Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Memurlar-1- Yer değiştirme suretiyle atanma

Yanıt
Old 18-04-2008, 16:50   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Memurlar-1- Yer değiştirme suretiyle atanma

Bu konuda Danıştay karalarında yer alan kritelerden bahsedeceğim:

1. İdarenin, İdari işlem tesisi ederken, eşitlik" ve objektiflik" kuralları çerçevesinde hareket edilmesi, hukuka bağlı idarenin bir özelliğidir.Yani boş dolu kadro durumlarının nasıl doldurulduğu önemli olup ülkemizin en büyük sıkıntılarından biridir. Bu nedenle idare atama yaparken, bütün memurlarına eşit ve objektif davranmak zorundadır.

Bu nedenle yargıtay bir kararında

"atama işlemlerinde, ihtiyaç ve iş yoğunluğu, eş durumu, hizmet süresi, öğrenim durumu ve sağlık halleri gibi ölçütlerin esas alındığı belirtildiği halde, atamaya tabi tutulan ve gerek bu atama işlemlerine karşı dava açmış olup halen davaları devam eden personel bakımından, gerekse diğer personel yönünden bu ölçütlerin ne şekilde gözetildiği, Yönetmeliğin 38 ve 39. maddesinde belirtildiği üzere Kurul tarafından, hizmet süreleri, eş durumu, başvuru formlarında ilgililerin atanmayı istedikleri yerlerin dolu-boş kadro durumlarının ne şekilde değerlendirildiği ( puanlama esası vs. ) ve görev yerlerinin il içi veya il dışı olarak belirlenmesinde ve personel arasında farklı uygulamalar yapılmasında hangi nedenlerin etken olduğu hususları açıklanamamıştır.Oysa, genel düzenleyici bir işlemle getirilen yeni durumun ilgililer hakkında uygulanmasında "eşitlik" ve objektiflik" kuralları çerçevesinde hareket edilmesi, hukuka bağlı idarenin bir özelliğidir.

Davalı idarece tesis edilen dava konusu nakil işleminde ise, yukarıda belirtilen objektiflik, eşitlik gibi kurallara uyulmaksızın hareket edildiği anlaşılmakta olup; işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir"( 5. DAİRE E. 2002/3312 K. 2003/253 T. 30.1.2003)

2) Danıştay karalarında Eş Durumunun Gözönüne Alınmasının Ancak Atanan Memurun Eşinin de Memur Olması Halinde Mümkün Olabileceğine hükmetmektedir. Serbest meslek vs durumlarda eş durumu nedeniyle tayini kabul etmemektedir.

"ÖZET : 657 sayılı Yasanın 72. maddesinin 2. fıkrası uyarınca eş durumunun naklen atama sırasında gözönüne alınmasının, ancak atanan memurun eşinin de memur olması halinde mümkün olabileceği hakkında" ( 5. DAİRE E. 2005/6401 K. 2006/1775 T. 4.4.2006)

Danıştay bir kararında da haklı olarak şöyle demektedir " eşi aynı veya başka bir kamu kurumunda çalışmakta olan bir kamu görevlisinin, kamu hizmetinin gerek-tirmesi halinde, eşinin de doğrudan veya kurumlararasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle naklinin yapılabilmesine karşılıkeşi serbest meslek icra eden bir kamu görevlisinin naklinin serbest çalı- şan eşin istek ve iradesine bağlı tutulması yolundaki bir anlayış,ikinci durumda olanları öncekilere göre ayrıcalıklı bir duruma sokmasının yanısıra kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından da büyük sakıncalar yaratır"( 5. Daire, 1995 /1461 K.18/04/1995 T)


3) Eş durumu dikkate alınması gerekmekle birlikte;bir kamu görevlisinin eş durumu nedeniyle atanma talebinde bulunması halinde, sadece eş durumunun değil, hizmet gereklerinin de gözetilmesi gerekmektedir.

"bir kamu görevlisinin eş durumu nedeniyle atanma talebinde bulunması halinde, sadece eş durumunun değil, hizmet gereklerinin de gözetilmesi gerekmektedir. Esasen bu yönde bir değerlendirme, hizmet verimliliğinin sağlanması ve etkin bir yönetim için zorunlu bulunmaktadır.
Davacının İl Merkezine atanmak için yaptığı başvuru, İl merkezindeki okullarda hizmet alanı sırası bulunması ve branşında öğretmen ihtiyacı olmaması nedeniyle reddedilmiş olup, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, eğitim kurumlarında atıl kapasite yaratılmadan, verimli ve etkin bir hizmet sunumunu sağlamak amacıyla uygulamaya konulan "norm kadro" uygulaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından anılan işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir" (2. DAİRE E. 2004/873 K. 2004/684 T. 5.10.2004)

4) Danıştay' ın kabul edemediğim bir içtihatına göre, Sicil amirinin, memurun yöneticilik yeteneğine ilişkin değerlendirmesi naklen atama işleminin dayanağını oluşturabilir.(5. DAİRE E. 1998/2434 K. 1999/74 T. 11.1.1999)

5) Tarafımından açıklan bir dava da idarenin eğitim ve öğretim durumunu da dikkate alması gerektiğine hükmetmektedir.

"mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir.Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal sonucu olarak davacının eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılacağı açık olup, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir."

Başka bir dava da;

"KAMU HİZMETİNİN, KONUSUNDA EĞİTİM GÖRMÜŞ, UZMAN PERSONELCE YÜRÜTÜLMESİNİN KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE UYGUN OLACAĞI AÇIK OLDUĞUNDAN; DAVACIYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Vekili : Av. ? Karşı Taraf : ? İsteğin Özeti : Davacının, davalı idarede hemşire kadrosunda anestezi teknikeri olarak görev yapmakta iken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazanması üzerine anılan Sağlık Bakanlığı kadrolarına naklen atanması için muvafakat verilmesi yolundaki 23.1.2003 tarihli başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin; 2547 sayılı Yasanın 62.maddesi ile bu Yasanın atıfta bulunduğu 657 sayılı Yasanın 74.maddesi hükümleri açıklandıktan sonra, davacının fiilen görev yaptığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğince davacının Sağlık Bakanlığı emrinde bir göreve atanmasında sakınca bulunmadığı yönündeki görüşüne rağmen muvafakat verilmemesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, Anayasanın 42.maddesinde ki kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı hükmü dikkate alındığında, kamu hizmetinin konusunda eğitim görmüş uzman personelce yürütülmesinin hem kamu yararına hemde hizmet gereklerine uygun düşeceği açık olduğundan, muvafakat verilmemesi yolunda kurulan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 20.1.2004 günlü, E:2003/159, K:2004/32 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Mahmut Ersert Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı : Efser Koçakoğlu Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 20.1.2004 günlü, E:2003/159, K:2004/32 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 4.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi"(5.D. 2005/4121e 2004/4156. 4.10.2005 T)


6) Yapılan tayinlerde eşin sağlık durumu da gözetilmelidir.

"Davacının, Iğdır Merkez İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta iken Afyon Kızılören İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne naklen atanmasına ilişkin 4.12.2000 olur tarihli işlemin; davacı hakkında soruşturma açılmasına neden teşkil eden, davacının sahte ölüm ve çocuk nüfus kaydı yapıp kaydı yapılan çocuk sahiplerinden 2000 mark para aldığı iddiası sabit olmamakla birlikte soruşturma raporunda belirtilen diğer hususlar yönünden, davacının 1989 yılından bu yana görev yaptığı Iğdır İlinde yıprandığı ve görev yeri değişikliğinin hizmetin sağlıklı ve düzenli olarak işlemesi için gerekli olduğu, bu bağlamda tesis edilen işlemde sebep yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı açık ise de, davacı eşinin kolon kanseri hastası olduğu ve onkoloji merkezine yakın tam teşeküllü hastanesi olan bir yerde yaşamasının hastalığı için zorunluluk arz ettiği sağlık kurulu raporu ile sabit olduğundan tam teşekküllü hastanesi bulunmayan Kızılören İlçesi'ne yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Denizli İdare Mahkemesi'nce verilen 14.11.2001 günlü, E:2001/74, K:2001/925 sayılı kararı, Danıştayca onanmıştır.7. Danıştay bir kararında bir siyasi partinin toplantısına katıldığı kanıtlamayan kişinin atamasında hukuka aykırılık olduğuna hükmetmiştir. (5. D.2986/2136. 11/12/1997)

8) Çoğu kararda geçen bir ifade: İdarenin yer değiştirme suretiyle atamalarda ve kurumlar arası nakillerde, takdir hakkı mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlıdır.

9) İdari yaptığı işlemin gerekçesine uygun olarak somut bilgi ve belge sunması gerekir, diye düşünüyorum. Aksi takdirde yaptığı tüm işlemlemere "soyut bir kulp" bulabilecektir.

Devam edecek...
Old 13-11-2008, 20:17   #2
Mare Nostrum

 
Varsayılan

Paylaşım ve yorumlarınız için teşekkürler Sayın Adnan Koray,bu konuda benim sormak istediğim birşey var.Ben 2009 yazında evleneceğim.Nişanlım kpss ye girdi büyük ihtimal şubat atamasında atanacak,ben de stajımı bitirdim ruhsatnamem 2 aya gelir.Bu durumda nişanlımın yazın eş durumundan benim yanıma İzmire atanması mümkün olur mu acaba?
Old 19-01-2009, 12:05   #3
bdemirel

 
Varsayılan

emeğinize sağlık bizi bilgilendirdiğiniz için
Old 06-02-2009, 21:52   #4
zdsen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mare Nostrum
Paylaşım ve yorumlarınız için teşekkürler Sayın Adnan Koray,bu konuda benim sormak istediğim birşey var.Ben 2009 yazında evleneceğim.Nişanlım kpss ye girdi büyük ihtimal şubat atamasında atanacak,ben de stajımı bitirdim ruhsatnamem 2 aya gelir.Bu durumda nişanlımın yazın eş durumundan benim yanıma İzmire atanması mümkün olur mu acaba?

Mare Nostrum a cevap idarede öyle bir takdir yetkisi vardır ki işin içine düşen ancak anlar. kimi yıllardır bekler tayini avucunu yalar kimi istemez ama sabit bir mekan bulamaz yıllarca tayin olur da bir durduran olmaz
Old 13-12-2011, 18:25   #5
maestro4444

 
Varsayılan Eğitim durumundan tayin hakkında

Sn. KORAY

Öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bir konu hakkında görüşünüze başvurmak istiyorum. Ben Ümraniye Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. Bu yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmeye hak kazandım. Üniversite kayıt işlemlerini tamamlayıp gerekli evraklarla beraber kuruma eğitim durumundan tayin hakkında 19.09.2011 tarihinde dilekçeyle başvurdum. 13.12.2011 tarihinde Üsküdar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tayin talebim hakkında ret cevabını tebliğ etti. Benim bundan sonra izlemem gereken prosedür nasıl olmalı? Zaman kaybetmeden mahkemeye mi başvurmalıyım? Başvurduğum takdirde dava ne kadar sürer? Yardımcı olursanız sevinirim.

İyi günler...
Old 15-12-2011, 10:39   #6
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan maestro4444
Sn. KORAY

Öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bir konu hakkında görüşünüze başvurmak istiyorum. Ben Ümraniye Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. Bu yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşmeye hak kazandım. Üniversite kayıt işlemlerini tamamlayıp gerekli evraklarla beraber kuruma eğitim durumundan tayin hakkında 19.09.2011 tarihinde dilekçeyle başvurdum. 13.12.2011 tarihinde Üsküdar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tayin talebim hakkında ret cevabını tebliğ etti. Benim bundan sonra izlemem gereken prosedür nasıl olmalı? Zaman kaybetmeden mahkemeye mi başvurmalıyım? Başvurduğum takdirde dava ne kadar sürer? Yardımcı olursanız sevinirim.

İyi günler...
Anayasa'nın 42. maddesi ve evrensel insan hakları belgelerinde eğitim-öğrenim hakkına özel bir önem verilmiştir. Dolayısıyla idarenin tasarrufları, eğitim-öğrenim hakkını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. Devlet memurlarına ilişkin düzenlemelerde memurun, öğrenim göreceği yerde çalışması yönündeki talebinin mutlaka olumlu bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelebilecek bir hüküm bulunmamakla birlikte, sunduğum kararı değerlendirerek ve benzer kararları araştırarak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nca verilen red yanıtına istinaden 60 günlük yasal süre içerisinde idari yargıya başvurabileceğiniz kanaatindeyim.

Saygılarımla..

----------------------------------------------------------

TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI

Y.D. İtiraz No : 2007/47

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF(DAVALU) : SSK Başkanlığı - ANKARA

VEKİLİ : Av. …..


İSTEMİN ÖZETİ:SSK Rize Sigorta İl Müdürlügü'nde memur kadrosunda calışan davacının öğrenim durumu nedeniyle Konya Sigorta İI Müdürlüğü veya Konya Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne atanma talebinin reddine ilişkin davali idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işleminin iptali , ve yürütmenin durdurulmasi istemiyle Trabzon İdare Mahkemesinin 2006/2474 sayili esasina kayden açtığı davada, bu mahkemece verilen 08.02.2007 günlü yürütmenin durdurulmasi isteminin reddine dair karara; egitim hakkının engellenemeyecegi, mecburi hallerde idarenin atama yaptigi, ortada açik hukuka aykırılık halinin bulunduğu ve telafisi güç ve imkansiz zararlarının doğacaği iddiasiyla itiraz ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasina karar verilmesini istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Yürütmenin durdurulmasi isteminin reddi hakkında Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen karara yapılan itiraz üzerine mahkememize gönderilen dosya içindeki belgeler incelendi.

Dava, SSK. Rize Sigorta İI Müdürlügü'nde memur kadrosunda çalışan davacının öğrenim durumu nedeniyle yaptiği atanma talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27/2. maddesinde; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanmasi halinde telafisi güç veya imkansız zararlann doğmasi ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasina karar verebileceği hükmüne yer verilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının Eğitim ve Öğrenim Hakkı başlıklı 42. maddesinin ilk fıkrası; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" şeklinde düzenlenmistir.

SSK Personel Yönetmeliği'nin 54. maddesinin 3. fıkrasında, personel nakil talebinde bulunabilmesi için il hudutları içerisinde en az bir yil calışması gerektiği ve fıkranın devamında, öğrenim çağına gelen cocuklarının okutulmasında güçlüğe maruz kalınmasına yer değiştirme talebinde bulunabilme halleri arasında yer verilmis, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 24.05.2006 tarih ve 2006/1 sayili genelgesinin 2. maddesinde ise, bos kadrolara atama yapılamayacağı fakat saglik, eş durumu, müfettiş raporu gibi zorunlu hallerde gorevlendirme işlemi yapılabileceği belirtilmiştir.

Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin yerlerinin belirlenmesi ve naklen atanmasi konusunda idareye geniş takdir yetkisi taninmiş ise de, idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Takdir yetkisinin, kamu yaran ve hizmetin gerekleri göz önünde tutulmadan kullanılması işleminin iptali sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rize ili, SSK İl Müdürlüğünde memur olarak 24.01-2005 tarihinden beri görev yapan davacının Selcuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlkoğretim Matematik Öğretmenliği II. Öğretim Bölümünü kazandığından 24.08.2006 tarihinde kuruma Öğrenimine devam edebilmek amacıyla Konya Sigorta İl Müdürlüğüne veya Konya Saglik İşleri İl Müdürlüğüne atama yapılmas talebinde bulunmasına karşın, davalı idarece 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işlemle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen boş kadrolara atama yapılamayacağına ilişkin gerekçeyle isteminin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının atama talebinde bulunabilmesi için personel yönetmeliğinde belirtilen bir yıllık süreyi bulunduğu görev mahallinde tamamladığı gibi boş kadrolara atama yapılmayacağına ilişkin genelgenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince zorunlu hallerde atama işlemlerinin yapılacağı açık şekilde belirtilmiş olup, Kurum Personel Yönetmeliği gereğince de çocuklarının eğitiminin zorunlu kılmasi halinde kurum personeline tanınan atama talebinde bulunma hakkının bizzat personelin kendileri icinde gecerli olacağından, bu haliyle davacı için eğitim hakkının devaıi açısindan ortada bir mecburiyet bulunduğu da tartışmasız olmakla, genelgede bahsi geçen sağlık, eş durumu, müfettiş raporu gibi eğitim-öğretim durumunun da atamayı zorunlu hale getiren sebepler arasında sayılabileceği açıktır.

Bu durumda, kurumun personel yönetmeliği ve yayımlanan genelge uyarınca davacının ataması yapılması gerektiği gibi Anayasa'da sözü edilen hükmün doğal sonucu olarak eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamayacagıda açık olduğundan, davacının talebinin reddine İlişkin dava konusu işlemde açık hukuka aykırılık bulunduğu gibi telafisi guç ve imkansız zararlar da doğabileceğinden, yürütmenin durdurulması talebinin reddine iliskin idare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

Acıklanan nedenlerle itirazın KABULÜNE, Trabzon idare Mahkemesinin 08.02.2007 gün ve E:2006/2474 sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava konusu işIemin YÜRÜTÜLMESiNiN DURDURULMASINA, 20.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 13-07-2016, 23:27   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

1. Eşleri sigortalı ya da serbest olarak çalışan personelin atanma talebini uygun bulunmamasına ilişkin açılan davalarda;


A) Kamu görevlisi olmayan eşinin, (Sağlık Bakanlığında avukat olan davacı) atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış veya halen çalışıyor olması halinde, eş durumunun dikkate alınması gerektiği hakkında...
"26.03.2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (5) bendinde; Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış veya halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır, hükmü yer almaktadır.
Bakılan davada, davacının eşinin G.Ş' de sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle, işletme müdürü olarak 2004 yılından itibaren kesintisiz ve halen çalıştığı, anılan firmanın M. İli dışında üretim faaliyetinin olmadığı, davacının yukarıda hükmü yazılı Yönetmelik maddesi uyarınca eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." (5. Daire 2015/6990 YD)


B) Stratejik personelin (doktorların) ise, eş durumu nedeniyle yapılan atama taleplerin eş durumu mazereti dikkate alınmayacağı ancak 16.08.2014 tarihinden sonraki atama taleplerinde stratejik personel osa dahi eşin durumu dikkate alınacağına dair...

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 21. maddesinine göre, eşin, sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde, müracaat tarihi itibarı ile en az üç yıl; son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirmeleri halinde, eşlerinin bulunduğu yerlere bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilecekleri kabul edilmiş ancak, bu hükümlerin, stratejik personelin atama taleplerinde uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde bir kısıtlama olmadığından; Danıştay, 16.08.2014 tarihinden sonra, stratejik personelin eş durumu mazereti nedeniyle nakil talebinde bulunma hakkının mevcut olduğunun kabulü gerekmektedir, demektedir. (Danıştay 5. Daire, 2015/3930 E ve 2016/1169 K)2. Aynı kurumda çalışan eşin durumu dikkate almadan başka yere tayinin yapılması halinde açılan dava (Orman Genel Müdürlüğü Çalışanı için) ;

A. Aynı kurumda çalışan eşin durumunun dikkate alınacağına dair.

G...Orman Bölge Müdürlüğünde mühendis olan ve rotasyona tabi olmayan eşinin aynı bölge müdürlüğünde farklı bir birime atanma isteğiyle yaptığı başvurusunun, mevcut görev yerinde hizmetine ihtiyaç bulunması nedeniyle değerlendirilmeyerek yerinde bırakıldığı, davacının ise dava konusu işlem ile A Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü bünyesine atandığı, böylelikle dava konusu olayda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14/1-b maddesindeki, "Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere," atanmayı düzenleyen kuralın da ihmal edildiği görülmektedir.
Bu durumda; yukarıda aktarılan mevzuata göre, G Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde mühendis olan ve 10 yılını tamamlamış olmakla zorunlu çalışma süresini de doldurduğu anlaşılan davacının, eşinin G Orman Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştığını davalı idareye bildirmesine rağmen, davacının aynı görev yerinde kalmasına dair düzenleme kapsamında eş durumu mazeretinin dikkate alınmayarak, rotasyona tabi tutulmak suretiyle A Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü bünyesine naklen atanmasına ilişkin günlü işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (Danıştay 2. Daire 2016/1852 E YD kararından)

B. Davacı tarafından eş durumu idareye bildirilmemişse, eş durumu mazerete değerlendirilemeyeceğinden, eşin durumu dikkate alınmadan yapılan atama işlemi hukuka uygun olduğuna dair.

Davacının eş durumu özrünün dikkate alınması gerektiği yönündeki iddiasına, zorunlu çalışma süresinin doldurulmuş olması nedeniyle itibar edilmeyerek davanın reddine karar verilmiş ise de; Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan, "Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir." düzenlemesi karşısında zorunlu çalışma süresini doldurmuş personelin de özür durumlarının dikkate alınması gerektiği açık olup, olayda davacının eşinin özür durumuna ilişkin bilgi ve belgeleri davalı idareye ibraz etmemiş olması nedeniyle eş durumu özrünün değerlendirilmediği anlaşıldığından, bu husus Mahkeme kararını sakatlar nitelikte görülmemiştir. (Danıştay 2. Daire 2015/3916 E Ve 2016/236 K)3. Vergi Müfettiş Yardımcılığı temel eğitimini tamamlayıp başarısı sırasına göre yapılan yerleştirmede eş durumunun dikkate alınmadan yapılan atama işlemine karşı açılan davada;

Eş durumu mazeretinin dikkate alınmayacağına dair.

Her ne kadar, İdare Mahkemesince, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca, davacının eş durumu mazeretinin dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de; dava konusu işlem yer değiştirme suretiyle atama niteliğinde bir işlem olmadığından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerinin bakılan uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınaması olanaklı değildir. (Danıştay 5. Daire 2016/1543 E, 2016/906 K)4. Eş durumu nedeniyle, öğretmenlerin, eşinin bulunduğu yere atanma talebinin reddinin iptali davalarında;

A. Eş durumu nedeniyle de olsa atanmak istediği yerde boş norm kadro yoksa eş durumu mazaretinin dikkate alınmayacağına dair....

"Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz konusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin de dikkate alınacak olması, yine anılan düzenlemenin amir hükmü gereğidir.

Bu durumda, davacının eş durumu özrü nedeniyle atanmak istediğini belirttiği Samsun ili, At. ilçesinde dava konusu işlem tarihinde alanında boş norm kadro bulunmadığı anlaşıldığından, davacının elektronik ortamda söz konusu ilçeyi tercih edememesi ve bunun sonucunda tercih ettiği başka bir ilçeye atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda hüküm kurulan mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır" (Danıştay 2. Daire 2015/3057 E, 2016/359 K)


B.öğretmen atamalarında Eşin çalıştığı yerin taşra teşkilatı olmasa dahi kadro durumuna bakılarak ve hizmet puanı sıralamasına göre atamanın yapılabileceği hakkında

"Bakanlığın taşra teşkilatının bulunmadığı, İstanbul, İzmir ve Edirne'de birer temsilciliklerinin bulunmasına rağmen boş kadro bulunmadığı, bu nedenle 2012 yılı Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde iller arası eş durumu özrü nedeniyle Ankara'ya atanma talebinde bulunduğu, eşinin görev yaptığı ilde tercih talebinde bulunabileceği herhangi bir okul açılmamak suretiyle talebinin reddi üzerine söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı ...............

Bu durumda, eşi anılan Yönetmelik maddesinde belirtilen sınıflar arasında sayılmayan ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, Ankara iline eş durumu özrü nedeniyle atanma talebinin, mer'i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılarak ve hizmet puanı sıralamasına göre yerine getirilmesi gerekeceğinden, davalı idare işleminde hukuka aykırılık, işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uyarlık bulunmamaktadır." (2. Daire 2013/5986 E, 2016/341 K)

C) Norm Kadro durumunun atanma talebinin bulunduğu döneme ilişkin olacağına daha sonraki dönemlerdeki açıklığın dava konusu işlemi sakatlamayacağına dair.

"Dava konusu olayda, davacının eş durumu özründen İstanbul iline atanma talebinin olduğu dönemde (10/08/2012 tarihi itibariyle), anılan ildeki sınıf öğretmeni normunun 24.530, mevcudun ise 25.149 olduğu ve bu döneme ilişkin söz konusu ilde 619 sınıf öğretmeni fazlalığının bulunduğu görüldüğünden, mahkeme kararında belirtilen norm kadro açığının dava konusu işlem tarihindeki kadro durumunu değil, söz konusu tarihten sonraki bir döneme ilişkin olan 14/01/2013 tarihindeki kadro durumunu yansıttığı anlaşılmış olup; davacının, dava konusu işlem tarihi itibariyle alanında norm kadro fazlalılığı bulunan İstanbul iline atanma talebinin, anılan ilde "boş kontenjan bulunmadığı" gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda hüküm kuran mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir." (2. Daire 2103/7789 E, 2015/11143 K)
D) Eşi mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay ile hakim ve savcı olan öğretmenlerin atamaları, norm kadro açığı olup olmadığına bakılmaksızın ve hizmet puanı göz önüne alınmaksızın yapılacağına dair.

"Bu durumda; her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacağı öngörülmüşse de, anılan yönetmeliğe göre genel ve üst norm niteliğinde olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşlerinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm sayılarının uygulanmayacağı düzenlendiğinden; eşi subay olarak Ankara ilinde görev yapan davacının, norm kadro açığı olup olmadığına bakılmaksızın ve dolayısıyla hizmet puanı göz önüne alınmaksızın eş durumu özrü nedeniyle Ankara iline atamasının yapılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurulan İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir." (2. Daire 2013/9081 E, 2015/10828 K)


5. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığında tekniker unvanında aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personelin başka bir hizmet bölgesine atanmasında eş durumun dikkate alınmaması nedeniyle açılan iptal davalarında;


Yönetmeliğin ilan ve tercihe dair hükümleri uygulanmaksızın (eş durumu dikkate alınmaksızın) atanabileceğine dair

"2.4.2012 günlü, 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasında, tekniker unvanında aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personelin başka bir hizmet bölgesine Yönetmeliğin ilan ve tercihe dair hükümleri uygulanmaksızın atanacağının öngörüldüğü; Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta İl Müdürlüğünde ................görev yapan n iline atanabilmesinin mümkün olduğu; dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi kararının onanmasına" (Danıştay 5. Daire 2013/5700 E, 2016/430 K)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tantanacılık suretiyle hırsızlık Av. Filiz Yayla Meslektaşların Soruları 4 09-08-2007 14:42
İcbar Suretiyle Irtikap mı ikna Suretiyle Irtikap mı? Nesrin D. Meslektaşların Soruları 6 19-01-2007 20:53
Memurlar Staj Yapabiliyor Mu? suatuyar Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 4 10-11-2006 13:54
Memurlar Kpss-b Kapsaminda Atanabİlİr Mİ? Av.Ahmet KEZER Meslektaşların Soruları 1 28-06-2006 11:48
Memurlar Staj Yapamıyor Mu? suatuyar Meslektaşların Soruları 7 16-06-2002 17:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05193591 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.