Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas-Karar: 19030-19930 İçtihat

Üyemizin Özeti
Birden fazla borçlu/davalı olması halinde; borçlulardan/davalılardan birinin aldığı tehir-i icra kararının, kararı temyiz etmeyen ve mehil talebinde bulunmayan borçlular/davalılar yönünden bağlayıcılığı yoktur.
(Karar Tarihi : 14.12.2000)
"Takip dayanağı ilamda "borçluların itirazlarının kısmen iptali ile takibin devamına" karar verilmiştir. Sözü edilen ilam icra takibine konduğunda borçlulardan Y____ Dış Ticaret A.Ş. vekili tarafından kararın temyiz edildiğinden bahisle tehir-i icra talebinde bulunulmuş ve icra müdürlüğünce de adı geçen borçlu vekiline tehir-i icra kararı getirilmek üzere mehil belgesi verilmiştir. Sözü edilen mehil ve alınacak tehir-i icra kararı, Y____ Dış Ticaret A.Ş. yönünden geçerli olacağından, kararı temyiz etmeyen ve mehil talebinde bulunmayan borçlular yönünden bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle haklarındaki mahkeme kararı kesinleşen ve ilamın icrasının tehirine ilişkin talepte bulunmayan borçlular bakımından ilamın infazı mümkündür. Merciice, açıklanan nedenle alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir."
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 36 :(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)
İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın
resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni
veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak
malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar
alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk
hâlinde uzatılabilir.

Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur. (Değişik üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/5 md.) Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.

Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. (Ek cümle:24/11/2021-7343/5 md.) Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşıtemyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 29-11-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02045393 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.