Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

2279 Sayili Icra Ve Iflas Takiplerinin Durdurulmasi Hakkinda Karar - icra maaş kesintileri

Yanıt
Old 23-03-2020, 11:19   #1
MelikeCantürk

 
Varsayılan 2279 Sayili Icra Ve Iflas Takiplerinin Durdurulmasi Hakkinda Karar - icra maaş kesintileri

Merhaba

22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan CB kararı:

30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacakları hariç yurt genelindeki diğer tüm icra ve iflas takiplerinin duracağını, bu çerçevede de taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacağını, yeni icra ve iflas takip taleplerinin de alınmayacağı, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz süreçlerinin yürütülemeyeceğini belirtmektedir.

Bu kapsamda bazı soru işaretleri oluştu.

Benim sorum işveren bu ay sonunda maaş haczi kesintisi yapacak mı?

Yapmaması gerektiğini varsayalım : Bu süreçte ya da sona erdikten hemen sonra işçi işten ayrılırsa daha sonra alacaklı bu üçüncü kişi işverene başvurabilir mi?

İyi günler
Old 23-03-2020, 12:50   #2
Admin

 
Varsayılan

Metin açık şekilde kaleme alınmadığı için maaş hacizleriyle ilgili nasıl bir yorum yapılacağını anlamak çok güç.


Bence işveren açısından iki seçenek var:
1- İlgili icra dairesine bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği yazılı olarak sorulabilir ve yazılı cevap gelinceye kadar maaş kesintisi işverence yapılıp, kendi yeddinde tutulur, icraya da işçiye de ödenmez, gelecek cevaba göre ödeme yapılır. En azından başlangıçta her icra dairesi farklı uygulama yapabilir diye düşünüyorum, o nedenle bu bence en güvenli yol.

2- Bu konuda riske girilmeyip kesinti yapılır ve icra dairesine gönderilir. Bilahare dosyaya talep açılıp kesinti yapılmaması gerektiğini düşünülüyorsa, iadesi talep edilir.


Bu durumda işveren açısndan en riskli işlem kesinti yapmamak, çünkü ileride İcra Dairesi veya alacaklının şikayeti üzerine İTM farklı yorum yaparsa işveren açısından sorun oluşacaktır diye düşünüyorum.
Old 23-03-2020, 14:22   #3
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan MelikeCantürk
Merhaba

22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan CB kararı:

30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacakları hariç yurt genelindeki diğer tüm icra ve iflas takiplerinin duracağını, bu çerçevede de taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacağını, yeni icra ve iflas takip taleplerinin de alınmayacağı, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz süreçlerinin yürütülemeyeceğini belirtmektedir.

Bu kapsamda bazı soru işaretleri oluştu.

Benim sorum işveren bu ay sonunda maaş haczi kesintisi yapacak mı?

Yapmaması gerektiğini varsayalım : Bu süreçte ya da sona erdikten hemen sonra işçi işten ayrılırsa daha sonra alacaklı bu üçüncü kişi işverene başvurabilir mi?

İyi günler

Sayın Admine katılıyorum

Bunun yanında işverenin maaş haczi kesintisi yapıp icra hesabına göndermesi CB kararı kapsamında olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha önceden gönderilen maaş hacizlerinin kesintilerinin durdurulması yönünde bir karar alınmamış; icra dosyalarında yeni bir işlem yapılmaması ve yeni takip açılmaması yönünde bir karar alınmıştır. Bu yönden işçinin maaşından kesinti yapılarak gönderilmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Old 23-03-2020, 18:05   #4
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Uygulamada kararın kapsamı belirlenirken yapılacak işlemin bir "takip işlemi" olup olmadığına bakmak gerekir. Zira; karar metninde "takip işlemi" ibaresine yer verilmiş. Takip işlemi; takibin bir sonraki aşamaya geçmesi, ilerlemesi sonucunu doğuran işlemlerdir. Haciz, satış istemi gibi. Kesinleşen bir takipte dosyaya para gönderilmesi, gelen paranın ödenmesi bir "takip işlemi" değildir. Kaldı ki, takip durmakla faiz işlemesi durmayacağına göre, borçlu isterse borcunu öder, ödeme yapılmış ise ödenen para da alacaklıya ödenir, kanaatindeyim.
Old 06-04-2020, 12:13   #5
Admin

 
Varsayılan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı


Sayı : 86420598-300/2678 02/04/2020
Konu : İcra kesintileri hk.


HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

İlgi : 31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile, '' ... kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin" görüş talebi yazınız Başkanlığımızca incelenmiştir.
Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs salgınının 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmesi nedeni ile ülkemizde de görülen ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan, bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsten doğan salgının önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler alma zarureti doğmuştur. İcra ve İflas Kanununun "Fevkalade hallerde tatil" başlıklı 330 uncu maddesinde "Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir." hükmüne yer verilmiş olup, bu hükme dayanılarak 22/3/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine. " karar verilmiştir.
Cumhurbaşkanı Kararının uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla durdurma kararının gayesi de gözetilerek Başkanlığımızca 24.3.2020 tarih ve "2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" konulu yazımız tüm icra müdürlüklerine duyurulmuştur.
Görüş yazımızın nafakalar ile ilgili ikinci maddesinde "Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki açılmış olan takiplerin devam edeceği, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceği," belirtilmiş, yine ödemeler ile ilgili beşinci maddesinde " İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği" hususları ifade edilerek görüş bildirilmiştir.


Daha sonra 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun Geçici 1 nci maddesinin;
Birinci fıkrasının (b) bendinde; "9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır."
Üçüncü fıkrasının (b) bendinde; "Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,"
Aynı fıkranın (ç) bendinde; '' İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır."
Hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda bahsedilen tüm bu düzenlemeler dikkate alındığında;
Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği açık olup, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı,
Maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği,
Değerlendirilmektedir.
Bu itibarla;
Uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi,
Birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği değerlendirilmiş olup,
Bilgi edinilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Alim POLAT Hâkim Bakan a. Başkan
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Iş Güvenliği Uzmani Ve Işyeri Hekiminin Görevleri Sebebiyle Işledikleri Suçlar Hakkinda 4483 Sayili Kanun Kapsaminda ön Inceleme Yaptirilmasi Fatih ARSLAN Meslektaşların Soruları 0 01-01-2020 13:14
Ölmüş kişinin aleyhindeki icra takiplerinin tespiti lawyersoylu Meslektaşların Soruları 1 09-09-2019 17:47
icra iflas Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 15-05-2017 11:47
Ycgk'nun 1997/129-140 Karar Sayili İlami akarsu Meslektaşların Soruları 2 21-11-2007 09:47
Icra takibinin durdurulmasi ve Alacaktan Feragat umutlaw Meslektaşların Soruları 11 28-02-2007 10:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04096103 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.