Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tanzim yeri olmayışı takibin iptali mi şikayet mi?

Yanıt
Old 16-04-2012, 14:53   #1
Güldal

 
Varsayılan tanzim yeri olmayışı takibin iptali mi şikayet mi?

Değerli meslektaşlarım tanzim yeri ve borçlunun bildirdiği adreste il adı yazılmayışı nedeni ile kambiyo senedine itiraz edilmiştir.Araştırmalarımda yetkili mahkeme ilinin yazılmış olmasının senede kambiyo senedi vasfını taşıtmayacağını öğrenmiş oldum.Fakat kambiyo senedi vasfını taşımayan senet ile kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapılması durumunda bu işlemi yapan icra müdürlüğü olduğundan işlemin şikayete konu olması gerekmez mi?İptal davalarının yargıtayda onanması beni çok şaşırttı.Ayrıca bu durumda yeni takip yapmak yerine aynı icra dosyası üzerinden ilamsız ödeme emri gönderilmesi yeterli olmaz mı?
Ayrıca icra mahkemesinde davanın aleyhe sonuçlanması durumunda tazminata da hükmedilir mi?
Saygılar
Old 16-04-2012, 15:01   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/385
Karar: 2007/4258
Karar Tarihi: 08.03.2007


TAKİBE İTİRAZ DAVASI - FAİZE İTİRAZ VE BONODA ÇİFT VADE OLMASI - ÖDEME GÜNÜNÜ İÇEREN VE SENET METNİNDE FARKLI TARİHLERİN YAZILDIĞI - TANZİM YERİ OLARAK İDARİ BİRİM ADININ YAZILMASI GEREĞİ

ÖZET: Bononun, ödeme gününü içeren üst kısmında 10.02.2002 yazılmış iken, senet metninde 02.10.2002 tarihleri*nin yazıldığı görülmüştür. Bu durumda, senette çift vade olduğundan senet bono vasfında değildir ve geçersizdir. Ayrıca tan*zim yeri olarak, idari birim adının yazılması yeterli ve zorunludur.

(2004 S. K. m. 170/a) (6762 S. K. m. 615, 688, 689, 690) (HGK 02.10.1996 T. 1996/12-590 E. 1996/650 K.)

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından is*tenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Kambiyo senetlerine mahsus yol ile yapılan takipte borçlu, borca, faize itiraz*ları yanı sıra, bonoda çift vade olduğunu ileri sürmüştür.

TTK'nun 690. maddesi yollaması ile bonolarda uygulanması gereken 615/son maddesi uyarınca <vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler batıldır> hükmü gereğince bonoda vadenin, açık ve tek olarak ya*zılması zorunludur.

Somut olayın incelenmesinde, 17.000.-YTL bedelli bononun, ödeme gününü içeren üst kısmında 10.02.2002 yazılmış iken, senet metninde 02.10.2002 tarihleri*nin yazıldığı görülmüştür. Bu durumda, senette çift vade olduğundan (muayyen bir günde ödenmesi yerine muhtelif vadeler içerisinde ödenmesi şeklinde gösterildiğin*den) bu bono, bono vasfında olmadığından geçersizdir.

Diğer yandan, TTK'nun 688/6. maddesinde belirtildiği üzere bonoda <tanzim yerinin> yazılı olması da zorunludur. Aynı kanunun 689/son maddesinde ise, tanzim edildiği yer gösterilmeyen bononun, tanzim edenin adı soyadının yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bono incelendiğinde tanzim ye*ri olarak <..................Pastanesi> yazılı olduğu görülmüştür.

HGK'nun 02.10.1996 günlü 1996/12-590 sayılı kararında belirtildiği üzere tan*zim yeri olarak, idari birim adının yazılması yeterli ve zorunludur.

Yukarıda belirtildiği üzere yasaya uygun yazılmış idari birim gösterilmediğinden anılan belge kambiyo senedi niteliğini taşımaz. Bu husus mahkemece re'sen gözetilir.

Bu durumda da alacaklı bu belgeye dayanarak kambiyo yolu ile takip yapamaz.

Mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 08.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 16-04-2012, 15:02   #3
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/870
Karar: 2007/3283
Karar Tarihi: 26.02.2007


TAKİBE İTİRAZ - SENEDİN TANZİM YERİ UNSURUNU TAŞIMADIĞI - SENEDİN BONO VASFINDA SAYILMAYACAĞI - SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA SAYILAMAYACAĞI - TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ

ÖZET: Takip konusu yapılan bono incelemesinde senedin tanzim yeri unsurunu taşımadığı, ayrıca tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından senet, tanzim yeri-ödeme yeri unsurunu ihtiva etmediğinden bono vasfında sayılmaz. Senette bulunması zorunlu olan tanzim yeri ve tanzim edenin adresi senet keşidecisi için geçerli olup kimin için taahhüt altına girilmişse tıpkı onun gibi senetteki borçtan sorumlu olan avalistlerin adreslerinin senette yazılı olması hali, yukarıda açıklanan zorunluluğu gidermez. Bu durumda keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından bu senet kambiyo senedi vasfında sayılamaz. Bu husus mahkemece re'sen dikkate alınarak takibin iptaline karar vermek gerekir.

(6762 S. K. m. 614, 688/6, 689/4) (2004 S. K. m. 170, 366) (1086 S. K. m. 428) (HGK 02.10.1996 T. 1996/12-590 E. 1996/650 K.)

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1 - Şikayetçi Ö. takipte taraf olmadığından yapılan takibe karşı itirazın aktif husumet sebebiyle reddine karar vermek gerekirken bu şikayetçi yönünden de işin esasının incelenmesi isabetsiz olup aleyhe temyiz olmadığından bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Borçlu R.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Takip konusu yapılan bono incelemesinde TTK'nun 688/6. maddesi uyarınca senedin tanzim yeri unsurunu taşımadığı, ayrıca TTK'nun 689/4. maddesi hükmü gereğince tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından senet, tanzim yeri-ödeme yeri unsurunu ihtiva etmediğinden bono vasfında sayılmaz. Senette bulunması zorunlu olan tanzim yeri ve tanzim edenin adresi senet keşidecisi için geçerli olup TTK'nun 614. maddesi hükmüne göre kimin için taahhüt altına girilmişse tıpkı onun gibi senetteki borçtan sorumlu olan avalistlerin adreslerinin senette yazılı olması hali, yukarıda açıklanan zorunluluğu gidermez. Bu durumda keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından (HGK'nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 Esas sayılı kararında belirtildiği üzere) bu senet kambiyo senedi vasfında sayılamaz. Bu husus mahkemece re'sen dikkate alınarak İİK' nun 170/a-2. maddesi gereğince takibin iptaline karar vermek gerekirken işin esası incelenerek karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu R.'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2 numaralı bentte yazılı nedenlerle bu borçlu yararına İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 16-04-2012, 15:03   #4
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Bu tür senetlerin ilamsız icra takibine konu edilmeleri gerekir. Yargıtay uygulaması bu yönde olup, takip iptal edilmektedir. KOLAY GELSİN
Old 17-04-2012, 00:36   #5
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Kambiyo senedi olmayan belgeyi kambiyo senetlerine has icra takibine konu edemezsiniz. Takip dayanağının kambiyo senedi niteliğinde olmadığına ilişkin şikayetlerin 5 gün içinde yapılması gereklidir (İİK 168/3).Bu durumda süresinde karşı taraf hukuki yollara başvurursa takibiniz iptal olur. Yani cevap her ikisi de.
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/17546
K. 1995/17648
T. 12.12.1995
• BONO VASFINDA OLMAYAN SENET ( Keşide Yeri ve Keşidecinin İsminin Yanında İdari Birim Olarak İkametgahının Gösterilmemiş Olması )
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Bono Vasfı Olmayan Senet )
• KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN SENET ( Bono Vasfı-Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
2004/m.170
ÖZET : Takip dayanağı senette keşide yeri yazılı olmadığı gibi keşidecinin isminin yanında idari birim olarak ikametgahı gösterilmediğinden, senet bono vasfında olmayıp kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapılamaz.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekilli tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 30.11.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Takip dayanağı senette keşide yeri yazılı olmadığı gibi keşidecinin isminin yanında idari birim olarak ikametgahı gösterilmemiştir. Bu haliyle senet bono vasfında olmayıp kambiyo senetlerine özgü yolla takip yapılamaz. İİK. 170/a maddesi uyarınca bu yön resen gözetilerek takibin iptaline ve alacaklı vekilinin tazminat talebinin reddine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
senette tanzim yeri! avangardea Meslektaşların Soruları 13 08-02-2011 14:46
kambiyo senetlerindeki takipte şikayet ve takibin iptali Av_Mustafa Meslektaşların Soruları 1 17-03-2010 22:42
Şikayet, takibin iptali AV. BERAT ALPER KÖSTERİT Meslektaşların Soruları 7 28-10-2009 00:16
takibin iptali yolu ve şikayet yolu Av. çağlar bildirici Meslektaşların Soruları 1 12-02-2009 00:04
şikayet-takibin iptali gokceyilmaz92 Meslektaşların Soruları 6 17-12-2007 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03989911 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.