Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

GelirVK. MADDE 40

     
 
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu MADDE 40
İNDİRİLECEK GİDERLER
Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

       1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. (Ek: 25/05/1995 - 4108/19 md.) (İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.),

       2. (Değişik bent: 27/12/1963 - 365/2 md.) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci Maddede yazılı giyim giderleri,

       3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar,

       4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle),

       5. (Değişik bent: 24/06/1994 - 4008/24 md.) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ,

       6. ( Değişik bent: 31/12/1982 - 2772/5 md.) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,

       7. (Değişik bent: 24/12/1980 - 2361/29 md.) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, (Ek metin: 24/06/1994-4008/24 md.),

       8. (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/48 md.) İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).

       9. (Ek bent: 28/06/2001 - 4697 S.K./4. md.) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)

       10. (Ek bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./12. md.) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli. *1*
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Dr. Özge Yücel, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

GelirVK. MADDE 40 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

GelirVK. MADDE 40 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 40 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

GelirVK. MADDE 40 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 40 Türkçeleştirme Önerileri

Çıplak kazancın belirlenmesi için aşağıdaki giderler, indirilir: 1. Tecimsel kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılan genel giderler. (Ek: 25.05.1995-4108 s.y./19.m.) (Dışsatım, yurtdışında yapı, onarma, kurma ve taşımacılık etkinliklerinde bulunan yükümlüler, bu bentte yazılı giderlere ek olarak bu etkinliklerden yabancı para olarak elde ettikleri gelirin binde beşini aşmamak koşuluyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.); 2. (Değişik bent: 27.12.1963-365 s.y./2.m.) Hizmetli ve işçilerin işyerinde ya da işyerinin eklentilerinde besleme ve barındırma giderleri, sağaltım ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli ödentisi (Bu primlerin ve ödentinin geri alınmamak üzere Türkiye'de bulunan sigorta ortaklıklarına ya da emekli ve yardım bankalarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım bankalarının tüzelkişiliği olmaları koşuluyla), 27. maddede yazılı giyim giderleri; 3. İşle ilgili olmak koşuluyla sözleşmeye ya da mahkeme kararına ya da yasaya dayanarak ödenen ödenceler, 4. İşle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliğine uygun yolculuk ve konaklama giderleri (Yolculuk amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak koşuluyla); 5. (Değişik bent: 24.06.1994-4008 s.y./24.m.) Kiralama yoluyla edinilen ya da işletmeye giren ve işte kullanılan taşıtların giderleri; 6. (Değişik bent: 31.12.1982-2772 s.y./5.m.) İşletme ile ilgili olmak koşuluyla yapı, arazi, gider, yoğaltım, d...
(Şerh No: 2327 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02574110 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.