Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Teminatsız İhtiyati Tedbir Kararı

Yanıt
Old 05-12-2006, 10:33   #1
niliş

 
Varsayılan Teminatsız İhtiyati Tedbir Kararı

Merhaba arkadaşlar,
Elimde 300.000YTL'lik bir senet var. Bunu başta icya koydum ; fakat takip yaptığımız icra dairesinin davalarına bakan İcra Mahkemesi benzer bir dava da itirazı kabul edip alacaklı aleyhine %40 tazminata hükmedince itirazın kaldırılması davasından vazgeçtim. Şimdi Asliye Hukukta alacak davası açacağım ; fakat bu defada teminat sorunu var. Teminatsız bu davayı açmak istiyorum. HMUK 110. madde" "İhtiyati tedbir kararını talep eden taraf bundan dolayı diğer tarafın ve üçüncü şahsın duçar olması muhtemel zarar ve ziyanlarına mukabil teminat iraesine mecburdur. İcabı hale göre hakim işbu mecburiyeti refedebilir" demekte ama bunu somutlaştıracak bir Yargıtay Kararı bulamadım. Bana hakimi ikna etmenin bir yolunu gösterebilecek arkadaşlardan cevap bekliyorum. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum
Old 05-12-2006, 12:18   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Syın niliş,

İcra takibi üzerinden devam etmemenizin ne gibi bir riski bulunmaktadır? (Senede bağlı riskten söz etmekteyim)

Saygılarımla
Old 05-12-2006, 13:08   #3
niliş

 
Varsayılan

Aslında durum biraz karışık.Kısaca özetlemem gerekirse kooperatifi temsilen kooperatif başkanından müvekkil senet almış. Fakat bildiğiniz üzere kooperatifi temsil için çift imza gerekir. Kooperatif yönetim kurulu bu çift imza yetkisinden imtina ederek Kooperatif başkanına tek başına imza yetkisi veriyor. Senette bu yetkiye istinaden sadece kooperatif başkanın imzası ile alacaklı müvekkile veriliyor. bizde kooperatif aleyhine takip başlattık. Fakat bizim olayımıza benzer bir durumda takipe karşı açılan itirazın kaldırılması davasında Yerel Mahkeme hepimizi şaşkına çeviren bir karala takibi iptal etti. Aynı icra dairesindeki takip dolayısıyla aynı icra mahkemesinde aynı akıbete uğruyacağımızı düşündüğümüzden itirazın kaldırılması davasından vazgeçtik. Şimdi bu anlatımlarıma göre yukardaki sorumu cevaplarsanız sevinirim.
Old 05-12-2006, 15:00   #4
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

syn niliş alacak davası ile birlikte tedbir kararı almak istiyorsunuz bu noktada teminat istenebileceği gibi yukardada belirtiğiniz gibi hakim takdirindedir bu noktada karşı tarafın kooparatif olmasından dolayı mahkemenin bu talebinizi olumlu karşılayacağını düşünüyorum yanlız çiftimza yetkisi yönetim kurulunca kaldırılmasının geçerliliği nedir araştırdınızmı?
T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/7959
K. 2002/2285
T. 28.3.2002
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Anonim Şirket Adına Kredi Sözleşmelerini Kefaleten İmzalayan Davalının Şirketi Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Bulunmaması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
• ÇİFT İMZA KURALI ( Anonim Şirket Adına Düzenlenecek Belgenin Geçerli Olabilmesi İçin Ana Sözleşmede Aksine Hüküm Yoksa Temsile Yetkili Olanlardan İkisinin İmzasının Yeterli Olduğu - Şirket Adına Kredi Sözleşmelerini Kefaleten İmzalayan Davalı )
• KEFİLE TAKİP ( Kredi Sözleşmesinde Kefil Olarak Görülen Aleyhine İcra Takibine Girişilmesinin Kötü Niyete Dayalı Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
6762/m.137,317,321/3
ÖZET : Gerek iç ilişkide ortaklara karşı gerek dış ilişkide anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kurulu olup şirket adına düzenlenecek belgenin geçerli olabilmesi için ana sözleşmede aksine hüküm yoksa temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası yeterlidir. Bu yönler gözetildiğinde, kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan İsmail 'in şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili bulunmadığının kabulü gerekir. Mahkemece, Ö... A.Ş aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi bu nedenle yerindedir.

Kredi sözleşmesinde kefil olarak görülen aleyhine icra takibine girişilmesinin kötü niyete dayalı olduğu kabul edilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmasız davalılardan Ö... Uluslararası A.Ş vekilince de duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. ile davalılardan Ö... Uluslararası A.Ş vek. gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili banka ile E... Gıda A.Ş arasında imzalanan 13.8.1997 ve 1.9.1998 tarihli kredi sözleşmelerine istinaden K... Şeker Fabrikası A.Ş'ne teminat mektupları verildiğini, teminat mektuplarının muhatap tarafından tazmin edildiğini, müvekkili bankanın tazmin edilen teminat mektubu bedelinin tahsili amacıyla başlattığı takibe kredi sözleşmesinin kefili olan davalıların itiraz ettiğini ileri sürerek, davalıların itirazının iptali ile takibin devamına, %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Ö... A.Ş vekili, müvekkili şirketin işletme konuları içinde kefalet bulunmadığından kefalet ilişkisinin TTK'nun 137.maddesi uyarınca geçersiz olduğunu, kefaletin müvekkili şirketi zarara uğratmak için kurulduğunu, sermayesinin 1,5 katına kefil olan müvekkili şirketin kefaletini kabul eden bankanın basiretli davranıp yönetim kurulu kararı olmadan kefaleti kabul etmemesi gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, kredi sözleşmelerini Ö... A.Ş'nin temsilcisi olarak kefaleten imzalayan İsmail'e yönetim kurulu kararı ile yetki verilmişsede, yetkiye istinaden yapılan işlemleri yönetim kurulunun bilgisine sunmadığı, Anonim Şirketin kefalete icazet vermediği, bu nedenle sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle bu davalı aleyhindeki davaların reddine, 67.500.000.000.-TL'nin İbrahim ve E... Gıda A.Ş'den tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı Ö... A.Ş vekilince temyiz edilmiştir.

1- TTK'nun 317.maddesine göre "Anonim şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur". Bu hüküm uyarınca gerek iç ilişkide ortaklara karşı, gerekse dış ilişkide anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. TTK.nun 321/3.maddesinde anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın geçerli olabilmesi için aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadıkça temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasının yeterli olacağı hükme bağlanmıştır.

Davalı Ö... A.Ş'nin ana sözleşmesinde yer alan temsil ve ilzama ilişkin hükmün değiştirilmesi ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olup, ana sözleşmeyi değiştirme yetkisi ancak şirket genel kuruluna ait bulunmaktadır. Bu yönler gözetildiğinde, kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan İsmail 'in şirketi tek başına temsil ve ilzama yetkili bulunmadığının kabulü gerekir. Mahkemece, Ö... A.Ş aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi bu nedenle yerindedir.

2- Davalı Ö... A.Ş'nin temyizine gelince;

Davacı bankanın, kredi sözleşmesinde kefil olarak yer alan Ö... A.Ş aleyhine icra takibine girişmesinin kötü niyete dayalı olduğu kabul edilemeyeceğinden, adı geçen davalı vekilinin temyiz itirazı yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir edilen 97.500.000.-TL duruşma vekalet ücretinin birbirinden alınarak yekdiğerine ödenmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden davalıdan alınmasına, davacının fazla ödediği peşin harcın istek halinde iadesine, 28.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Old 05-12-2006, 17:30   #5
niliş

 
Varsayılan

SAYIN DEVECİ, Sözkonusu kooperatif ana sözleşmesinin 46. maddesinin ikinci fıkrası “Yönetim kurulu, kooperatif temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder…" demektedir. O halde çift imza yetkisini münferit imza yetkisine çevirme yönetim Kurulu'nun tasarrufundadır. Biz buna dayanarak takip yaptık; fakat Yerel Mahkeme sizin yukarda yazdığınız Yargıtay Kararından olduğu gibi bu yetki devrinin Genel Kurul kararı ile gerçekleşebileceği nedeniyle değil devri öngören Yönetim Kurulu kararı Ticaret sicile kaydedilmemiş olması gerekçesiyle takibi iptal etmiştir.
Old 05-12-2006, 17:38   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın niliş,

Taraflar arasındaki temel ilişki nedir?

Saygılarımla
Old 05-12-2006, 22:27   #7
Av.Ayhan KARAMAN

 
Varsayılan

Sayın Niliş;
Bahsetmiş olduğunuz olay ile açacağınız alacak davasını açmadan önce size önerim, böyle bir yetkisi yok iken kendisine menfaat teşkil etmek için kullanan kooparatif başkanı hakkında savcılığa dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunmanız.Emin olun bu şikayet ile borçlu taraf kendine gelecektir.Ayrıca bu şikayeti yaptıktan sonra alacak davasında da bahsetmeniz hakimin farklı bir noktadaki kararlılığınızı görmesini sağlıyacaksınız.Unutmayın burada yeni madeni kanununda bahsi geçen "Hakkın Kötüye Kullanılmasıda" mevcut,dilekçenizde bu hususuda belirtmenizde fayda var.Umarım faydalı olur.Saygılarımla
Old 06-12-2006, 10:50   #8
niliş

 
Varsayılan

Sayın ENGİN,
Taraflar arasındaki temel ilişki müvekkilni dediği kadarıyla sadece kısa sürli bir borç ilişkisi. Kooperatif bakanı paranın kooperatif için acil gerekli olduğunu söylüyor ve müvekkilde kooperatfin gayri menkullerine güvenerek bu senedi veriyor.
Sayın KARAMAN,
Savcılığa suç duyusuru daha önce bir başka alacaklı tarafından yapılmış. Yani ilk dolandırılan müvekkilim değil.
Old 06-12-2006, 16:22   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın niliş,

Anlaşıldığı kadarıyla işiniz kolay değil. Senet ödünç verilen para karşılığında olduğu için ve kooperatifi temsil yetkisi de olmadığı için kooperatife açacağınız dava redde mahkum görünmektedir. Başkan sıfatını taşıyan kişinin şahsi sorumluluğu olduğu için takibi/davayı kendisine yöneltmeniz gerekmektedir.

Öte yandan, dolandırıcılık suçu işlenmiştir diyen üyelere katılmam mümkün değildir. Ortada yeteri kadar veri yoktur. Ancak senede bağlanmış hukuki ilişkilerde benzer durumlarda "hukuki ihtilaf" gerekçesiyle, şikayet hakkında bir çok takipsizlik kararı verildiğine tanık oldum.

Saygılarımla
Old 06-12-2006, 16:45   #10
Av.Kamil Mercan

 
Varsayılan

Sayın niliş;
tahminen 1999-2000 yıllarında aynı konuda bir dava takip etmiştim
müvekkil borç karşılığı kooperatif başkanından 3 ADET ÇEK alıyor.
bia adedi koop.ça rızaen ödeniyor. bu sırada yönetim ve başkan yenileniyor.Ve de yeni yönetimle eski yönetim arasında "teslim tesellüm" başlıklı bir belge düzenleniyor.Yeni yönetime bu çekler nedeniyle borçlu olunduğu bildiriliyor ve karşılıklı imzalar atılıyor.
iki numaralı çek tarafımızca icra takibine konu yapılıdı.Vaki itiraz sonucu İTİRAZIN İPTALİ davası açtık.
Mahkeme "çekin mücerretliği nedeniyle" davayı kabul etti.
ancak yüksek mahkeme kararı bozdu. gerekçe bence hayli ilginç.
kısaca özetliyorum.
"anılı çek karşılığında kooperatife her hangibir mal yada hizmet verildiği, koop. defter ve kayıtlarından tespit edilememiştir."
biraz uğraştıracak olmasına rağmen istek halinde kararı da temin etmeye çalışabilirim.
kolay gelsin.
Old 19-06-2010, 20:27   #11
Özkan Atalay

 
Varsayılan suç oluşurmu

Av.Suat Ergin'e bende katılıyorum. Buradaki ilişki huki ilişkiye benziyor. Grçi tam o9larak verilwer olsa daha sağlıklı bir yorum getirebileceğiz. Kooperatif başkanına tek başına imza yetkisi zaten verilmiş. Şimdi ceza davasının açıldığını düşünelim. Kooperatif başkanı savunmasında dese ki; ben yetkili kişiyim yönetim kurulu tarafından tarafıma tek başıma temsil ve imza yetkisi verilsi. Ben de buna dayanarak senedi imzaladım derse. Bu kişinin suç işleme kastı olurmu? peki kast yoksa ceza olurmu?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhtiyati Tedbir Ve Tespit nevin kara Meslektaşların Soruları 6 04-08-2009 16:20
Gayrimenkul İçin Verilmiş İhtiyati Tedbir Kararı İlgili Meslektaşların Soruları 3 08-06-2009 17:09
Mirasta İhtiyati Tedbir m_kesik Meslektaşların Soruları 4 29-12-2006 16:45
Yasal Tedbirlerin Önlenmesi Yönünde Tedbir Kararı Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 20 18-11-2004 10:54
İhtiyati Tedbir Ve Haciz ali Hukuk Sohbetleri 3 01-05-2004 18:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04868889 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.