Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ağır ceza mahkemesinden alınan tazminat kararlarının icrası

Yanıt
Old 02-10-2006, 12:26   #1
Av. Balkan Tunalı

 
Varsayılan Ağır ceza mahkemesinden alınan tazminat kararlarının icrası

Haksız yere gözaltına alınan kişi için ağır ceza mahkemesinde tamzinat davası açtım ve bir miktar taminata hükmedildi. Kararın icrasını maliye bakanlığına karşı yapacağım takip ile gerçekleştireceğim. Ancak adli personel ve hakimler ceza mahkemesi kararının icrası için kesinleşmesi gerekir diyor. Halbu ki burada ceza hahkemesi hukuk mahkemesi gibi karar verdiğinden kesinleşmesine gerek yok bana kalırsa.Kaldı ki tebliğden sonra 15 gün içinde temyiz edebilirsiniz gibi bir şeyler yazmış kararda. bu konuda daha önce çalışmış veya elinde bununla ilgili içtihatı olan varsa ve bunu benimle paylaşırsa çok sevinirim.AV. Balkan Tunalı
Old 02-10-2006, 13:06   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın balkan

Kesinleşme için aranan koşul 5275 sayılı CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN'nun 4. maddesinde yazılıdır:
Alıntı:
İnfazın koşulu
MADDE 4.- (1) Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz

Kanunun amacı 1. maddesinde yazılıdır :
Alıntı:
Amaç
MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Konuyu düzenleyen iki maddeden görülüyor ki, sadece cezaların infazı için kesinleşme gerekmektedir. Kararın verildiği mahkemeye göre kesinleşme koşulu bulunmamakta,cezaların infazı için kesinleşme aranmaktadır.

Bu nedenle ceza mahkemesinden de verilmiş olsa, ceza niteliğinde olmayan tazminat alacağının tahsili için kesinleşmeye gerek bulunmadığı kanısındayım.

Saygılarımla
Old 02-10-2006, 13:28   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Aksi Yönde Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/10152
K. 2002/11344
T. 30.5.2002
• CEZA MAHKEMESİ İLAMI ( İlamda Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
• ŞAHSİ HAK ( Ceza Mahkemesi İlamında Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
• TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesi İlamında Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
2004/m.32
ÖZET : Ağır Ceza Mahkemesi kararında şahsi hakka da hükmedilmesi halinde kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilen tazminatlar ve bunların faizi talep edilebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Ağır Ceza Mahkemesi kararında şahsi hakka da hükmedildiğinden kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilen tazminatlar talep edilebileceği gibi kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren bunların faizi de istenebilir. Borçlu şikayeti bu esaslar doğrultusunda incelenmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-10-2006, 02:24   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ağır Ceza Mahkemesi kararında şahsi hakka da hükmedilmesi halinde kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilen tazminatlar ve bunların faizi talep edilebilir.

Sayın Av. Suat Ergin

Aktardığınız karar mülga 466 sayılı kanuna göre veya CMK 141/1.maddesine görülen tazminat davalarında emsal olarak kullanılamaz. Çünkü aktardığınız karar bir ceza davası dosyasında mahkumiyet kararıyla birlikte şahsi hak konusunda da karar verilmiş olması hali ile ilgilidir. Bu cümledeki DA ifadesi her şeyi değiştirmektedir.

Yargıtay’ın görüşüne göre, yargılama giderleri veya şahsi hakka ilişkin hükümler mahkumiyet kararının eklentileridir. Eklenti olması halinde mahkumiyet kararının kesinleşmesine bağlı tutulmaktadır.
Ama bir mahkumiyet kararına eklenti olmayan yargılama giderleri veya şahsi hakka ilişkin mahkeme kararları kesinleşme aranmaksızın icraya konabilir.

Yargıtay, yine aynı şekilde, kesinleşmesi gereken boşanma kararlarıyla birlikte hükmedilen tazminatları da eklenti saymakta ve icraya konması için kesinleşme aramakta; fakat bağımsız bir dava ile görülen manevi tazminat için kesinleşme aramamaktadır.

İlk mesajımdaki görüşümü doğrulayan iki adet karar aşağıda sunulmuştur. Her iki kararda da tazminata ilişkin bir kararın icraya konması için kesinleşme aranması için eklenti olma koşulu bulunmaktadır.

Özetle, Mahkumiyetle (veya boşanmayla) birlikte verilmeyen tazminata ilişkin kararların kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.

Saygılarımla

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/14927 K. 2005/18808 T. 3.10.2005
• CEZA İLAMLARI ( Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Kararın Eklentisi Olan Tazminat Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinin de Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
• TAZMİNAT ( Ceza İlamının Eklentisi Olan - Karar Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
• YARGILAMA GİDERİ ( Ceza İlamının Eklentisi Olan - Karar Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Ceza İlamının Eklentisi Olan - Karar Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
1412/m. 395, 406, 407
ÖZET : Ceza ilamları kesinleşmeden icra edilemeyeceğinden, bu kararın eklentisi olan tazminat, yargılama gideri ve avukatlık ücreti de kesinleşmeden infaz olunamaz. Mahkemece borçlu itirazının bu nedenle kabulüne karar vermek gerekirYARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2001/12-206 K. 2001/217 T. 28.2.2001
• BOŞANMA KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT ( Karar Kesinleşmeden İcraya Konabileceği )
• MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONABİLMESİ ( Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Hükmedilen )
• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Boşanmayla Birlikte Hükmedilen Manevi Tazminatın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Gerekçesiyle )
• ŞİKAYET ( Boşanma Nedeniyle Hükmedilen Manevi Tazminata İlişkin Kararın Kesinleşmeden İcraya Konduğu Gerekçesiyle Takibin İptali Talebi )
2004/m.16
ÖZET : Davacı, manevi tazminata ilişkin kararın kesinleşmeden icraya konulamayacağı iddiasıyla takibin iptalini talep etmiştir. Kural olarak, boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen manevi tazminatın boşanma kararının eklentisi olması nedeniyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir. Somut olayda, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu durumda manevi tazminata ilişkin kararın icraya konabilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur.
Old 03-10-2006, 09:03   #5
Av. Balkan Tunalı

 
Varsayılan ceza davası ile birlikte görülen tazminat davaları

çok haklısınız
kesinleşmeyen ceza davası maddi anlamda sonuç doğurmayacağı için tazminata hükmedilmemesi gerekir.
belki de ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararı üst mahkemece bozulacak ve mahkumiyet yönünde karar çıkacak daha sonra.
o yüden beraatın kesinleşmediği kararlarda tazminata hükmedilmemesini doğru buluyorum.
boşanma konusunda söyledikleriniz de aynı doğrultuda düşününce bana haklı geliyor.
kaldı ki ceza mahkemesi gerekçeli kararının son kısmında " tebliğden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmakla" benzeri bir ifade kullanmış ki bu ifade tek başına kararın hangi usule göre verildiğini açıkça ortaya konuyor.
Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/10152
K. 2002/11344
T. 30.5.2002
• CEZA MAHKEMESİ İLAMI ( İlamda Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
• ŞAHSİ HAK ( Ceza Mahkemesi İlamında Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
• TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesi İlamında Şahsi Hakka da Hükmedilmesi-Kararın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Hükmedilen Tazminatların ve Bunların Faizinin Talep Edilebilmesi )
2004/m.32
ÖZET : Ağır Ceza Mahkemesi kararında şahsi hakka da hükmedilmesi halinde kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilen tazminatlar ve bunların faizi talep edilebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Ağır Ceza Mahkemesi kararında şahsi hakka da hükmedildiğinden kararın kesinleşme tarihinden itibaren hükmedilen tazminatlar talep edilebileceği gibi kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren bunların faizi de istenebilir. Borçlu şikayeti bu esaslar doğrultusunda incelenmek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-10-2006, 21:59   #6
macallan

 
Varsayılan

Sayın Balkan ;
Devletin tüm borçlarını ödeyeceği varsayımı var olduğundan maliye bakanlığına icra takibi yapamazsınız.Bir dilekçe ile karar kesinileştikten sonra ödeme için başvuruda bulunmak daha doğru ... saygılarımızla
Old 04-10-2006, 11:06   #7
Av. Balkan Tunalı

 
Varsayılan

Devlete haciz yapılmayacağını ben de biliyorum
Ancak yaptığım araştırma bana sizin söylediğinizin çok etkili olmayacağını gösterdi
Biliyorsunuz ki
Mahkeme kararına uymamak bir suç
O yüzden usulüne uygu takibi yaptıktan sonra alamayacağımı düşünmüyorum.
Belki bir az uğraştırırlar
Ancak alacağımı umuyorum.
Balkan
ps: bu işi sonlandırdıktan sonra sonucu herkes ile paylaşacağım


Alıntı:
Yazan macallan
Sayın Balkan ;
Devletin tüm borçlarını ödeyeceği varsayımı var olduğundan maliye bakanlığına icra takibi yapamazsınız.Bir dilekçe ile karar kesinileştikten sonra ödeme için başvuruda bulunmak daha doğru ... saygılarımızla
Old 04-10-2006, 14:07   #8
halit pamuk

 
Varsayılan

Merhaba,

Av. Armağan Konyalı'nın görüşlerine aynen ve tamamen katılıyorum.Bence Takip talebinde bulunun sorun çıkarsa, şikayet yoluna gidersiniz.
Old 03-06-2012, 00:24   #9
yalcinhukukbürosu

 
Varsayılan

Balkan
ps: bu işi sonlandırdıktan sonra sonucu herkes ile paylaşacağım

Ne sonuç aldınız acaba..
Old 03-06-2012, 22:17   #10
carlito

 
Varsayılan Sonuc ne oldu acaba?

Sayın Balkan; konunun akıbetini bizlerle de paylaşırsanız seviniriz. Saygılar
Old 25-01-2013, 15:07   #11
Songül Yıldız Aksarı

 
Varsayılan

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/19187
K. 2011/26516
T. 2.12.2011

• HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Konusu İlamın Ceza Mahkumiyeti İçermediğinden Takibe Konulması için Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Tesis Edilen Tazminatın Takibi )
• CEZA MAHKUMİYETİ İÇERMEYEN İLAM ( Takibi İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı – Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği )
5275/m. 4

ÖZET : Dava, haksız tutuklama nedeniyle alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminatistemlerine ilişkindir.Dava konusu ilam ceza mahkumiyeti içermediğinden takibe konulması için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.Mahkemece borçlunun şikayeti reddedilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü :

KARAR : Takibe konu Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3.3.2011 tarih ve 2010/354 E., 2011/45 K. sayılı “haksız tutuklama sebebiyle tazminata” dair kararına istinaden, alacaklı tarafından borçlu hakkında maddi ve manevi tazminat istemiyle yapılan takip üzerine borçlu takibe konu ilamın kesinleşmediğinden ve dolayısıyla takibe konulamayacağından bahisle icra mahkemesine şikayette bulunmuş, mahkemece istemin kabulüyle takibin iptaline karar verilmiştir.

Ceza mahkemelerinin, tazminata ve yargılama giderlerine dair hükümleri ilamlı icra takibine konu edilebilir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olarak infazı istenemez.
Somut olayda ise takibe konu edilen Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yukarda anılan ilamının konusu ceza mahkumiyeti içermeyen, haksız tutuklama nedenine dayalı olarak tesis edilen tazminata dair olup, takibe konulabilmesi için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. O halde mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 02.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:kararara.com
Old 18-03-2013, 14:01   #12
AV.SALİH KURT

 
Varsayılan

Sayın Meslekdaşlarım,
Müvekkilim Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir iş yerinde teknisyen olarak çalışırken 2007 yılında tutuklandı.Beş buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.Bu arada işten çıkarılmıştı.Maddi olarak güç durumda olduğu için emeklilik başvurusu yaptı.Yaşı dolmadığından altı buçuk ay sonra emekli maaşı almaya başladı.Mahkeme Ocak-2013'te sona erdi ve BERAAT etti ve karar kesinleşti.
Benim sormak istediğim sadece tutuklu kaldığı beşbuçuk aylık süre için mi maddi tazminat talep edebiliriz.Bu konuda ilgili kanunda bir açıklık göremedim.Yoksa emekli maaşı almaya başladığı tarihe kadar olan ve çok maddi sıkıntı çektiği bir yıllık süre için mi maddi tazminat isteyebilir miyiz?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 18-03-2013, 14:43   #13
Songül Yıldız Aksarı

 
Varsayılan

Maddi tazminat hesabında tutuklu kalınan sürede kazanılması muhtemel maaşı üzerinden hesaplama yapılıyor.(kanıtlanamaz ise asgari ücret) sonraki zararı hesaplamayabilirler. Ancak siz yine de isteyin derim. Hesaplama yapılmaması ihtimaline dayanarak manevi tazminat isterken bu konu üzerinde durabilirsiniz. bildiğim ve gördüğüm kadarı ile karşı vekalet ücreti olmuyor.
Old 18-03-2013, 16:38   #14
AV.SALİH KURT

 
Varsayılan


3 ) Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13.03.2007 gün ve 2/63 sayılı kararı uyarınca, haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat davalarında, davalı Hazine lehine avukatlık ücreti ödenebilmesi ancak ve sadece davanın tamamen reddi halinde mümkün olduğundan, davanın kısmen kabulü halinde davalı hazine lehine vekalet ücretine karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi;

SONUÇ : Yasaya aykırı, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle,
Old 18-03-2013, 19:10   #15
judge_baha

 
Varsayılan yargıçlar aleyhine değil devlet aleyhine tazminat davası açılabilir

yargıçlar aleyhine değil devlet aleyhine tazminat davası açılabilir ve hüküm kesinleşmeden tazminat istenemez.

Yargıtay, hakimler hakkında açılan tazminat davalarına emsal teşkil edecek önemli bir karara imza attı. Sanıkların, hakimleri davadan çekilmeye zorlamak için kullandığı tazminat talepli şikayetlerin önüne geçen karar, yerel mahkemedeki bir sahtecilik dosyası için verildi.

Sanıklar, haklarındaki mahkumiyet kararının temyizde bozulması üzerine yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını isterken, mahkeme yargı sürecinin bitmediğini belirterek bu talebi reddetti. Bunun üzerine sanıklar, ilgili hakimler için tazminat talebinde bulundu. Ancak asıl dava sonucunda verilen hükmün kesinleşmediğine dikkat çeken Yargıtay, hakim aleyhine tazminat davası açılamayacağını kararlaştırdı. İlgili kanuna atıf yapılan karar için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan düzeltme talep edildi. Ancak buradan da ret cevabı geldi: Karar Anayasa’ya uygundur.

Söz konusu karara kaynak teşkil eden dava Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakim, ilaç şirketi Atabay’ın sahibi Zeki Bülent Atabay’ı 17 ayrı sahtecilik suçundan 29 yıl 4 ay, 10 ayrı dolandırıcılık suçundan da 13 yıl 3 ay olmak üzere toplam 42 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 20 bin lira adli para cezasına hükmetti. Şirket müdürü Hasan Yavuz’a da benzer ceza verildi. Mahkeme, Atabay’ın da aralarında bulunduğu sanıklar için ‘adli kontrol’ istedi ve yurtdışına çıkış yasağı koydu. Sanıkların davayı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma gerekçesiyle kararı bozdu. Bunun üzerine sanıklar bir ilaç fuarına katılmak istediklerini belirterek, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu. Ancak bu ihtiyacı yurtdışına çıkmayı zorunlu kılacak nitelikte bulmayan yerel mahkeme yasağı kaldırmadı. Sanık Atabay, bu kez seyahat hürriyetinin kısıtlandığı, ret gerekçelerinde bütünsellik ve tutarlılık olmadığı iddiasıyla kararı veren hakimler Mahkeme Başkan Nihat Köseoğlu ile Berrin Çelen aleyhine 10’ar bin TL’lik tazminat davası açtı. İki hakim, yasal takdir haklarını kullandıklarını, davacı Atabay’ın asıl amacının, husumet oluşturmak suretiyle ceza davasından çekilmelerini sağlamak olduğunu belirterek başvurunun reddini istedi.

Konuya bakan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, tazminat davasını kabul etmedi. Daire, yargılama safhasında hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak verdikleri kararlar için ancak devlet aleyhine tazminat davası açılabileceğini düzenleyen 6110 sayılı kanuna atıf yaptı. Hakimler aleyhine ancak hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde dava açılabileceğini vurgulayan Daire, sanık Atabay hakkındaki asıl ceza davasının bitmediğine, hüküm kesinleşmeden tazminat istenemeyeceğine işaret etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, temyiz üzerine önüne gelen dosyada daire kararını onadı. Karar düzeltme talebinde bulunan davacı, 6110 sayılı kanunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti ve Anayasa Mahkemesi’ne itiraz davası açılmasını istedi. Talebi reddeden Hukuk Genel Kurulu, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığının altını çizdi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ceza Hukukunda Yargıtay Kararlarının Yeri Av.Sever Köz Ceza Hukuku Çalışma Grubu 13 12-01-2015 21:13
fikri sınai haklar ceza mahkemesinde beraat aldım tazminat davası için görevli mah? Av. ece Meslektaşların Soruları 3 29-04-2008 17:49
işe iade kararının icrası Adli Tip Meslektaşların Soruları 4 03-12-2006 01:41
Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Sonrası Temyiz Mümkün mü? av.gûlcan Meslektaşların Soruları 5 04-10-2006 15:44
Kapıdan Alınan Ürünün İadesi aydinfon Hukuk Soruları Arşivi 1 26-02-2002 17:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05837893 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.