Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kamulaştırma bedelinin tespiti

Yanıt
Old 01-08-2006, 09:39   #1
Neslihan

 
Varsayılan Kamulaştırma bedelinin tespiti

İyi çalışmalar arkadaşlar.idare kamulaştırmak istediği taşınmazlar için anlaşma yoluna gidiyor fakat uzlaşma sağlanamıyor.sonucunda kamulaştırma bedelinin tespiti davası açıyor,bu tespit davasına cevap olarak ne yazabilirim,taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde delil olarak ne sunabilirim?ayrıca idare şimdilik üç parsel için dava açtı,diğer parseller için dava açılmasınımı beklemeliyim?bu konuda pratik bilgiye ihtiyacım var..tecrübelerinizi paylaşmanız dileğiyle...İYİ ÇALIŞMALAR...
Old 02-08-2006, 08:36   #2
Av.Ömer GÖKÇE

 
Varsayılan Yardım

Meslektaşım,
yüzlerce kamulaştırma davasına girmiş bir kişi olarak size ancak dökümanlarımı sunabilirim. Zaten sizde benim gibi İzmirde avukatlık yapmaktasınız.
Av.Ömer Gökçe
Old 02-08-2006, 09:50   #3
Av.Denizhan Aktoprak

 
Varsayılan

kamulaştırma yapılan yerler yüzünden kamulaştırma yapılmayan yerler kişinin kullanma olanağı kalmadıysa bu diger yerlerin kamulaştırma işlemine alınması gerektiğinden bahis ile kamulaştırma kararın iptali için dava açmanız tavsiye edilebilir.
Old 02-08-2006, 12:57   #4
Av.Murat Acaroglu

 
Varsayılan

mahkemeden kendiniz tespit isteyebilirsiniz.parsellerin kıymeti için
Old 02-08-2006, 20:23   #5
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Öncelikle kamulaştırma prosedüründe herhangi bir hata olduğuna inanıyorsanız, kamulaştırma işleminin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açabilirsiniz.

Bu durumda adli yargı, idari yargının vereceği yürütmenin durdurulması veya reddi yönündeki ara kararı bekleyecektir (gerçi uygulamada adli yargı, idari yargının ara kararı ile yetinmeyip nihai kararını ve hatta kesinleşmesini beklemektedir-oysa kamulaştırma kanunu sadece "yürütmenin durdurulmasına dair bir karar getirilmedikçe" der-)

Aynı zamanda, kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davada, davaya cevap süresi içinde, eğer yine var ise, maddi hatalara karşı karşı maddi hataların düzeltilmesi talepli karşı dava da açabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili olarak, 2942 s.lı yasa m.10'u incelemenizi öneriyorum.

Rayiç bedelin düşük olduğu inancında iseniz, dosya delillerin sunulması aşamasına geldiği takdirde, siz de kendi emsallerinizi delil olarak sunarsınız.


Saygılarımla...
Old 02-08-2006, 20:25   #6
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Dava açılmayan parseller için, uzlaşamayacak iseniz, elbette idarenin dava açmasını beklemelisiniz.
Old 02-08-2006, 22:13   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

(Av.Şehper) Hanımın yanıtına katılarak şunları da eklemek istiyorum;

I. Kamulaştırma davalarında uygulanacak kurallara aşağıda yer veriyorum. Bu kurallar çerçevesinde iddia ve savunmada bulunulabilir. Özellikle bedel tespitinde bilirkişilerce incelenecek emsaller önemli bir unsur olduğundan , esaslı şekilde emsal araştırılması yapılması ve düşünülen değere uyan emsaller gösterilmelidir.

Kamulaştırma davalarında uygulanacak kurallar;

1. Mahkeme idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün sonrası için duruşma günü tayin eder.
2. a. Dava dilekçesi, idare tarafından verilen belgelerin bir örneğini tapu malikine meşruatlı davetiye ile tebliğ eder. Adresi bulunamayan davalılar yönünden tapu,zabıta,vergi dairesi ,nüfus idaresinden adres araştırılması yapılmış ise buna göre yapılmamış ise kendisi yaparak ,adresi meçhul kalanlara ilan yoluyla tebligat yapar.Duruşma günü idareye de bildirilir. Basit yargılama usulü uygulanır.
b. Çıkartılan davetiyede Kam.K.nun 10 uncu maddesinde belirtilen bilgilere yer verilir.
c. Keyfiyet ayrıca Türkiye genelindeki bir gazete ile o yerde mahalli gazete çıkıyor ise o gazete ile de yayınlanarak duyurulur.
d. Taşınmazın tapu kaydını ( beyanlar ve şerhler hanesindeki kayıtları ile birlikte) çapını, vergi kaydını celp eder. İmar planı ile ilgili olarak 4 üncü bentde yazılı unsurları içeren müzekkereyi Belediye imar müdürlüğüne gönderir. Ayrıca imar planı içinde ise hangi tarihte alındığını ,plan ölçeğinin cinsinin ne olduğunu da sorar .
3. Duruşma da , Hakim tarafları uzlaşmaya davet eder. Uzlaşırlarsa yargılamayı bitirir. Uzlaşamazlarsa 10 gün içinde keşif 30 gün sonrası için de duruşma günü tayin eder. (Buradaki ve 1 inci bentdeki süreler uyarıcı nitelikte bir süredir. İş durumuna göre makul bir şekilde uzatılabilir. )
4. Belediye veya mücavir alan sınırları içinde ve nazım imar planı kapsamındaki taşınmazlar ile, imar planı kapsamı dışında kalmakla beraber belediye veya mücavir alan sınırları içinde olup, yerleşik alan içinde kalan, tarımsal amaçla kullanılmayan ve belediye hizmetlerinden yararlanan taşınmazlar ARSA sayılır. Cinsinin tapuda arsa veya tarla olarak yazılması bu konuda önemli bir unsur değildir.
5. Tapu idaresinden , dava tarihinden yani belgelerin idarece mahkemeye verildiği tarihten önce , taşınmazın civarındaki bölgelerdeki kayıtların incelenerek yapılan satışların kayıtları ( resen emsal kayıtları ) istenir. Taraflara da emsallerini bildirmeleri için süre verilerek, bildirilmesi halinde gösterilen emsallerin kayıtları da istenir. Müzekkere cevaplarında satış tarihi, alanı, satış bedeli, kimden kime satıldığı gösterilmelidir. Belediye vergi dairesinde de emsallerin vergi değerleri sorulur.
6. Yapılacak keşifte , muhtara da davetiye çıkartılarak, keşif tutanağında beyanı alınır.ARSA nitelikli taşınmazlar için üç teknik bilirkişiden üçü veya ikisi inşaat mühendisi veya mimarlar listesinden seçilir .Biri ziraat mühendisi olabilir. Özellikle üzerinde ağaç varsa bilirkişilerden biri ziraatçı olmalıdır.İki bilirkişi de mahalli listeden seçilir. Duruşmada arsa – tarla ihtilafı çıkmış ise, öncelikle salt vasıf tayini için ayrıca bir keşif yapılabilir.
a. Bilirkişiler emsaller üzerinde teker teker durarak , emsallerin satış bedelini D.İ.E. toptan eşya fiyat endekslerine göre güncelleştirmek sureti ile , 11 inci maddedeki diğer unsurları da dikkate alarak arsaya bedel tayin ederler.
b. Bankalara yapılan satışlar , paydaşların birbirine yaptığı satışlar gibi özel amaçlı satışlar emsal olarak dikkate alınmaz. Kamulaştırma bedelleri emsal olarak kabul edilemez. Paydaşın açtığı dava sonucu kararlaştırılan bedel, diğer paydaşın açtığı davada güçlü bir delil olur. Fakat gene de emsal incelemesi yaptırılmalıdır.
c. Bilirkişiler, vergi değerlerine göre de mukayese yaparlar.
d. Kamulaştırılan taşınmaz kadastro parseli , değerlendirmeye esas alınan emsal veya emsaller imar parseli ise, %40 ı geçmeyecek şekilde düzenleme ortaklık payı düşülür. Taşınmaz imar parseli ise veya her ikisi de kadastro parseli ise D.O.P düşülmesine gerek yoktur. Bilirkişiler bu konuda raporlarında bilgi verirler ayrıca teyit için dava konusu taşınmaz ile emsallerin imar parselimi yoksa kadastro parselimi oldukları tapudan ve Belediyeden sorulur.
e. Kısmikamulaştırmada 12.madde çerçevesinde arta kalan kesimde değer artışı veya değer azalması olup olmadığı varsa bedele etkisi raporda belirtilir. İmar parseline dönüşmemiş parsellerin kısmi kamulaştırmasında arta kalan bölüm için değer kaybına hükmolunamaz.
f. Binalar için Bayındırlık birim fiyatları, yapı maliyet hesapları ve yıpranma payları dikkate alınarak hesaplama yapılır.
7. Rapor taraflara tebliğ edilir. Duruşma günü için bilirkişiler de çağrılır. İtirazlar varsa beyanlar alınır ve bilirkişilerden itirazlara karşı görüşleri de alınır. Ek rapor için süre verilebilir. Taraflar rapordaki bedeli kabul etmezlerse veya Hakim lüzüm görürse yeniden aynı esaslara göre keşif yapılır.Aynı işlemler tamamlanır. Raporlar farklı çıkarsa üçüncü keşfe gidilir. Tüm giderler idareden alınır.
8. Hakim raporlardan tarafların ve bilirkişilerin beyanlarından yararlanarak kamulaştırmabedelini tayin eder. İdareye bedeli bankaya yatırması için 15 günlük süre verir. Bu süre gereken hallerde bir defaya mahsus uzatılabilir. Bedel yatırıldığında , mahkeme taşınmazın idare adına tesçiline ve bankadaki bedelin tapu malikine ödenmesine karar verir. Karar tapu idaresine ve bankaya bildirilir.
Tesçil hükmü kesin olup, bedele ilişkin hüküm temyiz edilebilir. Bedelin ödenmesi tesçilin kesinleşmesi şartına bağlanamaz. Maktu harç idareden alınır. Her iki taraf vekili için maktu avukatlık ücreti tayin edilir.

II. Kamulaştırma K.nun 25.maddesine göre , mal sahibi için kamulaştırma 10.madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla başlar. Mülkiyetin idareye geçmesi ise mahkemece verilen tescil kararı ile olur. İdare biran evvel tamamlanan evrakı mahkemeye tevdi etmez ise ortada gerçekleşen bir kamulaştırma söz konusu olmayacağından , mal sahibi kamulaştırmazı el atma nedeniyle el atmanın önlenmesi veya bedelin tahsili için dava açabilir.

Saygılarımla.Old 03-08-2006, 09:08   #8
Neslihan

 
Varsayılan

Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim...verdiğiniz bilgiler sayesinde fazlasıyla aydınlandım...

iyi çalışmalar diliyorum...
Old 07-08-2006, 12:28   #9
Av.Murat Acaroglu

 
Varsayılan

anlayamadığım nokta şu;idare kamuşlaştırma işlemi ile uzlaşmayı aynı andamı yapıyor,önce kamulaştırıp sonramı uzlaşmayamı gidiyor.zamanında kamulaştırma işlemine karşı bir itiraz vaki değilse nasıl işlemin iptali istenecek ve adli yarğıda bekletici mesele yapılabilecek.
Old 07-08-2006, 14:00   #10
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

İdare kamu yararı varsa öncelikle kamulaştırma kararını alır , tasdik ettirmesi gereken mercilerin onayını alır (kamu yararı kararının onayı), bedel komisyonlarını oluşturur, değer tespitini yapar ve hakkında kamulaştırma kararı aldığı taşınmaz maliklerini öncelikle satın alma usulü çerçevesinde pazarlık yapmak üzere, uzlaşmak üzere, tebligatla davet eder.

Taraflar tümüyle sessiz kalır, yahut satışa yanaşmaz vs her halukarda taşınmazın bedelinde karşılıklı anlaşılarak devir sağlanamazsa, idare bu sürecin bitiminden sonra , taşınmazın değerinin asliye hukuk hakimliğince tespitini, taşınmaz sahibine ödenmesini ve kamulaştırmaya konu taşınmazın adına tescilini talep ve dava eder.

İşte konu mahkemeye intikal ettiğinde, kamulaştırma evraklarının tümüyle birlikte mahkeme taşınmaz sahibine ,hem duruşma gününü ve hem de haklarını hatırlatan bir davetiye çıkarır. Bu tebligatı takip eden 30 gün içinde, kamulaştırma işleminin iptali için idare mahkemesine, maddi düzeltim davaları için de yine asliye hukuk mahkemesine müracaat hakkınız vardır.

Kamulaştırma Kanununun 3.maddesinden başlayarak en çok 20.m.ne kadar okursanız, karışık bir düzenleme olmadığını göreceksiniz.

Saygılarımla...
Old 13-08-2006, 20:51   #11
Av.soyturk

 
Varsayılan kamulaştırma

selam arkadaşlar.Kamulaştırma davalarına girme fırsatı oldu. Ben tüp geçit inşaatı nedeniyle yenikapıda yapılan kamulaştırma nedeniyle bir dosyam oldu. Presedürü bildiğimden, önce müvekkillerimi kamulaştırmayı yapan idare ile pazarlık yapmaya gönderdim.Uzun pazarlıklar sonucu uzlaşma sağlandı ve tutanak imzalandı. Uzlaşma tutanağından sonra ben ayrıca tespit yaptırdım.Orada 200bin ytl kadar fark vardı. Tapuda idare adına belirtilen sürede ferağ verdirmedim. Müvekkillerim aleyhine dava açıldı. Mahkeme hızlı bir yargılama yaptı. yine de komisyonun verdiği bedelden 100bin ytl daha fazla kamulaştırma bedeli tespit edildi. Kısaca tavsiyem önce pazarlık yapın. Rakam tatmin etmiyorsa bedelini tespit ettirin.
Old 01-12-2006, 22:47   #12
madagaskar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
... maddi hatalara karşı karşı maddi hataların düzeltilmesi talepli karşı dava da açabilirsiniz...

Merhabalar,,,

Benim sorunum bu konu ile alakalı,,,
*idare, irtifak kamulaştırma bedelinin tesbiti davası açtı.Bu davasında başka problemlerin olduğu görülecektir. Şöyle ki;

*Yıllar öncesinde tutulan kadastro tesbit tutanağında yer alan hatalı isim/soyisimler bu silsile sonucu kamulaştırma davasında karşımıza çıkmıştır...
--Kadasto tesbit işlemi sırasında şuan kamulaştırma davasında davalı olan bir kısım malik'İn sadece ismini yazmış iken soyismi yer almamakta. ( Mustafa(Ali oğlu)) Ayrıca davalılar ile dava dışı bir sürü şahsında murisi olan ve ölmüş olan bir şahsın soyismi hatalı yazılmıştır (Örneğin Çelik iken Çevik yazılmıştır)
--Kadastro mahkemesi yargılama sonunda fazla detaya girmemiş ve "kadastro tesbiti gibi tesciline" karar vermiştir.
--Tapu Müdürlüğü mahkeme kararı gibi kadastro tesbit tutanağında nasıl yer alıyorsa maliklerin ismini o şekilde tapu siciline işlemiştir.
--Davacı idare de normal olarak davalıların tapu sicilinde yazdığı şekilde davalı göstererek kamulaştırma davası açmıştır.

Kadastro tespitine dayalı mahkeme kararı ücerine tapu siciline işleyen İsim ve soyisim yanlışlıkları maddi hata olarak kabul edilebilir mi?

Normal koşullarda Tapu Müdülüğünü davalı yapıp tapuda isim tashihi davası ile durumu çözmek gerekmekte...

Eğer Tapu Kaydında ki isim/soyisim tashihi davası açılacaksa, kamulaştırma davasına ilişkin davetiyenin tebliğinden itibaren maddi hatalara ilişkin dava açma süresi olan 30 günlük sürede açılması mı gerekiyor?
Yoksa , kamulaştırma davasını gören mahkemeden maddi hatanın düzeltilmesi talebini içeren karşı dava mı açmam gerekiyor...eğer bu yola gidilmesi gerekir ise Tapu Müdürlüğü de davaya dahil edilecekmidir...ayrıca ölmüş olan ve davalı görünen şahsın tapu sicilinde ve davada hatalı yazan soyisinin düzeltilmesi istendiginde davadışı olan diğer murislerinde davaya dahil edilmesi gibi bir durumun ortaya çıkma ihtimali var mıdır... ???
Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vakıflarda Taviz Bedelinin İadesi dilekto Meslektaşların Soruları 19 21-10-2016 10:44
Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi ve Faiz Sorunu yağmur Meslektaşların Soruları 4 29-01-2014 11:04
Döviz ile yapılan satımlarda fatura bedelinin geçerliliği nedir? ilksan Meslektaşların Soruları 4 13-12-2006 16:40
Kira Bedelinin Eksik Yatması av.aglotav Meslektaşların Soruları 6 28-01-2006 19:20
2942 Sayılı Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarında Kamu Alacakları Faizi Çaba Meslektaşların Soruları 0 19-01-2004 23:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04701209 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.