Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici Kredisi ile Alınan Araç - Kredi Verenin Sorumluluğu

Yanıt
Old 24-04-2007, 10:50   #1
Av.SELÇUK AYAZ

 
Acil Tüketici Kredisi ile Alınan Araç - Kredi Verenin Sorumluluğu

Müvekkilim banka kredisi ile yeni araba aldı. Araç arızalı olması sebebi ile bir kaç kez servise gitti ancak sorunu çözemediler. Bende ayıplı malın iadesi ile ödenen paraların geri verilmesi için tüketici mahkemesine dava açacağım. Ancak benim sorunum; davalı taraflar kimlerden oluşmalı ? ve araç kredisi alınan banka davalı olarak gösterilmeli midir? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 24-04-2007, 11:39   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sayın meslektaşımız, aşağıdaki karar husumet konusunda önaçıcı olabilir diye düşündük. Bankaya ilişkin bir tartışma yok ama genel olarak fikir verebilir. İyi çalışmalar...

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/555
Karar: 2006/4313
Karar Tarihi: 23.03.2006

ÖZET : Davacının sigorta bedeli talebinin içinde gizli faiz talebinin de olduğu kabul edilerek talepte bulunulmamış olmasına rağmen aracın satım bedelinin faiziyle tahsiline hükmedilmiş olması hakimin taleple bağlılık kuralına aykırılık teşkil eder. Ayrıca, tüketiciye karşı sorumlu olanlar imalatçı, üretici, satıcı, bayi, acenta, ithalatçı müteselsilen sorumlu olup servis hizmeti veren kuruluşun sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis hizmeti veren davalı aleyhine bu hizmetten kaynaklanan bir dava da bulunmadığına göre davanın husumetten reddine karar verilmelidir.

(1086 S. K. m. 74) (4077 S. K. m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, 20.5.2004 tarihinde davalı Ç. Oto A.Ş. den satın aldığı aracın direksiyonunun sağa çekmesi nedeniyle 1.7.2004 ile 14.7.2004 tarihleri arasında servise götürmesine rağmen sorunun giderilmediğini, mahkemece yaptırılan tespit sonrası kullanımın güvenli olmaması nedeniyle aracı kullanamadığını, taksiyle gidip gelmek zorunda kaldığını ileri sürerek sözleşmenin feshi ile aracın kararın infaz tarihindeki sigorta değerinin tahsilini, 27.8.2004 tarihinden itibaren infaz tarihine kadar günlük 10.000.000. TL'den taksi parasının tahsilini ayrıca kredi çekmesi nedeniyle bankaya ödemek zorunda kaldığı 2.957.393.076 TL faiz bedelinin de faiziyle tahsilini talep etmiştir.

Davalı D. Oto A.Ş. aracın ithalatçısının D. Oto Servis ve Ticaret A.Ş. olduğunu, kendilerinin sadece servis hizmeti verdiğini, araçta üretim hatası gizli ayıp olmadığını savunarak davanın reddini dilemiş, diğer davalı savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece bilirkişi raporuna ve gizli ayıp olduğuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne, 19.550.000.000 TL araç bedelinin 24.5.2004 tarihinden avans faizi ile tahsiline, taksi ücreti talebinin reddine, 2.957.393.076 TL nin munzam zarar olduğunun kabulü ile görev yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı Ç. Otomotivin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı dava dilekçesinde aracın sigorta bedelini istemiş, mahkemece bu talebin içinde gizli faiz talebinin de olduğunun kabulü ile talepte bulunulmamış olmasına rağmen aracın satım bedelinin faiziyle tahsiline hükmedilmiştir. HUMK 74 md. gereği hakim talepten fazlaya hükmedemez. Hal böyle olunca mahkemece aracın yalnız satım bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde de avans faizi ile tahsiline hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

3- Davalı D. Oto A.Ş.'nin üretici veya ithalatçı firma olmadığı, sadece servis hizmeti verdiği, aracın ithalatçısının D. Oto Servis ve Ticaret A.Ş. olduğu ve ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. 4077 sayılı Kanunun 4/2-2 maddesi gereğince tüketiciye karşı sorumlu olanlar belirlenmiş olup imalatçı, üretici, satıcı, bayi, acenta, ithalatçı müteselsilen sorumlu olup servis hizmeti veren kuruluşun sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis hizmeti veren davalı aleyhine bu hizmetten kaynaklanan bir dava da bulunmadığına göre davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekirken bu davalı hakkında da hüküm kurulmuş olması bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerden dolayı davalı Ç. Otomotivin sair temyiz itirazlarının reddine, temyiz edilen hükmün 2. bent gereği davalı Ç. Otomotiv, 3. bent gereği davalı D. Oto A.Ş. yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.03.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************

Old 24-04-2007, 12:09   #3
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Banka ile tüketici arasında kredi sözleşmesi yapılmıştır, banka ile alakalı bir husus yoktur, husumet bankaya yöneltilemez.

Şayet arabada gizli bir ayıp varsa husumet arabayı imal eden şirkete ve onu satan acentaya yöneltilmeli, ancak araçtaki ayıp gizli değilse bir mana da servis şirketide sorumlu olabilir,

Sözgelimi 2. el bir otoyu satın alan kişinin aracı arızalı olabilir ve bunun tamiri için servise götürebilir ve servisin kusurundan kaynaklanan bir sebeple araç tamir olunmaz bir duruma gelebilir, bu durumda meseleyi bakacak olan mahkemenin tüketici mahkemesi olmaması gerekir diye düşünüyorum...
Old 24-04-2007, 14:01   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

4077 sayılı yasa uyarınca, maldaki ayıptan kredi veren de müteselsilen sorumludur. Yalnız kredinin veriliş sebebinin doğrudan bu mal ile ilgili olması gereklidir. Bankaya da husumet yöneltebilirsiniz.

Saygılar.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI

AYIPLI MAL VE HİZMETLER
MADDE 4.- (Değişik madde ve başlığı: 4822 - 6.3.2003 / m.4 - Yürürlük m.38) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. (Değişik 3. fıkra: 5582 - 21.2.2007 / m.22) İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
.....
.....

MADDE 10.- (Değişik: 4822 - 6.3.2003 / m.15 - Yürürlük m.38) Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
.....
Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.
Old 25-04-2007, 02:04   #5
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Müvekkilim banka kredisi ile yeni araba aldı. Araç arızalı olması sebebi ile bir kaç kez servise gitti ancak sorunu çözemediler. Bende ayıplı malın iadesi ile ödenen paraların geri verilmesi için tüketici mahkemesine dava açacağım. Ancak benim sorunum; davalı taraflar kimlerden oluşmalı ? ve araç kredisi alınan banka davalı olarak gösterilmeli midir? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler.

Sayın meslektaşım açacağınız davada müvekkilinizin aracı satın aldığı bayii, aracın imalatçısı yada ithalatçısı olan şirketi davalı olarak gösterebilirsiniz. Işıl Hanımın da belirttiği üzere bankayı da kredi veren sıfatıyla davalı olarak gösterebilirsiniz.

Açacağınız davada seçimlik haklarınızdan sadece birini kullanmanız( bedel iadesi ya da aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi) birden fazla seçimlik hakkınızı ihitiva eden talepleriniz konusunda yargıtayın olumsuz görüşte olduğunu ve bedel iadesi talep edecekseniz dava açmadan önce davalıları temerrüde düşürmenizi aksi halde faiz başlangıcının dava tarihi olacağını ve faizin de ticari faiz olarak hesaplandığına dikkat etmenizi öneririm.

Saygılarımla...
Old 25-04-2007, 08:09   #6
Av.Turan

 
Varsayılan

ışıl arkadaşımıza aynen katılıyorum. bankaya karşı dava açabilirsiniz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Can Sigortası - Tüketici Kredisi Av. Bülent Sabri Akpunar Meslektaşların Soruları 21 14-12-2014 13:38
Tüketici kredisi kullanıcısına karşılaştırmalı sanal rehber !!! Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 17-11-2006 13:46
Tevkil Verenin Sorumluluğu Hakkında Av.Suna SOYDAŞ Meslektaşların Soruları 0 15-01-2003 16:45
Bireysel Tüketici Kredisi denizali Meslektaşların Soruları 0 07-05-2002 14:38
Döviz Karşılığı Araç Kredisi Taner Hukuk Soruları Arşivi 2 27-02-2002 04:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05175805 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.