Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 12. CD 2017/11234 E. 2018/851 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Müşteki tarafından toplanması talep edilen deliller toplanmadan soruşturma tamamlanamaz.
(Karar Tarihi : 24.01.2018)
Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan şüpheli _____ hakkında yürütülen soruşturma evresi sonucunda, D____ Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09/03/2016 tarihli ve 2015/2689 soruşturma, 2016/4108 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine dair mercii D____ 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/05/2016 tarihli ve 2016/1214 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre, De____ Cumhuriyet Başsavcılığınca, girişilen tahkikat sonucunda, müştekinin sağ testisinde fonksiyon kaybı oluşmasında, şüpheli cerrahi uzmanı hekim ____'nin kusurunun olmadığının belirlendiği, bu nedenle üzerine atılı taksirle yaralamaya neden olma suçunun unsuları itibariyle oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, tespite konu söz konusu Adli Tıp Kurumunun 02/12/2015 tarihli raporunda dosyada fıtık ameliyatı öncesinde testislerinin durumunu belirten herhangi bir tıbbi belge bulunmadığı, dolayısıyla mevcut olduğu bildirilen testis atrofisi ile şikayet konusu fıtık ameliyatı arasında tıbben illiyet bağı kurulmasına yeter ölçüde tıbbi veri bulunmadığının belirtildiği oysaki müştekinin beyanlarında ameliyatından kısa süre önce ____ Devlet Hastanesinde muayene olduğunu ve ilk teşhisinde orada konulduğunu belirtmesine ve A_____ Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben verdiği 23/01/2015 tarihli dilekçesinde de bu belgelerin istenilmesinin talep edilmesine karşın savcılık tarafından dosyaya getirtilmediği anlaşılmakla, ilgili muayene evraklarının getirtilerek dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kusur durumuna yönelik yeniden bir rapor aldırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik soruşturmaya dayalı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, ortada 5271 sayılı Kanun'a uygun bir soruşturmanın bulunmadığı bir durumda, anılan Kanun'un 160. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca soruşturma yapılmasını sağlamak maksadıyla merciince itirazın kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle CMK'nın 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 09/11/2017 gün ve 94660652-105-20-6379-2017 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16/11/2017 gün ve 2017/63994 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden,D____ 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/05/2016 tarihli ve 2016/1214 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 24/01/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 309 :(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.

(4) Bozma nedenleri:

a) 223 üncü Maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.

b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.

(5) Bu Madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Coşkun IŞIKDEMİR
Hukuk Profesyoneli
İcra Memuru
Şerh Son Güncelleme: 28-10-2019

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02530289 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.