Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Dahİlİ Davali DİlekÇesİ ÖrneĞİ

Yanıt
Old 18-06-2008, 09:19   #1
krizantem

 
Varsayılan Dahİlİ Davali DİlekÇesİ ÖrneĞİ

Arkadaşlar... Ortaklığın giderilmesi davasında bir kısım kişileri de davaya dahil etmemiz gerekmektedir.Bu dilekçe nasıl olmalıdır?Davayı ilk açtığımız dilekçenin aynısı mı olmalı ? ilk yazdığımız davalılar da yine yazılmalı mı?
Örnek dilekçe gönderirseniz benim gibi eksik bilgi sahipleri de yararlanır diye düşünüyorum.
İlgi gösterenlere teşekkürler.
Old 18-06-2008, 09:24   #2
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

…HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI(LAR) :

VEKİLİ :

DAVALI(LAR) :

VEKİLİ :

DAVAYA KATILMASI
İSTENENLER :

1-

2-

3-

KONU : Davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan anılan kişilerin de davaya katılmaları istemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) .../…/… tarihli dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adları ve adresleri belirtilen ve davaya dahil edilmeleri istenilen kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır.


2-) Sözü edilen kişilerin davaya dahil edilmemeleri halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, yukarda adları ve adresleri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek mecburiyeti doğmuş bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 53, 58 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaaçıklanan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adları ve adresleri belirtilen kişilerin davaya dahil edilmelerine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Sinerji mevzuat
Old 18-06-2008, 11:17   #3
krizantem

 
Varsayılan

sayın Toprak'a teşekkürlerle.... Başka eklemek isteyenler varsa onları da bekleriz...
Old 18-06-2008, 12:16   #4
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Başka eklemek isteyenler varsa onları da bekleriz
Meslektaşım Sn Nilay TOPRAK'ın dilekçesini görünce başka bir örnek arama ihtiyacı hissetmedim. Bu örnekten ben de faydalanacağım. Teşekkürler Sn TOPRAK.
Saygılarımla
Old 18-06-2008, 13:37   #6
Av.Hıdır YILDIRIM

 
Varsayılan

sn. N.TOPRAK' a teşekkür etmekle birlikte, yazılacak dahili dava dilekçesine ilk dava dilekçesindeki davanın esasına ilişkin bilgilerinde yazılması gerektiği,kanaatindeyim. Dahili dava dilekçesi davaya dahil edilen davalıya tebliğ edileceğinden dahili davalının dahil edildiği davanın esasını da öğrenmesi gerekir. Aksi halde davanın esasına(özüne) ilişkin dilekçe dahili davalıya tebliğ edilmemiş sayılır, esasen en uygun çözüm ilk dava dilekçesinde rütuş yaparak davalılar başlığını 'dahili davalılar' olarak değiştirip, davaya dahil edilen davalıları yazmak ve bunu tebliğe çıkarmak daha doğru olur kanaatindeyim.
iyi çalışmalar dilerim.
Old 18-06-2008, 14:45   #7
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Çok teşekkür etmekle birlikte,sadece hukuk programımdan alıp yapıştırmıştım,dolasıyla emeğimin olmadığını söylemeliyim.Dolayısyla,Sinerji Mevzuata teşekkürler...
Old 19-06-2008, 14:23   #8
av.knel

 
Varsayılan

Ek bilgi: Dahili dava dilekçesi mahkemeye sunduğunuz ilk dava dilekçeniz ile birlikte dahili davalılara gönderilir. Yani esası tekrar dahili dava dilekçenizin içeriğine yazmanıza gerek yok.

Saygılarımla...
Old 02-02-2009, 12:34   #9
cansu hevesli

 
Varsayılan Teşekkür

Konu açılalı epey olmuş ama benim yeni ihtiyacım olduğu için yeni buldum. Ve gerçekyten zor durumda idim, bu konuyu açan ve cevap veren tüm meslektaşlara teşekkür ederim.
Old 29-11-2011, 14:40   #10
Av.Sever Köz

 
Varsayılan

Sn.Toprak'a ben de teşekkür ederim. Benim de istifade etme şansım oldu.. Üzerinde emeğim yoktu diiyorsunuz ama paylaşmak da emin olun büyük bir emek.
Kolay gelsin
Old 20-12-2011, 14:30   #11
Av.Ender Sezer

 
Varsayılan

Bende teşekkür ederim, kalem, dahili dava dilekçesine ilk açılan dava dilekçesinin fotokopisi eklenerek davaya katılanlara tebliğ edileceğini söyledi.
Old 06-03-2013, 08:33   #12
feyzaday

 
Varsayılan haksız fiilde dahili dava istemi

merhabalar, dolandırıcılık nedeniyle açılmış bulunan tazminat davasında, dolandıranların birden çok kişi olduğu, savcılık soruşturmasıyla anlaşılmıştır. Savcılık soruşturmasında adı geçen kişiyi tazminat davasında davalı olarak gösterebilir miyiz yani davaya dahil edebilir miyiz? Burada zorunlu dava arkadaşlığı olmamasına rağmen davacının da başta davalıları bilememe durumu var yani bu davalı sonradan ortaya çıktı.
Old 23-03-2015, 21:28   #13
av.osmankavak

 
Varsayılan

Merhabalar
Ben geçen bir Yargıtay kararı okudum hukukumuzda dahili davalı müessesi yoktur diye. Diğer davalı dava açıp birleştirilmesi talep edilir diye biliyorum ama tam hatırlamıyorum
Old 28-05-2015, 19:24   #14
Mozkul

 
Varsayılan

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2012/5-682
Karar: 2013/153

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM
6100 S. YENİ HMK SİSTEMİNDE DAHİLİ DAVALI KAVRAMI...

Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, yıkım” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Asliye 1.Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 29.04.2009 gün ve 2008/17 E., 2009/335 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ve dahili davalı DSİ vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 28.10.2010 gün ve 2010/15130 E., 2010/18513 K. sayılı ilamı ile;

(…Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaza yönelik el atmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, dava konusu taşınmaza 1970 yılında el atıldığı anlaşılmaktadır.

16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, taşınmazına el konulan kişi, el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi, dilerse kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası da açabilir ise de;

30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6. madde uyarınca “09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında malikin rızası olmaksızın taşınmazlara fiili olarak el konulması halinde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya 2. fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir” hükmü karşısında, davacıya talebi açıklattırılmak suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre; Karar verilmek üzere hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına...)

karar verilerek, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Dahili Davalı DSİ vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve yıkım istemine ilişkindir.

Davacı vekili, maliki olduğu 351 parsel sayılı taşınmazından davalı tarafından sulama kanalı geçirilmek suretiyle kamulaştırmasız el atıldığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesi ve yıkım isteminde bulunmuştur.

Davalı ...Sulama Birliği davanın husumetten reddini istemiş; davaya dahil edilen davalı DSİ vekili de, hak düşürücü sürenin geçtiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının taşınmazına kamulaştırmasız el atıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; hükmün davalılar tarafından temyizi üzerine Özel Dairece yukarıya başlık bölümüne metni aynen alınan gerekçe ile hüküm bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, davalı ...Sulama Birliği aleyhinde açılan davanın husumetten reddine; diğer davalıya karşı açılan davanın ise kabulüne karar verilerek, önceki kararda direnilmiştir.Direnme kararını temyize dahili davalı DSİ getirmiştir.

İşin esasına geçilmeden önce, dava dilekçesinde davalı taraf olarak gösterilmemesine rağmen davalı olarak DSİ'nin davaya dahil edilmesinin usule uygun olup olmadığı hususu ön sorun olarak tartışılmış, sonuç olarak davanın DSİ'ye de teşmil edilerek görülmesinde, usul hukuku ve usul ekonomisi ile davanın niteliği itibariyle bir engel olmadığı sonucuna varılmıştır.

İşin esasına gelince, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, 5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 6. madde uyarınca davacıya talebi açıklattırılmak suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere 30.06.2010 tarihinde yayımlanan 5999 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 6.maddede;

“Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır.”

6.fıkra da; “ İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir. ” hükmü getirilmiştir.

Madde metnine bakıldığında kamulaştırmasız el atmada mülkiyet hakkı ihlal edilen kimsenin tazminat istemesi halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidileceği belirtilmektedir.
Öte yandan, 16.05.1956 Tarih, 1954/1 Esas, 1956/7 Karar sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararında da belirtildiği üzere kamulaştırmasız el atma halinde, dilenirse el atmanın önlenmesi davası açılabilecektir.

Öyle ise, kamulaştırmasız el atma halinde tazminat veya el atmanın önlenmesi davası açılmasına engel bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 5999 sayılı yasa ile getirilen geçici 6.maddenin 6.fıkrasının 1.cümlesinde yer alan “...sadece tazminat davası açılabilir.” cümlesindeki “sadece” ibaresi de Anayasa Mahkemesi'nin 01.11.2012 tarih, 2012/169 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiş, ancak iptal kararı henüz yürürlüğe girmemiştir.

Somut olayda; davacı yan, maliki olduğu 351 parsel sayılı taşınmazdan davalılar tarafından sulama kanalı geçirmek suretiyle, taşınmazına kamulaştırmasız el atıldığı iddiası ile mülkiyet hakkına dayalı olarak el atmanın önlenmesi isteminde bulunduğuna, tazminat istemediğine göre, eldeki davada tazminat istemi halinde gözetilecek olan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 5999 sayılı yasa ile eklenen geçici 6.maddenin uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Yerel Mahkemenin direnme kararı bu yöne ilişkin olarak yerindedir.

Ne var ki, işin esasına yönelik diğer temyiz itirazları Özel Dairece inlenmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, DİRENME UYGUN OLUP; Dahili Davalı DSİ vekilinin işin esasına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 5. HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMESİNE, 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 30.01.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ttkd den DAVA ÖRNEĞİ: Ayıplı Otomobil Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 5 26-12-2012 09:35
Davacının Davalı Tarafı Değiştirmek İstemesi ve Islahı Blue Angelus Meslektaşların Soruları 13 16-11-2011 13:04
Takİpsİzlİk Kararina İtİraz DİlekÇesİ Nereye Verİlİr Mahkmeye C.savciliĞina Mi? Av.Mustafa ÇİMEN Meslektaşların Soruları 13 09-08-2010 09:11
SÖzleŞme ÖrneĞİ Talebİ av.beyşehirli Meslektaşların Soruları 1 10-03-2007 05:59
Dosya Naklinde Davali Haklari Bitaraf Hukuk Soruları Arşivi 3 01-03-2002 21:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04374599 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.