Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip - Satış isteme süresinin kesilmesi

Yanıt
Old 01-05-2007, 10:52   #1
bertrand

 
Varsayılan İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip - Satış isteme süresinin kesilmesi

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/5008

K. 2003/6219

T. 12.6.2003

• HACİZ ( Süresinde Satış Talebinde Bulunulmuş ve Avans Yatırılmış İse Devam Edeceği )

• SATIŞ TALEBİ ( Süresinde Yapılması Nedeniyle Haczin Devam Edeceği )

2004/m. 59, 106, 140

ÖZET : Dava, sıra cetveline itiraza ilişkindir. Davacı, süresinde satış istenmeyerek haczin düştüğünü ve davalıya pay ayrılamayacağını savunmuştur. Satış talebinde bulunulmuş ve satış avansı yatırılmış olduğundan davalıya pay ayrılmasında ve sıra cetvelinde usule ve yasaya aykırılık yoktur.
DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, borçluya ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde davalıya birinci sırada yer verildiğini, süresinde satış istemeyerek haczi düşen davalıya pay ayrılamayacağını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu dosyadan 22.12.2000 tarihinde haciz konulduğunu, 14.11.2001 tarihinde satış talep edilip 12.000.000.-TL. satış avansının dosyaya yatırıldığını, bu nedenle haczin düştüğüne yönelik itirazın yasal dayanağı bulunmadığını belirterek şikayetin reddini istemiştir.
Mercii Hakimliğince iddia, savunma ve toplanan delillere göre davalının süresinde satış talebinde bulunduğu ve satış avansını yatırdığı, sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalı alacaklının süresinde satış talebinde bulunup satış avansı yatırmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan Mercii kararının İİK'nun 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 12.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

--------------------------------------------------

Selam,

Yukarıdaki yargıtay kararı İİK. 106 gereğince hacizli taşınmaz üzerindeki haczin satış talebiyle kesilmesine ilişkindir. İİK.150/e gereğince yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme veya icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde avansı ve gerekli her türlü masrafı (kıymet takdir ve ilan masrafı dahil) yatırılmak suretiyle satış talep edilmesi, ipotek takipleri açısından da satış isteme süresini kesip takibin hukki kıymetini korumasına yeter mi, yoksa bazı meslektaşlarımın kafamı karıştırdığı gibi, ipotek takiplerinde bahsedilen 2 yıllık süre içerisinde satış gününün de alınmış olması gerektiği, tek başına avans ve masrafları yatırılmak suretiyle satış talep edilmesinin süreyi kesmeye yetmeyeceği, aksi takdirde ipotek takibinin düşeceği iddiası yargıtay uygulamasına göre doğru mudur?

Konuyla ilgili acil olarak güncel bir yargıtay kararına ihtiyacım var. Kıymetli görüşlerinizi de eksik etmeyiniz lütfen.

Teşekkürler.

Saygılar.
Old 01-05-2007, 12:13   #2
GÜLİZ

 
Varsayılan

Sayın bertnard,

Taşınmazın satışını isteme süresi kesin hacizden itibaren 2 yıldır.İcra dairesi de satış talebinden itibaren kural olarak 2 ay içerisinde taşınmazı satmalıdır.Ancak uygulamada bu kadar kısa sürede satış pek fazla mümkün olmadığı için bu kurala uyulmaz ve iki aydan sonra ki satışlar da muteberdir.Yani sizin görüşünüze aynen katılıyorum ve alınan satış günün 2 yıllık süre içinde olması gerektiğini ilk defa duyuyorum.Zira yargıtay kararlarında da her ne kadar ipotekli taşınmazın satış süresi ile ilgili birşey bulamasamda 2 yıllık sürenin satış talebi ile ilgili olduğu açıkça belirtiliyor.

İyi çalışmalar diliyorum...
Old 01-05-2007, 13:06   #3
bertrand

 
Varsayılan

Selam,

Kanaatim bu yönde benimde. Görüşünüz için teşekkür ederim. Bu görüşümüzü destekleyen açık bir karar arıyorum.

Saygılar.
Old 01-05-2007, 17:18   #4
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Sayın bertrand, İİK m.150/e 1.fıkrası çok açık olup, fıkrada gayrimenkullerle ilgili sürenin “satış isteme süresi” olduğu yazılıdır. Bu itibarla tereddütü gerektiren bir durum yoktur. Yine de aşağıdaki kararı ekliyorum.

Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas : 2002/3542
Karar : 2002/4436
Tarih : 05.03.2002

ÖZET : 1- Kıymet takdiri işlemleri sonuçlanmadan alacaklının satış istemesinin mercice yok hükmünde sayılması yerinde değildir.

2- İlk satış isteme ile süre kesilir ve bu arada kıymet taktirine ilişkin itiraz sonuçlanana kadar yeni süre işlemez.

(2004 s. İİK. m. 150E)

KARAR METNİ :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 150/e maddesine ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınmazlar için iki yıl içinde alacaklının satış isteme zorunluluğu vardır. Borçluya icra emri 11.9.1998 tarihinde tebliğ edilmiş olup alacaklı 25.3.1999 tarihinde iki yıl geçmeden satış istemiştir. Kıymet Takdiri işlemleri esasen bu tarihten sonra yapılması gerekmesine rağmen bu talepten önce kıymet taktiri işlemlerine başlanmış olup sözü edilen işlemler sonuçlanmadan alacaklının satış istemesinin mercice yok hükmünde sayılması yerinde değildir. Kıymet taktirine karşı yapılan itiraza ilişkin merciin yetkisizlik kararı 11.1.2001 tarihinde borçluya tebliğ edilmiş yasal sürede gönderme talebinde bulunulmadığından sözü edilen itiraz hususu 21.1.2001 tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır. İlk satış isteme ile süre kesildiğinden ve bu arada kıymet taktirine ilişkin itiraz sonuçlanana kadar yeni süre işlemeyeceginden kıymet taktirine itirazın kesinleşme tarihinden itibaren iki yıl geçmeden de alacaklı 9.4.2001 tarihinde satış isteme talebini yenilediğinden merciin aksine düşüncelerle alacaklının İcra Müdürünün kararının karşı şikayetini reddetmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)5.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Corpus
Old 01-05-2007, 17:38   #5
bertrand

 
Varsayılan

Selam,

Değerli vaktiniz için teşekkürler Erol bey, işimi fazlasıyla görüyor bu karar. Teşekkür ederim.

Saygılar.
Old 01-05-2007, 22:00   #6
icra20

 
Varsayılan

1- Rehinli alacaklı taşınır rehninin satışını ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir sene içinde isteyebilir.
Bu süre içinde satış istenmemesinin ya da istemin geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesinin sonucu takibin ydüşmesidir. İİY.mad.150e/II halbukiy haciz yolu ile takipte takibin değil satış isteme hakkının ydüşeceği öngörülmüştü. İİY.mad.106,ll0 Bu farkın kasten değil dikkatsizlik eseri meydana getirildiği bu sebeple yasanın sözcükleirine rağmen burada da satış istemek için konulan süreye uyulmaması halinde dosyanın işlemdenkaldırılması ve yeniden satış istenmesi için 78.maddenin son fıkrasındaki koşulların yerine getirilmesi doktrinde ileri sürülmüşse de maddenin açık ifadesi karşısında bu fikrin uygulamada benimseneceği kuşkuludur. Madde metnine göre bir senelik süre içinde satış istenmemesi halinde takibin düşeceği benimsenince alacaklının artık eski takibe devam etmesi mümkün olmayıp yeniden takip talebinde bulunması gerekir.
2- Satış istenilmiş fakat, yeterli fiat teklif edilmemesinden dolayı ihale yapılamamışsa alacaklı sadece rehin açığı belgesi İİY.mad.152/1 verilmesini isteyebilir. Yoksa bu durum satış isteminin geri alınmasına benzetilerek alacaklının aynı dosyadan yeniden satış isteminde bulunabileceği kabul edilemez. Çünkü bu durumda takip İİY.mad.150e/II anlamında düşmemiş tamamen sona ermiştir. Buna karşın haciz yolu ile takipte haczedilen mal satılamamışsa satış istemi düştüğünden alacaklı yasal süresi içinde yeniden aynı malın satışını isteyebilir.T.Uyar İcra hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi kitabı sayfa 141-142 Bu açıklama Taşınmazlar içinde geçerlidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ipoteğin paraya çevrilmesi ve ilamsız takip av.şahin kavukoğlu Meslektaşların Soruları 4 27-06-2012 12:37
İpoteğin paraya çevrilmesi ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip Av. Ö.Erol Yavuz Meslektaşların Soruları 1 19-04-2007 00:23
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Kadir COŞKUN Meslektaşların Soruları 5 07-01-2007 19:36
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip ebru Hukuk Soruları Arşivi 5 02-12-2006 00:42
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip a.lawyer Hukuk Soruları Arşivi 6 24-11-2006 19:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05354404 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.