Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kira Parasının Artışına İlişkin Gündemdeki Kararın HABERİ DEĞİL, YEREL MAHKEME KARARI

Yanıt
Old 27-06-2009, 07:37   #1
therainmaker

 
Varsayılan Kira Parasının Artışına İlişkin Gündemdeki Kararın HABERİ DEĞİL, YEREL MAHKEME KARARI

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3529 Karar No: 2009/6062 Tarihi: 07.04.2009

• Kira Parasının Tespiti Davası
• Kira Parasının TEFE Oranında Artırılması
• Kira Paralarında Düşüş Olması
• Kira Parasının Hak ve Nesafet Kurallarına Göre BelirlenmesiÖZET:

Dava, yeni dönem kira parasının tespiti istemine ilişkin olup mahkemece TEFE (ÜFE) oranında yapılan artışla aylık kira parası belirlenmiştir.

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamasına göre, şartlar değişmedikçe ve özel nedenler bulunmadıkça kira ilişkisinin kurulduğu tarihte tarafların serbest iradesi ile kararlaştırdıkları kira parasına takip eden üç dönem TEFE (ÜFE) artış oranı yansıtılarak bulunacak kira parası hak ve nesafet kurallarına uygundur.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 01.05.1992 başlangıç tarihlidir ve dava konusu mesken için 01.05.2006 dönemine ait daha önceki kira parası mahkemece TEFE (ÜFE) oranında artırılması suretiyle tespit edilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Yeni dönem kira parasının tespitine ilişkin bu davada, davalı bu yeni dönemde kira paralarının ekonomik nedenlerle artmadığını, aksine, azaldığını savunmuştur. Son dönemlerde konut ve işyeri kiralarının genel fiyat artışları kadar artmadığı hatta azaldığı da bilinmektedir. Buna göre, davalının bu savunması üzerinde durulmalı, çevrede oluşan kira paralarının genel fiyat artışları kadar artıp artmadığı araştırılarak, kira paralarında bir düşüş saptandığı takdirde kira parasının TEFE (ÜFE) oranında artırılmak isteği reddedilmeli ve önceki dönemde ödenen kira parasına hükmolunmalıdır.


(4721 s. TMK m. 2)
(818 s. BK m. 248, 257, 263)TAM METİN:

TDava dilekçesinde kira parasının 01.05.2007 gününden başlayarak aylık 748,91 YTL olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde, 01.05.2007 dönemine ait kira parasının aylık 748,91 YTL olarak tespit edilmesini talep etmiş, mahkemece; TEFE (ÜFE) oranında yapılan artış ile kira parasının aylık 748.91 YTL olarak tespitine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi 01.05.1992 başlangıç tarihli olup, 1 yıl sürelidir ve dava konusu mesken ile ilgili önceki 01.05.2006 dönemine ait kira parasının mahkemece hak ve nesafet kurallarına göre aylık 675 YTL olarak tespit edildiği ve kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre şartlar değişmediği ve özel nedenler bulunmadığı taktirde kira ilişkisinin kurulduğu tarihte tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları kira parasının takip eden üç dönem (yıl) TEFE (ÜFE) artış oranının yansıtılması suretiyle bulunacak kira parasının 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı YİBK'da öngörülen "hak ve nesafet" kurallarına da uygun olduğu kabul edilmekte ve kira parası üç dönem TEFE (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilmektedir. Aynı yöntem, önceki dönem kira parasının mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun olarak ve kiralananın serbestçe getirebileceği kira parası gözetilmek suretiyle takdir edilmesi halinde de uygulanmaktadır. Mahkemenin uygulaması da bu yöndedir ve kira parası mahkemece tespit edilen önceki dönem kira parasının TEFE (ÜFE) oranında artırılması suretiyle tespit edilmiştir. Ancak, davalı vekili tarafından yeni dönemde kira paralarının ekonomik nedenlerle, artmadığı, aksine, azaldığı savunulmuştur. Nitekim kira parasının tespiti istenen dönemlerde konut ve işyeri kiralarının genel fiyat artışları kadar artmadığı hatta azaldığı da bilinen bir gerçektir. O nedenle davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmalı gerçekten çevrede oluşan kira paralarının genel fiyat artışları kadar artmadığı yahut kira paralarında bir düşüş saptandığı takdirde kira parasının TEFE (ÜFE) oranında artırılmak isteği reddedilmeli ve önceki dönemde ödenen kira parasına hükmolunmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YEREL MAHKEME KARARI :

Ankara Altıncı Sulh Hukuk Mahkemesi
Esas No: 2008/936 Karar No: 2008/2622 Tarihi: 24.11.2008

• Kira Parasının Tespiti Davası
• Kira Parasının Tüketici Endeksine Göre Belirlenmesi

ÖZET:

Dava, yeni dönem kira parasının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, ödenen kiranın emsallere göre düşük kaldığını iddia ederek yeni dönem kirasının belirlenmesini istemiş olup toplanan delillerden tüketici endeksine göre yapılan hesaplama ile davacının istemi gibi davanın kabülüne karar verilmesi gerekir.

(818 s. BK m. 248)

Mahkememizde görülmekte bulunan Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava dilekçesinde kira parasının 01.05.2007 gününden başlayarak aylık 748,91 YTL olarak tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dava dilekçesinde, 01.05.2007 dönemine ait kira parasının aylık 748,91 YTL olarak tespit edilmesini talep etmiş, mahkemece; TEFE (ÜFE) oranında yapılan artış ile kira parasının aylık 748.91 YTL olarak tespitine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi 01.05.1992 başlangıç tarihli olup, 1 yıl sürelidir ve dava konusu mesken ile ilgili önceki 01.05.2006 dönemine ait kira parasının mahkemece hak ve nesafet kurallarına göre aylık 675 YTL olarak tespit edildiği ve kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre şartlar değişmediği ve özel nedenler bulunmadığı taktirde kira ilişkisinin kurulduğu tarihte tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları kira parasının takip eden üç dönem (yıl) TEFE (ÜFE) artış oranının yansıtılması suretiyle bulunacak kira parasının 18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı YİBK'da öngörülen "hak ve nesafet" kurallarına da uygun olduğu kabul edilmekte ve kira parası üç dönem TEFE (ÜFE) oranında artırılarak tespit edilmektedir. Aynı yöntem, önceki dönem kira parasının mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun olarak ve kiralananın serbestçe getirebileceği kira parası gözetilmek suretiyle takdir edilmesi halinde de uygulanmaktadır. Mahkemenin uygulaması da bu yöndedir ve kira parası mahkemece tespit edilen önceki dönem kira parasının TEFE (ÜFE) oranında artırılması suretiyle tespit edilmiştir. Ancak, davalı vekili tarafından yeni dönemde kira paralarının ekonomik nedenlerle, artmadığı, aksine, azaldığı savunulmuştur. Nitekim kira parasının tespiti istenen dönemlerde konut ve işyeri kiralarının genel fiyat artışları kadar artmadığı hatta azaldığı da bilinen bir gerçektir. O nedenle davalı vekilinin bu savunması üzerinde durulmalı gerçekten çevrede oluşan kira paralarının genel fiyat artışları kadar artmadığı yahut kira paralarında bir düşüş saptandığı takdirde kira parasının TEFE (ÜFE) oranında artırılmak isteği reddedilmeli ve önceki dönemde ödenen kira parasına hükmolunmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


HÜKÜM:

Gerekçede anlatıldığı üzere;
1- Davacının davasının kabulü ile dava konusu Ankara Çankaya, E... mahallesi, 10. Cadde ... Blok No: ... numaralı taşınmazın aylık kira parasının 1.5.2007 tarihinden geçerli olmak üzere aylık kira parasının 748,91 YTL olarak TESBİTİNE,
2- Harç alınmasına mahal olmadığına,
3- 275,00 YTL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,
4-151.90 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, iş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren 8 gün içinde temyiz edilebileceğine dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 24.11.2008
Old 27-06-2009, 07:46   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Teşekkür ederim sayın meslektaşım. Ancak yerel mahkeme kararı hatalı aktarılmış.
Old 27-06-2009, 07:49   #3
therainmaker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Teşekkür ederim sayın meslektaşım. Ancak yerel mahkeme kararı hatalı aktarılmış.

martı yazılımdan gelen maiil bu şekildeydi. bende merak ettim şimdi neresi hatalı ?yanlış kullanmayalım ilerde
Old 27-06-2009, 07:52   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Yerel mahkeme kararı olarak gösterilen bölümde "Gereği Düşünüldü"den "Hüküm"e kadar olan kısım, aslında Yargıtay kararı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kanun yararına bozma talep edilen yerel mahkeme kararları Yargıtaydan dönüyor. av.efsun Hukuk Haberleri 15 11-10-2012 11:06
aynı konudaki aihm kararı derdest olan yerel mahkeme davasına emsal olurmu? avhllmas Meslektaşların Soruları 5 04-12-2008 13:09
Kesinleşmemiş yerel mahkeme kararının basın yolu ile eleştirilmesi, lehe verilen kes üye19576 Ceza Hukuku Çalışma Grubu 0 03-09-2007 23:21
Youtube Mahkeme Karari sekerpinam Hukuk Soruları Arşivi 1 10-03-2007 23:31
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 09:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02891803 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.