Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

limited şirket hisse devir vaadi sözleşmesi

Yanıt
Old 28-01-2010, 16:15   #1
av.sbaran

 
Varsayılan limited şirket hisse devir vaadi sözleşmesi

Sayın Meslektaşlar;
çok acilen limited şirket hisse devir vaadi sözleşmesi örneğine ihtiyacım var. Elinde örnek olan meslektaşlarım paylaşabilirlerse memnuniyet duyarım. Ayrıca devir vaadi sözleşmesinin normal devir sözleşmesinden ne gibi farklılıkları vardır? Hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

teşekkürler...
Old 10-02-2010, 17:08   #2
Akademiker

 
Varsayılan

Merhaba Sayın Meslektaşım;

uygulamada fazla karşılaşılmayan bir durum olan hisse devri vaadi yasal olarak mümkündür. Bu konudaki kanun maddesi TTK 520. maddesinin son fıkrasıdır. Maalesef herzamanki gibi yine notere muhtaç olduğumuz bir durum söz konusu olduğu için ilgili noterle konuşarak böyle bir işlemin esasen mümkün olduğu konusunda kendisini ikna etmeniz gerekecektir. Neticeden bizi de haberdar ederseniz memnun oluruz.

Madde 520 - Son fıkra metni şu şekildedir:


"Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez."


----
T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/14178

K. 2004/9285

T. 4.10.2004

• LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR VAADİ SÖZLEŞMESİ
( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin TTK.520. Maddesindeki Şekil Şartlarına Uymaması Nedeniyle Geçersiz Olması - Davacının Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

• SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Limited Şirket Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi - Sözleşmenin TTK.520. Maddesindeki Şekil Şartlarına Uymaması Nedeniyle Geçersiz Olması/Davacının Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

• SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Limited Şirket Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi - Sözleşmenin TTK.520. Maddesindeki Şekil Şartlarına Uymaması Nedeniyle Geçersiz Olması/Davacının Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Verdiklerini Geri İsteyebileceği )

6762/m.520

818/m.61


ÖZET : Dava, TTK.nun 520 nci maddesi uyarınca limited şirket hisse devir vaadi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Son bozma ilamında, taraflar arasındaki sözleşmenin TTK.nun 520. maddesinde düzenlenen şekil şartlarına uymaması nedeniyle geçersiz olduğu ve davacı tarafın sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle BK.nun 61. maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre verdiklerini geri isteyebileceği belirtilmiştir. O halde davacı tarafın geçersiz sözleşmeye dayalı olarak davalıya intikal ettirdiği şeyler ne ise ancak bunların iadesi yönünde hüküm oluşturulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Denizli Asliye 3.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 23.10.2003 tarih ve 2003/639-2003/976 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerden Hüseyin'in diğer müvekkil şirketin dışarıdan atanan müdürü olduğunu, şirketin 1/2 payının ( 3.500.000.000.- )TL bedelle davalıya satılmasına karar verildiğini, davalının şirkete ait taşınmazların ve aracın devri karşılığında bu meblağı ödemeyi kabul ettiğini, devirler tamamlandığı halde davalının ( 500.000.000.- )TL borcu kaldığını, davalının şirketi kötü yönetmesi karşısında ikinci bir sözleşme yapıldığını ve isim hakkı şirkette kalmak kaydıyla tüm mal varlığının ( 2.630.000.000.- )TL bedelle davalıya devredileceğinin kararlaştırıldığını, şirketin maliye ve SSK borçlarını ödemeyi de davalının kabul ettiğini, tüm devirler yapıldığı halde davalının ( 375.000.000 )TL dışında ödeme yapmadığını ileri sürerek, toplam ( 3.538.731.066.- )TL.nın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taşınmazların ve aracın bedelinin ödendiğini, müvekkilinin tüm edimlerini yerine getirdiği halde pay devrinin yapılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, Dairemiz'e ait 23.01.2003 tarihli ilama dayanılarak, davacı tarafından ( 74.371.608.- )TL KDV ve ( 754.359.458.- )TL SSK prim ve vergi ödemesi yapıldığı gerekçesiyle, toplam ( 828.731.066.- )TL.nın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, TTK.nun 520 nci maddesi uyarınca limited şirket hisse devir vaadi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Dairemiz'e ait son bozma ilamında, taraflar arasındaki sözleşmenin TTK.nun 520 nci maddesinde düzenlenen şekil şartlarına uymaması nedeniyle geçersiz olduğu ve davacı tarafın sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle BK.nun 61 nci maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre verdiklerini geri isteyebileceği belirtilmiştir. O halde davacı tarafın geçersiz sözleşmeye dayalı olarak davalıya intikal ettirdiği şeyler ne ise ancak bunların iadesi yönünde hüküm oluşturulması düşünülmek gerekirken, mahkemece Dairemiz bozmasına yanlış anlam verilerek sanki sözleşme geçerliymiş de davacı tarafın devrettiği şeyler karşılığında davalıdan bakiye alacağı kalmış gibi hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kararın BOZULMASINA, temyiz harcı peşin alındığından davalıdan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, istek halinde aşağıda yazılı 34.650.000.-lira harcın temyiz eden davacıya iadesine, 04.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Old 10-02-2010, 17:11   #3
Akademiker

 
VarsayılanSonradan farkına vardım, özür dilerim

Esasen siz bu tür bir sözleşmenin yasal olarak mümkün olup olmadığından ziyade örnek metin olup olmadığı ve normal devirden ne gibi farklılıkları olduğuna dair soru yöneltmişsiniz.
Old 18-02-2010, 17:04   #4
caner87

 
Varsayılan

Örnek metin var ise paylaşabilicek olan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum şimdiden.
Old 22-02-2010, 10:50   #5
Akademiker

 
Varsayılan

Merhaba,

bu konuda yukarıdaki yazışmalardan sonra bir noteri telefonla arayarak bu tarz bir sözleşmenin imzası için kendisine getirilmesi halinde tavrının ne olacağını sordum. Önce bir hisse devri vaadi sözleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ben kendisine TTK. 520/son hükmünü okuyunca mümkün olabileceğini ifade etti. Bu sefer de bilgisayarlarında her işlem için hazır matbu formlar bulunduğunu ve hisse devri vaadine dair bir matbu formun ise kendi bilgisayarlarında bulunmadığından bahisle bu işlemi yapamayacağını söyledi. Ben ne diyeceğimi şaşırdım

Bu durumda ben de kendisine "bu tarz bir cevabın bir hukukçuya yakışmadığını, yasanın mümkün kıldığı bir hususun, salt bilgisayarda buna dair hazır matbu bir form bulunmadığından bahisle reddedilemeyeceğini" ifade ettim. Sonra burda da bana hak verdi ve devamla toplulumuzun fazla şekilciliğe alıştığını, ezberlerinin bozulduğunda basitçe işlemi reddettiklerini ifade etti.

Ancak neticeten bir yere varamadık. Bana hak vermesine rağmen kendisine bu tarz bir sözleşme geldiğinde tavrının ne olacağını tam olarak anlayamadım.

Bence bu sözleşmeyi kendimiz hazırlayıp notere götürmeli ve ondan vazifesi olan "imza tasdikini" rica etmeliyiz.

Yalnız sözleşmenin hazırlanmasından ziyade sözleşmeye aykırılık halinde talep haklarının neler olduğu hususunun araştırılması gerekmektedir. Madde metninde açık bir düzenleme yok. Acaba GM satış vaadindeki düzenlemeler kıyasen mi kullanılmalı? Hisse devri vaadinde bulun kişi devri yapmazsa örneğin Ticaret mahkemesine başvurarak tescile icbar yapılabilir mi?
Bu konularda meslektaşlarımın görüşlerini rica ediyorum.
Old 22-02-2010, 21:30   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Akademiker
Merhaba,

bu konuda yukarıdaki yazışmalardan sonra bir noteri telefonla arayarak bu tarz bir sözleşmenin imzası için kendisine getirilmesi halinde tavrının ne olacağını sordum. Önce bir hisse devri vaadi sözleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Ben kendisine TTK. 520/son hükmünü okuyunca mümkün olabileceğini ifade etti. Bu sefer de bilgisayarlarında her işlem için hazır matbu formlar bulunduğunu ve hisse devri vaadine dair bir matbu formun ise kendi bilgisayarlarında bulunmadığından bahisle bu işlemi yapamayacağını söyledi. Ben ne diyeceğimi şaşırdım

Bu durumda ben de kendisine "bu tarz bir cevabın bir hukukçuya yakışmadığını, yasanın mümkün kıldığı bir hususun, salt bilgisayarda buna dair hazır matbu bir form bulunmadığından bahisle reddedilemeyeceğini" ifade ettim. Sonra burda da bana hak verdi ve devamla toplulumuzun fazla şekilciliğe alıştığını, ezberlerinin bozulduğunda basitçe işlemi reddettiklerini ifade etti.

Ancak neticeten bir yere varamadık. Bana hak vermesine rağmen kendisine bu tarz bir sözleşme geldiğinde tavrının ne olacağını tam olarak anlayamadım.

Bence bu sözleşmeyi kendimiz hazırlayıp notere götürmeli ve ondan vazifesi olan "imza tasdikini" rica etmeliyiz.

Yalnız sözleşmenin hazırlanmasından ziyade sözleşmeye aykırılık halinde talep haklarının neler olduğu hususunun araştırılması gerekmektedir. Madde metninde açık bir düzenleme yok. Acaba GM satış vaadindeki düzenlemeler kıyasen mi kullanılmalı? Hisse devri vaadinde bulun kişi devri yapmazsa örneğin Ticaret mahkemesine başvurarak tescile icbar yapılabilir mi?
Bu konularda meslektaşlarımın görüşlerini rica ediyorum.

Sayın meslektaşım,

Hisse devir sözleşmelerinde yer alan hissemi ____ bedelle ___ şu şahsa devrettim,şeklinde yer alan cümleyi "... ___/___/___ tarihte şu bedelle devretmeyi vaat ve taahhüt ediyorum..." olarak yazmak yeterlidir.

Herşeyde bir kılavuz aranması şaşırtıyor insanı.
Old 25-02-2010, 11:13   #7
caner87

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sayın meslektaşım,

Hisse devir sözleşmelerinde yer alan hissemi ____ bedelle ___ şu şahsa devrettim,şeklinde yer alan cümleyi "... ___/___/___ tarihte şu bedelle devretmeyi vaat ve taahhüt ediyorum..." olarak yazmak yeterlidir.

Herşeyde bir kılavuz aranması şaşırtıyor insanı.

klavuza ihtiyaç var çünkü önerdiğiniz yöntem noterlerce kabul edilmiyor,tatbikatta böyle bir uygulama yoktur deniyor.Borç senedi ile hisselerin devri de mümkün ancak buna da hisselerini devreden yanaşmıyor doğal olarak..
Hala hisse devir vaadi ile ilgili fikri olanları bekliyorum..
Old 20-12-2010, 18:14   #8
norm

 
Varsayılan

Bu konu açıklığa kavuşmamış, bu konuda devir vaadinde devretmeyi kaul etmezse ne tür bir yaptırım uygulanır? yardımcı olabilecek var mı?
Old 20-12-2010, 22:20   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
klavuza ihtiyaç var çünkü önerdiğiniz yöntem noterlerce kabul edilmiyor,tatbikatta böyle bir uygulama yoktur deniyor.Borç senedi ile hisselerin devri de mümkün ancak buna da hisselerini devreden yanaşmıyor doğal olarak..
Hala hisse devir vaadi ile ilgili fikri olanları bekliyorum..

Siz de kanunun açık maddesine rağmen "hala başka fikri olanları" arıyorsanız, bu işlemi yapmayan Noterlerden ne farkınız kalır ki?

Ayrıca Noterler Birliğinin, Noterlerin Hisse Satış Vaadi yapabildikleri ile ilgili bir genelgesi... şudur:

Alıntı:

Alıntı:

27.11.2000 tarihli 58 numaralı Genelge
Ankara, 27.11.2000
Özü: Limited şirket hisse devir veya devir VAADİ işlemlerinin vergi dairesine bildirilmesi Hk
G E N E L G E
( 58 )

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nden alınan ve Yönetim Kurulu'muzun 23.11.2000 günlü toplantısında görüşülen 21.11.2000 günlü ve 54734 sayılı yazıda;

"Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanununa göre kurulan limited şirketler kurumlar vergisinin mükellefidir. Bu şirketlerin ilk kuruluşunda Ticaret Sicil Gazetesi veya şirket ana sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği alınarak mükellefiyet tesis edilmektedir. Sonraki aşamalarda şirket ortakları paylarını başka kişilere devredebilmektedir. Ancak, devir sözleşmelerinin vergi dairesine geç intikal etmesi nedeniyle gerek vergilendirme, gerekse tahsilat açısından şirketin yeni ortağına ulaşılamamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 520 nci Maddesi hükmüne göre pay devirleri belli kurallara bağlanmıştır. Bunlar arasında pay devrinin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kaydedilmesi ile payın devir veya devir VAADİ hakkındaki mukavelenin yazılı yapılması ve imzanın noterce tasdik edilmiş olması gibi şartlar sayılmıştır.
Bu nedenle, noterde yapılacak pay devir veya devir VAADİ sözleşmelerinde şirketin, devreden ve devralan ortağın vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesi adının yer alması, söz konusu sözleşmenin bir nüshasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148 ve 149 uncu Maddeleri ile Mükerrer 257 nci Maddesi gereğince ay içinde yapılan işlemlerin ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar onaylayan noterlikçe, şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilmesi, aksine hareket edenler hakkında aynı Kanunun Mükerrer 355 inci Maddesi hükümlerinin uygulanacağı konusunda teşkilatınıza duyuru yapılması gerekmektedir." denilmektedir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu gereğince cezaya muhatap olmamak bakımından, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat çerçevesinde, 01.01.2001 tarihinden itibaren noterliklerde yapılacak olan limited şirket pay devir veya devir VAADİ işlemleri ile ilgili bildirimlerin, Bakanlık yazısındaki prensipler doğrultusunda yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN

Hasip DİNÇER
(Ankara 24.Noteri)
Old 21-12-2010, 12:06   #10
Akademiker

 
Varsayılan

Herkese Merhaba,

bu meselede arada geçen zarfında yaşananları ve tecrübelerimi aktarmak isterim. Mehmet Saim beyin yukarıda alıntıladığı noterler birliği genelgesini ben de bulmuştum. Bunu gösterdiğim noterler "ya avukat bey, sen haklısın ama biz yapamayız bu işlemi" dediler. Memleketimin haline acıdım..

Bunun üzerine TNB'yi aradım ve durumu izah ettim. Hukuk servisindekiler söz konusu sözleşmenin noterce yapılmamasını anlayamadıklarını ifade ettiler. Akabinde yapmayan noterler hakkında görevi ihmal iddiasıyla C. savcılığına başvurmamı salık verdiler. Bu arada TNB başkanı olan noter beyin İstanbul'daki noterliği söz konusu sözleşmeyi yapmayı kabul etti. Ben de sözleşmeyi oraya götürdüm. Sözleşmenin yapılması süreci için anlatacaklarım bunlar.

Ancak Mehmet Saim beyin Norm beyi veya hanımı (bundan sonra kısaca Norm) anlamadığını düşünüyorum. Zira Norm sözleşmenin yapılmasından ziyade, sözleşmenin akdedilmesinden sonra devretmeyi vaad edenin vaadinde durmaması halinde yapılabilecekleri sormaktadır. Burada acaba bir hükmen tescil davası açma olanağı var mıdır? Veya vaad eden arada geçen sürede hisseleri 3. bir kişiye satmışsa durum ne olacaktır? Daha da ilerisi satış vaadi sözleşmesini ticaret sicile tescil edebilir miyiz? (Sicil bana telefonda tescil talebini reddedceğini ifade etmişti, ben de dava açacağımı ifade etmiştim).

Selamlar,
Old 21-12-2010, 12:26   #11
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Akademiker
Herkese Merhaba,

bu meselede arada geçen zarfında yaşananları ve tecrübelerimi aktarmak isterim. Mehmet Saim beyin yukarıda alıntıladığı noterler birliği genelgesini ben de bulmuştum. Bunu gösterdiğim noterler "ya avukat bey, sen haklısın ama biz yapamayız bu işlemi" dediler. Memleketimin haline acıdım..

Bunun üzerine TNB'yi aradım ve durumu izah ettim. Hukuk servisindekiler söz konusu sözleşmenin noterce yapılmamasını anlayamadıklarını ifade ettiler. Akabinde yapmayan noterler hakkında görevi ihmal iddiasıyla C. savcılığına başvurmamı salık verdiler. Bu arada TNB başkanı olan noter beyin İstanbul'daki noterliği söz konusu sözleşmeyi yapmayı kabul etti. Ben de sözleşmeyi oraya götürdüm. Sözleşmenin yapılması süreci için anlatacaklarım bunlar.

Ancak Mehmet Saim beyin Norm beyi veya hanımı (bundan sonra kısaca Norm) anlamadığını düşünüyorum. Zira Norm sözleşmenin yapılmasından ziyade, sözleşmenin akdedilmesinden sonra devretmeyi vaad edenin vaadinde durmaması halinde yapılabilecekleri sormaktadır. Burada acaba bir hükmen tescil davası açma olanağı var mıdır? Veya vaad eden arada geçen sürede hisseleri 3. bir kişiye satmışsa durum ne olacaktır? Daha da ilerisi satış vaadi sözleşmesini ticaret sicile tescil edebilir miyiz? (Sicil bana telefonda tescil talebini reddedceğini ifade etmişti, ben de dava açacağımı ifade etmiştim).

Selamlar,

Sayın Akademiker,

Norm'un ilk mesajı, Noterlerin Hisse Devir Vaadi sözleşmesi yapmaması ile ilgili tartışmadan hemen sonra ve aynen:

Alıntı:
Bu konu açıklığa kavuşmamış, bu konuda devir vaadinde devretmeyi kaul etmezse ne tür bir yaptırım uygulanır? yardımcı olabilecek var mı?

Şeklinde olunca haliyle Noterlerin devir vaadi işlemi yapmaması halinde yaptırım nedir sorusu soruluyor sandım ve gayet iyi niyetle cevap yazdım adı geçen kişiye.

Ancak ikinci mesajından sonra ne demek istediğini anlamamız mümkün oldu. Takdir edersiniz ki tartışılan konudan sonra o şekilde ki bir sorudan, hisse devir vaadinde bulunup, vaadi yerine getirmeyen için uygulanacak yaptırımı anlamak için falcı olmak gerekir.
Old 21-12-2010, 13:00   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Akademiker
Norm sözleşmenin yapılmasından ziyade, sözleşmenin akdedilmesinden sonra devretmeyi vaad edenin vaadinde durmaması halinde yapılabilecekleri sormaktadır. Burada acaba bir hükmen tescil davası açma olanağı var mıdır? Veya vaad eden arada geçen sürede hisseleri 3. bir kişiye satmışsa durum ne olacaktır? Daha da ilerisi satış vaadi sözleşmesini ticaret sicile tescil edebilir miyiz? (Sicil bana telefonda tescil talebini reddedceğini ifade etmişti, ben de dava açacağımı ifade etmiştim).

Selamlar,

Sayın İbrahim Halil Bey,

Hisse Devir Vaadi sözleşmesi, şahsi hak bahşeden bir sözleşme olup, ihlali halinde tüm diğer şahsi hak bahşeden sözleşmelerde olduğu gibi; Somut olayın durmuna göre:

-Aynen ifa

- Sözleşmenin feshi

Veya tazminat (Menfi /müsbet) istemek mümkündür.

Satış halinde aynen ifa istenemeyeceğinden diğer seçenekler düşünülmelidir.

Sözleşmede cezai şarta dair bir yükümlülük olduğu takdirde cezai şartın ödenmesi de talep edilebilir. (Düşüncesindeyim)

Diğer yandan Hisse Devir Vaadi sözleşmesinin, Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde olduğu gibi güçlendirilmiş bir şahsi hak niteliğinin olmadığı açıktır. Bu hesapla Ticaret Sicile şerh düşülmesinin mümkün olamayacağı kanaatindeyim.
Old 18-01-2017, 14:31   #13
aysun nalbant

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım , burada konu limited şirket üzerinde tartışılmakta ancak Anonim Şirket payının devri vaadi konusunda elinde emsal yargı kararı olan var mıdır acaba ? Teşekkürler şimdiden.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Limited Şirket Hisse Devri - Şirket Alacaklılarının eski ortağa karşı hakları turbo Meslektaşların Soruları 5 14-05-2009 10:35
Limited şirket hisse devir borcundan şirket sorumlumudur? Av. Mehmet Demirezen Meslektaşların Soruları 1 05-05-2009 12:46
Limited şirket hisse devir sözleşmesi-temerrüt ilhan13 Meslektaşların Soruları 3 25-02-2009 11:34
Şirket Hisse Devir ve Satış Sözleşmesi dsahutoglu Meslektaşların Soruları 2 24-01-2009 20:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04135108 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.