Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sigortalı Avukat Takip Dosyasından Vekalet Ücretini Nasıl Tahsil Edecek?

Yanıt
Old 11-05-2007, 13:47   #1
madlock

 
Varsayılan Sigortalı Avukat Takip Dosyasından Vekalet Ücretini Nasıl Tahsil Edecek?

Merhaba; icra dosyalarına ödenmiş olan Mahkeme ve icra vekalet ücretlerinin tahsilinde serbest meslek makbuzu istenmesine yönelik düzenlemenin iptali için Danıştay' da dava açılmış ve bu hususta da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Ancak bu yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı duydum. Bu husus daha önce tartışıldı mı bilemiyorum ancak özel sektörde şirket bünyesinde çalışan avukatların vergi levhaları olmadığı gibi serbest meslek makbuzu da kesememektedirler. Bu halde icra müdürleri nasıul hareket etmektedirler. Bilen veya başından geçen meslekdaşlarım var ise ve bilgilerini benimle paylaşırlarsa memnun olurum.
Old 11-05-2007, 14:05   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Kazancı'da araştırdım. Dava halen derdest görünmektedir. Siz duyumunuzu kesinleştirebilir misiniz? Yakın zamana kadar makbuz kesmeden para çekebiliyordum.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
DANIŞTAY
4. DAİRE
E. 2006/2026
T. 20.6.2006
• İPTAL DAVASI ( Vergi Usul Kanunu'nun İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Bölümünün İptali İstemi Nedeniyle )
• VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ ( Açıkça Yetki Verilmemiş Bir Konuda İdarenin Düzenleme Yetkisi Olmadığından Yasada Düzenlenmiş Olan Bir Konuda İdari Düzenleyici İşlemle Yasadaki Düzenlemeye Ters Düşen Farklı Bir Uygulama Getirilmesi Verginin Kanuniliği İlkesi ile Bağdaşmaması )
• SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Bu Meslek Makbuzu Ancak Müşteri Adına Düzenlenebilecek ve Sadece Avukat Tarafından İmzalanmasının Yeterli Olması )
• İDAREYE TANINAN YETKİNİN AŞILMASI ( Açıkça Yetki Verilmemiş Bir Konuda İdarenin Düzenleme Yetkisi Olmadığından Yasada Düzenlenmiş Olan Bir Konuda İdari Düzenleyici İşlemle Yasadaki Düzenlemeye Ters Düşen Farklı Bir Uygulama Getirilmesi )
• İCRA KANALIYLA SERBEST MESLEK MAKBUZU KESİLMESİ ( Ancak Müşteri Adına Düzenlenebilecek Olması Nedeniyle Avukatın Müşterisi Olmayan Karşı Taraftan İcra Kanalıyla Tahsil Ettiği Paralar için Makbuz Düzenlemesinin Verginin Kanuniliği İlkesine Aykırı Olması )
213/m.227,236,237,257
ÖZET : 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ""İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi"" başlıklı bölümünün iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257. maddesinde Maliye Bakanlığına verilen yetkinin kapsamı maddede sayılmış olan konularla sınırlı olarak düzenlenmiştir. Açıkça yetki verilmemiş bir konuda idarenin düzenleme yetkisi olmadığından yasada düzenlenmiş olan bir konuda idari düzenleyici işlemle yasadaki düzenlemeye ters düşen farklı bir uygulama getirilmesi verginin kanuniliği ilkesi ile bağdaşmaz.

213 sayılı Kanunun 236 ve 237. maddelerinde serbest meslek makbuzlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş, serbest meslek makbuzunun hangi şartlarda, kime ve nasıl düzenleneceği açıkça gösterilmiş, ihtiva etmesi gereken bilgiler tek tek sayılmıştır. Buna göre serbest meslek makbuzu ancak müşteri adına düzenlenebilecek ve sadece avukat tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Maliye Bakanlığına kanunla açıkça düzenlenmiş olan bu konuda yeni bir düzenleme yapması konusunda yetki verilmiş olduğu düşünülemez.

Buna göre, serbest meslek makbuzuna ilişkin yasal düzenlemeler arasında yer almayan ve Kanunda belirtildiği şekilde, avukatın müşterisi olmayan karşı taraftan icra kanalıyla tahsil ettiği paralar için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve bunun icra memuru tarafından imzalanması zorunluluğu getirilmesi ve bu uygulamanın yaptırımı olarak usulsüzlük cezası öngörülmesi, kanunla idareye tanınan yetkinin aşılması anlamına geldiğinden 359 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dava konusu edilen bölümünde yasaya uyarlık görülmemiş olup yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekir. İstemin Özeti : 23.2.2006 gün ve 26089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ""B-İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına ödenmesine Karar verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi"" bölümünün iptali istemiyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti: 213 sayılı Kanunun 227. maddesine göre üçüncü kişilerle muamele ve kayıtların tevsikinin zorunlu olduğu, aynı Kanunun mükerrer 257. maddesinin 1 numaralı bendinde Maliye Bakanlığı'na verilen yetki kapsamında yapılan düzenlemenin yasal olduğu savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Hayrettin Korucu'nun Düşüncesi: Dava dilekçesinde ileri sürülen nedenler ve uyuşmazlığın niteliğine göre 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı A. Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi: Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay veya İdari Mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri belirtilmiştir.

23.02.2006 gün ve 26089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ""B-İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına ödenmesine Karar verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi"" başlıklı bölümünün iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin iptali istenen ""B. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi"" başlıklı bölümünde; Bakanlığa intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık ( vekalet )ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüde düşüldüğünün anlaşıldığı, Vergi Usul Kanunu mükerrer 257. maddesinin bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle sözkonusu avukatlık ücretinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu getirildiği belirtildikten sonra, ""icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık ( vekalet )ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından ( sicil numarası da yazılarak )imzalanacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352-II/7. maddesine göre sözkonusu avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir."" düzenlemesine yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ""Yetki"" başlıklı Mükerrer 257. maddesinin 4369 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değişik 1. fıkrasının 1. bendinde; Maliye Bakanlığının; Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu, 4008 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen fıkrada, Maliye Bakanlığının, birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticari kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Mükerrer 257. maddede verilen yetkinin kapsamının maddede sayılmış olan konularla sınırlı olduğu, açıkça yetki verilmemiş bir konuda idarenin düzenleme yetkisi bulunduğundan söz edilemeyeceği ayrıca yasada düzenlenmiş olan bir konuda idari düzenleyici işlemle yasadaki düzenlemeye ters düşen farklı bir uygulama getirilemeyeceği bunun verginin kanuniliği ilkesi ile de bağdaşmayacağı açıktır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun makbuz mecburiyeti başlıklı 236. maddesinde, Serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu, makbuz muhteviyatı başlıklı 237. maddede, Serbest meslek makbuzlarına: 1. Makbuzu verenin soyadı adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası; 2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi; 3. Alınan paranın miktarı; 4. Paranın alındığı tarihin; yazılacağı ve bu makbuzların serbest meslek erbabı tarafından imzalanacağı, serbest meslek makbuzlarının seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği belirtilmiştir.

213 sayılı Kanunun 236 ve 237. maddelerinde serbest meslek makbuzlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş, serbest meslek makbuzunun hangi şartlarda, kime ve nasıl düzenleneceği açıkça gösterilmiş, ihtiva etmesi gereken bilgiler tek tek sayılmıştır. Buna göre serbest meslek makbuzu ancak müşteri adına düzenlenebilecek ve sadece avukat tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Maliye Bakanlığına kanunla açıkça düzenlenmiş olan bu konuda yeni bir düzenleme yapması konusunda yetki verilmiş olduğu düşünülemez.

Bu durumda, serbest meslek makbuzuna ilişkin yasal düzenlemeler arasında yer almayan ve Kanunda belirtildiği şekilde, avukatın müşterisi olmayan karşı taraftan icra kanalıyla tahsil ettiği paralar için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve bunun icra memuru tarafından imzalanması zorunluluğu getirilmesi ve bu uygulamanın yaptırımı olarak usulsüzlük cezası öngörülmesi, kanunla idareye tanınan yetkinin aşılması anlamına geldiğinden 359 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dava konusu edilen bölümünde yasaya uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Bu nedenle, 23.2.2006 gün ve 26089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 56 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ""B-İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi"" bölümünün iptali istemiyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, 25.10 YTL harcın yürütmenin durdurulmasını isteyenden alınmasına 20.6.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 11-05-2007, 15:01   #3
Av.Turan

 
Varsayılan

sayın meslektaşım, bu durumda sigortalı avukat şirkete ait gelir makbuzu kesecek. ama şimdilik sizin düşündüğünüz gibi bir uygulama yok.
Old 11-05-2007, 15:26   #4
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım,
Mahkeme ve icra ücreti vekalet alacaklarının tahsili için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi uygulamasına geçildiği ilk zamanda Üsküdar İcra Müdürlüğü'ndeki dosyadan, lehimize takdir edilen vekalet ücretini çekmem gerektiğinde tarafımdan serbest meslek makbuzu istenmesi üzerine kadrolu çalıştığımı ve serbest meslek makbuzumun olamayacağını söyledim. Bunun üzerine icra müdürü; dosyaya, bu durumu ve müvekkil şirketin vergi numarasını belirten talep açmamı söyledi ve bu şekilde tarafıma ödeme yaptı.
Üsküdar'da uygulama halen bu şekilde.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Davayı Kazanan Ödediği vekalet ücretini karşı taraftan alabilmelidir. irfan AYDIN Hukuk Sohbetleri 26 11-12-2016 14:35
Azil Halinde Karşı Taraf Vekalet Ücretini Nasıl İşleme Koyabiliriz? secretmask Meslektaşların Soruları 29 06-02-2012 08:45
Kooperatifin borcunu nasıl tahsil ederim atk Meslektaşların Soruları 5 11-01-2011 12:22
Kefile Yapılan Takipte Ipotek Dosyasından Ayrı Olarak Vekalet Ücretine Hak Kazanma özlem demirel Meslektaşların Soruları 7 16-02-2007 13:09
akhisarda davayı takip edecek meslekdaş arıyorum. av.füsun kimiran Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 1 22-12-2006 09:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02904010 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.