Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2009/ 2852 Esas 2009/ 14473 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Hakkındaki dava velisi tarafından takip edilen çocuk dava sırasında ergin olursa velisinin yasal temsilci sıfatı sona erer. Bundan sonra davanın ergin olan çocuk tarafından veya vekalet verdiği bir avukat tarafından takip edilmesi gerekir. Aksi halde velinin yaptığı veya veliye karşı yapılan işlemler geçersiz olur. Ehliyet konusu dava şartlarından olup yargıç tarafından kendiliğinden gözetilir.
(Karar Tarihi : 21.12.2009)
Dava: Davacı M____D____ vd. vekili Avukat M____ B____ A____ tarafından, davalı R____Y____ Vasisi F____Y____ aleyhine 05.12.2005 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.12.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vasisi vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız fiil nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar davalı vasisi tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı M____D____, davalının haksız eylemi nedeniyle bir gözünü kaybettiğini, tedavi gideri yapmak zorunda kalıp kendisi ve eşi N____D____ İle yaşı küçük çocuklarının manevi ızdırap çektiklerini belirtmiştir. Davacılar M____D____ Ve N____D____ davayı kendi adlarına asaleten çocukları S____D____, T____D____ ve Y____D____'a velayeten açarak tedavi giderleri ile birlikte ayrı ayrı manevi tazminat alınmasını istemiştir.

Davalı ise, haksız davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, olay sonucu davacılardan M____D____'ın sağ gözünün tam görme kaybına uğradığı gerekçesiyle, davalının kışkırtması da gözetilerek, istemlerin birer bölümünün kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki nüfus bilgilerine göre davacılardan M____D____'ın kızı diğer davacı S____D____, 15.07.1990 doğumludur. Dava açıldığı günde 18 yaşından küçük olmasına rağmen 15.07.2008 gününe göre 18 yaşını doldurarak ergin olmuştur. Ancak, dosya içeriğinden, davaya adı geçen davacının kendisinin veya vekilinin katılmadığı anlaşılmaktadır.

Hakkındaki dava velisi tarafından takip edilen çocuk dava sırasında ergin olursa velisinin yasal temsilci sıfatı sona erer. Bundan sonra davanın ergin olan çocuk tarafından veya vekalet verdiği bir avukat tarafından takip edilmesi gerekir. Aksi halde velinin yaptığı veya veliye karşı yapılan işlemler geçersiz olur. Ehliyet konusu dava şartlarından olup yargıç tarafından kendiliğinden gözetilir. Davacılardan S____D____ ergin olduğuna göre davacı anne ve babanın, ergin olan çocuklarını davada temsil etme olanağı kalmamıştır. Dava sırasında ergin olduğu anlaşılan S____D____'a davetiye çıkarılarak onun da duruşmada bulunması sağlanarak davaya bakılması gerekir.

Ehliyet hususu dava şartlarından olup resen aranması gerekir. Mahkemece, dava görüldüğü sırada reşit olduğu anlaşılan S____D____'a davetiye çıkarılarak onun huzurunda davaya bakılması gerekirken, işin esasına geçilerek davanın sonuçlandırılmış olması isabetsiz görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; davalının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21.12.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 59 :Dava ikamesine ehil olan her şahıs davasını bizzat veyahut intihap edeceği vekil vasıtasiyle ikame ve takip edebilir.

Kanuni mümessiller dahi bu hakkı haizdir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ufuk BOZOĞLU
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 14-11-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02556896 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.