Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2007/22004 K: 2008/132 İçtihat

Üyemizin Özeti
İcra Müdürünün İlama Aykırı Davrandığı İddiası Şikayet Niteliğindedir
(Karar Tarihi : 15.01.2008)
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı A.Ç. vekili tarafından borçlu hakkında başlatılan takibin dayanağı E. İş Mahkemesi'nin 25.11.2006 tarih ve 2004/1313 E. 2006/787 K. sayılı ilamıdır.
Borçlu vekili tarafından icra mahkemesine sunulan 13.02.2007 tarihli dilekçede ise "... ilamda hükmedilen alacak kalemlerine yürütülen ve icra emrinde icra müdürü tarafından belirlenen faizin ilama aykırı biçimde hesaplandığı..." ileri sürülmektedir.
İİK'nın 32. maddesinde, icra müdürü tarafından düzenlenecek icra emrinde hükmolunan şeyin cinsi ve miktarının gösterileceği açıklanmış, İİK'nın 33/1. maddesinde de borca itiraz nedenleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu durumda ilam içeriğine aykırı olarak faiz istendiği yönündeki başvuru, bir başka anlatımla icra müdürünün ilama aykırı davrandığı iddiası şikayet niteliğinde olup, İİK'nın 18/3. maddesine göre taraflar gelmese bile mahkemece incelenip gereken karar verilmelidir. O halde HUMK'un 409. maddesi gereğince ve tarafların gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılması ve sonrasında dava açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
KARAR : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 15.01.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 32 :(Değişik: 18/2/1965 - 538/16 md.)

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.7) "Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.” 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Barış TİRYAKİ
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 30-01-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01730204 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.