Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İşverenin Tayin Hakkı Aleyhinde Bir Karar

Yanıt
Old 02-06-2010, 11:42   #1
ali ekmekçi

 
Varsayılan İşverenin Tayin Hakkı Aleyhinde Bir Karar

değerli meslektaşlarım...reddedilmiş bir işe iade davasını temyiz ettim ve kesinlikle paylaşılması gereken bir kararla Yargıtay işçiyi işe iade etti...
Şöyleki ;
1-bir havayolu şirketi başka bir ilde çalışan işçisini yıllar sonra sözleşme ve yönetmelik hükümlerine göre işçiyi istanbula atıyor.İşçi bulunduğu şehirde 9 yıldır evlenmiş çocuğu olmuş vs.Bunu mazerete ederek gitmeyince devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarılıyor.
2-İşe iade davasını Mahkeme sözleşmede tayin hakkı olduğu için reddediyor.
3-Temyiz ettim ve işçi işe iade edildi.
Temyiz ederken Yüksek Mahkeme kararlarına baktım.Ben "tayin hakkının ancak kötüye kullanılamayacağı" yönünde bir karar görmüştüm.Oysa Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2010/20421 Esas ve 2010/9324 Karar sayılı ve 05.04.2010 tarihli kararında bilhassa "görev yeri ve işi değiştirlen davacının atamayı kabul etmemesi halinde,atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır."şeklinde bir tespitle işçinin sözleşme hükümlerine rağmen subjektif durumunun nazara alınabileceği şeklinde önemli bir karar vermiştir.

Maksadım bir konu açmaktan ziyade bilgi paylaşımında bulunmaktı.Hepinize Sevgi ve Saygılar......
Old 02-06-2010, 11:59   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ali ekmekçi
değerli meslektaşlarım...reddedilmiş bir işe iade davasını temyiz ettim ve kesinlikle paylaşılması gereken bir kararla Yargıtay işçiyi işe iade etti...
Şöyleki ;
1-bir havayolu şirketi başka bir ilde çalışan işçisini yıllar sonra sözleşme ve yönetmelik hükümlerine göre işçiyi istanbula atıyor.İşçi bulunduğu şehirde 9 yıldır evlenmiş çocuğu olmuş vs.Bunu mazerete ederek gitmeyince devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarılıyor.
2-İşe iade davasını Mahkeme sözleşmede tayin hakkı olduğu için reddediyor.
3-Temyiz ettim ve işçi işe iade edildi.
Temyiz ederken Yüksek Mahkeme kararlarına baktım.Ben "tayin hakkının ancak kötüye kullanılamayacağı" yönünde bir karar görmüştüm.Oysa Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2010/20421 Esas ve 2010/9324 Karar sayılı ve 05.04.2010 tarihli kararında bilhassa "görev yeri ve işi değiştirlen davacının atamayı kabul etmemesi halinde,atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır."şeklinde bir tespitle işçinin sözleşme hükümlerine rağmen subjektif durumunun nazara alınabileceği şeklinde önemli bir karar vermiştir.

Maksadım bir konu açmaktan ziyade bilgi paylaşımında bulunmaktı.Hepinize Sevgi ve Saygılar......

Önce tebrikler.

Bence bu konu İş HÇG'na taşınmalı. Yine bence kararı THS Şerhine eklemelisiniz.
Old 03-06-2010, 12:27   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ali ekmekçi
değerli meslektaşlarım...reddedilmiş bir işe iade davasını temyiz ettim ve kesinlikle paylaşılması gereken bir kararla Yargıtay işçiyi işe iade etti...
Şöyleki ;
1-bir havayolu şirketi başka bir ilde çalışan işçisini yıllar sonra sözleşme ve yönetmelik hükümlerine göre işçiyi istanbula atıyor.İşçi bulunduğu şehirde 9 yıldır evlenmiş çocuğu olmuş vs.Bunu mazerete ederek gitmeyince devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarılıyor.
2-İşe iade davasını Mahkeme sözleşmede tayin hakkı olduğu için reddediyor.
3-Temyiz ettim ve işçi işe iade edildi.
Temyiz ederken Yüksek Mahkeme kararlarına baktım.Ben "tayin hakkının ancak kötüye kullanılamayacağı" yönünde bir karar görmüştüm.Oysa Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2010/20421 Esas ve 2010/9324 Karar sayılı ve 05.04.2010 tarihli kararında bilhassa "görev yeri ve işi değiştirlen davacının atamayı kabul etmemesi halinde,atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır."şeklinde bir tespitle işçinin sözleşme hükümlerine rağmen subjektif durumunun nazara alınabileceği şeklinde önemli bir karar vermiştir.

Maksadım bir konu açmaktan ziyade bilgi paylaşımında bulunmaktı.Hepinize Sevgi ve Saygılar......

Sayın Meslektaşım,

Bu ilginç kararın tam metnini paylaşma imkanınız var mı?
Old 06-06-2010, 19:56   #4
ali ekmekçi

 
Varsayılan

üstadım en kısa zamanda kararın tam metnini paylaşacağım..Bilgisyaraımızda ufak bir problem var ..ayrıca tebriklerinize teşekkürler....
Old 18-06-2010, 16:42   #5
ali ekmekçi

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
YARGITAY İLAMI
ESAS NO:2009/20421
KARAR NO:2010/9324

MAHKEMESİ : Bakırköy 11.İş Mahkemesi
TARİHİ : 27.03.2009
NUMARASI : 2009/23-2009/204
DAVACI : ARZU ŞALA ADINA AV.ALİ EKMEKÇİ
DAVALI : ...................ADINA AV.SELÇUK GERDAN
DAVA : Davacı,iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,dava dosyası için Tetkik Hakimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,gereği konuşulup görüşüldü:
YARGITAY KARARI

Davacı Vekili davacının herhangi bir gerekçe gösterilmeden Bodrum İstasyon Müdürlüğündeki Satış Trafik memurluğu görevinden İstanbul İstasyon Baş Müdürlüğüne Yolcu Hizmetleri Memuru olarak tayini çıkarılan Müvekkilinin bu tayini kabul etmediğini yazılı olarak işyerine bildirdiğini,İşverence mecburi bir işlem olarak işlemin gösterildiğini,Müvekkilinin Bodrum İstasyon Müdürlüğü görevine devam ederken işe devamsızlık neden gösterilerek fesih işlemi yapıldığını belirterek feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı İşveren Vekili,Davacının Bodrum İstasyon Müdürlüğünde Satış Trafik Memuru olarak nakline karar verildiğini düzenlenen personel durum fişi kendisine yazılı olarak tebliğ edildiğini ancak imzalamaktan imtina ettiğini bunu takiben davacının rapor aldığını bitimine müteakip yeni görev yeri İstanbul’da işbaşı yapmadığını,Disiplin Kurulunun kararı ile iş sözleşmesinin bildirimsiz olarak fesih edildiğini,iddia edildiğinin aksine davacının anılan isteklerinin ve delillerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hiçbir haklı sebebi bulunmadığını davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece davacının İstanbul İstasyon Müdürlüğüne yolcu hizmetleri memuru olarak atandığı ancak rapor bitiminde İstanbul İstasyon Müdürlüğündeki görevine başlamadığı için Disiplin Kurulu tarafından işten çıkarılmasına karar verildiği davacının istanbuldaki işyerine nakli kabul etmediği ve görevine başlamadığı,davacının iş aktinin bu sebeple ve haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 22.maddesi uyarınca işveren iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki Personel Yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişlikler işçiyi bağlamaz.İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.İşçi bu durumda 17 ile 21.madde hükümlerine göre dava açabilir.Getirilen bu düzenleme ile işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği kabul etmemesi halinde işveren ya bu değişikliği yapmamak ya da iş aktini feshetmek zorunda kalmaktadır.Böylece işçi sadece kıdem tazminatı değil,sözleşmenin işveren feshine bağlanan bütün haklarını isteyebilmekte iş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları varsa feshin geçersizliğini ve iş yerine iadeyi talep edebilme olanağını elde etmektedir.Başka bir anlatımla işverenin iş aktinde esaslı bir değişiklik yapmak istediği durumlarda işçinin feshe zorlanması yerine sözleşmeyi fesih riski işverene yüklenmektedir.

Yönetim hakkı kapsamında kalan veya sözleşme ile kabul edilen ve geçerli sayılan değişikliklerde işçinin işverenin talimatına uyması gerekir.Aksi halde değişiklik esaslı değişiklik olmadığından işveren 4857 sayılı İş Kanununun 25/II.h maddesi uyarınca ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etme veya görev yerine gitmemekten dolayı aynı maddenin g fıkrası uyarınca devamsızlık nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkına sahiptir.Her iki durumda da işçi iş görme borcuna aykırı davranmaktadır.İşveren haklı fesih yerine nedenini belirtmek yazılı yapmak ve işçinin savunmasını almak suretiyle sözleşmesinin geçerli nedenle de feshedebilir.

İşçinin sözleşme ile kararlaştırılan iş yerinin değiştirilmesi iş şartlarından esaslı değişikliklere bir örnektir.Keza işçinin yaptığı işin niteliğindeki değişiklik de işçi açısından iş şartlarından esaslı değişikliktir.

Dosya içeriğine göre toplu iş sözleşmesi kapsamında davalıya ait Bodrum İstasyon Müdürlüğünde Satış Trafik Elemanı olarak çalışan davacıya neden belirtilmeksizin İstanbul İstasyon baş Müdürlüğüne Yolcu Hizmetlerinde çalışması için nakle atandığı tebliğ edilmiş,davacı bu nakli çocuğunun okula gitmesi,eşinin Bodrumda olması nedeniyle kabul etmemiştir.Davalı işveren nakli kabul etmeyen davacının nakledildiği İstanbul işyerine mazeretsiz ve izinsiz devamsızlık yapması nedeni ile sözleşmesini feshetmiştir.

Davacının üyesi olduğu Sendika ile işveren arasında imzalanan yürürlük Toplu İş Sözleşmesinin 82.maddesine göre Sendika üyesi işçiler kadro pozisyonunda çalıştırılır ve gereken biçimde onaylanmış olmadıkça hiçbir kimse kadro pozisyonundan başka bir kadroya nakledilemez.Keza davalı işyerinde uygulanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin VII./Özlük İşlemleri başlığı altında hizmetin gereği veya personelin yazılı isteği ile nakillerin yapılacağı belirtilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta davacının hem işyeri hem de Satış Trafik Elemanı iken Yolcu Hizmetleri Elemanı olarak çalışması istenerek işin niteliği değiştirilmektedir.Yapılan bu nakli davacı kabul etmemiştir.Gerek yer değiştirme ve gerekse işin niteliğinde yapılan değişiklik iş şartlarında esaslı değişikliktir.Davalı İşveren bu değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını gerek nakil yazısında ve gerekse fesih bildiriminde belirtmemiştir.Görev yeri ve işi değiştirilen davacının atamayı kabul etmemesi halinde atandığı yere gitmemesi yasal ve haklı bir mazerete dayanmaktadır.Davacının devamsızlığından söz edilemez fesih haksız ve geçerli nedene dayanmadığından davanın kabulü gerekir. Yazılı şekilde davanın reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3-Davacının yasal süre içinde başvurmasına rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına ,
6-Davacının yapmış olduğu 90,00 TL.yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına ,
7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.000,00 TL.ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak 05.04.2010 gününde oy birliği ile Karar Verildi.


........... ................... .................... .....................
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Patent Hakki / Tekel Hakki .. ege Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 4 13-11-2013 18:44
EŞ Durumundan Tayİn Talebİnİn Reddİ S.Taşkıran Meslektaşların Soruları 4 08-03-2013 13:47
Örnek Vasİ Tayİn DİlekÇesİ Ekledİm avukatlutfi Meslektaşların Soruları 0 27-08-2009 00:31
Polİslerde, ÖĞrenİm Durumu Ve Tayİn üye19576 Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 1 04-11-2008 01:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04943895 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.