Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

iş hukukunda ıslah

Yanıt
Old 11-11-2006, 12:54   #1
meryem kalay

 
Varsayılan iş hukukunda ıslah

Değerli meslekdaşlarım,

500.-YTL.fazla çalışma ve 500 YTL.izin ücreti olmak üzere toplam 1000 YTL.'lik kısmi alacak davası açtım. Bilirkişi raporu 700.-YTL.fazla çalışma ve 200.-YTL.izin ücreti şeklinde geldi. Şimdi sorun fazla çalışma kısmı için 200 YTL.'lik ıslah yapmalımıyım. Zira toplamda zaten 1000 ytl.üzerinden harç ikmal edilmiş idi.

Yardımlarınız için teşekkürler...
Old 11-11-2006, 15:53   #2
medenikal

 
Varsayılan

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS 2005 KARAR
22 149
-Y A R G I T A Y İ L A M I -

MAHKEMESİ :C. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :4.12.2003
NUMARASI :2001/22-2003/105
DAVACI :Ünal
DAVALI :Cavit
DAHİLİ DAVALI :C. Sigorta AŞ.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı, davalılardan şirkete ait olup, diğer davalı Cavit'ın sevk ve idaresindeki .. V. 6342 plakalı araçla kendisine ait olup sevk ve idaresindeki .. D. 362 plakalı aracına çarparak trafik kazasına neden olunduğunu iddia ederek 1.400.000.000.TL. telef olan portakal bedeli olmak üzere toplam 5.635.000.000.TL tazminatın davalılardan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, 4.12.2003 tarihli ıslah dilekçesi ile ise 1.250.000.000.TL. lastik bedelinin de davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı M. LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ. vekili kusur oranını kabul etmeyip, tazminat miktarının fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Cavit davaya karşı savunmada bulunmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu gereğince davanın kısmen kabulü ile 2.211.000.000.TL. tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar Cavit ve M. AŞ.den müteselsilen tahsiline, davacının davalılardan C.Sigorta şirketini ibra etmesi nedeniyle bu davalı yönünden açılan davanın ve ıslah dilekçesindeki talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen ve uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına ve ayrıca Usul Kanununda "dahili davalı" adı altında bir düzenleme olmamasına, davanın taraflarının ıslah yolu ile dahi değiştirilmemesine rağmen, dava dışı C.Sigorta AŞ.nin davaya dahil edilerek hakkında hüküm tesisi açıklanan nedenlerle yerinde değilse de, bu yön temyiz eden sıfatı itibariyle bozma sebebi yapılmamıştır. Bu nedenlerle davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. maddesi gereğince taraflardan her biri yapmış oldukları usule ilişkin işlemleri tamamen veya kısmen ıslah edebilirler. Ayrıca 87/son maddesinin Anayasa mahkemesinin 20.7.1999 tarih ve 1999/33 sayılı iptal kararından sonrada ıslah yolu ile müddeabihin artırılması da mümkündür. Somut olayımızda; davacı dava dilekçesinde talep konusu alacaklardan fazlaya ait haklarını saklı tutmadığı gibi davayı da kısmi dava olarak açmamıştır. Anayasa mahkemesinin iptal kararından sonra, ilk davada fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa ek dava açılmasına gerek kalmadan, açılan ilk davanın yargılaması sırasında ek davaya konu olabilecek bakiye alacaklar ıslah yolu ile istenebilirler. Bu durumda; davacı dava dilekçesinde fazla haklarını sıklı tutmadığından ve davayı da kısmi olarak açmadığından ıslah talebinin reddi gerekirdi. Mahkemece bu yön gözetilmeksizin karar verilmesi isabetsiz ise de, sonucu itibari ile doğru olan hükmün HUMK.nun 438/son maddesi gereğince gerekçesi değiştirilerek onanması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen gerekçe ile hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı fazla alınan harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine 24.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Old 11-11-2006, 16:05   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan meryem kalay
Değerli meslekdaşlarım,

500.-YTL.fazla çalışma ve 500 YTL.izin ücreti olmak üzere toplam 1000 YTL.'lik kısmi alacak davası açtım. Bilirkişi raporu 700.-YTL.fazla çalışma ve 200.-YTL.izin ücreti şeklinde geldi. Şimdi sorun fazla çalışma kısmı için 200 YTL.'lik ıslah yapmalımıyım. Zira toplamda zaten 1000 ytl.üzerinden harç ikmal edilmiş idi.

Yardımlarınız için teşekkürler...

Sayın meryem kalay,

Islah dilekçesi vermezseniz, mahkeme şu yönde karar verecektir:

1-500 YTL fazla calışma ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine(Fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmasına),

2-Talebin kısmen kabuluyle; 200 YTL izin ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ait isteğin reddine,

Gördüğünüz gibi, kalem kalem alacak gösterip davanızı harçlandırdığınız için ıslah için yeniden harç yatıracaksınız.

Saygılarımla
Old 11-11-2006, 16:12   #4
medenikal

 
Varsayılan

başta yatırılan harç ;

ıslah ile talep edilen miktarla ;dava da talep edilen miktar aynı ise;

neden yatırılsın
Old 11-11-2006, 16:17   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
başta yatırılan harç ;

ıslah ile talep edilen miktarla ;dava da talep edilen miktar aynı ise;

neden yatırılsın

Sayın Taslak,

Dava açılırken talep 500+500=1.000 YTL dir.

Islah ile talep 700+500= 1.200 YTL dir. Dolayısıyla 200 YTL nin harcı yatırılmalıdır.

Saygılarımla
Old 11-11-2006, 16:26   #6
medenikal

 
Varsayılan

500 lük talebimi 200 e dönüştüre meyiz mi?
Old 11-11-2006, 18:26   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

**************
MÜDDEAB,H,N AZALTILMASI İSTEMİ -AZALTMANIN DAVAYI DEĞİŞTİRME KAPSAMINA GİRMEMESİ -ISLAH YOLUNA GEREK DUYULMAMASI -KISMİ FERAGAT İLE TALEBİN BİR KISMINI AZALTMAK
KAYIT NO : 89943
**************
Esas Yılı : 2005
Esas No : 1257
Karar Yılı : 2005
Karar No : 1591
Karar Tarihi : 21.02.2005
Daire No : 3
Daire : HD
**************
ÖZET: Dava konusu olayda olduğu gibi davacının talep sonucunu azaltması ( daraltması ) davayı değiştirme sayılmaz. Bu nedenle, davacının talep sonucunu azaltabilmesi için kural olarak davalının muvafakatine ihtiyaç olmadığı gibi ıslah yoluna başvurmasına da gerek yoktur. Davacı, talep sonucunu kısmi feragat yolu ile daraltabilir.
**************
(1086 S. K. m. 83, 87)
Dava: Dava dilekçesinde 8.500.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın 6.452.578.800 lira için kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:
Karar: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Davada; haksız işgal nedeniyle davalı idareden 8.500.000.000 Lira ecrimisilin tahsili istenilmiş, davanın devamı sırasında davacı vekili tarafından verilen 8.10.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 6.452.578.800 Lira olarak ıslah ederek bu miktar üzerinden karar verilmesini istemiş, mahkemece de ıslah talebine göre 6.452.578.800 Lira ecrimisilin tahsiline karar verilmiştir.
HUMK. nun 83 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan ıslah, taraflardan birinin usule ilişkin bir işlemini kısmen veya tamamen düzeltilmesine olanak tanıyan bir yoldur.
HUMK. nun 87.maddesinin <müddei ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez.> şeklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesinin 7.11.2001 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 20.7.1999 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve böylece davadaki talep sonucunun kısmi ıslah yoluyla artırılması usulen olanaklı hale gelmiştir.
Dava konusu olayda olduğu gibi davacının talep sonucunu azaltması ( daraltması ) davayı değiştirme sayılmaz. Bu nedenle, davacının talep sonucunu azaltabilmesi için kural olarak davalının muvafakatine ihtiyaç olmadığı gibi ıslah yoluna başvurmasına da gerek yoktur. Davacı, talep sonucunu kısmi feragat yolu ile daraltabilir.
O halde; müddeabihin azaltılması, ıslah kavramı kapsamında değil davadan feragat müessesesi içinde mütalaa edilebilir. Feragatin ise açık, kesin ve koşulsuz olması yasa gereğidir ( HUMK md.91 ).
Mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler gözetilmeden davacının tahsiline karar verilen 6.452.578.800 liranın dışındaki isteği hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması ( feragat müessesesinin sonucu olarak yargılama giderleri vs. yönünden ) doğru görülmemiştir.
Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.02.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 11-11-2006, 21:52   #8
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Selamlar,

HMUK m.409 ve Harçlar Kanunu m. 16/4 gereği "Yargılama esnasında tespit olunan değerin dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa yalnız o celse için yargılamaya devam olunur; takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden harç tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz.Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işler yapılmaz" "Peşin alınan karar ve ilam harcının fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine iade edilir"

Davacı davalıya karşı birden fazla istemini aynı davada birleştirebilir.Buna "objektif dava birleşmesi" denmekte ve birlikte açılan dava adedi kadar talep sonucu ve müddeabih bulunmaktadır.Objektif dava birleşmesinin söz konusu olduğu hallerde görevli mahkeme müddeabihin değerleri toplamına göre belirlenir.Yine, bu durumda "harç" da birleştirilen taleplerin toplam tutarı üzerinden alınır.

Davada "500"YTL lik fazla çalışma, "500" YTL'lik ücretli izin taleplerinde bulunulmuş, bilirkişi raporunda fazla çalışma "700" YTL izin ücreti ise "200"YTL olarak hesaplanmıştır.

Fazla çalışma ücreti açısından 200 YTL farkın hüküm altına alınabilmesi için bu kısım için ıslah talebinde bulunulması gerekir.Islah edilen miktar üzerinden harcın tamamlanması gerekir.Zira bu talepler(davalar) ayrı ayrı değerlendirilir,ayrıca harç yatırılmazsa ıslah iradesi dikkate alınmaz.İzin ücreti açısından ise kısmen feragatte bulunulabilir, ki buna gerek yoktur.Hükümde kısmi kabule hükmedilecektir.Davanın sonunda fazlaca ödenen harç ortaya çıkarsa tarafa iade edilir.

Aksi düşünceyle, ben zaten 1000.YTL'lik miktar için harç yatırmıştım,onun da bir kısmından vazgeçip ıslah için de harç yatırmayayım ya da ıslah etmeme gerek kalmasın şeklinde bir düşünce bana uygun gelmiyor.

Kolay Gelsin
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş Hukukunda İbraname AV.SERTANn Hukuk Sohbetleri 22 21-01-2013 15:48
İslah Yoluyla Faiz Istenebilir mi ekaral Meslektaşların Soruları 5 28-02-2008 17:48
ortaklığın giderilmesi hakkında ıslah ve satışta ihale bedeli diğer paydaşların payı ufuktaf Meslektaşların Soruları 3 04-12-2006 17:45
ıslah ve temyiz sınırı uye9493 Meslektaşların Soruları 3 12-11-2006 01:57
ıslah ile davalı değiştirme balturk Meslektaşların Soruları 6 30-06-2006 10:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04577494 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.