Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

9. Hukuk Dairesi 2021/3180 Esas 2021/7335 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Mahkemece hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda davacının ödeme iddiası hakkında beyanı alınmış olup, davacı duruşmada alınan beyanında “Yargıtay bozma ilamında bildirilen, davalı banka tarafından yapıldığı belirlenen ödemeler benim hesabıma geçmiştir” diyerek ödeme iddiasını kabul etmiştir. İtibar edilen bilirkişi raporunda ise davalı tarafından ileri sürülen ödeme iddiasından daha az alacak tespit edilmiş ve davacının bu durumda yıllık izin alacağının bulunmadığı belirtilmiştir. Hal böyle olunca; davacının kullanmadığı yıllık izin için hakkettiği alacağın tamamının ödenmiş olduğu anlaşılmakla bu alacağa yönelik talebin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.
(Karar Tarihi : 2021)
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı Banka bünyesinde servis yetkilisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona erdiğini, 2003 yılından önceki döneme ilişkin yıllık izinlerinin kullandırılmadığını, fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücretinin ödenmediğini, ücreti eksik belirlendiği için kıdem tazminatının eksik ödendiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece Yargıtay (Kapatılan) 22. hukuk Dairesinin 10.09.2019 tarihli, 2019/6023 esas, 2019/15731 karar sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti talep edip edemeyeceği uyuşmazlık konusudur.

Somut olayda, davalı yıllık izin alacağının davacıya eksiksiz olarak ödendiğini iddia etmiş olup uyulmasına karar verilen bozma ilamında da davalı tarafından ileri sürülen ödeme iddiası hususunda davacının beyanı alındıktan ve ödemenin yapılıp yapılmadığı netleştirildikten sonra davacının alacak talebi hakkında hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemece hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda davacının ödeme iddiası hakkında beyanı alınmış olup, davacı duruşmada alınan beyanında "Yargıtay bozma ilamında bildirilen, davalı banka tarafından yapıldığı belirlenen ödemeler benim hesabıma geçmiştir" diyerek ödeme iddiasını kabul etmiştir. İtibar edilen bilirkişi raporunda ise davalı tarafından ileri sürülen ödeme iddiasından daha az alacak tespit edilmiş ve davacının bu durumda yıllık izin alacağının bulunmadığı belirtilmiştir. Hal böyle olunca; davacının kullanmadığı yıllık izin için hakkettiği alacağın tamamının ödenmiş olduğu anlaşılmakla bu alacağa yönelik talebin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.

3-Vermiş olduğu bir hüküm Yargıtay tarafından bozulan ve Yargıtay'ın bu bozma kararına gerek iradi ve gerekse kanuni şekilde uymuş olan mahkeme, bozma kararı doğrultusunda inceleme yapmak ve hüküm kurmak zorundadır. Mahkeme uyma kararını kaldırarak, direnme kararı veremeyeceği gibi,hükmünün bozma kararının kapsamı dışında kalarak kesinleşmiş olan bölümleri hakkında da farklı bir karar vermeden yeniden hükümde karar vermek zorundadır. Bozmaya uyulmakla bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur. Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakılmasının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınırlarını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumaktır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşturur.

Somut olayda, hükmüne uyulan bozma ilamının fazla mesai alacağına ilişkin kısmının gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; bozma ilamında davacı tanıklarının davacıdan önce işten ayrıldıkları açıklandıktan sonra tanıkların kendilerinin çalışmadığı dönem ile ilgili olarak beyanda bulunmaları mümkün olmadığından davacı tanıklarından işten en son ayrılanın ayrılış tarihinin tespiti ile fazla mesai hesabının bu tarihe kadar yapılması gerektiği belirtildiği halde Mahkemece bu husus araştırılmamış, fazla mesai hesabı önceki kararda olduğu gibi davacının çalışma süresinin sonuna kadar yapılmıştır.

Diğer taraftan hükmüne uyulan bozma ilamında işaret edilen bir diğer husus ise şoför olan davacı tanığı ____ dışındaki davacı tanıklarının davacının işyerinden ayrıldığı saatten önce iş yerinden ayrılıyor olmaları nedeni ile davacının saat kaça kadar çalıştığını bilemeyecekleri hususudur. Bu açıklamalara göre fazla mesai alacak hesabı yönünden yapılacak iş, davalı iş yerinde şoför olarak çalışan davacı tanığı ____' in davalı iş yerinden ayrıldığı tarihi belirleyip, fazla mesai hesabını bu tanığın çalışma dönemi ile sınırlı olarak yapmaktır. Açıklanan hususlar gözetilmeden karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İş Kanunu MADDE 54 :YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZİN KULLANMA DÖNEMİ

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

       Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.

       İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.

       İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

       Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Stj.Av.Elif ŞENSES
Hukukçu
Stajyer Avukat
Şerh Son Güncelleme: 02-06-2021

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03362799 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.