Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yükleniciden adi yazılı sözleşme ile konut alma

Yanıt
Old 06-01-2009, 17:13   #1
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan Yükleniciden adi yazılı sözleşme ile konut alma

Sevgili meslektaşlarım üç yıldır içinden çıkamadığım ve her geçen gün biraz daha karmaşık hale gelen, anladığım kadarıyla mahkeme hakiminin de çaresiz kaldığı bir konuda değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Konu oldukça uzun. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yüklenici ile arsa sahibi arasında Keçiören'de bir arsa nedeniyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenir. Yüklenici kendi payına düşen bir daireyi (konut) toplam 39.000,00. YTL bedelli 15 adet senet karşılığında adi yazılı satış sözleşmesi ile müvekkile satar ve senetleri teslim aldığını sözleşmede belirtir. Yüklenici senetleri cirolayarak 3. kişilere verir ve senetler vadesi geldiğinde ilk on senet müvekkil tarafından hamiline ödenir ve senetleri yırtıp atar. Ancak, yüklenicinin inşaata hiç başlamamasından şüphelenen müvekkil son 5 senedi (toplam 15.000 YTL) yi senet hamillerine ödedikten sonra saklar. Arsa sahibi yükleniciye sözleşmenin feshi davası açar ve yüklenici ilk duruşmada davayı kabul eder ve sözleşme fesh edilir ve karar kesinleşir. Aynı yüklenici başka bir yerde bina inşaa etmiştir ve kendisine düşen dairelerden yalnızca iskan alındığında kendisine verilecek daire dışındaki tüm daireleri satmıştır. Başkaca bir malvarlığı bulunmadığı gibi, adresi de bilinmemektedir. İskan için saklanan daire emlakçıya verilmiş, satılık ilanları asılmış , arsa sahibi ile yüklenici anlaşma aşamasına gelmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesinde olay anlatılır ve tespit ve tedbir istenir. Tespit dosyasından tedbir alınır ve Asliye Hukuk Mahkemesinde yalnızca yükleniciye alacak ve nama ifaya izin davası açılır. Ödenen ilk senetlerin yırtılıp atıldığı anlatılır ve bizde o sırada bulunan üç senedin sureti dava dilekçesine eklenir. Muhtara tebligat yapılır. Yüklenici tarafından dava bir şekilde öğrenilir. Davalı vekil tutar. Davalı yalnızca üç senedi kabul eder. Diğer senetlerin ödenmediğini beyan eder. Mahkeme haklı olarak görevsizlikle dosyayı tüketici mahkemesine gönderir. Bu sırada müvekkilin yükleniciye teslim ettiği ve yüklenici tarafından kendisi ibraz ettiğinde veya icraya koyduğunda ödenmeyeceğini bildiği için senetleri üçüncü kişiye ciroladığı (yüklenicinin arkadaşı) ve müvekkilin senedi ödeyerek teslim aldığı (bir tanesini icradan ödeyerek senedi teslim almıştır.) kişi, tedbir konulan dairenin yüklenici tarafından kendisine 50.000,00. YTL ye satıldığı , satış bedelini ödediği halde dairenin tapusunun verilmediği iddiasıyla yükleniciye ve arsa sahiplerine nama ifaya izin ve tapu iptal ve tescil davası, asliye hukuk mahkemesinde dava açar. Yüklenici ilk duruşmada davayı kabul eder, ancak dosya tüketici mahkemesine gönderilir. Bizim dosyamız x tüketici, üçüncü kişinin açtığı dava dosyası y tüketici mahkemesine düşer. Bizim dosyada mecburi dava arkadaşlığı olduğu için arsa sahipleri davaya dahil ettik. y tüketici mahkemesine harç yatırılarak asli müdahale talebinde bulunduk ve dilekçemizde müvekkilin yükleniciden alacağı olduğu x tüketici mahkemesinde dava konusu taşınmazın satışına izin ve nama ifaya izin davası açtığımız, dosyamızdan taşınmaz üzerinde tedbir konulduğu, tedbirin ve davamızın sonuçlarından kurtulmak için muvazaalı olarak gerçekte satış olmadığı halde, kanuna karşı hile yapıldığı v.s. belirtilerek dosyanın x tüketici mahkemesinde birleştirilmesini istedik. y mahkemesi birleştirmeyi kabul etti ve bizim dosyamızla birleştirme kararı verdi. Ancak x tüketici tarafları farklı olduğu için birleştirmeyi kabul etmedi ve y dosyası Yargıtay 20. H.D. gitti. Bizim dosyaya delil listesi sırasında müvekkilin ödediği iki adet senet daha ibraz edilir. Ayrıca müvekkilin yükleniciden aldığı “dairenin tapusu verildiğinde iade edilmek üzere teminat senedi” yazılı 42.000,00. YTL senet delil olarak ibraz edilir. Davalı yüklenici isticvap davetiyesinde, toplam 39.000,00. YTL bedelli 15 adet senedi müvekkilden aldığını, dosyaya ibraz ettiğimiz toplam 15.000.00. YTL bedelli 5 adet senedin ödendiğini kabul eder. Ancak, müvekkilin ödedikten sonra yırtıp attığı 10 adet senedin ödenmediğini beyan eder. Senetleri kaybettim veya üçüncü bir şahsa ciro ettim şeklinde bir iddiada bulunmaz yalnızca diğer senetler ödenmedi şeklinde beyanda bulunur. Mahkeme yüklenicinin ödenmediğini iddia ettiği toplam 24.000,00. YTL bedelli senetlerin ödendiğini müvekkilin ispat edemediği gerekçesiyle 15.000,00. YTL nin kabulüne, 24.000,00. YTL nin reddine karar verir ancak nama ifa ve satışa izin konusunda olumlu olumsuz bir karar vermez. Kararı temyiz ettik. Yargıtay Nama ifa ve satışa izin konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmediğinden kararın bozulmasına, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına karar verilmiştir. ( Asıl sormak istediğim değil ama tartışmak istediğim konulardan 1. Yargıtay’ın diğer temyiz nedeni 24.000,00. YTL konusunda olumlu olumsuz bir karar vermemesi, yerel mahkeme ne karar verirse versin , benim yeniden kararı temyiz etmeme neden olacak. Yargıtay’ın diğer temyiz nedenlerinin şimdilik incelenmemesine şeklindeki kararı hatalı değil mi?) y dosyası da bu arada Yargıtay’dan gelmiş ve x tüketici mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir. x tüketici mahkemesi iki ayrı dosya numarası adı altında her iki dosyayı da inceliyor. Ben usulü tam bilmemekle birlikte iki dosyanın birleştirmesini talep ettim. (olur mu?) mahkeme üçüncü kişinin yükleniciye açtığı davada benim asli müdahil olamayacağımı belirterek asli müdahilliğimi kaldırarak fer’i müdahil olarak kabul etti. (uzunca bir brifing verdi) daha sonra dilekçem üzerine asli müdahil olarak kabul etti. (yine aynı brifing) en sonunda hayır sen fer’i müdahilsin dedi . (Ben asli müdahil miyim fer’i müdahil miyim. Asli müdahil olmam halinde duruşma sırasında davacı tarafta mı davalı tarafta mı saf tutacağım (!) Mahkeme feri müdahil olarak karar verirse davalı temyiz etmezse temyiz etme hakkım bulunmadığından müvekkilin asli müdahil olduğundan bahsederek kararı temyiz ederek esasa ilişkin temyiz edebilir miyim? Asıl davamda senetleri aldım ancak ödemedi şeklinde beyanda bulunan senetlerin ödenmediğini ispatla yükümlü değil mi? Senetleri mahkemeye ibraz etmek ya da üçüncü kişide ise üçüncü kişinin ismini ve adresini bildirmek, icraya konulmuşsa icra dosyasını bildirmek en azından zayi nedeniyle iptal kararı alarak, bu kararı mahkemeye ibraz etmesi gerekmez mi? Borçlu yüklenici (müteahhidin) kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre kendisine düşen ancak halen eksiklikler nedeniyle (çok az eksik % 1 civarında) arsa sahibi adına kayıtlı daireye borcundan dolayı haciz gelmesini engellemek için danışıklı olarak, üçüncü kişi ile adi yazılı satış sözleşmesi düzenleyerek kendisine ve arsa sahibine nama ifa ve tapu iptal tescil davası açtırarak ve ilk duruşmada davayı kabul ederek alacaklıların alacağını engellediği çok açık durumlarla ilgili alacaklının muvazaa iddiasını nasıl ispatlayacağı yada bu iddianın dinlenip dinlenmeyeceği asıl sorunumdur. Yüklenicinin avukatı ile üçüncü kişinin avukatı aynı hukuk bürosu. Baro defterinde aynı adres aynı telefon numarası. Dilekçelerinde aynı adres ve telefon numaralarını kullanıyorlar. Yüklenicinin avukatı aynı zamanda müvekkilin yükleniciye verdiği senedin icra tahsilatında üçüncü kişinin avukatı, üçüncü kişi vekaletname çıkarırken , aynı zamanda yüklenicinin avukatının adresini ve telefon numarasını vekaletnamede belirtmiş. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir kişi yüklenicinin senetlerini müdahil olarak katıldığım davada davacıya ciro ettiğini, davacı adına senetlerin tahsil edildiğini, asıl alacaklının yüklenici olduğunu, kendilerinin çok yakın olduğunu belirtti. En önemli delilim, üçüncü kişinin açtığı davada davacının ve davalının adresleri aynı. Tebligatları aynı kişi almış. Tebligatları alan kişi davacının tebligatlarında amcası olduğunu, davalının tebligatlarında dayısı olduğunu belirterek almış. Binanın eksiklikleri için yazılan kurum yazılarına cevaplarda müdahil olarak katıldığım davada davacının ve davalının adresi aynı. Tekrar açıklayayım davacı ve davalının vekillerinin de asillerinin de adresleri aynı. Mahkeme eksiklikler tamamlanmadan muvazaa iddiamız konusunda bir karar vermiyor. Bu arada arsa sahibi de nama ifa ve satışa izin davası açtı. Aynı daire için derdest üç tane nama ifa ve satışa izin davası var. Her üç davada da eksiklikleri depo etmesi için müvekkile, üçüncü kişiye ve arsa sahibine süre verdi. Üçüncü kişi davanın uzaması için yıllardır eksiklikleri tamamlamıyor. Müvekkil ise tamam ben eksiklikleri tamamlayım (yaklaşık 5.000,00. YTL civarında) ya üçüncü kişinin davası kabul olursa ben boşuna yatırmayacak mıyım? Bırak alacağımı yatırdığım paranın bana iade edileceği konusunda garanti veriyor musun diyor? Ancak maalesef müvekkilim de haklı. Müvekkil eksikliği depo etse, mahkeme üçüncü kişinin davasını kabul etse. Yatırdığımız parayı ancak yükleniciden talep edebilir gibi bir karar verecek gibi geliyor. Yüklenicinin ise dava konusu daire dışında hiçbir mal varlığını bulamıyoruz. Mahkeme en son duruşmada birleştirme kararı verecekti. Ancak davalı arsa sahibi davayı takip etmedi. Biz biran önce sonuçlanması için davayı takip ettiğimizi birleştirme kararı verilmesini talep ettik ancak fer’i müdahil olduğumuz için yetkimiz olmadığına karar verdi. Üçüncü kişinin açtığı dava müracaata kaldı ve üçüncü kişi davayı yeniledi. Bu dava biri bana daha çok mahkeme hakimine yardım etmezse , sittin sene devam edecek gibi. Görüşlerinizi bekliyor ve özellikle yukarıdaki konularda Yargıtay kararları sunacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketicilerin Yüzde 92'sinin Otomobil ya da Konut Alma İhtimali Yok Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 29-06-2007 10:04
Yazılı sözleşme olması durumunda Vekalet Ücretinin ödenmemesi Gamze Manay Meslektaşların Soruları 1 21-05-2007 22:23
Buy Back Veya Geri Alma Sözleşmeleri - Şablon sözleşme turkan Meslektaşların Soruları 1 03-04-2007 01:54
Avukatlık Ücreti - yazılı sözleşme olmaması Av.İbrahim Hakkı KOÇ Hukuk Soruları Arşivi 1 04-02-2007 16:35
Yazılı Sözleşme Olmadığı Hallerde Şirketler Arası Teamül ferdebir Meslektaşların Soruları 4 25-11-2006 15:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02709794 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.