Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

itirazın iptali davası

Yanıt
Old 24-06-2006, 11:27   #1
johnross

 
Varsayılan itirazın iptali davası

İtirazın iptali davalarında meblağ 800-YTL ' nin altında ise ve baş vurulacak yol nasıl olmalıdır. farklı görüşlerin olması nedeniyle bu konuyu açma zorunluluğum doğdu. tüketici sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde mi, tüketici hakem hakem heyetine mi yoksa meblağa göre sulh hukuka mı, şimdi yeni bi görüş var davanın konusu itibariyle asliye hukuk mahkemesinde açılır diye görüş bildirenler var yargıtay kararı varsa ve bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
Old 24-06-2006, 11:39   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/13486

K. 2005/1775

T. 8.2.2005

• İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Fatura Bedellerini Ödememesi Üzerine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )

• DAVA HAKKI ( Tüketici Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan ve Meblağı Düşük Olan Sorunlarda Dava Hakkının Söz Konusu Olabilmesi İçin Tüketici Sorunlarına Hakem Heyetine Başvuru Yapılmasının Gerekmesi )

• TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU ( Tüketici Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan ve Miktarı Düşük Olan Uyuşmazlıklarla İlgili Hakem Heyetine Başvuru Yapılmasının Gerekmesi )

• TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ ( Tüketici Sorunları Hakem Heyetince Verilen Kararla Bağlı Olan Tarafların Bu Karara Karşı Onbeş Gün İçinde Tüketici Mahkemesinde İtiraz Edebilmesi )

• DAVA ŞARTI ( Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Yapılmadan İcra Takibinin Yapılmasının Dava Şartının Gerçekleşmediğini Göstermesi )

4077/m.22/5


ÖZET : 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22/5. maddesine göre bu kanunun uygulanmasından kaynaklanan ve miktarı 2004 yılında 580.500.000 TL'den az olan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, Hakem Heyetince verilen kararla bağlı olan taraflar bu karara karşı onbeş gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir. İtiraz, İİK'nın ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilen Heyet kararlarının icrasını durdurmaz.
Olayda, miktarı kanunla öngörülen sınırın altında olan dava konusu alacak için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan icra takibi yapılmış olduğundan 4077 sayılı Yasanın 22/5. maddesinde öngörülen dava şartı gerçekleşmemiş olup itirazın iptali davasının reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu, düşünüldü:
KARAR : Davacı, abonesi olan davalının 1999 yılı Aralık, 2000 yılı Ocak, Şubat aylarına ait fatura bedellerini ödemediğini, hakkında yapılan icra takibine itiraz ettiğini bildirip, itirazın iptaline ve % 40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı davaya cevap vermemiş, duruşmalara da katılmamıştır.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 355.856.186 liralık icra takibine itirazın iptaline, takibin bu miktar üzerinden iptaline, ana alacağa takip tarihinden faiz yürütülmesine ve inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı Yasanın 22. maddesinin 5. fıkrasında "Değeri 500.000.000 liranın altında bulunan uyuşmalıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurusu zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanunun ilamlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz edebilirler. İtiraz tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir." hükmünü getirmiştir. Yasanın bu hükmüne göre, 4077 Sayılı Yasanın uygulanmasından kaynaklanan bu miktarı 2004 yılında 580.500.000 liradan az olan uyuşmazlıkların Tüketici Sorunları Hakem Heyetine götürülmesini öngörüp, hakem heyetince verilen kararlara 15 gün içinde mahkemelerde itiraz edilerek dava açılabileceği ve mahkemelerinde bu tür ihtilaflarda vereceği kararın kesin olacağı belirtilmiştir. Başka ifade ile, 2004 yılında miktarı 580.500.000 liradan az olan uyuşmazlıklar hakkında, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan doğrudan mahkemelerde dava açılamayacak, ancak Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, verilen karar aleyhine, mahkemelerde dava açılabilecektir. Somut olayımızda dava konusu alacağın miktarı 357.070.000 lira olup Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan icra takibi yapılmış, itiraz üzerine de davacı tarafından 11.05.2004 tarihinde itirazın iptali talebiyle bu dava açılmıştır. Öyle olunca davacının 4077 Sayılı yasanın 22/5. maddesine göre dava açılabilmesi şartı gerçekleşmemiştir. Mahkemece bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde aksi düşüncelerle hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararı temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 24-06-2006, 12:46   #3
bertrand

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan johnross
İtirazın iptali davalarında meblağ 800-YTL ' nin altında ise ve baş vurulacak yol nasıl olmalıdır. farklı görüşlerin olması nedeniyle bu konuyu açma zorunluluğum doğdu. tüketici sıfatı ile asliye hukuk mahkemelerinde mi, tüketici hakem hakem heyetine mi yoksa meblağa göre sulh hukuka mı, şimdi yeni bi görüş var davanın konusu itibariyle asliye hukuk mahkemesinde açılır diye görüş bildirenler var yargıtay kararı varsa ve bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

Selam,

Sanırım şuan için sınır yanılmıyorsam 727 YTL. gibi bir rakamdı. Bu rakamın altındaki Tüketici kanununa tabi satışlara ilişkin icra takipleri eğer Tüketici Hakem Heyetine başvurulmaksızın doğrudan fatura veya sair belgelere dayanılarak yapılmışlarsa, itiraz vukuunda açılan itirazın iptali davalarında Tüketici mahkemeleri "görevsizlik" kararı veriyorlar. En azından Bursa'daki uygulama bu şekilde.

Ancak Tüketici Hakem Heyetlerinin "itirazın kaldırılması" veya "itirazın iptali" yönünde bir karar vermeleri yasal olarak mümkün değil zira mahkeme veya hakimlik sıfatları bulunmamaktadır. Bu nedenle açılan takip sürüncemede kalacaktır.

Bu sonuca mahal vermemek için bu rakamın altındaki her türlü Tüketici Kanunu kapsamına giren satışlarda icra takibinden önce Tüketici hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir. Hakem heyeti tarafından verilecek karara karşı mahkemede 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunduğu gibi, itiraz etmek istemeyen alacaklı, borçlunun da itiraz etmemesi veya itirazının reddedilmesi halinde hakem heyetinin kararını icra takibine koyabilir. İcra takibine konulabilmesi için hakem heyeti kararının mahkemece incelenmeksizin kesinleşmesi veya incelenerek tasdik edilmesi gerekir mi sorusuna ise net bir bilgim yok şeklinde cevap vereceğim. Ancak kişisel fikrimce kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır.

Saygılar...
Old 26-06-2006, 12:43   #4
johnross

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/14838
K. 2005/353
T. 27.1.2005YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : Diyarbakır Sulh Hukuk Hakimliği
Tarihi : 22.3.2004
Nosu : 2003/909-2004/564
Davacı :
Davalı :

Dava dilekçesinde 110.478.585 lira alacağın faizi ile birlikte tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ve %40 tazminatın masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı, abonesi olan davalı aleyhine yapılan icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile inkar tazminatının tahsilini istemiştir.
Davalı, söz konusu telefona ait tüm borçları ödediğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile 110.478.585 lira miktarlı takip yönünden, itirazın iptali ile itiraz edilen takip miktarı üzerinden %40 icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Kanun, 1. maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.” Hükmüne yer verilmiştir.
Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı ile davalı arasında 4077 sayılı yasanın değişik 11/A maddesi kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.
4077 sayılı yasanın 23.maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür.
Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz.
4077 sayılı kanunun 2.ve 3.maddeleri gereği somut olaya 4077 sayılı kanunun uygulanması gerekmektedir. Aynı yasanın 23.maddesi gereğince uyuşmazlığın çözümünde tüketici mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esasına girilip hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal olmadığına,peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,27/01/2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-06-2006, 15:59   #5
bertrand

 
Varsayılan

Selam,

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ

MADDE 22.- (Değişik: 4822 - 6.3.2003 / m.29 - Yürürlük m.38) Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

Değeri 724,99 YTL (*) nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Değeri 724,99 YTL (*) ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir.
_____

(*) Madde 22 de yer alan 670,36 YTL tutarındaki parasal değer, 12.12.2005 tarih ve 26021 sayılı R.G.'de yayımlanan Tebliğin 1. maddesinin (a) bendi hükmü gereğince, 1.1.2006 tarihinden itibaren değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Saygılar...
Old 04-07-2006, 13:06   #6
hgsahan

 
Varsayılan

bu konu epeyce karışık bir hal aldı.ben şahsen içinden çıkamıyorum.500 adet icra dosyasını birlikte açıyorum.hangi biri için hakem heyetine başvurup ilam alacağım.hakem heyetinin verdiği red kararına karşı yapılan başvuruda tüketici mahkemesi yalnızca hakem heyetinin kararını iptal ediyor. bu itirazın iptali nitaliğinde değil.bu aşamadan sonra ne yapılabilir.tekrar hakem heyetine alacağın tespiti için başvurmak sonuç getirir mi.başka ne tür yollara başvurabilirim.sayın meslektaşlarımın önerilerini bekliyorum.
Old 04-07-2006, 14:51   #7
johnross

 
Varsayılan

acaba bu yargıtay kararı doğrultusunda icra dosyalarını hakem heyetine götüren varmıdır çok merak ediyorum. Sözkonusu yargıtay uygulanabilmesi imkansız bende icra dosyalarıyla uğraşıyorum ve bu şekilde uygulamam imkansız. farklı yorumları olan varsa bekliyorum.
Old 05-07-2006, 12:10   #8
mslmklvz

 
Varsayılan

Değeri 724,99 YTL nin altındaki alacaklarda hakem heyetine gitmek zorunludur.Bu kararlara itiraz tüketici mahkemesine 15 gün içerisinde yapılır.Burada hekem heyetleriin hukuki yeterliliği hakkında şüphe var sanırım.Ancak bu kararlara karşı itiraz mümkün odluna göre artık tüketici mahkmesinin kararını tartışmak doğru olmaz.Sonuçta alacağın icra kanalıyla talep hakkı olup olmadığının da kararı bu.Eğer tüketici mahkemesinden aleyhinize karar çıkmışsa zaten bu alacağı icra kanalıyla talep hakkı yoktur demektir.Kimse de hakkı olmayan bir alacağı talep etmemelidir.saygılar.
Old 05-07-2006, 12:12   #9
mslmklvz

 
Varsayılan

Örneğiin asliye hukuk mahkmesinin reddettiği bir alacak hakkında ret kararına rağmen icra takibi yapılabilir mi? Bence tartışılan konu buna benzer bir şey.
Old 06-08-2006, 16:52   #10
Av.K.P

 
Varsayılan

Hakem heyetinin verdiği olumlu kararlar yönünden bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Değeri 724,99-YTL'nin altında olan ihtilaflar yönünden Hakem Heyetinin verdiği karar ilam hükmünde olduğuna göre ilamların icrasına dair icra takibi yapılacak. Ancak Hakem Heyetinin olumsuz kararına itiraz üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından verilen kararın alacağın bulunmadığına dair olumsuz tespit niteliğinde bir karar ise yapılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili bir ihtilafla karşılaşmadım. Bu yüzden araştırma yapmak gerekiyor.
Old 06-08-2006, 19:46   #11
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 22. maddesindeki parasal
sınır Sanayi ve Ticaret bakanlığı'nın 2005/2 No'lu tebliği ile 724,99 YTL'na
çıkartılmıştır.
Tüketiciler hakkında başlatılan icra takiplerinde, tüketicinin itirazı ile
duran takiplerin devam etmesi için için Tüketici Mahkemelerinde açılan itirazın
iptali davalarının görevsizlik nedeniyle reddedilmesi üzerine bu kararların
temyizi aşamasında Yargıtay'ın da aynı yönde verdiği kararlar nedeniyle, 724,99
YTL'nın altındaki itirazın iptali taleplerinin Tüketici Sorunları Hakem
Heyetleri'ne yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Ancak, itirazın iptali taleplerinin değerlendirilmesi ve çözümü teknik
uzmanlığı ve örgütlenmeyi gerektirdiğinden Hakem Heyetleri'nin başvuruları nasıl
karara bağlayacağı uygulamada sorun yaratmıştır. Bu konuda Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nden alınan mütalaa hakem Heyetleri'ne
gönderilmiştir. Bu mütalaaya göre, yargı kararları nedeni ile, belirlenen
sınırın altındaki itirazın iptali başvuruları Hakem Heyetleri'ne yapılacaktır.
Hakem Heyetleri bu başvuruları alacaklar, ancak talebin reddine karar
vereceklerdir. Bu red kararına karşı 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesi'ne
itiraz yoluna gidilebileceği kararlarda belirtilecektir.
Tüketici Hakem Heyetleri halihazırda bu şekilde karar vermektedirler.
Yani tüketiciye karşı ilamsız takip yapılabilecek, ancak takibin itiraza
uğraması halinde, itirazın iptali başvurusu Hakem Heyetleri'ne yapılacak, Hakem
Heyeti konunun teknik uzmanlığı gerektirmesi nedeni ile talebin reddine karar
verecek, alacaklı tarafından bu karara Tüketici Mahkemesi'nde itiraz
edilecektir. İtirazın iptali talebinin doğrudan Mahkeme'ye götürülmesi halinde
görevsizlik nedeni ile red kararı verileceğinden bu yolun izlenmesi
gerekmektedir.
Böylece ihtilaf yine Mahkeme tarafından çözülmektedir, ama arada Hakem
Heyetinden red kararı alınması gerekmektedir.

Aslında, itirazın iptali taleplerinin Hakem Heyetleri'ne götürülmesi yönündeki
yargı kararları Tüketinin Korunması Hakkında Kanun'a uygundur. Ancak, Hakem
Heyetleri'nin itirazın iptali taleplerini karara bağlayacak yeterliliğe sahip
olmaması bu durumu doğurmuştur.

(Av. Ahmet Ovacık'ın Hukuk Grubundaki cevabından alınıtdır.)
Old 14-08-2006, 13:27   #12
hgsahan

 
Soru başvuru usulü

icra takibine itiraz vaki olduğunda hakem heyetine yapılan başvurunun niteliği nedir?
A)alacağın tespiti mi ,
B)alacağın tahsili mi
C) itirazın iptali istemiyle mi
başvuru yapılmalı.Ya da her halükarda nasıl olsa başvuruyu reddediyor diye nasıl başvurursak başvuralım farketmez mi?ne dersiniz?
Old 04-09-2006, 12:13   #13
key

 
Varsayılan

sayın meslektaşım genel hükümlere göre sulh hukuk mah. de açılmalıdır kanaatindeyiz
Old 06-09-2006, 12:25   #14
kırmızı

 
Varsayılan

724,99 YTL nin altında olan uyuşmazlıklarda hakem heyetine gidilmesi gerekmektedir. ancak bu durum asıl alacak miktarına bakılarak değerlendirilmelidir. 800 YTL demişsiniz ancak bu miktar faizlerle birlikte toplam takip miktarımı yoksa asıl alacak miktarımı? eğer asıl alacak 724,99 YTL altında ise hakem heyetine başvurulmalı aksi halde tüketici mahkemesine dava açılmalıdır. hakem heyetinden olumlu sonuç alamamanız halinde tüketici mahkemesine itiraz hakkınız bulunmaktadır.
Old 12-01-2007, 11:53   #15
Avukat Neslihan

 
Varsayılan tüketici sorunları hakem heyeti 10 başvurumuzu reddetti

Kredi kartları ile ilgili yaklaşık 10 alacak için; asıl alacağı 2006 da 724,99 ytllik sınırın altında kaldığından Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduk. İzlememiz gereken yolun bu şekilde olduğu, icra takibi yapmadan heyete başvurulması gerektiği yönünde mahkeme kararları vardı. Ancak heyet; tarafımızın tüketici olmadığı , dolayısı ile heyete başvurmakta hukuki yararımızın bulunmadığı, heyetin varlık sebebinin tüketicilerin haklaırna daha çabuk ulaşması olduğu gerekçesi ile taleplerimizi reddetti ve Tüketici Mahkemesine yapmış olduğumuz itirazdan olumlu sonuç alamadık. Sanırım en doğru yol genel mahkemeden talep etmek.
Old 15-06-2007, 11:07   #16
johnross

 
Varsayılan Tüketici Hakem Heyetinin kararı

tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararın bir örneğini ekleyebilirseniz çok sevinirim... iyi çalışmalar
Old 15-06-2007, 17:32   #17
irokua

 
Varsayılan

merhabalar bu konuda oldukça tecrübeliyim diyebilirim. öncelikle alacak miktarına bakarak, sınırın altında olup olmadığı belirleniyor. Yarıtay kararından belirtildiği gibi sınırın altındaysa hakem heyetine başvuruluyor. eğer olumsuz karar çıkarsa 15 gün içinde tüketici mahkemesine başvuruluyor. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS, HEYETE BAŞVURUNUZ ALACAĞINIZIN TESPİTİ VE TAHSİLİ TALEPLİ OLMALIDIR. EĞER İTİRAZIN İPTALİ TALEBİYLE BAŞVURURSANIZ GÖREVSİZLİK KARARI VERİLİYOR VE TÜKETİCİ MAHKEME DE KARARI ONUYOR. ne demiştik evet hakem heyetleri önceleri görevsizlik kararı veriyorlardı. ama son zamanlarda yaşanan kısır süreç sonunda artık yavaş yavaş kabul kararları çıkıyor. bazı heyetlerde hukukçu bilirkişi yardımına başvuruyorlar. bu arada bir de yetki problemi var yetkili hakem heyeti borçlunun ikametgah yeri, eğer icra dosyasını yetkisiz yerde açtıysanız bir sürü sıkıntı yaşamanız kaçınılmaz(benim gibi)..
Old 19-06-2007, 09:41   #18
Avukat Neslihan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan johnross
tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararın bir örneğini ekleyebilirseniz çok sevinirim... iyi çalışmalar

maalesef ayrılmış olduğum büroya ait dosyalarda verilmiş kararlardı.ulaşamadım.
Old 25-03-2009, 15:57   #19
Av.AygülKat

 
Varsayılan hakem heyetine başvuru için belli bir süre var mı?

merhabalar,
Tüketici Mahkemesince, dava şartı yokluğundan ( düşük miktar nedeniyle) red kararı verildiğinde, hakem heyetine başvurmak için belli bir süre var mı?
Old 10-06-2014, 12:30   #20
bendis

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4346

K. 2008/7975

T. 6.6.2008

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Değeri 500 YTL'nin Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine Başvuru Zorunluluğu - Asıl Alacağın 218.30 YTL Olduğu Doğrudan Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı )

• TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ ( Değeri 500 YTL'nin Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda Başvurunun Zorunlu Olduğu - Tarafların Bu Kararlara 15 Gün İçinde Tüketici Mahkemesine İtiraz Edebilecekleri )

• TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASI ( Değeri 500 YTL'nin Altında Bulunan Uyuşmazlıkla İlgili - Dava Açabilme Şartı Gerçekleşmediğinden Reddi Gereği )

• DAVA AÇABİLME ŞARTI ( İtirazın İptali Davası - Değeri 500 YTL'nin Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine Başvurmadan Tüketici Mahkemesinde Dava Açılamayacağı )

4077/m. 22/5

ÖZET : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 22. maddesinin 5. fıkrasına göre; değeri 500 YTL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu asıl alacak miktarının 218.30 YTL olduğu ve davacının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmayarak doğrudan Tüketici Mahkemesinde itirazın iptali davası açtığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece dava açabilme şartı gerçekleşmediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalının ödemediği 5 adet telefon faturasından doğan toplam 218.30 YTL borcunun tahsili için Lüleburgaz 1. İcra Müdürlüğünün 2006/3726 Esas sayılı dosyasıyla yaptıkları takibe haksız itirazının iptaline, takibin devamına ve alacağın %40'ı oranında tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne itirazın iptaline, takibin 218.30 YTL asıl alacak ve faizleri yönünden devamına, asıl alacak miktarı üzerinden % 40 oranında inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleşen hüküm Yargıtay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 22. maddesinin 5. fıkrasına göre; değeri 500 YTL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. Tüketici Sorunları Hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir. Bu hüküm uyarınca 4077 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan ve dava tarihi olan 2007 yılı itibariyle 792,12 YTL'den az olan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan mahkemede dava açılamaz.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu asıl alacak miktarının 218.30 YTL olduğu ve davacının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmayarak doğrudan Tüketici Mahkemesinde itirazın iptali davası açtığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece 4077 sayılı Yasanın 22/5 maddesi hükmüne göre dava açabilme şartı gerçekleşmediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK'nun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 06.06/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
arkası bankaya vurdurulmayan çeke dayanarak itirazın iptali davası bozoli Meslektaşların Soruları 27 12-10-2009 19:52
itirazın iptali Davası - Islah - Sebepsiz Zenginleşme Davasına Dönüştürme Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 5 12-10-2009 10:54
İçtihat- itirazın iptali davası Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 19-01-2007 21:00
Alacak davası ve muvazaalı tapu devrinin iptali... Av.Özlem KALAY Meslektaşların Soruları 6 18-12-2006 13:44
tapu iptali ve tescil davası-tanıklar-ispat nisa Meslektaşların Soruları 3 18-12-2006 03:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08370209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.