Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 4. HD 2009/1831 - 3559 İçtihat

Üyemizin Özeti
- İlk Derece Mahkemesi Yargıçları Aleyhine Açılacak Tazminat Davalarında, Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar Geçecek Sürede Yasal Değişiklik Öncesi ( Eski ) Düzenleme Geçerli Olacaktır.
- Yasal Boşluk, Davayı Gören Mahkemenin Yargıcı Tarafından Doldurululacaktır.
- Yargıç, Boşluk Doldururken, KIYAS Yöntemini Kullanacaktır.
(Karar Tarihi : 12.03.2009)
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/10/2008
NUMARASI : 2008/130-2008/299
DAVACI : Ö____ K____ ADINA AVUKAT E____ E____ E____
DAVALI : Y____ H____ G____

Davacı Ö____ K____ vekili Avukat H____ E____ tarafından davalı Y____ H____ G____ aleyhine 7/5/2008 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 16/10/2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, hakimin kişisel kusuruna dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece HUMK'nun 575. maddesinin 5236 sayılı Yasa ile değişik 2. fıkrasında "ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler hakkında tazminat davaları Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairesi, Bölge Adliye Mahkemeleri hakimleri hakkında ise Yargıtay'ın ilgili hukuk dairesi tarafından incelenerek karara bağlanacağı"nın belirtildiğinden davalının ilk derece mahkemesi hakimi olduğuna ve Bölge Adliye Mahkemelerinin henüz kurulmadığı ve yürürlüğe girmediği gerekçesiyle görevli mahkemenin kıyasen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir. Kararı davacı temyiz etmiştir.

HUMK'nun 575. maddesi hükmünde yapılan değişiklik ile yargıçlar aleyhine açılacak tazminat davalarında "görev" konusunun yeniden düzenlendiği; ilk derece mahkemesi yargıçları aleyhine açılacak tazminat davalarına Bölge Adliye Mahkemelerinde, Bölge Adliye Mahkemeleri yargıçları aleyhine açılacak tazminat davalarının ise Yargıtay'da görüleceği düzenlenmiştir. Bunun yanında, bölge adliye mahkemelerinin henüz faaliyete geçmediği, değişiklik yapan yasanın geçici maddelerinde başkaca çözümlere (temyiz gibi) yer verilmiş ise de,bu yasal boşluğun doldurulmadığı da bilinen bir gerçektir. Bu durumda yasal boşluğun doldurulması gerekmektedir. Bu durumda HUMK'da değişiklik yapan 5236 sayılı Yasanın geçici 2. maddesinden yararlanılabilir; Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluncaya kadar geçecek sürede temyiz yolunun nasıl kullanılacağına ilişkin bu düzenleme uyarınca Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluncaya kadar geçecek sürede, yasal değişiklik öncesi (eski) düzenleme geçerli olacaktır. Şu durumda davaya konu uyuşmazlığın çözümünde de HUMK'nun değişiklik öncesi eski hali uygulanmalı; E____ İlçe Hakimi davalı hakkındaki kişisel kusura dayalı tazminat davasına bağlı bulunduğu il olan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmalı ve işin esası incelenmelidir.

Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/3/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Ülkü Aydın Mustafa Kıcalıoğlu Mehmet Uyumaz Kamil Kancabaş Sadık Demircioğlu
Üye Notu : Bu karar ile, bölge adliye mahkemeleri (BAM) faaliyete geçinceye kadar geçecek süre boyunca, ilk derece mahkemeleri yargıçları hakkında açılacak tazminat davalarının hangi mahkemede görüleceği konusundaki yasal boşluk doldurulmuştur. Davayı gören yargıç, yasal boşluğu Medeni Yasa'nın 1. madde hükmüne göre KIYAS yöntemi ile "benzer sorunlara benzer çözüm getirme" ilkesini de gözeterek, "temyiz" yolunda olduğu gibi BAM faaliyete geçinceye kadar HUMK'un eski düzenlemesinin geçerli olacağına hükmedilmiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : (Eski) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu - Mülga MADDE 575 :Mesuliyet ve tazminat davaları arzuhal itasiyle ikame olunur. İşbu arzuhalde iki tarafın isim ve şöhret ve sıfat ve mahalli ikameti ve sebebi şikayet olan davanın hulasasiyle cereyan eden muhakemenin ve verilen hüküm ve kararlarla ifa olunan muamelenin hulasaları ve tazminat davasının müstenidi olan esbap ile bunların delaili sübutiyesinin ve talep ve dava olunan zarar ve ziyanın neden ibaret olduğu yazılmak ve sebebi şikayet olan dava zabıtnamesiyle evrakı sübutiyesi ve şuhut pusulası işbu arzuhale merbuten verilmek lazımdır. Şeraiti mezkureden birini cami olmıyan arzuhal müddei isticvap olunmaksızın mahkeme karariyle reddolunur.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 07.10.2004 RG NO: 25606 KANUN NO: 5236/18) (YÜRÜRL. TARH.: 01.06.2005)
İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler hakkında tazminat davaları bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, bölge adliye mahkemesi hakimleri hakkında ise Yargıtayın ilgili hukuk dairesi tarafından incelenerek karara bağlanır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Hakan EREN
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 12-05-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02549005 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.