Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İskan-kİra

Yanıt
Old 12-12-2006, 09:57   #1
*sinequanon*

 
Varsayılan İskan-kİra

İlamsız icra yoluyla tahliye yapabilmek için kiraya verilmiş olan yerin iskanının alınmış olması gerekir mi?Söz konusu gayrimenkulün kira alacağı dolayısıyla tahliyesi için yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız nelerdir?

Şimdiden teşekkürler.Saygılar...
Old 12-12-2006, 16:26   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

İlamsız icra yoluyla tahliye yoluna gidebilmeniz için kiracı kira borcunu vermemiş olmalı yada kira süresi bitmiş olması gerekiyor, bunun haricinde icra marifetiyle tahliye yolunda sözkonusu taşınmazın iskanın alınıp alınmamasının bir öneminin -emin olmamakla beraber- olmadığıı düşünüyorum
Old 12-12-2006, 16:30   #3
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sayın Balku teşekkürler fakat benim asıl sorum tam da sizin emin olmadığınız kısım hakkında aslında Gerçi bu konuda iskan hususunun araştırıldığını hiç duymadım ama gene de merak ediyorum iskan alınmamış olmasının gayrimenkulü kiraya vermek veya tahliye etmek konusunda herhangi bir etkisinin olup olmadığını.

Saygılar...
Old 12-12-2006, 17:00   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
KANUN NO: 6570
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN

MADDE 1 - Belediye teşkilâtı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları hariç) kiralanmalarında kiralıyanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur.
Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanılamaz.

Yasada, iskan şartı aranmamıştır. Bu nedenle 6570 Sayılı Yasa'nın diğer maddelerindeki nedenler(Temerrüd vs.)gerçekleşmişse tahliye istenebilir.

Saygılarımla
Old 08-02-2007, 16:57   #5
*sinequanon*

 
Varsayılan

Söz konusu yerin bir işyeri olduğundan bahsetmeyi unutmuşum.Şu şekilde bir Yargıtay kararı buldum.Umarım ilgilenenlere faydası olur.Sn.Balku ve Sn.Ergin cevaplar için teşekkürler.Saygılar...


T.C. YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2003/10930 2004/6802

YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ :K Asliye Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :11.06.2003
SAYISI :2001/256 - 2003/236
DAVACI
(KARŞI DAVALI) :V. Tic. Ltd. Şti.
DAVALI

(KARŞI DAVACI) :İ.Ticaret Merkezleri A.Ş.ÖZET :Hukuki ayıbı bilerek kiralananı teslim alan davacı kiracının akdi fesihte haksız olduğu, ancak yapı kullanma izin belgesi olmadan işyerini kiraya veren ve bu belgeyi taahhüt edilen tarihte temin etmeyen davalının(karşı davacının) da kusurlu olduğunun kabulü ile, kira sözleşmesinin 8.maddesi hükmü gereğince kiralayanda bulunan teminatın iadesi şartlarının buna göre tartışılması gerekir.Taraflar arasında görülen davada K.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 11.06.2003 tarih ve 2001/256 - 2003/236 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, 15.08.2000 tarihli kira devir protokolü ile müvekkilinin davalıya ait mağazayı kiraladığını, yapı kullanma izni olmadığı için müvekkilinin işyeri ruhsatı olmadığını, ihtarnameye rağmen davalının gerekli belgeleri göndermediğini ve Belediye tarafından müvekkiline ceza verildiğini, ihtarname ile 20.04.2001 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin feshedilerek 18.04.2001 tarihinde mecurun tahliye edildiğini, davalı tarafından 11.319 USD teminatın müvekkiline iade edilmediğini ileri sürerek, 11.319 USD.nın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı (birleşen davanın davacısı) vekili,davacının feshi ihbar sürelerine uymadan sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini, bu nedenle davacının (karşı davalının) borcu olduğunu belirterek, asıl davanın reddine, 114.674.92 USD kira alacağı ile 134.811.752 TL elektrik bedelinin faiziyle birlikte karşı davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin yapıldığı tarihte ve dava açıldığı sırada kiralanan mecurun yapı kullanma izninin bulunmaması nedeniyle davacının işyeri çalıştırma ruhsatını alamadığı, işyerinin ruhsatsız çalıştırması nedeniyle K. Belediyesi tarafından para cezası kesildiği, yapı ruhsatının temini konusunda davacının davalıya ihtarname gönderdiği ancak, bu eksikliğin giderilmediği, B.K.nun 249 ve devam eden maddelerine göre kiralayanın mecuru ayıpsız ve kullanıma elverişli olarak kiracıya teslim etmesi gerektiği, davacının sözleşmeyi haklı olarak feshettiği ve teminatın iadesi gerektiği, elektrik giderinin karşı davacı tarafından ödendiğine dair kanıt sunulmadığı gerekçesiyle, 11.319 USD.nın 09.04.2001 tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davalı (karşı davacı) vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre TEDAŞ'a ödenen 134.811.752 TL.nın tahsili istemine ilişkin karşı davanın reddine dair hükme ilişkin davalı(karşı davacı) vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile bu miktar yönünden hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.


2-Davacı V. Tic Ltd Şti vekili, davalıdan kiralanan mecurun bulunduğu taşınmazın yapı kullanma izin belgesi olmadığı için işyeri ruhsatı alınamadığını, bu nedenle idari para cezasına muhatap olan müvekkilinin kira sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek, kiralayanda bulunan teminatın iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı (karşı davacı) vekili ise, işyerini inşaat halinde iken kiralayan davacının (karşı davalının) yapı kullanma izin belgesi olmadığını baştan beri bildiğini,teslim sırasında hukuki ayıbı bilerek mecuru teslim alan kiracının, daha sonra BK.nun 249.maddesi hükmü gereğince bu ayıbı ilerek sözleşmeyi feshedemeyeceğini savunarak, asıl davanın reddini, karşı dava ile de 114.674,92 USD kira alacağının faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.
Dava konusu mecur 02.03.2000 tarihli sözleşme ile dava dışı V. Tekstil San ve Tic AŞ.ne kiralanmış, 15.08.2000 tarihli protokol ile de davacıya devredilmiştir. Gerek kira sözleşmesinin akdedildiği tarihte, gerekse davacıya devir tarihinde mecurun da içinde bulunduğu taşınmazın inşaat halinde olduğu, yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı davacı(karşı davalı) kiracı tarafından bilindiği taraflar arasında tartışmasız olduğu gibi, dosyadaki kanıtlarla da sabittir. Bu hali ile çalışma izni alınamayacağını bilen davacı kiracının, kiralananı teslim aldığı tarihte hukuki ayıbı bildiğinin ve kira sözleşmesini haksız olara feshettiğinin kabulü gerekir.
Ancak, davalı(karşı davacı) taraf da, kira sözleşmesinin "Özel Şartlar" bölümünde yer alan 4.maddesi hükmüne göre, mecurun da içinde bulunduğu ticaret merkezinin halka açılma tarihini 2000 yılının üçüncü üç aylık dönemi olabileceğini taahhüt etmiş olmasına rağmen, yapı kullanma izin belgesinin bu dönemde teminin edilememesinde kusurlu görülmektedir.
Açıklanan durum karşısında mahkemece, hukuki ayıbı bilerek kiralananı teslim alan davacı kiracının akdi fesihte haksız olduğu, ancak yapı kullanma izin belgesi olmadan işyerini kiraya veren ve bu belgeyi taahhüt edilen tarihte temin etmeyen davalının(karşı davacının) da kusurlu olduğunun kabulü ile, kira sözleşmesinin 8.maddesi hükmü gereğince kiralayanda bulunan teminatın iadesi şartlarının buna göre tartışılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davalı(karşı davacı) yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, TEDAŞ'a ödenen 134.811.752 TL.nın tahsili istemine ilişkin karşı davanın reddine dair hükme ilişkin davalı(karşı davacı) vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile bu miktar yönünden hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı(karşı davacı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararının davalı(karşı davacı) yararına BOZULMASINA, takdir edilen 375.000.000.-TL duruşma vekillik ücretinin davacı - karşı davalıdan alınarak davalı - karşı davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.06.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak:www.yargitay.gov.tr
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İskan ruhsatı hk.. Av.Güçlü KERVAN Meslektaşların Soruları 2 14-05-2008 16:28
KİRA alacağı Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 4 29-11-2006 11:01
Sezer'den İskan Kanunu'na onay ahmetsacit Hukuk Haberleri 0 26-09-2006 12:03
Kıra Artıs Oranı? mey Hukuk Soruları Arşivi 2 03-11-2002 17:19
2001 Kıra Artıs Oranı basak sultan Hukuk Soruları Arşivi 2 14-02-2002 02:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04353499 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.