Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Ücreti

Yanıt
Old 23-06-2016, 01:26   #61
av.mfk

 
Varsayılan

Merhabalar, Öncelikle şu hususu izah etmek lazimavalari açarken sadece lise staji olarak kendinizi sınırlandırmayın. Nitekim çok sayıda universite ogrencisinin staj ucretleri icin dava actik ve karara çıktı..... Diger taraftan avoznrdmrc nin sualine de cevap vermek gerekirse devlet hastanelerinde staj yapanlar icin acilacak davalarda husumetin Türkiye kamu hastaneleri kurumuna yöneltilmesi gerekir...
Old 14-07-2016, 08:52   #62
av.oznrdmrc

 
Varsayılan yüksek öğrenimde staj yapanlarda davalı taraf kim olacak

Yüksek öğrenimde staj yapanlar içinde açtığınızdan bahsetmiştiniz burada davalı tarafı kim olarak gösterdiniz ve sonuçlanan emsal kararınız var mı acaba?
Old 11-08-2016, 16:00   #63
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan

Merhaba,
2011 yılında 6111 sayılı torba yasanın 61. maddesi ile 3308 sayılı yasanın 25. maddesinde yapılan düzenlemeye dayanarak sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin staj yaptığı devlet hastanelerindeki staj ücreti alacağının tahsili amacıyla açmak istediğim davayla ilgili yaptığım araştırmada bu tartışmaya ulaştım,
fakat her ne kadar Yargıtay 22. HD 04.03.2014 tarih 2013/6970 E. 2014/4726 K sayılı yargıtay ilamına dayanılarak görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu belirtilmişse de söz konusu karar özel kişiliğe karşı açılmış bir davaya ait olduğundan burada tartışılan konuya uygun olduğundan pek emin olamadım
ayrıca yine bu araştırma esnasında sitede bulunan http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=16234
bu linkte kamu hastaneleri birliğinin tüzel kişiliği bulunmadığından husumetin sağlık bakanlığına yöneltileceği belirtilmiştir.
Bu nedenle açmak istediğim dava konusunda yargı yeri, görev, yetki ve husumet yönünden iyice kafam karıştı
Bu şekilde dava açan, davası sonuçlanan arkadaşlar varsa tecrübelerini bizimle paylaşmasını temenni ediyorum.
Old 11-08-2016, 16:03   #64
yrmnkr

 
Varsayılan

Biz bahsettiğiniz emsal karara dayanarak Asliye Hukuk Mahkemesinde dava ikame ettik, karşı taraftan davanın idari yargının konusunda girdiği hususunda savunma geldi, duruşmamız ekim 2016'da, biz de beklemekteyiz. Gelişmelerden yine bilgilendireceğim...
Old 17-08-2016, 15:16   #65
Ersin Kürşat Balkan

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2015/16707
KARAR NO: 2016/8344

Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ: Doğubayazıt Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 01/07/2015
NUMARASI: 2014/530-2015/433
DAVACI : S.... T.... vekili Avukat H... G...
DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı vekili Avukat E.... K....

Davacı S.... T... vekili Avukat H.... G..... tarafından, davalı Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine 05/11/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/06/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Diğer temyiz itirazına gelince;
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, Doğubayazıt Kız Teknik ve Meslek Lisesinde öğrenci olduğunu, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında davalıya ait eğitim kurumunda staj gördüğünü, asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak üzere ücrete hak kazandığından, Doğubayazıt İcra Müdürlüğünün 2014/631 esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine davalının itirazı ile takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali ile icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, yasal olarak ödemenin yapılmasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne ve Doğubayazıt İcra Müdürlüğünün 2014/631 esas sayılı takibine davalının itirazının kısmen iptali ile, 2.214,81 TL üzerinden takibin devamına, icra inkar tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun “Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı 25. maddesinin “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden* az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” şeklinde olduğu, yine aynı Kanun'un “Mesleki eğitime katılma payı” başlıklı 24. maddesinin son bendinde “......Bu sayının tespitinde görev ve çalışma statüsüne bakılmaksızın iş yerinde 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan personel sayısı dikkate alınır.” denilmektedir.

Dosya içerisindeki belgelerden, davacının davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cemile Yassuboğa Anaokulu'nda 16/09/2013 tarihli sözleşme ile staja başladığı, yaklaşık 8 ay süre ile staj eğitimi gördüğü, 3308 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının, yüzde 30’undan, yirmiden* az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden az ücret ödemesinin olamayacağının açıkça düzenlenmiş olduğu, buna göre iş yerinde çalışan personel sayısının belirlenerek hesaplama yapılması gerekirken, ilçede bulunan davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar esas alınarak hüküm kurulması, doğru olmamıştır.
b) 3308 sayılı Kanun'un 26. maddesi ve dosyada yer alan sözleşmenin 21. maddesi uyarınca mesleki eğitim gören davacının staj gördüğü sürede izinli veya çalışamadığı sürelerin de araştırılarak, yapılacak hesapta bu hususun da dikkate alınması gerekirken, fasılasız çalıştığının kabulü doğru olmamıştır. Ayrıca icra dosyasında 18/09/2013 tarihli sözleşmeye dayanarak icra takibine başlanılmış olup, takip talebi ile bağlı kalınarak yapılacak hesaba göre bir karar verilmesi gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b) sayılı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine 27/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 22-08-2016, 11:12   #66
av.a.akın

 
Varsayılan

Sayın Av.mfk üniversite öğrencilerinin de staj ücretleri için dava açıp karara bağlandıklarını söylemişsinizde. mümkünse gerekçeli kararlardan birini bizimle paylaşabilir misiniz?
Old 21-10-2016, 17:16   #67
av.ramazantas

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.mfk
Merhabalar, Öncelikle şu hususu izah etmek lazimavalari açarken sadece lise staji olarak kendinizi sınırlandırmayın. Nitekim çok sayıda universite ogrencisinin staj ucretleri icin dava actik ve karara çıktı..... Diger taraftan avoznrdmrc nin sualine de cevap vermek gerekirse devlet hastanelerinde staj yapanlar icin acilacak davalarda husumetin Türkiye kamu hastaneleri kurumuna yöneltilmesi gerekir...


üstat kararı ulaştırır mısın rica etsem?
av.ramazantas@gmail.com
Old 11-01-2017, 11:07   #68
svchakav

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım merhaba,

Staj ücreti alacağı konusunda açılmış ve karara çıkmış dosyalarınızın olduğunu söylemişsiniz. Hem lise hemde üniversite öğrencileri için açmış olduğunuz davaların emsal kararlarını paylaşabilir misiniz ?
Old 11-01-2017, 13:50   #69
av.oznrdmrc

 
Varsayılan

lise için açtığımız da kazandığımız oldu ancak; karar yazılmadı. ünv. için açmayı düşündük ancak açmadık.
Old 13-01-2017, 13:06   #70
feel-in-law

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
İş kanunun 34. maddesi gereği, staj ücretinin ödenmesi hususunda özel bir gün belirtilmemişse, faiz temerrütten itibaren yürütülür.

Faiz için ayrı bir dava açabilirsiniz.

söz konusu dava iş kanunu değil borçlar kanunundan kaynaklı ve özel nitelikli hizmet sözleşmesi. zamanaşımı ve yargılama usulü farklı meslektaşım.
Old 13-01-2017, 13:17   #71
feel-in-law

 
Varsayılan

naçizane bu konuyla ilgili olarak sizlerle bilgi ve deneyimleri paylaşayım.

1. Dava borçlar kanunu 393 ve devamı maddelerinde tanımlanan özel nitelikli hizmet akdinden kaynaklı ücret alacağıdır.

2. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

3. Yetkili mahkeme işin görüldüğü yer ya da davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

4. Husumet doğrudan öğrencinin staj yaptığı kurum/işletmeye yöneltilmelidir.

5. Zamanaşımı süresi ''5'' yıldır. Bu süre işin görüldüğü tarihten başlar ve ayrı ayrı işler. Örneğin 10.09.2011 tarihinde staja başlayıp 10.06.2012 tarihinde stajını tamamlayan öğrencinin mevcut alacağı konusunda ilk ay ücretine ilişkin alacak 10.10.2016 tarihinde, devam eden aylar için yine 5 yıl sonra ve son olarak son ücret alacağı 10.06.2017 tarihinde zamanaşımına uğrar. Kısacası zamanaşımı süresi staj bitiminden değil ücretin hak edildiği tarihten başlar.

6. Eğer staj yapılan kurum/işletme MEB'e bağlıysa husumet MEB'e eğer örneğin bir devlet hastanesi ise Sağlık Bakanlığı'na, eğer özel bir işletme ise doğrudan işletmeye yöneltilmelidir.

***Lütfen dikkat: Eğer ki yanlış hasıma davayı yöneltmiş iseniz HMK 124 ve devamı maddeleri gereği ''taraf değişikliği'' yaparak davanızı doğru hasıma yöneltin. İlk davalı lehine mahkemeler vekalet ücreti takdir etmiyor. Aksi takdirde davanız husumetten reddolunur ve yeni bir dava açmak mecburiyetinde kalıp üzerine müvekkilinizin alacağı 1.000-2.000 TL'lik ücretten daha çok vekalet ücreti ödeyebilirsiniz.

***Eğer Ankara'da avukatlık yapıyorsanız ve davalı bakanlık ise davayı staj yapılan yerden ziyade Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde açabilirsiniz ve hem zaman hem de para harcamaktan(usul ekonomisi) imtina etmiş olursunuz.

Saygılarımla.
Old 08-02-2017, 18:26   #72
lawyer4343

 
Varsayılan

Herkese iyi çalışmalar.Devlet hastanesinde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencisi için 3308 sayılı kanunun 25.maddesine dayalı açılacak staj ücreti davasında husumet açısından kime yöneltilmelidir.Sağlık bakanlığı ve kamu hastaneleri kurumu açısından farklı görüşler olduğunu sitede gördüm.bu konuda kesin bilgisi olan varmı.dava açıp sonuç alan varmıdır.özellikle husumet açısından kesin bilgisi olan varsa paylaşırmısınız? Şimdiden çok teşekkürler.iyi günler.
Old 09-02-2017, 13:18   #73
Avukat321

 
Varsayılan

sayın meslektaşım devlet hastanesinde staj yapanlar için husumet Kamu Hastaneleri Kurumuna yöneltilmelidir.
Old 08-03-2017, 14:38   #74
baylaw

 
Varsayılan Örnek Karar

Arkadaşlar merhaba,

Bu konuda örnek kararı olan meslektaşlarımın mail atması mümkün mü?

avhakanorhan@gmail.com
Old 07-06-2017, 17:14   #75
Avukat 46

 
Varsayılan

Merhaba,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na yönelttiğimiz davalarda kurum avukatı "husumetin Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilmesi gerektiğine dair" savunma yapıyor.

Bazı yerel mahkemeler de husumetin Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilmesinin gerekmesinden dolayı "usulden red" kararı vermişler. Savunma dilekçelerinde de bu kararlardan bahsediliyor.

Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım var mı?
Old 08-06-2017, 12:38   #76
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan karar örneği

Hemşirelik yüksekokulu öğrencisi için davacının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesine dava açtık,karşı tarafın yetki ve görev itirazları reddedildi, devlet hastanelerindeki staj için sağlık bakanlığına, üniversitelerdeki staj ücretleri için de ilgili üniversitelere husumet yönelttik, ancak, mezun olunan üniversite yıl içindeki eğitimin zorunlu ders içeriği olduğunu, sadece yazın yapılan staj için ücret ödenmesi gerektiğini iddia etmektedir. Bu hususta karar örneği ya da yargıtay kararı bulunan meslektaşların paylaşımını rica ediyorum. (reycet@hotmail.com)
Old 18-07-2017, 09:38   #77
luna

 
Varsayılan

merhabalar arkadaşlar , üniversited öğrencileri için bu davayı açan var mı kabul oldu mu ? Yargıtay ya da bam kararı bulamadım ben ?
Old 19-07-2017, 15:14   #78
Av.Esat Osman

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.mfk
Merhabalar, Öncelikle şu hususu izah etmek lazimavalari açarken sadece lise staji olarak kendinizi sınırlandırmayın. Nitekim çok sayıda universite ogrencisinin staj ucretleri icin dava actik ve karara çıktı..... Diger taraftan avoznrdmrc nin sualine de cevap vermek gerekirse devlet hastanelerinde staj yapanlar icin acilacak davalarda husumetin Türkiye kamu hastaneleri kurumuna yöneltilmesi gerekir...

Sayın avukatım, üniversitede lisans veya önlisans okuyan bir öğrencinin haftada kaç gün staja gittiğinin ücrete bir etkisi var mıdır? Yani 9 ay boyunca staj yapan iki öğrenciden biri haftada bir gün diğeri 3 gün staj yapıyorsa ( devamszılıları yok varsayıyorum) ikisine de aynı staj ücreti mi çıkıyor?
Old 19-07-2017, 15:16   #79
Av.Esat Osman

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bilge kişi
merhabalar arkadaşlar , üniversited öğrencileri için bu davayı açan var mı kabul oldu mu ? Yargıtay ya da bam kararı bulamadım ben ?

Sayın Bilge Kişi, bulduysanız veya bulursanız rica etsem benle de paylaşır mısınız?
Old 07-08-2017, 15:50   #80
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan

Buradan yanıt yoluyla ya da mail atarak bilgi almak isteyen meslektaşlarıma, henüz elimde her hangi bir karar olmadığını, hemşirelik yüksekokulu mezunu müvekkil adına, mesleki beceri eğitimi için eğitim gördüğü üniversiteye, staj yapılan devlet hastaneleri yönünden de sağlık bakanlığına dava açmış bulunduğumuzu, henüz davanın sonuçlanmadığını belirtir, Sağlık Bakanlığı hukuk müşavirliğinin bu husustaki görüşünü içeren ve ilgili birimlere dağıtım yoluyla gönderdiği evrakı aşağıda paylaşıyorum. İyi bir adli tatil geçirmeniz, verimli bir adli yıla enerjik başlamanız dileğiyle...
Old 07-08-2017, 16:32   #81
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği


Kars İl Sağlık Müdürlüğünden alman ilgi yazılar ile: Staj alacakları konusunda İl Müdürlüklerince halen takip edilen 136 adet dava dosyası bulunduğu, aleyhe neticelenen davalarda kanun yoluna başvurulmasında hukuki yarar görülmediği, açılması muhtemel çok sayıda dava olacağı bilgisine ulaşıldığı, açılmış ve açılması muhtemel davalarda vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödenmemesi için öğrencilere haricen ulaşıp ödeme yapılmasının kurum lehine olduğunun düşünüldüğü belirtilerek uygulamaya esas olmak üzere Müşavirliğimiz görüşünün bildirilmesi talep olunmakla keyfiyet tedkik edildi.

3308 sayılı Meslekî Eğilim Kanunu'nun 2 nci maddesinde, bu Kanunun Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğilim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurulularındaki eğitim ve öğretimi kapsayacağı hüküm altına alınmış; 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde de işletmenin, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan. Bakanlığımız mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2007/2 sayılı Genelgcsi’nde kurum ve kuruluşlarda meslek eğitimi gören öğrencilere ücret ödenmesi gerektiği belirtilmiş; yine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.10.2016 tarihli yazısı ile de, yaz stajları hariç mesleki beceri eğitimi yapan tüm öğrencilere staj ücretlerinin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

3308 sayılı Kanıın'un 25 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya grağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 151nden, aday grak ve grağa yaşına uygun asgan ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez." hükmü yer almakta iken, söz konusu fıkra. 9.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 2.12.2016 tarihli vc 6764 sayılı Kanun ile, "Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim

gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlannda staj veya tamamlayıa eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran İşyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıklan stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla; söz konusu eğilimler için Bakanlığımız bünyesindeki kurum vc kuruluşlara kabul edilen ve staj ve meslekî/tamamlayıcı eğitim görmekte olan öğrencilere mevzuatın öngördüğü ödemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu cümleden olarak meslekî eğitimleri yapmış ve geçmişte ücreti ödenmemiş olanlar bakımından ise;

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan beş yıllık zamanaşımı süresi gözetilerek hem dava açmamış olanlarda talepleri halinde hem dc davası devam edenlerde 659 sayılı KHK’nin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yetki devrine yönelik düzenlemeleri çerçevesinde kamu yararının varlığı dikkate alınarak sulh yoluna gidilebileceği ve bu sulhe bağlı olarak kanun yoluna müracaattan sarf-ı nazar edilebileceği değerlendirilmektedir.

Nitekim, staj ücretlerinin sulhen ödenebilmesine yönelik olarak Maliye Bakanlığı Başlıukuk Müşavirliği ve Muhakcmat Genel Müdürlüğli'nün Milli Eğitim Bakanlığına hitaplı 09.06.2015 tarihli vc 10261 sayılı yazısında, '‘meslcki-bcccri eğitimi alan öğrencilerin geriye dönük ücret taleplerinin değerlendirilmesinde öncelikle zamanaşımı süresi dikkate alınarak, hukuka uygun bulunan ücret talepleri hakkında 659 sayılı KHK’nin sulha ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılabileceği” yolunda görüş bildirilmiştir.

Bilgilerini ve bu çerçevede gereğini arz/rica ederim.

Av. Erol GÖKDÖL Bakan a.

I. Hukuk Müşaviri
Old 07-09-2017, 15:52   #82
av__emrah

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;

694 sayılı KHK ile "Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği" kurumu kaldırıldı.

Bu durumda husumeti "Sağlık Bakanlığına" mı yöneltmemiz gerekiyor?Eğer Sağlık Bakanlığı değilse hangi kuruma husumet yönelteceğiz?

Derdest davası olanlar acaba nasıl bir işlem yaptı?
Old 22-12-2017, 14:58   #83
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

4.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 1247
Karar: 2017 / 2666
Karar Tarihi: 10.05.2017: “Dava, özel nitelikte sözleşmeye dayalı ödenmeyen staj ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, TBK 147/1 maddesi uyarınca kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimlere ilişkin alacaklarda zamanaşımı süresi beş yıl olarak düzenlemiştir. Somut olaya gelince; dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacının, 2010 yılının Eylül ayından 2011 yılı Haziran ayına kadar stajının devam ettiğini bildirdiği, davanın ise 21/01/2016 tarihinde açıldığı, buna göre yasada öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır…”
Old 13-01-2018, 18:39   #84
baboo_lawyer

 
Varsayılan

Üniversite öğrencileri bazında örnek karar var mı?
Old 08-02-2018, 13:56   #85
luna

 
Varsayılan

müvekkilim üniversite zamanı staj yaptı ancak staj yaptığına dair sözleşmenin müvekkilim üniversitede olduğunu söyledi, mahkeme ünv'den talep etti ancak cevap gelmedi bu konuda sözleşmeyi nasıl mahkemeye sundunuz yoksa hiç sunmadınız mı ?
Old 08-02-2018, 15:00   #86
Av. Reyhan Şahin

 
Varsayılan

Üniversiteden staj dosyalarını istedik ancak sözleşme göndermediler staj çizelgeleri gönderildi. Mahkeme bunu bir eksiklik olarak görmedi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
meslek lisesinde staj yapan kişinin sigortalılık durumu guguk kuşu Meslektaşların Soruları 2 27-04-2010 21:40
Vekalet ücreti ve kesilecek serbest meslek makbuzu pascalinho Meslektaşların Soruları 5 15-04-2010 13:04
Staj ve Meslek Seçimi İle İlgili Birkaç Sual? "TGK" Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 4 15-10-2009 23:50
demiryolları meslek lisesi yönetmeliği! yer-sub Meslektaşların Soruları 2 15-03-2007 17:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15944004 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.