Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma Davası Devam Ederken Her İki Eşin Ölümü

Yanıt
Old 17-09-2020, 13:26   #1
Av. Gazi

 
Önemli Boşanma Davası Devam Ederken Her İki Eşin Ölümü

Merhabalar
Boşanma davası devam ederken davacı müvekkil öldü. Mirasçıların verdiği vekaletname ile 4721 S. TMK md.181 kapsamında davaya devam ettik. Düşüncemiz; boşanma davasında davalı eşin kusurlu olduğunun tespiti, daha sonra açılacak tespit davası ile davalı eşin mirasçı olmadığının tespitiydi.Henüz boşanma davası bile sonuçlanmadan davalı eş de vefat etti.
Ölen davalı eşin mirasçılarını davaya dahil edip ölen davalının boşanmada kusurlu olduğunun tespiti yönünde karar talep etmeyi; bu yönde karar verilirse yine ölen davalı eşin mirasçılarına karşı, ölen davalı eşin mirasçı olmadığının tespiti davası açmayı düşünüyoruz.
Bu yöntem usule uygun olur mu? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
Old 18-09-2020, 11:17   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

TMK.181/2 m.göre devam eden dava, mirasçıların mal varlığını ilgilendirdiğinden, davalının ölümü üzerine davaya mirası ret etmemeleri halinde, mirasçılar davaya dahil edilerek devam olunur.

Dava sonunda verilecek hüküm esasen tespit hükmü niteliğinde olduğundan ayrıca tespit davası açılması gereği bulunmamaktadır. Alınacak karar ile doğrudan mirasçılık belgesi alınması için başvurulabilir. Diye düşünüyorum.
Old 18-09-2020, 12:58   #3
Av. Gazi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
TMK.181/2 m.göre devam eden dava, mirasçıların mal varlığını ilgilendirdiğinden, davalının ölümü üzerine davaya mirası ret etmemeleri halinde, mirasçılar davaya dahil edilerek devam olunur.

Dava sonunda verilecek hüküm esasen tespit hükmü niteliğinde olduğundan ayrıca tespit davası açılması gereği bulunmamaktadır. Alınacak karar ile doğrudan mirasçılık belgesi alınması için başvurulabilir. Diye düşünüyorum.


Boşanma davasında her iki yönden de tespit hükmü kurulmasını talep edeceğiz sayın meslekteşım. Fakat boşanma davasında sadece ''davalı eşin boşanmada kusurlu olduğu'' şeklinde karar verilebildiğini, ''davalı eşin mirasçı olmadığının tespiti'' yönünde karar verilemediğini biliyorum.
Bu yönde içtihat veya karar da bulamadım.
Old 18-09-2020, 13:18   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Gazi
Boşanma davasında her iki yönden de tespit hükmü kurulmasını talep edeceğiz sayın meslekteşım. Fakat boşanma davasında sadece ''davalı eşin boşanmada kusurlu olduğu'' şeklinde karar verilebildiğini, ''davalı eşin mirasçı olmadığının tespiti'' yönünde karar verilemediğini biliyorum.
Bu yönde içtihat veya karar da bulamadım.
T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/14899
K. 2017/7670
T. 18.10.2017

DAVA : Taraflar arasındaki mirasçılıktan çıkarma davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 16.05.2016 gün ve 2016/3071 Esas - 2016/5930 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı ... vekili; ... Aile Mahkemesinde açtığı dava ile, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma kararı verilmesini istemiştir.

Boşanma davası devam ederken davacının ölmesi sebebiyle mirasçıları davaya devam etmiş, verdikleri 06.11.2012 tarihli dilekçelerinde, davalının kusurlu olması sebebiyle mirastan men edilmesini talep etmişlerdir.

... 4. Aile Mahkemesi'nin 11.06.2013 tarihli kararıyla; davalının kusurlu olduğunun tespitine hükmedilmiş, ayrıca davacı vekilinin davalının mirasçılık sıfatının kaldırılması hususundaki talebi yönünden görevsizlik kararı verilmiş, davalının bu kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından hükmün kusur incelemesi yönünden temyiz edildiği belirtilerek onanmasına karar verilmiş ve sonrasında davalının karar düzeltme istemi de reddedilmiş olup, hüküm 09.07.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacılar vekili, mirasçılık sıfatının kaldırılması talebinin değerlendirilmesi amacıyla dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini istemiştir. Bunun üzerine dosya ... 4. Sulh Hukuk Mahkemesi esasına kaydedilmiş ve anılan mahkemece de görevsizlik kararı verilmesi ve süresinde başvuru üzerine ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin eldeki temyiz incelemesine konu esasına kaydedilmiş ve yapılan yargılama sonucunda "davacıların davasının kabulü ile, muris ...'in mirasından davalının TMK'nın 181/2 maddesi yollaması ile TMK 510/2 maddesi gereğince çıkartılmasına" karar verilmiş; davalı vekilinin temyizi üzerine de hüküm Dairemizin 16.05.2016 tarih, 2016/3071-5930 E. K. sayılı ilamıyla onanmıştır.

Davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Hemen belirtilmelidir ki; her ne kadar ... 4. Aile Mahkemesince verilen görevsizlik kararı sonrasında ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davalının mirasçılıktan çıkarılmasına karar verilmiş ise de; davacılar tarafından bu konuda usulüne uygun açılmış bir dava bulunmamaktadır. Davacının ölmesi üzerine boşanma davasına devam eden mirasçıların talebi Türk Medeni Kanununun 181/2 maddesi gereğince boşanmada kusurun davalıda olduğunun tespitine yöneliktir. Boşanma davasında kusurun diğer eşte olduğunun tespiti hükmü, mirasçılık belgesinin verilmesinde dikkate alınacaktır.

Bilindiği gibi, boşanmada kusurlu bulunan diğer eşin mirasçı olamayacağı TMK'nın 181. maddesinde hüküm altına alınmış olup, bu yönde bir tespite dair ayrı bir dava da açılamaz. Farklı bir ifadeyle, boşanma davası sırasında ölen eşin mirasçılarından birinin davaya devam etmesi halinde diğer eşin kusurlu olup olmadığının tespiti yapılacak olup, böylesi bir tespit sonucu da anılan yasal düzenleme gereği yasal mirasçı olup olamayacağı saptanmış olacaktır. Açılacak mirasçılık belgesi verilmesi istemli davada da, bu tespit hükmü gözetilerek yasal mirasçılar ile miras paylarının belirleneceği kuşkusuzdur.

Bundan ayrı; Türk Medeni Kanununun 510/1 maddesi gereğince mirasçılıktan çıkarma ancak ölüme bağlı bir tasarrufla yapılabilir. Davacı ...'in davalıyı mirasçılıktan çıkardığı ölüme bağlı bir tasarruf da bulunmamaktadır. O halde, mirasçılıktan çıkarma koşulları oluşmadığından anılan yasal düzenlemenin (TMK'nın 510.maddesinin) somut olayda uygulanamayacağı açıktır.

Hal böyle olunca; davacılar tarafından usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, mahkemece işin esası bakımından ve yanılgılı değerlendirmeyle yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.

Anılan bu hususlar karar düzeltme istemi üzerine bu kez yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından, davalı vekilinin karar düzeltme talebinin HUMK'nun 440. maddesi uyarınca kabulüyle Dairemizin 16.05.2016 tarih, 2016/3071-5930 E. K. sayılı onama ilamının kaldırılarak hükmün yukarda açıklanan gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüyle Dairemizin 16.05.2016 tarih, 2016/3071-5930 E. K. sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, hükmün açıklanan gerekçeyle BOZULMASINA, peşin yatılan karar düzeltme harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, 18.10.2017 gününde oyçokluğu ile karar verildi.(Kazancı)
Old 18-09-2020, 14:31   #5
AV.SİBEL

 
Varsayılan

Devam eden boşanma davasında davacı eş vefat edince bizde bir kısım mirasçı ile davaya devam ettik ve dava sonunda davalı eşin mahkeme kusurlu olduğunu tespit etti.Akabinde daha önce alınan veraset ilamının iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde veraset ilamının iptali için dava açtık ve boşanma dosyasına istinaden verilen karar ve yasal düzenleme gereğince mirasçılık sıfatının ortadan kalktığını ve bu nedenle bu husus dikkate alınarak önceki veraset ilamının iptali ile Aile mahkemesi tarafından verilen karar gereğince yeni veraset ilamı düzenlenmesini istedik ve bu doğrultu da davalı eşin mirasçı olmadığı yeni veraset ilamını aldık.
Aile Mahkemesi mirasçı olmadığının tespiti yönünde bir karar vermiyor sadece kusur tespiti yapıyor.Bu tespitte yeterli zira MK da bu tespitin sonuçları açık olarak düzenlenmiş.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
boşanma davası devam ederken ölen kocaya eşin mirasçılığı law in law Meslektaşların Soruları 5 03-03-2020 14:02
Boşanma Davası Devam Ederken Davacının Ölümü Av. Zeynep TÜFEKÇİ Meslektaşların Soruları 1 19-12-2014 14:58
boşanma davası devam ederken eşin evden tahliyesi themisinyolunda Meslektaşların Soruları 1 06-07-2011 19:52
Boşanma davası devam ederken eşin mal satışı yapması avdyg Meslektaşların Soruları 7 22-08-2007 14:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04285002 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.