Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargi Harci

Yanıt
Old 24-07-2006, 10:44   #1
av.korcan

 
Soru Yargi Harci

Adli yargıda görülen dava sonucu tahsili gereken harcın alınması için vergi dairesine gönderilmesi vergi dairesince de ödeme emri düzenlenerek mükelleften istenilmesi durumunda mükellefin adli yargıdaki davada davacının harçtan muaf olması karşısında kendisinin de eşitlik ilkesi gereği muaf olması v.s. Gerekçeyle vergi mahkemesinde ödeme emrinin iptali için dava açması söz konusu.
Bu hususların vergi mahkemesinde ileri sürmesi mümkün değildir.çünkü alınan harç adli yargıyı ilgilendirmektedir.bu hususun adli yargı kararının temyiz edilmesiyle çözümlenmesi gerekir düşüncesindeyim.

Bu konuda görüş belirtebilecek özellikle ulaşabildiği yeni tarihli Danıştay kararı varsa iletebilecek arkadaşlar varsa şimdiden teşekkürler
Old 03-08-2006, 15:05   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

HARÇTAN muaf OLAN KURUMUN muaf ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ TUTULMASININ BOZMA NEDENLERİ ARASINDA BULUNDUĞU HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?
İsteğin Özeti : Bursa 2.İdare Mahkemesi'nin 8.11.2001 günlü, E:2001/730, K:2001/1130 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : İbrahim Topuz
Düşüncesi : Bursa 2. İdare Mahkemesince verilen kararın esasa ilişkin kısmının onanması; buna karşılık davalı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün yargılama giderleri arasında yer alan başvurma, karar ve yürütmenin durdurulması harçlarını ödemekle yükümlü tutulması 4792 sayılı Kanunun 24. maddesinin değişik (c) fıkrası hükmüne aykırı olduğundan, kararın bu kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Efser Koçakoğlu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idarece ileri sürülen hususlar mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ve posta giderlerinin davalı idareye yükletilmesine ilişkin kısımlarının bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 25.12.1997 günlü, E:1996/1, K:1997/1 sayılı kararında da belirtildiği üzere 4792 sayılı Yasanın 26.07.1983 günlü, 2868 sayılı Yasayla değişik 24. maddesinin (c) fıkrasında Sosyal Sigortalar Kurumunca açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanlarının her tür vergi, resim ve harçtan
muaf olduğu hükme bağlanmış olup, buna göre Kurumun, taraf olduğu davalarda her ne suretle olursa olsun
harç ödemekle yükümlü tutulmasına yasal olanak bulunmamaktadır.
Bu durum nedeniyle, adıgeçen Kuruma karşı açılan ve kurum aleyhine sonuçlanan davada, önceden alınan başvurma, karar, vekaletname ve yürütmenin durdurulması harcının davada haklı çıkması nedeniyle davacı tarafa iadesi gerekirken, yargılama gideri olarak davalı Kuruma yükletilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 8.11.2001 günlü, E:2001/730, K:2001/1130 sayılı kararının, dava konusu işlemin iptali ile posta giderlerinin davalı idareye yükletilmesine ilişkin kısmı yönünden davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle kararın bu kısmının onanmasına, kararın başvurma, karar, vekaletname ve yürütmenin durdurulması harcının davalı idareye yükletilmesine ilişkin kısmı yönünden ise davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle bu kısmın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince bozulan bu kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adıgeçen Mahkemeye gönderilmesine, 12.11.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:109)
BŞ/ŞGK
Old 03-08-2006, 23:43   #3
irfan AYDIN

 
Varsayılan Adli Yargı Yerince Hükmedilen Harcın Tahsili

Sayın
Av.Korcan
Bilindiği üzere adli yarggı yerince hükmedilen harç esasen adli yargı yerine ödenir ve kararın tebliği ve kesinleşmesi sağlanır.
Şayet harcı ödemekle yükümlü olan taraf yahut kararın bir an önce kesinleşmesini sağlamak isteyen taraf yasanın öngördüğü süre içinde mahkeme harcını ödemez ise o takdirde alacağın tahsili için,mahkeme harcın tahsili ile yetkili kılınmış olan vergi dairesine durumu bir tezkere ile bildirir. Bu noktadan sonra harcın tahsili için vergi dairesi harekete geçer. Vergi dairesinin dayanağı tezkere dolaysıyla mahkkeme kararıdır.
Vergi dairesi alacağını ödme emri ile ister.
Ödeme emrine karşı vergi mahkemelerinde açılacak davalarda:
1-Böyle bir borcun bulunmadığı(alacağın usulüne uygun olarak kesinleştirilmediği),
2-İstenilen alacağın zaman aşımına uğradığı,
3-Kısmen yada tamamen ödenmiş olduğu,
Yolunda savlar ileri sürülebilir.
Yoksa adli yargı yerinin harçtan muaf olan davacı yada davalı aleyhine harca hükmettiğinden bahisle İdari Yargı yerinde dava açılamaz. Çünkü vergi mahkemelerine, adli yargı yerlerince verilecek kararların yargısal denetimini yapmak gibi bir yetki verilmemiştir.
Düşünceniz doğrudur. İşaret ettiğiniz olayda vergi mahkemesine değil Yargıtay'ın ilgili dairesine başvurmak gerekir.
Sevgi ve Saygılarımla İrfan AYDIN
Old 04-08-2006, 09:19   #4
av.korcan

 
Varsayılan sayın bir dost

Vergi Mahkemesinde davacı olan taraf ödeme emrinin dayanağı olan harcın ilgili olduğu adli yargıda açılan davada davalı konumda.Adli yargıdaki davada lehine karar çıkmış fakat davacı harçtan muaf olduğu gerekçesiyle harcın kendisinden tahsiline karar verilmiş ve tahsili amacıyla vergi dairesine gönderilmiş. Vergi Dairesi ödeme emri gönderince derdest olan dava açılmış.Dava sebebi "yargı harcının davayı açan veya harca mevzuu işlemin yapılmasını isteyen taraftan istenmesi konusunda harçlar kanununda açık hüküm bulunmasına rağmen harcın kendilerinden istenilmesi ve davacı taraf harçtan muaf ise eşitlik ilkesi gereği (Any md 10)kendilerinin de harçtan muaf olması gerektiği bu nedenle harcın istenildiği ödeme emrinin iptali" istenilmiş.

Benim istediğim bu konunun vergi mahkemesinde çözülemeyeceğine adli yargıdaki davada ileri sürülmesi gerktiğine dair ulaşabildiğiniz bir danıştay kararı bulunup bulunmadığı ve bu konudaki fikriniz.saygılarımla

Old 04-08-2006, 11:01   #5
irfan AYDIN

 
Varsayılan

Sayın Av.Korcan
Ekte sunduğum Danıştay kararı incelendiğindede görüleceği üzere,işaret ettiğiniz olayda vergi mahkemesinin görev ve yetkisi adli yargı yeri karaının verilmesinden sonraki aşamayla ilgilidir. Ekleyeceğim karar size yardımcı olacaktır. Sevgi ve saygılarımla İrfan AYDIN

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 2004 622 2001 5557 22/01/2004

KARAR METNİ
MAHKEMECE DÜZENLENEN HARÇ TAHSİL MÜZEKKERELERİNDE GECİKME ZAMMI UYGULANIRKEN YASAL SÜRENİN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ, VADE BAŞLANGICININ İSE KARARIN TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN BAŞLAMASI GEREKTİĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan : Tasfiye Halinde ? Bankası A.Ş.
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ? Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti : Yükümlü banka adına yargı harcını süresinde ödememesi nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin gecikme zammına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden yükümlü banka hakkında Yargıtay 19. Hukuk Dairesince verilen onama kararı üzerine anılan Dairece karar altına alınan yargı harcının süresinde ödenmemesi üzerine tahsili için davalı idareye yazı yazıldığı, davalı idarece harcın tahsili için ödeme emri düzenlendiği, ayrıca dava konusu edilen gecikme zammının hesaplandığı hususlarının anlaşıldığı, olayda yükümlü bankanın sözkonusu harcı ödeme süresinden sonra çekle ödediği açık olduğundan gecikme zammı hesaplanmasında isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle reddeden ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; kendileri adına tahakkuk ettirilen harca ilişkin olarak herhangi bir tebligatta bulunulmadığından gecikme zammı hesaplanmasının yerinde olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddedilerek mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Savcısı Cavit Zeybek'in Düşüncesi : Davacı Bankanın, gecikme zammının hesaplanarak istenilmesini gerekli kılacak bir tebligatın yapılıp yapılmadığının araştırılması yoluna gidilmeden gecikme zammı ödemekle yükümlü olduğuna karar verilmesi yerinde değildir.
Bu nedenle, vergi mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekeceği düşünülmüştür.
Tetkik Hakimi Canan Koçyiğit'in Düşüncesi : Harçlar Kanununun yargı Harçlarına ilişkin madde hükümlerine göre yasal süre dolmadan harç tahsil müzakeresi düzenlendiği anlaşıldığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlıkta yükümlü banka adına düzenlenen ödeme emrinin gecikme zammına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
492 sayılı Harçlar Kanununun "maktu harçlarda ödeme zamanı" başlıklı 27/2 maddesinde; mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gereken harçların, harç alacağının doğması tarihinden (karar tarihi) itibaren 15 gün içinde ödeneceği, "nispi harçlarda ödeme zamanı" başlıklı 28/a maddesinde; karar ve ilam harçlarının dörtte birinin peşin, geri kalan miktarın ise kararın verilmesinden itibaren 2 ay içinde ödeneceği, 37. maddesinde ise bu Kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenlerin ilgili mahkeme ve daireler tarafından süresinin sonundan itibaren 15 gün içinde yazı ile o yerin vergi dairesine bildirileceği ve harçların vergi dairesince tahsil olunacağı hükümleri yer almaktadır.
Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 223/1. maddesinde.... yargı harçları ile mahkeme giderlerinin süresinde ödenmediğinin, harç tahsil müzekkeresi ile vergi dairesine bildirileceği, 223/2. maddesinde mahkemece düzenlenip ilgili vergi dairesine gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin hesap defterine kaydedileceği, 223/3 maddesinde, defterin ilan cetveli yazılı nüshasının vergi dairesinin ilan tahtasına 10 gün süre ile ilanen tebliğ edilmek üzere asılacağı ve 223/4. maddesinde de, ilan tarihine göre verilen bir aylık vadenin defterin ilgili sütununa yazılacağı ve vadesinde ödeme yapmayan mükellefler hakkında ödemeye çağrı mektubu düzenleneceği belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 9.10.2000 tarih ve E.2000/6274, K:2000/6528 sayılı kararı ile yükümlü banka adına harca hükmedilmesi üzerine mahkemece 26.10.2000 tarihinde Harç Tahsil Müzekkeresi düzenlenerek davalı vergi dairesi müdürlüğüne harç tahsili için gönderildiği ve vergi dairesi müdürlüğü tarafından da 27.11.2000 tarihinde ödeme emri düzenlenerek yükümlü bankaya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gözönüne alındığında mahkemece düzenlenen harç tahsil müzekkeresinin yasal süre gözetilmeksizin (2 ay) düzenlendiği anlaşıldığından yükümlü bankadan gecikme zammı istenilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Öte yandan gecikme zammı hesaplanacaksa bile bunun vade başlangıcının, kararın (yargıtay kararı) kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı tabiidir.
Açıkalanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına 22.1.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-KAR-DER; SAYI:5)
Old 04-08-2006, 12:53   #7
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Yerel Adli yargı yerinin kararı hakkındaki incelemeyi malumunuz olduğu üzere Yüksek Yargıtay yerine getirir.Karar henüz kesinleşmemişse yargılama giderlerinin tahmilinde hata olduğu gerekçesiyle temyize gidilebilir. Aksi halde, vergi dairesinin ödeme emrine dair işlemine karşı adli yargıya gidilemez.
Old 04-08-2006, 17:10   #8
irfan AYDIN

 
Varsayılan

Hangi nedenle olursa olsun, 6183 sayılı Yasanın öngördüğü kurallar uyarınca vergi dairelerince düzenlenen Ödeme emirlerine karşı açılacak davalara bakacak yargı yeri(Vergi yada İdare Mahkemeleri olmak üzere) idari yargı yerleridir.
Ödeme emirleri kesinleşmiş yada ödeme emirlerini düzenleyenler tarafından kesinleştiği varsayılan ve vadesi geçmiş olan alacakların cebren tahsilini temin amacıyla düzenlenen belgeler olup bu belgelere karşı yukarda yer verilen mahkemelerde dava açılabilir.
Yargıtay'a başvurmak hukuken mümkün değildir.
Old 03-01-2007, 23:34   #9
irfan AYDIN

 
Varsayılan Ödeme Emirlerine Karşı İdari Yargıya Başvurulur

Sayın Av.KORCAN 'ın sorduğu soru ile ilgili olarak herkes aynı şeyi söylemekle birlikte, sanki farklı görüşler oluşmuş gibi bir görüntü meydana gelmiş bulunmaktadır.
Özetleyecek Olursak;
1-Ne Adli Yargı yerlerince verilen kararlar İdari Yargı yerlerince ve ne de İdari Yargı yerlerince verilen kararlar adli yargı yerlerince yargısal denetime tabi tutulabilir.Bu sebeple Adli yargı yerince verilen kararın Yargısal denetiminin yapılması Yargıtay'dan istenmelidir.
2-Olayımızda adli yargı yerince verilen kararın temyiz süresi geçirilmiş ve temyiz süresi geçirilen kararla ilgili olmak üzere taraflardan birine Vergi Dairesince ödeme emri tebliğ edilmiştir.Tebliğ edilen bu ödeme emrine karşı İdari yargıda dava açılabilmektedir.Ancak açılacak davada sadece ve sadece 6183 sayılı Yasanın 58.maddesinde öngörülen iddialar önesürülebilmektedir.Yahut mahkemeler sadece işaret edilen maddede yer alan neviden iddiaları inceleyebilmektedirler.
3-İdari yargı yerinin ödeme emrine karşı açılan davada,adli yargı yerince verilen kararın hüküm fıkrasını değişitirecek nitelikte bir karar vermesi düşünülemez.Ancak,kararda harç davalıya yükletildiği halde harç teskeresinde harcın borçlusu davacı gösterilmişse ve vergi daireside harç teskeresine göre ödeme emri düzenlemişse tabiki idari yargı yeri o ödeme emrini iptal edecektir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haczın Fekki Talebınde Tahsil Harci AV. MUSTAFA ALİ Meslektaşların Soruları 36 13-04-2017 16:01
Tahsİl Harci av.beyşehirli Meslektaşların Soruları 9 23-12-2006 00:15
Yargi ÇelİŞkİsİ Seyda Hukuk Haberleri 1 12-11-2006 13:41
Tebligat Harci Ceyhun Hukuk Soruları Arşivi 6 14-02-2002 01:16
Hukuk Uygulatan En YÜksek Yargi Organini Kiniyorum Bir Konuk Hukuk Sohbetleri 0 10-02-2002 13:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04530907 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.