Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/10297E 2016/3797K İçtihat

Üyemizin Özeti
Kiralayan mecuru geri alırken kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları (hor kullanma) hemen kontrol ederek kiracıya yazılı olarak bildirmek zorundadır, aksi takdirde kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur.
(Karar Tarihi : 9.5.2016)
DAVA: Dava, kira ilişkisinden kaynaklanan hor kullanma tazminatının ve mahrum kalınan kira alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Davacı kiraya veren kiralananı teslim aldığını bildirdiği tarihten hemen sonra davalı kiracıya yazılı olarak hasar bildirimde bulunmadığından, kiracı hor kullanma tazminat sorumluluğundan kurtulmuştur. Davacı kiraya verenin hasar bedeline yönelik talebinin reddine karar verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı tazminat ve mahkum kalınan kira alacağı davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY KARARI : Dava, kira ilişkisinden kaynaklanan hor kullanma tazminatının ve mahrum kalınan kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davacıya ait dükkanda meydana gelen 7500-TL zarar bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davaya konu dükkandan davacının mahrum kaldığı 2310-TL kira bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının 1.11.2013 tarihinde kiralanandaki fırıncılık faaliyetine son verdiğini ve kiralananın anahtarını teslim ettiğini, davalının kiralanandaki faaliyetine son vermeden önce kiralananda inşa edilmiş bulunan fırını, fırının tezgâhını yıktığını, sıvalarını söktüğünü, kapı pencerelerini söktüğünü, tavan betonunu deldiğini, sonuç olarak kiralanan binaya zarar verdiğini, müvekkilinin kiralananı kısa sürede kiraya verme olasılığı olmadığını ileri sürerek davalının kiracı olarak bulunduğu dükkanda inşa edilen fırına verdiği zararların tespiti ile tespit edilen zarar bedelinin davalıdan tahsiline, dükkanın yeniden hangi süre içerisinde kiraya verilebileceğinin tespiti ile mahrum kalınan kira bedellerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, davaya konu işyerinin kiralandığında boş bir dükkan olduğunu, müvekkili tarafından fırın yaptırıldığını, tüm masrafların müvekkili tarafından karşılandığını, yapılan fırının sözleşme bitiminde davacı kiraya verene ait olmasının kararlaştırıldığını, tüm masrafları müvekkili tarafından yapılan fırına müvekkilinin zarar vermediğini, tahliyenin üzerinden geçen 5 aylık sürede kimler tarafından yapıldığı belli olmayan zararlardan müvekkilinin sorumlu tutulmasının mümkün olmayacağını, nitekim tespit edilen eksikliklerin derhal ve yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı vekilinin hor kullanma tazminatına dair temyiz itirazlarına gelince;

Taraflar arasında 1.3.2005 başlangıç tarihli 16 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kiralanın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme başlıklı 335. maddesinde; "Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır." şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Davaya konu taşınmazın tahliye edildiğine dair tutanak bulunmamakla birlikte, kiralananın 1.11.2013 tarihinde tahliye edildiği her iki tarafın kabulündedir. Bu durumda taşınmazın tahliye edildiği tarih 1.11.2013 tarihi olarak kabul edilmelidir. Davalı kiraya veren tahliye sonrası taşınmazdaki hasarlar yönünden davacı kiracıya yazılı bildirimde bulunmamış, 18.2.2014 tarihli dava dilekçesi ile kiracının kiralanana inşa edilen fırını, fırın tezgahını yıkarak, sıvalarını kapı pencerelerini sökerek ve çeşitli şekillerde zarar verdiğini belirterek zararının tazminini istemiştir.

Davacı kiraya veren TBK 335 uyarınca kiralananı teslim aldığını bildirdiği 1.11.2013 tarihinden hemen sonra davalı kiracıya yazılı olarak hasar bildirimde bulunmadığından, kiracı hor kullanma tazminat sorumluluğundan kurtulmuştur. Mahkemece bu husus dikkate alınarak davacı kiraya verenin hasar bedeline yönelik talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

KARAR : Yukarıda 2.bentte açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 335 :Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı hâlinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Sinan ÖZTÜRK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 07-12-2016

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02098608 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.