Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Netice-i Talepte Değişiklik Yapmak

Yanıt
Old 02-12-2020, 09:26   #1
Avukat1005

 
Varsayılan Netice-i Talepte Değişiklik Yapmak

Sevgili meslektaşlarım, elimizde noterde düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi var. Satmayı vaad edenler tapuda satış işlemlerine yanaşmayınca sözleşmede yazan parselleri alabilmek adına tapu iptal ve tescil davası açtık. Ancak netice-i talebimizde ve dilekçe içeriğimizde satış vaadi sözleşmesinde geçen 3 parselden 1'ini yazmayı unutmuşuz. Henüz öninceleme duruşması günü bile verilmedi. Davalılardan birinin adresi yeni tespit edilebildi. Ancak bir kısım davalılar ile dilekçelerin teatisi aşamaları tamamlandı. Şimdi netice-i talebe sözleşmede geçen ancak dava açılırken gözden kaçan parseli ekleyebilir miyiz? Yoksa bunun için ıslah yoluna mı gitmeliyiz? Teşekkürler...
Old 02-12-2020, 11:52   #2
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2011/1-364 E., 2011/453 K.
Dava konusu olayda
1 ada, 33 parsel sayılı taşınmazı dava ettiği halde yargılama sırasında hiç dava konusu edilmeyen 29, 32, 69 ve 71 parsel sayılı taşınmazlar bakımından da aynı sebebe dayalı olarak davasını ıslah yoluyla dava konusu etmiştir.

Bilindiği üzere 04.02.1948 tarih, 10-3 sayılı İçtihatları Birleştirme Kararında da açıklandığı üzere dava açıldıktan sonra sebebinde, konusunda, delillerde ve diğer hususlarda usulüne ilişkin işlemlerin ıslah yoluyla düzeltilmesi mümkün olduğu gibi davanın konusunda da ıslah mümkündür. Kaldı ki HUMK’nın 185. maddesinin 2. bendinde de davacının karşı tarafın rızası olmaksızın ıslah yoluyla davasının mahiyetini tebdil edebileceği kabul edilmiştir.

Oysa değinilen bu düzenleme gözetildiğinde; dava konusu edilmeyen bir şeyin ıslah yoluyla davaya ithaline ve dava konusu haline getirilmesine yasal açıdan olanak bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle sayısı belirtilen parsellerin ayrı bir davanın konusunu teşkil edeceği gözardı edilmek suretiyle mahkemece bu taşınmazlar bakımından da davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetsizdir.
Old 02-12-2020, 11:54   #3
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

Yargıtay HGK’nın kararına göre bu mümkün değil gibi.
En isabetli çözüm
O parsel için yeni dava açıp ilk dava ile birleştirme istenmesi olabilir.
Old 02-12-2020, 17:52   #4
Av.Burak Can Yaz

 
Mesaj

Değerli meslektaşım öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Yukarıdaki meslektaşımız zaten gerekli karar paylaşımında bulunmuş. Ancak kafanızda, Yargıtayın görüş değiştirme şüphesi oluşmaması adına, yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca hükmedilen aşağıdaki kararı okumanızı tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
2015/7 - 917 E. 2017/265 K. 15/02/2017


"Tüm bu açıklamalar ışığında, somut uyuşmazlık değerlendirildiğinde; davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, ihbar tazminatına ilişkin bu yeni istemin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 vd. maddelerinde düzenlenen dava açma prosedürüne ilişkin usuli şartları taşımaması nedeniyle ek dava olarak da değerlendirilemeyeceği, bu halde ihbar tazminatına dair alacak isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir."
Old 03-12-2020, 11:24   #5
Av. Suat

 
Varsayılan

TAM ISLAH ile yeni bir dava açılmaktadır. Yeni dava adından da anlaşılacağı üzere yeni bir davadır yeni olan bu davada talep sonucu da tamamen değiştirilebilir veya talep sonucuna yeni talepler eklenebilir. Tam ıslahın amacı da budur zaten..
Aleyhe gibi görünen emsal kararlardaki ıslah, tam değil kısmi ıslah ile ilgilidir.
Dikkat edilecek olursa bu kararlarda yargıtay, ıslah ile .......nin yapılamayacağına karar verdikten sonra,... kaldı ki talep dilekçesi tam ıslah dilekçesi de değildir.. diyerek bunun aslında kısmi ıslah ile yapılamayacağını, fakat tam ıslah dilekçesi ile yapılmasında bir engel olmadığını da belirtmektedir.

MADDE 180-Davanın tamamen ıslahı
(1) Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır.

Buna göre taraf, yeni bir dava dilekçesi verecekse ilk dilekçedeki talep sonucu ile neden bağlı kalacaktır. Bu, yasadaki yeni dava tabirine de ters bir durum değil midir.
Yeni dava yeni talepleri bunun yanında ek talepleri de beraberinde getirebilir.

MADDE 141-
(1)İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi
Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile .................... iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.
(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.

Yasadaki iddianın genişletilmesi tabiri, tam ıslah dilekçesinde 2 olan parsel sayısını 3 e veya 5 e çıkarmak demektir.
Yeni dava, yeni talepleri de beraberinde getirebilir.

T.C YARGITAY22. HUKUK DAİRESİ-ESAS NO.2015/10805KARAR NO.2016/17961KARAR TARİHİ., 16.06.2016
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
ÖZET :Kısmi ıslah-tam ıslah… belirsiz alacak davasının, “kısmi” ıslah dilekçesi ile dava türü değiştirilerek kısmi dava olarak değiştirilemeyeceği…ancak tam ıslahla mümkün olduğu…
Dava tamamen ıslah edilebilir. Davayı tamamen ıslah edebilecek olan davacıdır. Tamamen ıslahta davacı, davasını baştan (dava dilekçesinden) itibaren ıslah eder ve yeni bir dava dilekçesi verir. Davacı, davasını tamamen ıslah ederek talep sonucunu değiştirebilir. Mesela davacı tamamen ıslah yolu ile tazminat davasını tescil davası olarak değiştirebilir, ecrimisil (alacak) davasını müdahalenin (el atmanın) önlenmesi davası olarak değiştirebilir, tapu iptali davasını veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) iptali davası olarak değiştirebilir.
Buna karşılık, talep sonucunun veya dava sebebinin genişletilmesi veya kısmen değiştirilmesi için başvurulan ıslah tamamen ıslah değil kısmi ıslahtır.(KURU, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:IV, İstanbul 2001, s. 3965)

Mahkemece ıslah dilekçesine itibarla dava, kısmi dava olarak kabul edilmiştir. Hal böyle iken davacının kısmi ıslah yolu ile dava türünü ve dolayısıyla talep sonucunu değiştiremeyeceği bunu ancak davasını tamamen ıslah ederek yapabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yasadaki yeni bir dava dilekçesi tabirinden benim anladığım bu..


Yargıtay 14.Hukuk Dairesi 2013/3051 Esas 2013/4922
Karar: "Somut olaya gelince; dava dilekçesinde 1307 sayılı parsele ilişkin davacının bir talebi olmadığı gibi bu hususta bir ıslah dilekçesi de bulunmamaktadır. 31.10.2012 tarihli oturumda mahkemece 1307 parsele ilişkin dava bulunduğu belirtilmiş ise de, ıslah dilekçesinin tebliğ edildiğine dair bir belgeye de rastlanmamıştır. Dava konusu olmayan 1307 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ayrı bir dava açılması veya talep usulüne uygun olarak ıslah edilerek ıslah dilekçesinin taraflara tebliğinden sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.


Hemen aşağıdaki HGK da, ıslah dilekçesi yanında bu yeni talebe ilişkin başvuru harcı ve peşin harcın yatırılmış olması halinde bu talebin reddedilmeyerek bunun ek dava olarak kabul edilebileceği yönünde karar verilmiş ...Dava tam ıslah edilecekse zaten tüm talepleri ilişkin, bu arada yeni taleplere ilişkin de başvuru ve peşin harçlar ödenmiş olacaktır.


Hukuk Genel Kurulu 2015/917 E. , 2017/265 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
Davacı isterse dava dilekçesini tamamen ıslah ederek dava konusunu değiştirebilirse de, yeni dava konusu önceki dava konusunun yerine geçer ve yine tek bir dava söz konusu olur. Ancak, davacının peşin harç yanında başvuru harcını da yatırarak yeni bir talep de bulunması hallerinde ise bir ek dava olarak nitelendirilme hali olayımız dışındadır.
Somut olayda davacı vekili dava dilekçesinde ihbar tazminatı isteminde bulunmamıştır. Bilirkişi raporunun ibrazından sonra ıslah dilekçesinde ihbar tazminatı da talep etmiştir. Dava tümden ıslah edilmediği gibi ıslah harcı ile birlikte başvuru harcı yatırılmadığından sadece dava ile istenen alacakların miktarı arttırıldığından dilekçenin bir ek dava dilekçesi olarak kabulü de mümkün değildir.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut uyuşmazlık değerlendirildiğinde; davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, ihbar tazminatına ilişkin bu yeni istemin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 vd. maddelerinde düzenlenen dava açma prosedürüne ilişkin usuli şartları taşımaması nedeniyle ek dava olarak da değerlendirilemeyeceği, bu halde ihbar tazminatına dair alacak isteminin, reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Netice-i Talepte İstemin Belirtilmemesi avfatih Meslektaşların Soruları 2 19-04-2011 00:00
Islah ile Netice-i talepte Değişiklik-ACİL themis01 Meslektaşların Soruları 0 27-11-2010 13:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04144597 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.