Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Geçmişten Günümüze Baro Başkanlığı

Yanıt
Old 22-09-2002, 21:32   #1
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan Geçmişten Günümüze Baro Başkanlığı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BARO BAŞKANLIĞI(1)
Av. Adil Giray ÇELİK
Denizli Barosu


“Nice müdürler, nice vezirler, nice vekiller biliriz ki resmi vazifelerinden ayrıldıktan sonra en büyük sığınağı baroda bulmuşlardır. Halbuki Başkan, baro mabedinin mihrabı, avukatlık irtifaının zirvesidir.

Başına altından bir taç giymiş, elinde sembolik adalet asası, yarı ilahlar gibi, Adliye sarayındaki odasından meslektaşlarını ilim ve fazilet ışığıyla aydınlatır, onlardan ve hariçten gördüğü sevgi ve saygının kaynağı budur. Kendini bu mesleğe vermiş genç avukatın gözü daima bu şerefe erişmekte, başına bu tacı geçirmek ve bu tahtta oturmakta olmalıdır.

Bu şerefi kazanan bir avukat, son nefesinde gözünü huzur ve sükun ile yumabilir.”

Av. Ali Haydan ÖZKENT
(Avukatın Kitabı 1940)

Günümüzde ise TBB önceki dönem Disiplin Kurulu üyelerinden Av. Zafer Merzifonluoğlu;

''Avukatlık mesleğinde Barolar bir mabed,
Mesleğe hizmet etmek bir ibadettir.''
Demektedir.


Uzun yıllardır kutsal bir tören havasında yapılan yargılama ve yargılamanın ayrılmaz parçası savunma mesleğine hizmet etmek gerçekten bir ibadettir.

Barolar 5,6 Ekim günleri bu anlayış içerisinde genel kurullarını yapacaklardır.

1. ÜLKEMİZDE BARO BAŞKANLIĞININ TARİHSEL GEÇMİŞİ:
1293 (1786 tarihli) Dava Vekilleri Cemiyeti Nizamnamesinde Baro Başkanlığı unvanı bulunmamaktadır. Şimdiki baro başkanının ismi o zaman, HEYETİ DAİMİ REİSİ idi. 1908 yılına kadar Dava Vekilleri Cemiyet Reisi, yahut Heyeti Daime Reisi adını taşıdığı halde, meşrutiyetinin ilanından sonra Avukatlık Mesleğinin işlerliği belirli kurallara bağlanması üzerine (Baro Reisi) denilmeye başlandı. Muhamat Kanunu, (Baro) kelimesini yasal bir kurum olarak kabul ettiği için başkanına da (Baro reisi) demiştir.

Tarihsel süreçte ülkemizde il barolarında bir başkanın birden fazla seçilmesine ilişkin bir gelenek bulunmamaktadır. Meşrutiyetin ilanından evvel ve sonra baro reisliğine seçilmiş olan merhum Celaleddin Arif’in Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra Ankara’ya gidinceye kadar sekiz, on sene Baro Başkanı olarak görev yaptığını, daha sonra Baro Başkanlığına Lütfi Fikri’nin dört, Seladdin Ferid’in iki, Halil Hilmi’nin üç, Hasan Hayri üç defa İstanbul Barosu Başkanlığına seçilmişlerdir.

Cumhuriyet Döneminde Denizli Barosu Başkanlarından Av. Aziz Behçet Çomakoğlu 27 yıl kesintisiz (1961-1988) Baro Başkanlığı yaparak Dünya da erişilmesi olanaksız bir rekora imza atmıştır. Av. Çomakoğlu nu, Konya Baro Başkanı Av. İhsan Onar 1965-1990 yılları arasında 25 yıl, Giresun Baro Başkanı Av. Ahmet Ünsal 1967-1992 25 yıl başkanlık dönemleri ile izlemişlerdir.
Old 26-09-2002, 07:21   #2
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BARO BAŞKANLIĞI(2)
Av. Adil Giray ÇELİK
Denizli Barosu


BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE BARO BAŞKANLARININ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ve SÜRELERİ

Bazı Avrupa ülkelerinde Baro Başkanlarının başkanlık süreleri 19 Yüzyıl başlarında belirlenen şekliyle bazı değişiklikler ile devam etmektedir.

19. Yüzyıl başlarında Baro Başkanlığı Almanya da 2, İtalya da 4, Yugoslavya da 3, Bulgaristan da 2, Romanya da 3 yıl olarak belirlenmiş idi. Fransa da Baro Başkanlığı bir yıl olarak belirlenmesine rağmen gerek Paris ve gerek il barolarında Baro Başkanları bir kez daha tekrar seçilebilmekteydiler. Geçmişte Fransa da Baro Başkanının iki yıldan fazla başkanlık etmesi olanaksız idi. Yalnız 1. Dünya Savaşı sırasında Baro Genel Kurulu ile seçim yapmak olanaksızlığı nedeniyle 1914 yılında Paris Baro Başkanlığına seçilen Henri-Robert 1918 yılı sonuna kadar bu görevde kalmıştır.

Baro Başkanlık seçimlerinin ayrı olması, Baro Başkanın Yönetim Kurulundan ayrı seçilmesi bir çok ülkede de benzer biçimdedir.

Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden başkan seçilmesine İspanya yı örnek olarak gösterebiliriz.

İspanya Avukatları Genel Konseyi Başkanı, daha önceden seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin oylarıyla 5 yıllığına seçilmektedir.

Çağdaş hukuk normlarının uygulandığı bir çok ülkede Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlık Adaylıkları için belirli bir kıdem şartının varlığı aranmaktadır.

Komşumuz Bulgaristan da Baro Genel Kurulları her yıl yapılmaktadır. Her yıl yapılan Genel Kurullarda, Yönetim Kurulu üyeliklerine meslekte en az 5 yıl kıdemi olanlar arasından seçim yapılmasına rağmen, Baro Başkanlığı’na meslekte en 10 yıl kıdemli olan adaylar arasından seçim yapılmaktadır.

Örnekleri artırabiliriz.
Old 02-10-2002, 23:23   #3
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BARO BAŞKANLIĞI(3)
Av. Adil Giray ÇELİK
Denizli Barosu

MESLEK ODASI BAŞKANLIKLARI VE BARO BAŞKANLIĞI :
Ülkemizde meslek örgütleri içerisinde başanlık seçiminin ayrı biçimde yapıldığı yegane meslek örgütünün Baro seçimleri olduğunu belirtmek isterim.

Diğer meslek örgütlerinde Yönetim Kurulları Seçilmekte, Yönetim Kurulları kendi içlerinden Y.K başkanlarını seçmektedirler. Bu nedenle diğer meslek örgütlerinin başkanlarını ..... Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak anmak gerekir.

Ülkemizde meslek odaları seçimlerindeki başkanlık sistemi farklı özellikler göstermektedir. Genel Olarak Meslek Odası seçimlerinde Genel Kurullarda başkanlık seçimi ayrı şekilde yapılmamakta. Genel Kurulda, Yönetim Kurulu seçiminden sonra seçilen Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan seçilmektedir.

A. Eczacılar Birliği :9223 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Yasasının 12 ve devamı maddeleri Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun seçimini düzenlemiştir. Yasanın 8. Maddesi uyarınca Genel Kurul her yıl toplanmaktadır. Yasanın 17. maddesi uyarınca Genel Kurul da seçilen yönetim kurulu yapılacak ilk toplantı da kendi aralarında yaptıkları gizli oylama ile başkan seçmektedirler.

B. Sanayi ve Ticaret Odaları : 2567 Sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Yasası Genel Kurul ve Organ Seçimleri 13 ve devamı maddelerince düzenlenmiştir. Yasanın 14. maddesi uyarınca öncelikle meslek gruplarınca meslek komiteleri seçilmektedir. Meslek Komiteleri kendi aralarında yaptıkları seçim ile Oda Meclisi üyelerini seçmektedirler.

Yasanın 16 ve 17. maddeleri uyarınca Oda Meclisleri kendi içlerinden 2 yılığına bir Oda Meclis Başkanı ayrıca 5-11 kişiden oluşan Oda Yönetim Kurulu üyelerini seçimle belirlemektedirler.

2567 Sayılı Yasanın 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki yıllığına bir başkan ile bir veya iki başkan vekili seçmektedirler. Yönetim Kurulu Başkanının birden fazla dönemi ilişkin seçilmesine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

C. Diş Hekimleri Odası : Diş Diş Hekimleri Kuruluş Yasasının 8. Maddesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun seçimini düzenlemiştir. Genel Kurul Sonrası Oda Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimleri 9 ve 10. maddelerde düzenlenmiştir.

Diş Hekimleri Odası Genel Kurulları iki yılda bir defa Nisan ayında toplanmaktadır. Genel Kurulda seçilen Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman seçerler. Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar.

D. Tabipler Odası : Türk Tabipler Odasının Genel Kurulu ve Organ Seçimleri Türk Tabipler Birliği Yasasının 12 ve devamı maddelerince düzenlenmiştir.

Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayında toplanır. Bu toplantılar üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen üyeler, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler. Bu devre içinde asıl üyeliklerden boşalan en çok oy alan yedek üye getirilir. Yönetim Kuruluna seçilebilmek için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış olmak şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında gizli oylama ile bir başkan, Genel Sekreter, bir sayman, seçerler.

E. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği : E6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 4 ve devam maddeleri Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkan seçimlerini düzenlemiştir. Birlik Genel Kurulu Odaların meslekte en az on beş yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının %2'si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegeler ile kurulur.

Birlik Yönetim Kurulu her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, mevcut Oda adedine göre Odanın genel kuruldaki delegeleri arasından Birlik Umumi Heyetince seçilecek üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu aralarından gizli oyla başkan, başkan vekili ve muhasip seçer. İdare Heyetinden ayrılan üye hangi Odaya mensup ise, onun yerini yedek üyesi alır.

G. Noter Odası : 1512 Sayılı Noterlik Yasasının 167 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 170. Madde Uyarınca Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dört yıllık bir süre için Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından seçilir. Kurulun dört de yedek üyesi bulunur. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantısında aralarında gizli oyla, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dışardan atama yapmayacaksa bir de, genel sekreter ile sayman seçer. Seçilen başkan aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği Başkanıdır. Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanmaktadır.

171. Madde Uyarınca Yönetim Kurulu, meslekte en az beş yıl kıdemli olan noterler arasından seçilmektedir.

H. MALİ MÜŞAVİRLER ODASI: 01.06.1989 tarihinde yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasasının 20 ve devamı Maddeleri Oda Genel Kurulu ve Organlarının seçimlerini düzenlemiştir.

Genel Kurul yılda bir kez Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Oda Genel Kurulunca seçilmekte ve 2 yıllığına olmak üzere 5 asil ve 5 yedek üye seçmektedirler. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ile oda sekreterini seçer. Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu başkanıdır.

Baro Başkanlıkları Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de belirli bir kıdem koşuluna bağlanmıştır. Bu koşulun varlığı ve devamı Baro Başkanlığının konumu açısından zorunludur.

Nasıl Avukatlar, Barolar haksızlığın, yağmanın, hukukun, insan hak ve ihlallerinin önünde bir kale gibi duruyorsa, bu kalenin en yüksek burçları Baro Başkanlarıdır. Bir ilde onlarca milletvekili, belediye başkanı, çeşitli meclislerin üyeleri olabilir. Ama en yüksek Mülki Amirden, en gariban halk çocuğuna kadar insanların hepsi Baro Başkanını tanır, onu sığınacak bir liman olarak görür.

Baro Başkanının harcadığı zamanın, paranın verilen emeğin ölçüsü ve karşılığı yoktur. Meslek sevgisi, tüm özverileri bir tutam gül, bir tutam gelincik olarak Baro Başkanına sunar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yozgat Baro Başkanlığı Seçimi yapıldı alisuat Hukuk Haberleri 1 11-11-2006 17:23
Genelkurmay Başkanlığı Memur Alımı Av. Şehper Ferda DEMİREL Adliye Duvarı 0 22-05-2005 00:11
Makale: Tanzimat'tan Günümüze Kamu Reformu Admin Hukuk Sohbetleri 0 21-08-2004 18:45
Baro Pulu tiny lady Meslektaşların Soruları 1 15-07-2004 22:44
Geçmişten Günümüze Hakim - Vekil İlişkileri Av. Adil Giray ÇELİK Hukuk Sohbetleri 0 27-01-2003 22:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03826690 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.