Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tahsİl Harci

Yanıt
Old 22-12-2006, 12:58   #1
av.beyşehirli

 
Kitap Tahsİl Harci

Sevgili meslekdaşlarım.
Herkese merhaba ...Bugün üye oldum ve ilk defa sorunumu sizlerle paylaşıyorum. Yaptığımız bir icra takibi sonucunda müvekkil , borçludan alacağını haricen tahsil etti.Ancak borçlu hiç Vekalet ücreti ödemedi.Yalnızca vekalet ücretimi kurtarmak istiyorum.Müvekkille de aramı bozmak istemiyorum.
Dosyaya tahsilat beyan etmesem mükerrer tahsilata teşebbüs etmiş olurum.Beyan etsem 5.000-YTL tahsil harcını ödeyemem .
Dosyadan işlem yapmasam hacizler düşecek ve tahsil imkanım hiç kalmayacak.

Müvekkille bozuşmaktan başka çarem kalmamışmı sizce?
Old 22-12-2006, 13:01   #2
av.m.a.g

 
Varsayılan

sayın beyşehirli,

bir avukatın vekalet ücretini talep etmesi müvekkili ile arasını bozacak ise bence size o müvekkilinizden hayır gelmez diye düşünüyorum. ortada hakettiğiniz bir alacak var.

saygılar
Old 22-12-2006, 13:14   #3
av.beyşehirli

 
Kitap

Sn.simali2,
Galiba sorumu sorarken maksadımı tam olarak ifade edememiş oldum .

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2003 yılında verdiği bir kararda Dosyaya yatan para alacaklıya ödenirken tahsil harcı düşülmeksizin ödeme yapılmasını , harç yatırılmadığından harcın tahsili için borçluya muhtıra yazılması gerektiğini kararlaştırmış.
Ancak haricen tahsil durumunda da bu uygulama geçerli olacak mı?Bu konuda yargıtay kararı bulamadım .Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Aşağıda ilgili kararı tüm meslekdaşların bilgisine sunuyorum.Saygılarımla,Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi İcra Hukukunda da harç ve giderler sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilir. Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Tahsil harcı da, bu amaca yönelik olup ve alacaklıya tediye sırasında alındığına göre, takip masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesaplanması gerekir. Çünkü, alacaklıya yapılan hizmet, kendisine yapılan ödeme kadardır.

Nitekim, 492 Sayılı Harçlar Kanununda tahsil harcının, tahsil olunan paradan alınacağı belirtilmiştir. Bu tahsil olunan para, alacaklı tarafından alınan paradır. İİK.nun 15. maddesine göre de; kanunda hilafı yazılı değilse bütün harç ve masraflar borçluya ait olup, neticede ayrıca huküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur. Sadece cezaevi harcı 2548 sayılı yasanın l. Madde 2. fıkrası gereğince borçluya yükletilemez, bu harcın yükümlüsü alacaklıdır.

3.7.2001 tarihli, Resmi Gazete ile yayınlanan 4681 sayılı yasanın geçici 4. maddesine göre, yeniden yapılandırma süreci içinde bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış ve açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunun 2. 23 maddeleri hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki ilkeler ve yasa hükümleri gözönünde bulundurularak İcra Müdürlüğüne yatırılan para alacaklıya ödenirken bundan tahsil harcı düşülemez. Yatan paranın alacaklıya ödenmesi gerekir. Ancak, tahsil harcının mükellefi borçlu olduğundan İİK.nun 15. maddesi gereğince ayrıca hüküm ve ayrı bir takibe gerek kalmaksızın yapılan takipte tahsil harcı yönünden muhtıra çıkarılmak suretiyle borçluya yöneleceği tabidir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),
Old 22-12-2006, 13:32   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
...Bugün üye oldum ve ilk defa sorunumu sizlerle paylaşıyorum. Yaptığımız bir icra takibi sonucunda müvekkil , borçludan alacağını haricen tahsil etti

Müvekkiliniz ile borçlu arasında yazılı bir belge düzenlenmiş midir? Düzenlendiyse, müvekkiliniz borçluyu ibra etmiş midir? Yoksa masraf ve vekalet ücreti hakkı saklı tutulmuş mudur? Tutulmadıysa borçludan vekalet ücretini tahsil edemezsiniz. Müvekkilinize rücu etmelisiniz.

Saygılarımla
Old 22-12-2006, 16:18   #5
av.beyşehirli

 
Varsayılan

Sayın Suat Ergin,
Yalnızca senetler halinde ödeme yapılacağına dair ödeme planı var.Vekalet ücretine ilişkin bir düzenleme yok.ibraname de yok.

Müvekkilin ücreti vekalet üzerinde tasarruf etme hakkı ve anlaşma yolu ile ortadan kaldırma yetkisi olmasa gerek.Hatta yasa gereğince borcu nedeniyle takas dahi yapamaz.
Yanılıyor muyum?
Old 22-12-2006, 16:34   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın av.beyşehirli,

Dava ve icra karşı vekalet ücretleri, Avukatlık Yasası'na göre avukata ait ise de; diğer mevzuat ve içtihatlarda "asile" ait olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle müvekkiliniz borçluya bir ibraname vererek avukatlık ücreti ve giderler konusunda sizin deyiminizle "tasarruf" yapabilir. Ancak siz müvekkilinize rücu edebilirsiniz.

Olaya gelince...Bence senetlerin ödenmesini bekledikten sonra, sadece vekalet ücreti için (Önceden uyararak)hacze gidin. Böylece mükerrer tahsilat yapmamış olursunuz.

Saygılarımla
Old 22-12-2006, 16:55   #7
av.beyşehirli

 
Varsayılan

Sayın Suat ERGİN,

Anladığım kadarıyla önce icra dosyasından yalnızca vekalet ücretinin ödenmesi için borçluya muhtıra göndertmemi ve akabinde ödenmezse haciz yapmamı önermektesiniz

1.Müvekkilin yaptığı tahsilatı beyan etmesem icra Dairesi sadece vekalet ücretinin tahsiline karar verebilirmi?
2.İcra Dairesi kabul etse bile müvekkile ait alacaktan feragat etmiş olmazmıyım ve feragat harcı ödemem gerekmezmi?
3.Haricen tahsilatı beyan etsem ve hiçbir ödeme yapmaksızın harçların borçludan tahsilini talep etsem yasal olurmu?

Saygılarımla,
Old 22-12-2006, 17:24   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.beyşehirli
Sayın Suat ERGİN,

Anladığım kadarıyla önce icra dosyasından yalnızca vekalet ücretinin ödenmesi için borçluya muhtıra göndertmemi ve akabinde ödenmezse haciz yapmamı önermektesiniz

1.Müvekkilin yaptığı tahsilatı beyan etmesem icra Dairesi sadece vekalet ücretinin tahsiline karar verebilirmi?
2.İcra Dairesi kabul etse bile müvekkile ait alacaktan feragat etmiş olmazmıyım ve feragat harcı ödemem gerekmezmi?
3.Haricen tahsilatı beyan etsem ve hiçbir ödeme yapmaksızın harçların borçludan tahsilini talep etsem yasal olurmu?

Saygılarımla,

1- İcra dairesine beyana gerek yoktur.Muhtıra gönderin de demedim. Senetler ödendikten sonra, borçluya avukatlık ücreti alacağınızın ödenmesini söyleyin demek istedim. Çünkü borçlu borcunun bittiğini iddia edecektir. Siz avukatlık ücretinden onun sorumlu olduğunu söylediğinizde belki hacze gitmeye gerek kalmadan ödemeye yanaşır.

2- Yukarıdaki yanıta göre bu soru gereksiz kalmıştır.

3-Cezaevi harcı alacaklıya ait olacağı için onu ödemek zorunda kalırsınız.Bunu göze alırsanız, talebiniz yasaldır.

Saygılarımla
Old 22-12-2006, 19:51   #9
süleyman zengin

 
Varsayılan

Sayın Av.Beyşehirli, sizin yukarıda bahsettiğiniz yargıtay kararı sadece 4 ay kadar geçerli idi. Ancak daha sonra yargıtay bu görüşünü değiştirdi.Dosyaya yatırılan paradan oransal olarak tahsil harci alınmaktadır.Ayrıca müvekkil de alacağını haricen aldı demeniz de zimmen feragat anlamında olup, bu durumda da harç doğar.Hiç bir beyanda bulunmayıp, sadece vekalet ücretini talep etmeniz de mümkün değil. Çünkü icra müdürü bu durumda da zimmen feragattan sözedecektir.Aslında sorunuzun cevabını siz vermişsiniz.Sorunuz cevabı sizin yazınızın son cümlesi.
Old 23-12-2006, 00:15   #10
icra20

 
Varsayılan

Sayın Süleyman Zengin meslektaşımın beyanlarına katılır ilaveten
öncelikle vekalet ücretini almak istiyorsanız müvekiliniz size yazılı talimat vermediği müddetçe sanki hiçbir harici tahsilat olmamış gibi haciz talebinde bulunup alacağınızı alma yoluna gidebilirsiniz, ancak haciz esnasında doğal olarak borçlu itiraz edip borcunu müvekkile ödediğini beyan edeceğinden, sizin bu konuda yazılı bir bilginiz olmadığı için hacizde israr edersiniz veya müvekkilinizi haciz mahalline davet edip gelipbizzat kendisinin takipten vazgeçmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda takipten vazgeçme müvekkiliniz tarafından gerçekleştirilmiş olacağından dolayı tahsil harcını da müvekkiliniz ödemek zorunda kalacağı gibi icrada doğan vekalet ücretinizide talep etme hakkınız doğacaktır. Bunuda müvekkiliniz ödemediği takdirde icra takibi açmak suretiyle tahsil etme yoluna gidersiniz. itiraz söz konusu olduğu takdirde kendisinin ödediğini ispatlaması lazım ve kendisinden tahsil ettiğinize dair tarafınızdan bir belge verilmediğinden ispatlaması mümkün olmayacaktır. Zira açmış olduğunuz takip nedeniyle vekalet ücretini hak etmişsiniz ve kendisi takipten vazgeçmesi nedeniyle tüm harç ve ücretleride tahsil edilmiş kabul edilecektir.
Dikkat edilecek nokta bazı taleplerin müvekkilden yazılı olarak alınması halinde bence daha iyi olacaktır. Zira siz takipten vazgeçtiğinizde müvekkiliniz buna itiraz edebilir, ve sizi zor durumda bırakabilir.
Ayrıca icrada tahsil edilmesi gereken hertürlü harçlar beyan edildiği anda yatırılması gerekir, vazgeçme harcı ise şayet alacaklı tarafından bir feregat söz konusu ise feregat beyanı zabta geçirilmeden önce harcın ödenmesi için borçludan talep edilir ödemediği takdirde alacaklıdan talep edilir. Bu hususta sizin bahsettiğiniz yargıtay kararından sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararları mevcuttur. vakit geç olması nedeniyle yargıtay kararını ekleyemedim, ancak sitede araştırma yapılırsa büyük ihtimalle bahsettiğim karara ulaşabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haczın Fekki Talebınde Tahsil Harci AV. MUSTAFA ALİ Meslektaşların Soruları 36 13-04-2017 16:01
Yargi Harci av.korcan Mali Hukuk Çalışma Grubu 8 03-01-2007 23:34
Tebligat Harci Ceyhun Hukuk Soruları Arşivi 6 14-02-2002 01:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03439999 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.