Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Maaş haczi-Müzekkere örneği

Yanıt
Old 20-01-2009, 23:16   #1
dadaş

 
Varsayılan Maaş haczi-Müzekkere örneği

Sayın meslektaşlarım,
Başlatmış olduğumuz icra takibi neticesinde borçlunun emekli maaşına haciz koyduracağız. Bunun için nereye müzekkere yazmalıyız? Müzekkere örneği varsa gönderen meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim.
Old 20-01-2009, 23:25   #2
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

On çeşit yazı yazılabilir.
Yaşlılık aylığını E.Sandığı'ndan alması halinde

Örnek:


T.C.
ANKARA
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı :2009/

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

...........Vekili Av. ........... ya yazımız tarihi itibarı ile ödemeye borçlu, kurumunuz emeklisi (Emekli Sicil No: T.C.Kimlik No: oğlu olma, ) iş bu borcundan dolayı almakta olduğu yaşlılık aylığının, borç bitinceye kadar 1/4'ünün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas Yasası'nın 355.maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücret miktarının BİR HAFTA İÇERİSİNDE BİLDİRİLMESİ ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince HACİZ OLUNAN MİKTARIN HEMEN KESİLİP DAİREMİZE GÖNDERİLMESİNİ, AYRICA KAYITLI SON İKAMETGAH ADRESİNİN BİLDİRİLMESİNİ, bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar bildirilen sürelerde ya da hiç gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356.maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca aynı kanunun 357.maddesi gereğince tüm ilgililer hakkında cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

Ankara İcra Müdür Yard.
Ek: Cevap için 2,00.-YTL posta pulu

Kolay gelsin.
Old 21-01-2009, 09:57   #3
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

T.C
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

.............................ilgili kurum...................................


ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :BORÇ MİKTARI :

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi. Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
Old 21-01-2009, 10:04   #4
radikal

 
Varsayılan

T.C
................
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: ............


Kurum- Firma Adı
..............

ALACAKLI :
VEKİLİ :
BORÇLU :
VEKİLİ :
BORÇ MİKTARI :

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar 1/4'nün haczine karar verilmiştir

Karar gereğince İ.İ.K'nun 355. Maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve Borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının 7 gün içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar yazımız gereğince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi, ayrıca borç bitimine kadar işleyecek faiz ve masraflar bildirildiğinde kesintiye yeni bildirilen miktar üzerinden devam edilmesi, borçlunun maaşında başka hacizler mevcut ise icra dairesi ve dosya numaraları ile borç miktarlarının bildirilmesi,

Borçlunun maaşı ve ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı gerektiren değişiklik olduğu ve hizmetine son verildiği takdirde derhal bildirilmesi, bu madde hükmüne uyulmadığı veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356. ve 357 md. gereğince sorumluların maaşından veya sair mallarından alınacağının ve C.Savclığınca takibat yapılabileceğinin bilinmesi rica olunur.
Old 30-07-2009, 13:49   #5
Av.Nefer

 
Varsayılan

Üstadlar, peki sorarım; alacaklı vekili müvekkilimin maaşının 1/2 sine haciz koyulmasını talep etmiş! İcra müdürü de yerinde görüp, icra emri yollamış... tarafımdan derhal icra hukuk mahkemesine şikayet edildi; ancak iik355 maaşın en fazla ne kadarına haciz koyulabileceğinine ilişkin bir hüküm içermemekte... konuya ilişkin düşüncelerenizi öğrenmek istemekteyim....

saygılar...
Old 30-07-2009, 16:28   #6
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nefer
Üstadlar, peki sorarım; alacaklı vekili müvekkilimin maaşının 1/2 sine haciz koyulmasını talep etmiş! İcra müdürü de yerinde görüp, icra emri yollamış... tarafımdan derhal icra hukuk mahkemesine şikayet edildi; ancak iik355 maaşın en fazla ne kadarına haciz koyulabileceğinine ilişkin bir hüküm içermemekte... konuya ilişkin düşüncelerenizi öğrenmek istemekteyim....

saygılar...

Merhabalar;

Aşağıdaki karar işinizi görür sanırım:


Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/11847
Karar: 2006/13146
Karar Tarihi: 16.06.2006

ÖZET: Borçlu ikramiyesinin dörtte biri haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(4857 S. K. m. 28, 32, 35)

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlu vekili müvekkili aleyhine yapılan icra takibi ile, müvekkilinin almakta olduğu maaşının 1/4'ü ile ikramiyesinin tamamına haciz konulduğunu, bunun kanuna aykırı olduğunu, ancak, 1/4'ü oranında kesinti yapılabileceğini bu sebeple şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

4857 S. İş Yasasının 35. maddesinde; <işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez.> hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Yasanın 32. maddesinde ücretin genel anlamda tanımlanması yapılmış olup, ikramiyenin de ücretten sayılacağı anlaşılmaktadır.

Bu halde adı geçen Kanun maddesi uyarınca borçlu ikramiyesinin 1/4'ü haczedilebileceğine göre şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşünce ile 4875 S. Kanunun 28. maddesine paralel olarak düzenleme yapıldığı gözardı edilerek yazılı biçimde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları


Old 30-07-2009, 16:34   #7
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Bir de bu karar var:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/1566
Karar: 2006/3702
Karar Tarihi: 27.02.2006

ÖZET: Evli ve dört çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 83)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Evli ve 4 çocuklu olan borçlunun kendisinin, eş ve çocuklarının geçimini temin bakımından, kişisel ve sosyal konumu da gözetilerek, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak, almakta olduğu maaş ve ücretlerden ne kadarı ile ailesinin geçimini sağlayabileceği saptandıktan sonra ve yapılacak kesintilerin tüm gelirlerinin 1/4'ünden aşağı olmamak üzere makul bir oranda yapılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde maaşını ve ek ders ücreti ve aile yardımına ait tüm gelirlerinin 3/5'inin haczine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.02.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 30-07-2009, 18:55   #8
av.ozancelik

 
Varsayılan

T.C
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

.............................ilgili kurum...................................


ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :
VEKİLİ :BORÇ MİKTARI :

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir. Karar dairesince ve İcra İflas kanununun 355 nci maddesi gereğince haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş veya ücreti miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ve borç bitinceye kadar tebligat mucibince haciz olunan miktarın kesilip hemen dairemize gönderilmesi,

Borçlunun maaş veya ücretinde veya memuriyetinde yahut başka bir yerden maaş almayı mucip tebeddül olduğu ve hizmetine nihayet verildiği takdirde derhal bildirilmesi. Bu madde hükmüne riayet edilmediği veya kesilen paralar gönderilmediği takdirde aynı kanunun 356 ncı maddesi gereğince maaşınızdan veya sair mallarınızdan alınacağının ve ayrıca 347 nci madde gereğince cezai takibat yapılacağının bilinmesi rica olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
Old 31-07-2009, 18:41   #9
sailor1981

 
Varsayılan

SGK
Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başk.
SIHHIYE-ANKARA
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
maaş haczi Av.Osman Yücel Önal Meslektaşların Soruları 15 10-10-2008 14:59
SSK maaş haczi avorbay Meslektaşların Soruları 9 28-05-2008 22:04
maaş haczi tolgaaltun Meslektaşların Soruları 3 08-01-2008 17:38
Maaş Haczi ZÜMRE Meslektaşların Soruları 5 19-08-2007 18:19
Maaş Ve Maaş Hesabı Haczi gokhancay Hukuk Soruları Arşivi 20 05-12-2006 22:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05222297 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.