Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 10. C.D. 2016/397 E., 2017/1825 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Sanık aleyhine olan bir delil Mahkemece değerlendirme dışı bırakılıp da SANIK HAKKINDA CEZA DAVASININ DÜŞMESİ KARARI VERİLİRSE, bu hukuka aykırılık nedeniyle KANUN YARARINA BOZMA yoluna (olağanüstü kanun yoluna) BAŞVURULAMAYACAKTIR! Bu durum, CMK md. 314 kapsamında sanık veya hükümlünün aleyhine YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR! Kanun yararına bozma yoluna başvurulduğundan, davanın reddi gerekir.
(Karar Tarihi : 11.5.2017)
Adalet Bakanlığı'nın, ..........2015 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ....... hakkında Kayseri ..... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ........./2015 tarihli ve 2013/..... E., 2013/..... K. sayılı ek kararı ile verilen kamu davasının düşmesine dair kararın kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ....../2015 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR :
Sanık hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçuna dair Kayseri ...... Sulh Ceza Mahkemesinin ......../2013 tarihli ve 2013/......E., 2013/......K. sayılı kararı ile 5560 Sayılı Kanun ile değişik TCK'nın 191/2. maddesi uyarınca tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği ve kararın yasa yoluna başvurulmadan kesinleştiği,
Sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyduğunun bildirilmesi üzerine, Kayseri ...... Sulh Ceza Mahkemesince ek karar ile 5560 Sayılı Kanun ile değişik TCK'nın 191/5. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verildiği ve kararın yasa yoluna başvurulmadan kesinleştiği anlaşılmıştır.
Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, "....sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına 27/01/2014 tarihinde başlandığı, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri süresinin 26/02/2015 tarihinde sona erdiği, Erzurum ...... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ....../2015 tarihli ve 2014/....E., 2015/.....K. Sayılı ilâmından sanığın tedavi ve denetimli serbestlik süresi içinde ......./2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurmak suçunu işlediği anlaşılmakla, sanık hakkında davaya devam edilerek hüküm kurulması yerine yazılı şekilde davanın düşmesine dair karar tesis edilmesinde isabet görülmemiştir.", denilerek, Kayseri ...... Sulh Ceza Mahkemesinin ...../2015 tarihli ve 2013/.....E., 2013/.....K.sayılı ek kararının bozulması istenmiştir.
Sanık hakkında Kayseri ...... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ......./2013 tarihli kararı ile verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün .........2015 tarihli yazısı ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazının ........2015 tarihinde tamamlandığının bildirilmesi üzerine mahkemece ........../2015 tarihli ek karar ile 5560 Sayılı Kanun ile değişik TCK'nın 191/5. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir. Ancak daha sonra, esasen sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında başka bir soruşturma kapsamında ..........2014 tarihinde yeniden esrar kullandığı şüphesi ile gözaltına alındığı ve yapılan idrar tahlilinde esrar kullandığı tespit edilerek bu eylemi sebebiyle Erzurum ..... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/.......E. sayılı dosyasında yargılandığı ancak bu durumun tedavi ve denetimli serbestlik dosyasına yansımadığı anlaşılmıştır.
........../2015 tarihli düşme kararından sonra bu durumun mahkemesine bildirilmesi üzerine, mahkeme verdiği düşme kararının hatalı olduğunu farkedip kendi kararına karşı kanun yararına bozma ihbarında bulunmuştur. ...... sanık hakkındaki kamu davasının düşme koşulları oluşmadığı halde mahkemece düşme kararı verilmesi olup, karardaki hukuka aykırılık mahkemece delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülmesine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, mahkeme karar tarihi itibari ile varlığından haberdar olmadığı sanık aleyhine bir delili sehven değerlendirme dışı bırakarak düşme kararı vermiştir. Bu nedenle, delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülmesine dair hukuka aykırılığın kanun yararına bozma olağanüstü kanun yoluna konu olamayacağı, ancak mahkemesince hüküm tarihinde bilinmeyen ve sonradan ortaya çıkan bu durumun CMK'nın 314. maddesinde düzenlenen "Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri" kapsamında değerlendirilebileceğinden, kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
KARAR :
Açıklanan nedenlere göre; "sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine" dair Kayseri ....... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ....../2015 tarihli ve 2013/......E., 2013/.....K. Sayılı ek kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin REDDİNE, dosyanın Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 11.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 314 :(1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava aşağıda yazılı hâllerde sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür:

a) Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.

b) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise.

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda bulunmuşsa. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Damla DURMUŞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 07-08-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01982903 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.