Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5684 S.lı Sigortacılık Kanunu MADDE 5
(1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Alınan ruhsatlar, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.

(2) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir.

(3) Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık, söz konusu miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.

(4) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanamaz.

SİGORTA BRANŞLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Üyemizin Notu: Resmi Gazete Tarih-Sayı: 11.07.2007-26579

TEBLİĞ NO: (2007/1)

       MADDE 1 – (1) 14/6/2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 5 inci Maddesi kapsamındaki sigorta branşları ekli listedeki şekilde belirlenmiştir.

       Yürürlük

       MADDE2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       MADDE3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


       Ek I: Sigorta Branşları

       I - HAYAT DIŞI GRUBU

       A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Tazminat Ödemeleri

       1. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

       a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi

       b) zararın tazmini

       c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödemeler

       2. Hastalık/ Sağlık

       a) hastalık sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi (hastalık)

       b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık)

       c) (a) ve (b)’nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık)

       3. Kara araçları

       a) motorlu kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       b) motorlu araçlar dışındaki kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       4. Raylı araçlar

       Raylı araçlara gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       5. Hava araçları

       Hava araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları)

       a) nehir araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       b) göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       c) deniz araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi

       7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

       Ulaşımın şekline bağlı olmaksızın nakliyat konusu mal ve bagaja gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi.

       8. Yangın ve doğal afetler

       a) yangın

       b) patlama

       c) deprem

       ç) sel

       d) deprem ve sel dışındaki doğal afetler

       e) nükleer enerji

       f) toprak kayması

nedeniyle doğan tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz).

       9. Genel zararlar

       a) Dolu veya dondan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz)

       b) 8’de sayılan haller dışında hırsızlık ve diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri

       10. Kara araçları sorumluluk

       Kara araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

       11. Hava araçları sorumluluk

       Hava araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

       12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

       Su araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taşıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri.

       13. Genel sorumluluk

       10, 11 ve 12 kapsamında sayılanlar dışındaki tüm sorumluluklar nedeniyle tazminat ödemeleri.

       14. Kredi

       a) borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri

       b) ihracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri

       c) taksitle verilen kredilere bağlı tazminat ödemeleri

       ç) uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri

       d) tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri

       15. Emniyeti suistimal

       16. Finansal Kayıplar

       a) istihdam risklerinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,

       b) gelir yetersizliğinden kaynaklanan tazminat ödemeleri,

       c) hava şartlarının neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat ödemeleri,

       ç) gelir kaybı nedeniyle tazminat ödemeleri,

       d) genel giderlerin devam ettirilebilmesine yönelik tazminat ödemeleri,

       e) beklenmeyen ticari giderler nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,

       f) piyasa değerindeki kayıp nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri,

       g) kira veya gelir kaybına bağlı tazminat ödemeleri,

       h) ticari olan ya da olmayan diğer finansal kayıplardan kaynaklanan tazminat ödemeleri.

       17. Hukuksal Koruma

       Hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderlere bağlı ödemeler.

       18. Destek

       Seyahat ederken ya da evinden uzaktayken zarurete düşen sigortalıya yapılan ödemeler.

       B. Birden Fazla Branş İçin Verilen Ruhsat Tanımları

       I. Kaza ve Hastalık/Sağlık Sigortası

       1. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

       2. Hastalık/Sağlık

       II. Kara Taşımacılığı Sigortası

       3. Kara araçları

       7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

       10. Kara araçları sorumluluk

       III. Nakliyat ve Ulaşım Sigortası

       4. Raylı araçlar

       6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları)

       7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

       12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

       IV. Havacılık Sigortası

       5. Hava araçları

       7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar)

       11. Hava araçları sorumluluk

       V. Yangın Sigortası ve Diğer Zararlar

       8. Yangın ve doğal afetler

       9. Genel zararlar

       VI. Sorumluluk Sigortaları

       10. Kara araçları sorumluluk

       11. Hava araçları sorumluluk

       12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları)

       13. Genel sorumluluk

       VII. Kredi ve Emniyeti Suistimal Sigortaları

       14. Kredi

       15. Emniyeti suistimal       II - HAYAT GRUBU

       A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Ödemeler

       1. Hayat

       a) süre sonunda hayatta kalma halinde yapılacak ödeme (yaşama),

       b) ölüm halinde yapılacak ödeme (ölüm),

       c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödeme (karma),

       ç) geri prim iadesi,

       d) irat ödemesi,

       e) hayat sigortasına tamamlayıcı olarak akdedilen (a,b,c,d) profesyonel çalışma yoksunluğu dahil cismani zararlar nedeniyle yapılan ödeme.

       2. Evlilik Sigortası, Doğum Sigortası       

       3. Yatırım Fonlu Sigortalar

       Yatırım fonları ile bağlantılı olarak verilen yaşama, ölüm, karma veya geri prim iadesi ile irat ödemeli hayat sigortalarına bağlı ödeme.

       4. Sermaye İtfa Sigortası

       Peşin ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında, süresi ve miktarı açısından belirli olan taahhütleri kapsayan aktüeryal tekniğe dayanan birikim işlemlerine bağlı ödeme.

       5. Fonların Yönetimi İşlemi

       - Emeklilik fonlarının yönetim işlemleri; ilgili müessese açısından yatırımların (plasmanların) yönetimine ve özellikle ölüm, hayatta kalma ya da faaliyetlerin durması ya da azalması hallerinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumların rezervlerini temsil edici aktiflerin yönetimine dayanan işlemler,

       - Sermayenin korunması ya da asgari faiz ödemesine ilişkin sigorta ile birlikte yapılan yukarıdaki işlemler,

       6. Kaza (meslek hastalıkları dahil)

       a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi

       b) zararın tazmini2

       c) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödemeler

       7. Hastalık/Sağlık

       a) hastalık sonucu toplu veya irat şeklinde tazminat ödemesi (hastalık)

       b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık)

       c) (a) ve (b)’nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık)

——————————

1       Tedavi
masraflarının teminat dışı kalması için aksine sözleşme yapılabilir.
2       Tedavi masraflarının teminat dışı kalması için aksine sözleşme yapılabilir.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Nevra ÖKSÜZ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 06-05-2014

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02705503 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.