazılı olarak başvurmamız sorumlu olduğu miktarı ödemelerini gerektirir mi? Aksi taktirde icra takibi yapılabilir mi?
3)zaman aşımı konusunda tereddütlerim oluştu, bankanın sorumlu olduğu miktarın zaman aşımını ibraz tarihinden itibaren 10 yıl olarak mı kabul etmeliyiz?
Old 30-04-2009, 17:35   #127
av.cemile

 
Varsayılan

Bence bu bir itiraz değil, banka borcu kabul etmiştir fakat "icra takibine gerek yoktu, çek aslını sunsa idi ödeyecektim" demekte ve icra takibinden kaynaklanan ek masrafları (Vekalet ücreti ve takip masrafları vs)ödemekten kaçmaya çalışmaktadır. İcra dairesi bunu itiraz diye algılarsa zaten itirazın iptali davası açmalı ve masraf ve vekalet ücreti ile birlikte zorunlu bedelin ödenmesi için takibin devamına karar verilmesini istemelisiniz. Çünkü nihayetinde bu takibin açılmasına çek zorunlu bedelini usulüne uygun başvurunuza rağmen ödemeyen banka sebep olmaktadır.
Old 18-05-2009, 12:49   #128
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Yargıtay 19. HD 2004/9172 E., 03.03.2005 tarih ve 2005/2222 sayılı Kararı ile aynı dairenin 2004/6909 E., 15.02.2005 tarih ve 2005/1234 sayılı kararlarıyla ilgili farklı yorum ve değerlendirmeleri sona erdirecek bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum:

http://www.vekil.net/forum/soru-ceva...i-icra-takibi/

Bu karardan sonra sanırım kimse 19. Hukuk Dairesi'nin kimi kararlarının çek aslının bankaya götürülmesinin gerekmediğine dayanak oluşturduğunu düşünmeyecektir
Old 19-05-2009, 11:42   #129
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kilimanjaro
Yargıtay 19. HD 2004/9172 E., 03.03.2005 tarih ve 2005/2222 sayılı Kararı ile aynı dairenin 2004/6909 E., 15.02.2005 tarih ve 2005/1234 sayılı kararlarıyla ilgili farklı yorum ve değerlendirmeleri sona erdirecek bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum:

http://www.vekil.net/forum/soru-ceva...i-icra-takibi/

Bu karardan sonra sanırım kimse 19. Hukuk Dairesi'nin kimi kararlarının çek aslının bankaya götürülmesinin gerekmediğine dayanak oluşturduğunu düşünmeyecektir


T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2008/5761
Karar No: 2009/875


YARGITAY İLAMI
Mahkemesi: Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarih: 29/01/2008
No: 2007/1165-2008/123
Davacı: ......................
Davalı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vekili Av. Nurdan Batum
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- KARAR -

Davacı vekili, 3167 sayılı Yasanın 4814 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca karşılıksız çıkan çekler nedeniyle bankadan her bir çek yaprağı için 370 YTL ile sorumlu olduklarını, davalı bankanın ibraz edilen beş adet çek nedeniyle sorumlu olduğu tutarı ödememesi üzerine başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, bankanın sorumlu olduğu miktarın ödenmesi talebi ile müvekkiline başvurulmadığını, çek asılları ibraz edildiğinde derhal ödeme yapılacağı hususunu itiraz dilekçesinde ileri sürdüklerini, takibe müvekkilince sebebiyet verilmediğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre davalı bankanın ödeme yükümlülüğünün doğması için çek asıllarının davacı yanca bankaya ibrazı gerektiği, davacının ise bu usulü yerine getirmediği, ödeme yapılması için davalı bankaya sözlü başvuru yapılmasının yeterli olmadığı, başvurunun yazılı olarak ispatlanması durumunda bankanın ödeme yükümlülüğünün doğacağı, davacının çek asıllarını davalı muhatap bankaya teslim etmeyerek (teslim etmeyi de halen kabul etmeyerek) doğrudan icra takibi başlatmasının yerinde olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 09.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.”Uzun tartışmalardan sonra bu karar iyi oldu.Teşekkür ederiz karar için

Sormak istediğim bir soru var.Kararda " halen de teslim etmeyi kabul etmeyerek" derken dava esnasında ben çeki teslim edersem dava ne olacak, düşecek sanırım ?
Old 28-07-2009, 10:21   #130
Avrasya

 
Varsayılan

3167/10 gereğince yapılan icra takibinde yetki uygulaması nasıl işliyor?

Takibi nerede açarsanız açın, yetkiye itiraz ediliyor.
Old 28-07-2009, 19:30   #131
Mozkul

 
Varsayılan

İcra takibi yerine en doğru yol benim düşünceme göre şöyle olacaktır.

1.Öncelikle bir dilekçeyle(bu dilekçeye, vekaletname , çek fotokopileri, zamanaşmı, ahzu kabz ve ibraz süresine ilişkin yargıtay kararları ve emsal mahkeme kararlarıda eklenmek suretiyle) bankanın herhangi bir şubesine çek asıllarıyla birlikte başvurulmalıdır.Dilekçede dilekçe ekinde çek asıllarının olduğu muhakkak belirtilmelidir.(3167 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince sorumlu olunan miktardan sorumlu olan bankadır.Bu nedenle Tüzel Kişiliği olmayan şubelerin Genel Müdürlüğe hitaben yazılmış dilekçeleri "Bu çeki şubesine götürün" diyerek almamaları mümkün değildir.Nitekim uygulamada dilekçeler alınmakta ancak çekin bağlı olduğu şubeden onay istenmeketdir ki bu durum başvurucuyu bağlamaz.Bu bankanın kendi iç ilişkisidir.Başvurucunun elinde çek asıllarıyla beraber bankaya başvurduğunu gösterir dilekçenin alındığına dair bir alındı ibaresine sahip dilekçe örneğinin olması daha sonra dava yoluyla bu hakkını kullanması konusunda zaruridir.Bu şekilde bulunan dilekçeyele açılan davada kabul görecektir.)

2.Talebi kabul edilmeyen başvurucu elinde alındı ibareli başvuru dilekçesiyle beraber hukuk mahkemelerinde dava açcak ve daha sonra kabul halinde konuyla ilgili olarak icra takibine geçecektir. (dilekçesinin alındığına dair dilekçesinin üzerinde bir ibare olması dahi yeterlidir.)Burada bir sorun daha ortaya çıkablir ki bu sorunun çözümü eldeki mevcut imkanlara göre size kalmaktadır.Bankanın ibraz edilen dilekçeyi almak istememesi veya alındı ibaresi koymak istememsi gibi.Bu hallerde birbaşka avukat meslektaşın veya bir başka kişinin de bulunacağı şekilde beraber bir tutanak tutulup, tutanakta dilekçenin alınmadığı belirtilmelidir.Veya noter vasıtasıyla durum tespit ettririlebilir.Ben genelde ilk yolu tercih ediyorum.Bu yol daha kolay.

3.Burada bazı bankalar çekin ibraz edilmediğinden davanın reddini istemektedirler.Bu itirazı engelleyecek olan elimizdeki alındı ibareli dilekçe olacaktır.

4.Bazı bankalar ise dava sırasında çekin ibrazı halinde ödemeyi yapacakları şeklinde beyanlarla davayı kabul etmektedirler.Buna ilişkin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemelerinden bazıları çekin ibrazı halinde ödemenin yapılması şeklinde kararlar vermiştir.

5.711 şerhli çekler için sayın meslektaşarımın görüşlerini varsa bu konuda karar örneklerini burada yayınlamalarını rica ediyorum.Elimde böyle bekleyen bazı çekler var ancak emin olamıyorum.

6.Çek sırasında miktarın istenmemiş olması , matbu kaşelerde belirtilen hamil istemedi şeklinde ifadelere rağmen ve aynı zamanda feragat niteliğinde bir belge imzalanmamış olması halinde mahkemeler kabul kararı vermektedir.Bu şekilde olan bir davaya ilişkin kararı siteye ekliyorum.

7.Benim görüşüme göre çeki ibraz eden son ciranta alacağından feragat etmiş olsa bile sorumluluk miktarı açısından diğer cirantaların tekrar başvuru yapmasına bu durumun engel olacağını düşünmüyorum.

8.Bazı bankalar halen 3167 sayılı kanunun 6.maddesini dayanak göstererek takasa giren çeklerde 15 günü geçmiş çeklerde halen ödeme yapmamakla beraber büyük çoğunluğu ödemeyi yapmaktadırlar.

9.Sorumluluk miktarıyla ilgili ilk çıkan kararlardan olan bir kararıda yine buraya ekliyorum.

10.İcra takibi açmayı düşünen meslektaşlarım için söylüyorum,Takibin borçlusu muhatap banka olacağından genel usul kurallarına göre muhatap bankanın genel merkeznin bulunduğu yer icra daireleri ve mahkemleri yetkili olacaktır.Çünkü takibin tarafı olabilecek tüzel kişilik banka genel merkezidir.Ancak hemen yukarıda belirtilen karar göre çek ibrazı yapılmadan yapılacak bir icra takibi ve buna ilişkin açılacak itirazın iptali davası reddedilecek gibi görünüyor.

Old 07-10-2009, 13:48   #132
çözümhukuk

 
Varsayılan

Bankanın sorumlu olduğu miktarı ödememesi ile ilgili yeni sorunlar:
--Çekteki imza uyuşmadığından banka ödeme yapmıyor....
--''Şirket müdürü çeki imzalayanın imzaya yetkili olmadığını söyledi,ödeme yapmayın dedi.Ödeme yapamıyoruz."
Meslektaşlarımın yorumlarını bekliyorum.
Saygılarımla....
Old 07-10-2009, 13:58   #133
çözümhukuk

 
Varsayılan

Bir sorum daha var:
karşılıksız çıkan çekler için savcılığa şikayette bulunduk.Çekin fotokopilerini 'aslı gibidir' diye onayladık ve dilekçemize ekledik.Şikayetten sonraki bir tarihte çeki bankaya götürüp bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan tahsil ettik çeki bıraktık,onaylı örneğini aldık.
Savcılığa yaptığımız başvuruda çekin onaylı örneğinin fotokopisi değil ilk halinin fotokopisinin bulunması
ileride sorun olur mu?
Saygılarımla...
Old 07-10-2009, 14:16   #134
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çözümhukuk
Bankanın sorumlu olduğu miktarı ödememesi ile ilgili yeni sorunlar:
--Çekteki imza uyuşmadığından banka ödeme yapmıyor....
--''Şirket müdürü çeki imzalayanın imzaya yetkili olmadığını söyledi,ödeme yapmayın dedi.Ödeme yapamıyoruz."
Meslektaşlarımın yorumlarını bekliyorum.
Saygılarımla....


Yukarıda yayınlanmış kararlar gibi bende onlarca karar var. Hepsindede olumlu kararlar aldım. Yalnız çekteki imzalar keşideciye ait değilse ; çekin yasal unsurları oluşmadığından davanın reddine karar verileceğini düşünüyorum. İcra takibi ve dava açarsanız banka çekin yasal unsurlarının oluşmadığını iddia edecektir. Belki ennihayetinde banka davayı keşideciye ihbar eder. Ve/Veya bilirkişi incelemesi yaptırır. Sonuca göre karar çıkar
Old 07-10-2009, 14:48   #135
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çözümhukuk
Bir sorum daha var:
karşılıksız çıkan çekler için savcılığa şikayette bulunduk.Çekin fotokopilerini 'aslı gibidir' diye onayladık ve dilekçemize ekledik.Şikayetten sonraki bir tarihte çeki bankaya götürüp bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan tahsil ettik çeki bıraktık,onaylı örneğini aldık.
Savcılığa yaptığımız başvuruda çekin onaylı örneğinin fotokopisi değil ilk halinin fotokopisinin bulunması
ileride sorun olur mu?
Saygılarımla...

Kesinlikle sorun olmaz..
Old 10-11-2009, 13:18   #136
Yekta

 
Varsayılan ödemeden men talimatı

Merhaba,
Çek yaprağı bedelini almak için icra takibi başlattım.Zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle itiraz edildi.İtirazın iptali yoluna başvurduk ve davayı kazandık fakat icra inkar tazminatına hükmedilmedi.Şimdi kararı dosyaya sunup vekalet ücreti ve masrafları aynı dosyada talep etmem mümkünmü yoksa ayrı bir icra takibiylemi talep etmeliyim.
İkinci olarak çek Samsun şubesine aitse Bursa şubesindeki bankaya karşı icra takibi başlatmam mümkünmüdür.
Üçüncü olarak ödemeden men talimatı verilen çeklerle ilgili olarak icra takibi yapmam mümkünmüdür.
Saygılar...
Old 10-11-2009, 14:00   #137
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yekta
Merhaba,
Çek yaprağı bedelini almak için icra takibi başlattım.Zamanaşımına uğramış olduğu gerekçesiyle itiraz edildi.İtirazın iptali yoluna başvurduk ve davayı kazandık fakat icra inkar tazminatına hükmedilmedi.Şimdi kararı dosyaya sunup vekalet ücreti ve masrafları aynı dosyada talep etmem mümkünmü yoksa ayrı bir icra takibiylemi talep etmeliyim.
İkinci olarak çek Samsun şubesine aitse Bursa şubesindeki bankaya karşı icra takibi başlatmam mümkünmüdür.
Üçüncü olarak ödemeden men talimatı verilen çeklerle ilgili olarak icra takibi yapmam mümkünmüdür.
Saygılar...

1. Kararı durmuş olan icra dosyasına sunmalısınız. Böylece takibin devamı sağlanmış olacak. İcra müdürü kararı gözönüne alarak tekrar bir kapak hesabı çıkaracak. Bu hesap karardaki yargılama gideri, vekalet ücreti v.s. alacaklarınızı da içerecek.

2.Şubeye karşı takip başlatamazsınız. Muhatap tüzel kişiliği olan bankadır.

3.Ödemeden men talimatı çekin iptali v.b. sebeplere dayanıyorsa başlatamazsınız. İlgili bankadan çek hakkında iptal kararı verilip verilmediğini öğrenin. Aksi takdirde sebepsiz yere verilen ödemeden men talimatı varsa takip başlatabilirsiniz.
Old 10-11-2009, 19:49   #138
Yekta

 
Varsayılan yetki itirazı

Teşekkur ederım Yasir bey, ikinci cevabınızı pek anlayamadım.Yanı çekin keşide olduğu şehirdeki bankaya karşımı takibi başlatmalıyım yoksa bulunduğum şehirdeki genel merkez veya şubeyemi başlatmalıyım.Yetki itirazı olabilir mi?

Diyelimki çek Halk Bankası Samsun merkez şubesine ait bir çek, ben Halk Bankası Bursa Merkez şubesine karşı bu takibi başlatabilirmiyim?
Old 11-11-2009, 00:43   #139
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yekta

Diyelimki çek Halk Bankası Samsun merkez şubesine ait bir çek, ben Halk Bankası Bursa Merkez şubesine karşı bu takibi başlatabilirmiyim?

Ben de başka türlü sorayım, elimde icra takibine konmuş/konmamış çekler var. Kiminin keşide yeri Antalya, kimi yozgat kimi k.maraş... Bunlar için xxxx bankası aleyhine alacaklının bulunduğu Bursa İcra Müdürlüklerinde takip açabilir miyim?

Neticede bankanın 3. kişi çek hamiline karşı sorumluluğu keşideciye çek karnesi vermesiyle kurulan kanundan doğan bir gayri nakdi kredi ilişkisi olduğuna göre, buna da genel hükümler uygulanacağına göre, para alacağı için müvekkilin bulunduğu yargı çevresinde takip yapabilmeliyim diye düşünüyorum ama tam da emin değilim.
Old 11-11-2009, 09:26   #140
bahar kesici

 
Varsayılan

Biz elimizdeki farklı keşide yerlerine ait çekleri müvekkilin bulunduğu yer icra dairesinden koyduk. Yetki itirazı geldi, ancak reddedildi.
Old 11-11-2009, 12:15   #141
Yekta

 
Varsayılan yetki

Bahar hanım yetki itirazının reddedilmesinin gerekçesi neydi acaba.Teşekkürler
Old 11-11-2009, 12:55   #142
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çözümhukuk
Bir sorum daha var:
karşılıksız çıkan çekler için savcılığa şikayette bulunduk.Çekin fotokopilerini 'aslı gibidir' diye onayladık ve dilekçemize ekledik.Şikayetten sonraki bir tarihte çeki bankaya götürüp bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan tahsil ettik çeki bıraktık,onaylı örneğini aldık.
Savcılığa yaptığımız başvuruda çekin onaylı örneğinin fotokopisi değil ilk halinin fotokopisinin bulunması
ileride sorun olur mu?
Saygılarımla...

Olmaması gerek ama bizde bir kere oldu. Savcılık "çekin aslı bankadadır, o halde müşteki yetkili hamil değildir" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. İtirazın neticesini uzun süredir bekliyoruz.
Old 11-11-2009, 15:00   #143
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yekta
Teşekkur ederım Yasir bey, ikinci cevabınızı pek anlayamadım.Yanı çekin keşide olduğu şehirdeki bankaya karşımı takibi başlatmalıyım yoksa bulunduğum şehirdeki genel merkez veya şubeyemi başlatmalıyım.Yetki itirazı olabilir mi?

Diyelimki çek Halk Bankası Samsun merkez şubesine ait bir çek, ben Halk Bankası Bursa Merkez şubesine karşı bu takibi başlatabilirmiyim?

Rica ederim.

Ben borçlu muhatabın kim olacağına ilişkin cevap vermiştim. Takipte borçlu muhatap olarak xxxx Bankası A.Ş. olmalıdır. Çünkü şubelerin tüzel kişiliği yoktur. Şubeyi muhatap göstererek takibe girişemezsiniz.
Yetki konusuna yönelik ise genel yetkili davalının ikametgahı yani XXX bankasının genel müdürlüğünün olduğu yer genel yetkilidir.
Ancak sayın AV.SEDAT'ın da belirttiği gerekçe ile (kanundan doğan bir gayri nakdi kredi ilişkisi olduğuna göre, buna da genel hükümler uygulanacağına göre, para alacağı için müvekkilin bulunduğu yargı çevresinde takip yapılabilir) bir mahkeme kararı aldık. Şu anda temyiz aşamasında. Mahkeme gerekçe olarak "BK 73 madde uyarınca alacaklı yanın ikametgahımahkemesi ve icra daireleri yetkilidir dedi.
Old 19-11-2009, 00:43   #144
Mozkul

 
Varsayılan Savcının Dikkatine!

Alıntı:
Alıntı:Yazan çözümhukukBir sorum daha var:
karşılıksız çıkan çekler için savcılığa şikayette bulunduk.Çekin fotokopilerini 'aslı gibidir' diye onayladık ve dilekçemize ekledik.Şikayetten sonraki bir tarihte çeki bankaya götürüp bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan tahsil ettik çeki bıraktık,onaylı örneğini aldık.
Savcılığa yaptığımız başvuruda çekin onaylı örneğinin fotokopisi değil ilk halinin fotokopisinin bulunması
ileride sorun olur mu?
Saygılarımla...

Olmaması gerek ama bizde bir kere oldu. Savcılık "çekin aslı bankadadır, o halde müşteki yetkili hamil değildir" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. İtirazın neticesini uzun süredir bekliyoruz.

Sanırım savcının 3167 sayılı kanunun 4.maddesinden haberi yok.
Umarım böyle gülünç ve bizleri zor durumda bırakacak başkaca kararlar ortaya çıkmaz.


ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK
HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN(1)

İbraz ve ödeme:
Madde 4– (Değişik: 26/2/2003-4814/3 md.)
Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.
Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
___________________
1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı’nın 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2003/1) sayılı Tebliği’ne bakınız.

Sayfa 1
6634


Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
Old 19-11-2009, 14:20   #145
dsahutoglu

 
Varsayılan

çek asılları icra dosyasındadır. çek asılları icra dosyasında olmasına rağmen bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan hangi yöntemle ve nasıl istemeliyiz. bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim. ????? İcra müdürü diyor ki çek asılları icra dairemizde olduğu için bunu ben bankadan talep edemem yasal dayanağı yokmuş????
Old 20-11-2009, 18:50   #146
Mozkul

 
Varsayılan

Alıntı:
çek asılları icra dosyasındadır. çek asılları icra dosyasında olmasına rağmen bankanın sorumlu olduğu miktarı bankadan hangi yöntemle ve nasıl istemeliyiz. bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olurlarsa sevinirim. ????? İcra müdürü diyor ki çek asılları icra dairemizde olduğu için bunu ben bankadan talep edemem yasal dayanağı yokmuş????

Bankanın sorumlu olduğu miktarı talep edebimeniz için çek asıllarının bankaya ibrazı gerekmektedir.İbraz sonrası para tahsilatı yaparsanız bunuda açtığınız içra takibinizden düşmeniz gerekmektedir.

İcra müdürünün direkt talep edemeyeceğini düşünüyorum.Bu sitede de yayınlanan yargıtay kararlarında takibe taraf olmayan bankaya müzekkere yazılarak bu şekilde bir talepte bulunulamayacağı belirtilmektedir.

Kolay gelsin.
Old 03-12-2009, 18:40   #147
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Şu kararı paylaşmak istedim.
T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2008/5761
Karar No: 2009/875

YARGITAY İLAMI
Mahkemesi: Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarih: 29/01/2008
No: 2007/1165-2008/123
Davacı: ......................
Davalı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Vekili Av. Nurdan Batum
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, 3167 sayılı Yasanın 4814 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi uyarınca karşılıksız çıkan çekler nedeniyle bankadan her bir çek yaprağı için 370 YTL ile sorumlu olduklarını, davalı bankanın ibraz edilen beş adet çek nedeniyle sorumlu olduğu tutarı ödememesi üzerine başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, bankanın sorumlu olduğu miktarın ödenmesi talebi ile müvekkiline başvurulmadığını, çek asılları ibraz edildiğinde derhal ödeme yapılacağı hususunu itiraz dilekçesinde ileri sürdüklerini, takibe müvekkilince sebebiyet verilmediğini bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere göre davalı bankanın ödeme yükümlülüğünün doğması için çek asıllarının davacı yanca bankaya ibrazı gerektiği, davacının ise bu usulü yerine getirmediği, ödeme yapılması için davalı bankaya sözlü başvuru yapılmasının yeterli olmadığı, başvurunun yazılı olarak ispatlanması durumunda bankanın ödeme yükümlülüğünün doğacağı, davacının çek asıllarını davalı muhatap bankaya teslim etmeyerek (teslim etmeyi de halen kabul etmeyerek) doğrudan icra takibi başlatmasının yerinde olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 09.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.”
Old 04-12-2009, 11:49   #148
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Söz konusu talepler münferit olmaktan çıkıp yaygın hatta topluca gelmeye başladığında hem 11 hem 19 HD lerin görüşünde bankalar lehine vukuu bulan 180 derecelik değişime şaşıran avukat var mı? Ben de bunu merak ediyorum.
Old 04-12-2009, 16:26   #149
hırs

 
Varsayılan


Peki yetki hususundaki bankanın itirazı nasıl değerlendirilecektir? yetkili mahkeme ve icra dairesi neresi?
Old 05-12-2009, 12:58   #150
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Yetki konusunda sıkıntı yoktu(muş) zaten, kanundan doğan gayri nakdi kredi ilişkisive 3. kişiye karşı para borcundan sorumluluk hükümlerine göre alacaklının ikametgahı yetkili olabiliyor. Ancak bu son karar %100 bütün eski içtihatları ezerek oturmuş uygulama haline geleceğinden, İstanbul gibi çeki icraya koyrken icraya fiilen vermediğiniz şehirler dışında konunun fiilen uygulama olanağı kalmadı. Çek icra kasasından (tahsil veya feragat) çıktıktan sonra bankaya ibraz ederseniz ancak o zaman alabiliyorsunuz parayı.

Halbuki başta düşünülen ve uygulanan; çekin ödeme için ibrazının aynı zamanda 475 i talep anlamına da geldiği, hamilin parayı istemediğine dair yazılı beyanı olmadıkça karşılıksız kaşesi vurulduğunda bankanın 475 için temerrüdünün de oluştuğu; çek aslı icra kasasında da olsa banka aleyhine 49 takip yapılabileceği, itiraz halinde İTM ni itirazı kaldırabileceği şeklindeydi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar ödemeden men talimatı ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 13 18-12-2009 16:10
Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Av.Engin Özoğul Hukuk Soruları Arşivi 50 01-03-2008 12:19
çekin aslının bankaya verilmesi advocat63 Meslektaşların Soruları 3 03-10-2007 14:04
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 05-09-2007 12:02
bankanın sorumlu olduğu miktar Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 10 30-03-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,14658594 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.