Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5607 S.lı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Son Eklenen Şerhler

5607 S.lı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 3] Maddede Yapılan Değişiklikler
Bu madde başlığı “Suçlar ve kabahatler “ iken, 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “sahte belge kullanmak suretiyle” ibaresi “aldatıcı işlem ve davranışlarla” şeklinde; “bir yıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir. 18/6/2014 ta...
(Şerh No: 15642 - Ekleyen: Serkan KARABACAK - Tarih : 03-07-2014 09:50)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 6] Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarının Kayıt Altına Alınması Gerekliliği
T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 27.06.2007 / 19017 yazısıdır. Söz konusu düzenlemede 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar kapsamına giren cep telefonlarının geliş biçimi ile ilgili değil, eşyanın niteliği ile ilgili bir ayrıma gidilmiştir. Bu çerçevede, bireysel cep telefonu ithal işlemleri sadece zati eşya kapsamında olup, yurtdışından yolcu beraberinde veya posta ya da hızlı kargo...
(Şerh No: 9439 - Ekleyen: Av.Engin EKİCİ - Tarih : 07-01-2011 11:52)

"Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar" Anayasa'nın 38. maddesindeki "kanunsuz suç olmaz" ilkesi gereğince hangi eylemin suç sayılacağının yasa ile belirlenmesi zorunludur. İtiraz konusu kuralla kimi malların i...
(Şerh No: 4982 - Ekleyen: Av.Hasan MOLLAOĞLU - Tarih : 08-04-2010 20:48)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 8] Maddenin Değişiklikten önceki metni
(MÜLGA FIKRA RGT: 07.07.2009 RG NO: 27281 KANUN NO: 5911/68) (YÜR. TAR.: 07.10.2009) (4) Tekerrüre esas alınacak idarî para cezaları hakkındaki kayıtların, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde tutulmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
(Şerh No: 4417 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 22-02-2010 12:08)

Kaçak mazot yakalanan aracın müsaderesini gerektirecek genel kriterlerin bulunmaması,
(Şerh No: 3861 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 05-02-2010 23:19)

Hükümden sonra 31.3.2007 gün ve 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 4926 sayılı Kanunu'nu yürürlükten kaldıran 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/11 madde fıkrası uyarınca yapılan değişiklik nazara alınarak bu hususun mahallinde değerlendirilmesinin gerekmesi,
(Şerh No: 3855 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 05-02-2010 23:01)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 27] Madde gerekçesi
Kanunun Yürütme maddesidir.
(Şerh No: 3565 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:34)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 26] Madde gerekçesi
Kanunun Yürürlük maddesidir.
(Şerh No: 3564 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:33)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. Geçici Madde 2] Madde gerekçesi
4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İslenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda suça konu eşyaya ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, maddede, adı geçen Kanun uyarınca davanın ertelenmesine karar verilmesi hâlinde, deneme süresinin dolup dolmadığına bakılmaksızın, el konulan eşyanın derhal tasfiye edileceği düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3563 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:31)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. Geçici Madde 1] Madde gerekçesi
Maddede, diğer mevzuatta, 1918 sayılı Kanun ve 4926 sayılı Kanuna yapılan atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 3562 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:28)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 25] Madde gerekçesi
Maddede, 4926 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.
(Şerh No: 3561 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:28)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 24] Madde gerekçesi
Maddede, kaçakçılık olaylarına ilişkin delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına yardımcı olunması amacıyla Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde kriminal laboratuarların kurulması öngörülmüştür.
(Şerh No: 3560 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:27)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 23] Madde gerekçesi
Madde ile, kaçak zannıyla eşya yakalanması halinde muhbir ve el koyanlara ödenecek ikramiyenin esas ve usulleri düzenlenmiş, ikramiyelerin el koyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödeneceği belirtilerek ikramiye tutarı olay bazında sınırlandırılmıştır.
(Şerh No: 3559 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:26)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 22] Madde gerekçesi
Maddede, gümrük bölgesine 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca belirlenen kapı ve yolların dışında giriş-çıkış yapılmasının yasak olduğu belirtilmiş, bu yasağa uymayan kişi ve taşıtların durdurulması ve aranması ile görevli memurların silâh kullanabileceği haller düzenlenmiştir. Maddede ayrıca, silâh kullanma yetkisi, keyfi silâh kullanmanın önüne geçilmesi amacıyla sınırlandırılmış ve silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan memurlara bağlı bulundukları kurum taraf...
(Şerh No: 3558 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:25)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 21] Madde gerekçesi
Maddede, kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve izlenmesi çalışmalarına ilişkin olarak yapılacak kontrollü teslimat işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmektedir.
(Şerh No: 3557 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:24)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 20] Madde gerekçesi
Maddede, gümrük komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve bu komisyonların kuruluş, çalışma usul ve esaslarının Gümrük Müsteşarlığı’nca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
(Şerh No: 3556 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:11)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 19] Madde gerekçesi
Maddede, kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların, olayı tam olarak ifade etmesi ve yargılama sürecinde tereddütlere yer bırakmaması için hangi bilgileri içereceği açıkça belirtilmiştir.
(Şerh No: 3555 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:10)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 18] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, kaçakçılık olaylarını bildiren kişilerin güvence altına alınarak kaçakçılık olaylarının ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmak için muhbirlerin kimliklerinin açıklanmaması ve bu kişiler hakkında tanık korumaya ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülmüştür.
(Şerh No: 3554 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:08)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 17] Madde gerekçesi
Maddede, kaçakçılık suçlarında mahkemelerin iddianamenin bir örneğini ilgili gümrük idaresine göndereceği ve gümrük idaresinin başvurusu üzerine davaya katılan olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3553 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:08)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 16] Madde gerekçesi
Maddede, Kanunda yer alan kabahatlere ilişkin idari yaptırım kararı vermeye yetkili merci, gümrük komisyonları olarak belirlenmiş; kaçakçılık davalarının özel ihtisası gerektirmesi nedeniyle kaçakçılık davalarına Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen mahkemelerce bakılacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3552 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:06)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 15] Madde gerekçesi
Maddede, Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşyanın sahibine iade edilemeyeceği hükme bağlanmış ve söz konusu eşyanın tasfiyesi ile ilgili usuller düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3551 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:06)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 14] Madde gerekçesi
Maddede, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile eşya müsaderesinin yanı sıra getirilen kazanç müsaderesine ilişkin esaslar göz önünde bulundurularak, eşyanın kazanç müsaderesine esas olacak kaim değerinin tespiti ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir.
(Şerh No: 3550 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:05)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 13] Madde gerekçesi
Maddede, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda kabahatle bağlantılı olarak benimsenmiş bulunan mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı ile ilgili hükme yer verilmiştir.
(Şerh No: 3549 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:04)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 12] Madde gerekçesi
Maddede, Kanunda tanımlanan suçların islenmesinde kullanılan her türlü araçla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suçla bağlantılı olarak benimsenen müsadere kavramı ile ilgili genel düzenleme ile kaçak eşya taşımasında kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü tasıma araçlarının müsaderesi ile ilgili özel düzenlemeye yer verilmiştir.
(Şerh No: 3548 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:03)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 11] Madde gerekçesi
Maddenin birinci fıkrasında, yabancı ülkelerden gelen yasak eşyanın yükleme ve tasıma belgelerinde belirtilmesi halinde kaçakçılık fiilinin oluşmayacağı ve eşyanın gümrüğe girişine izin verilmeden geldiği yere veya başka bir ülkeye iade edileceği düzenlenmiştir. Yasak eşyanın yükleme ve tasıma belgelerinde belirtilmemesi halinde 3 üncü madde hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Maddenin ikinci fıkrasında, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin ülkeye girişle...
(Şerh No: 3547 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 23:01)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 10] Madde gerekçesi
Maddede, kaçak şüphesiyle el konulan eşya ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan taşıt ve araçların muhafazası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
(Şerh No: 3546 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 18-01-2010 22:59)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 7] Madde gerekçesi
Maddede, hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, acentesi veya donatanının, Kanunda yer alan kaçakçılık suçuna ilişkin hükümler uyarınca cezalandırılacağı belirtilerek deniz taşıtlarına ilişkin özel düzenleme yapılmıştır.
(Şerh No: 3525 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 23:03)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 6] Madde gerekçesi
Maddede yolcu beraberinde getirilen kaçak eşyaya ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır. Yolcuların gümrük mevzuatına göre beraberlerinde getirme hakları bulunan eşya dışında bir eşyayı getirmeleri halinde eşyaya ilişkin gümrük vergileri birinci fıkrada belirtilen halde iki kat, ikinci fıkrada belirtilen halde ise üç kat olarak tahsil edilecek ve eşya, sahibine iade edilecektir. Yolcu beraberindeki eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde eşya veya fiilin niteli...
(Şerh No: 3524 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 23:02)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 5] Madde gerekçesi
Madde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun etkin pişmanlık konusundaki düzenlemelerine uygun olarak tanzim edilmiştir.
(Şerh No: 3523 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 23:01)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 4] Madde gerekçesi
Madde, yeni Türk Ceza Kanununun bir suçun nitelikli hallerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
(Şerh No: 3522 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 22:59)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 3] Madde gerekçesi
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri karsısında, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan fiillerin bir kısmı müeyyidesiz kalacağından, söz konusu boşluğun doldurulması amacıyla, madde hükmünde suç tanımları yeniden yapılmış ve bazı fiiller, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari para cezasını gerektiren kabahat olarak tanımlanmıştır. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun mevcut sisteminde, suç oluşturan fiiller 3 üncü maddede, buna karşılık bu fiille...
(Şerh No: 3521 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 22:58)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 2] Madde gerekçesi
Maddede, Kanunda ifade edilen bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir.
(Şerh No: 3520 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 22:57)

 Bilgi  [KaçakçılıkK. 1] Madde gerekçesi
Maddede, Kanunun amacı belirtilmiştir.
(Şerh No: 3519 - Ekleyen: Av.Bülent AKÇADAĞ - Tarih : 16-01-2010 22:56)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03000212 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.