Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Aracın Trafikten Meni Kararının Ve Trafik Cezasının İptali

Yanıt
Old 02-01-2014, 12:22   #31
Av. Birkan Yağmur

 
Varsayılan

Korsan taşımacılık yapıldığından bahisle müvekkilin aracı bağlanıp ceza kesildi.

İdare mahkemesinde açacağımız dava için elinde örnek dilekçe olan meslektaşlarımdan paylaşmaları rica ederim.

Saygılarımla
Old 02-01-2014, 13:51   #32
av.sayar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Birkan Yağmur
Korsan taşımacılık yapıldığından bahisle müvekkilin aracı bağlanıp ceza kesildi.

İdare mahkemesinde açacağımız dava için elinde örnek dilekçe olan meslektaşlarımdan paylaşmaları rica ederim.

Saygılarımla

Merhaba, şu formatta bir dilekçe olabilir Sayın Yağmur :

Açtığımız bir davada şu şekilde bir içerikle açtık;

(öncelikle yürütmeyi durdurma talebi isteyin )

..........İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

YÜRÜTMNİN DURDURULUMASI TALEPLİDİR.
Davacı: .........
Davalı: İstanbul Valiliği
Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik denetleme Şube Müdürlüğü
Adres:

Konu : Davacıya ait 34 ...... plaka numaralı aracın belediye sınırları içerisinde izin ve ruhsat almaksızın ticari faaliyette bulunduğundan bahisle trafikten men edilmesine ilişkin ........ tarih ve ....... sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebimiz ile aynı konu ile ilgili, ....... tarihli, ....... sayılı Tarfik İdari Para Cezası Kararı'nın iptali talebimizdir.

Açıklamalar :

...........

Deliller : ....tarih,......sayılı Trafik İadri Para Cezası Karar Tutanağı, ..... tarihli, .....sayılı araöç Trafikten men Tutanağı, Tanık ve sair ibrazı kabil her tür yasal delil.

Sonuç ve talep:

Dava sonuçlanıncaya kadar müvekkile ait .........plakalı aracın Trafikten men edilmesine ilişkin ....... tarih......... sayılı hukuka aykırı işlemin yürütmesinin durdurulmasına,

mmüvekkile ait ....... plakalı aracın belediye sınırları içerisinde izin ve ruhsat almaksızın ticari faaliyette bulunduğundan bahisle trafikten men edilmesine ilişkin ...... tarih, ........ sayılı hukuka aykırı işlemin iptaline,

2918 sayılı Karayolları trafik kanunu Ek 2/3 maddesi uyarınca amaç dışı yolcu taşımacılığı gerekçesi ile tesis edilen ...... tarihli , ....... sayılı 2.102,00 TL Tarfik İdari Para Cezası Kararı'nın iptaline

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

Davacı vekili
Av.XXXXXXXXX


Kolaylıklar...
Old 10-01-2014, 11:28   #33
aytül

 
Varsayılan

Merhabalar, trafikten men ve para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptali için İstanbul İdare Mahkemesinde açtığımız davamız hakkında görevsizlik kararı verilmişti.

Danıştay 15.Dairesi, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 06.02.2012 tarih, 2011/244 E, 2012/18 K sayılı kararını dayanak göstererek, İdare Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Saygılarımla...
Old 11-01-2014, 13:15   #34
av.sayar

 
Varsayılan

T.C.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ
E. 2013/1060
K. 2013/1214
T. 1.7.2013

ARAÇLARIN TESCİL EDİLDİKLERİ AMACIN DIŞINDA KULLANILMASI ( Verilen İdari Para Cezası İle Aracın 60 Gün Süre İle Trafikten Men Edilmesine İlişkin Tutanağın İptal Edilmesi İsteminin Kabahatler Kanunu Uyarınca İdari Yargıda Çözümleneceği )
• ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ ( 60 Gün Süre İle Trafikten Men Edilmeye İlişkin Tutanağın ve 2918 S.K. Ek Madde 2/3 Uyarınca Verilen İdari Para Cezasının İptali İsteminin İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
• BELEDİYEDEN İZİN VEYA RUHSAT ALMAKSIZIN BELEDİYE SINIRLARI DAHİLİNDE TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMA ( Verilen İdari Para Cezası İle Aracın 60 Gün Süre İle Trafikten Men Edilmesine İlişkin Tutanağın İptal Edilmesi İsteminin Kabahatler Kanunu Uyarınca İdari Yargıda Çözümleneceği )
• İDARİ PARA CEZASI İLE ARACIN TRAFİKTEN MENİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN İPTALİ TALEBİ ( Kabahatler Kanunu Uyarınca İdari Yargıda Görüleceği )
• ATMIŞ GÜN SÜRE İLE ARACIN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN TUTANAĞIN VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( İdari Yargıda Çözümleneceği )

....
SONUÇ:
SONUÇ : Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 19. madde kapsamında görülen BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2012 gün ve E:2012/2050, K:2012/2193 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 01.07.2013 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.
Old 07-12-2015, 13:14   #35
Analiz

 
Varsayılan

Benzer bir olaydan ötürü yardımlarınıza ihtiyaç duymaktayım.

OLAY:Müvekkil ile aynı yerde çalışan 3 arkadaşı (henüz 10 gündür) işe gidip gelirken müvekkilin arabasını kullanıyorlar.Arkadaşları buna karşılık aracın gaz parasını bölüşmek adına müvekkile cüzi bir para veriyorlar.Araç ,ticari araç değildir.Bugün yapılan olağan bir denetlemede aracı KTK Ek 2-3 md'sine (Ticari amaçlı yolcu taşımaktan dolayı) göre otoparka çekip ,müvekkile 2.400 TL ceza yazmışlar. Tutanağa ise arkadaşlarını para ile taşıdığının ikrarını içeren yazılar yazılıp imza altına alınmış. Her iki ceza da aracın sahibi olan müvekkile kesilmiştir.

1-Konu ile ilgili ne yapılabilir. Özellikle aracın 60 gün otoparkta beklemesi durumuna karşılık, yürütmenin durdurulması konusu ile İdare Mahkemesine dava açılırsa karar ne yönde çıkar.
2-Para cezası ile de alakalı yapılabilecek birşeyler var mıdır, görevli mahkeme her iki halde de İdare Mahkemeleri midir?

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Old 08-12-2015, 16:30   #36
Mare Nostrum

 
Varsayılan

Birlikte açarsanız idare mahkemesi görevli olmalı(uyuşmazlık mahkemesi kararını ekliyorum). Bu karara rağmen bu ay içinde İzmir'de bir Mahkeme dilekçe ret kararı verdi ayrı davalar açılması gerekli diye, ben de karara sunup aynı dilekçeyi tekrar verdim, bakalım...


T.C
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
Hukuk Bölümü
Esas: 2013/1060
Karar: 2013/1214

Karar Tarihi: 01.07.2013

ÖZET: Davacı, idari para cezası ile aracın altmış gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır. Mahkeme davanın görev yönünden reddine karar vermiş, davacı, bu kez aynı istemle adli yargı yerine itirazda bulunmuştur. Mahkeme görevsizlik kararı ile görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiş, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğuna karar verilmiştir.(2918 S. K. m. 112, 116, Ek. m. 2) (5326 S. K. m. 3, 16, 19, 27) (2247 S. K. m. 2, 14, 19, 27) (UYM. MAH. 06.02.1998 T. 1998/1 E. 1998/1 K.)

OLAY: Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede 34...... plaka sayılı aracın yasa dışı taşımacılık yaptığının tespit edildiğinden bahisle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3. madde ve fıkrası uyarınca, sürücü belgesi sahibi Ş.G. adına 16.10.2012 tarih ve GL-692477 seri-sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek 1.950,00 TL idari para cezası verilmiş ve ayrıca bu tutanağa istinaden araç sahibi davacı adına düzenlenen Araç Trafikten Men Tutanağı ile araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek muhafaza altına alınmıştır.

Davacı, idari para cezası ile aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır.

İSTANBUL 6. İDARE MAHKEMESİ: 12.11.2012 gün ve E:2012/2050, K:2012/2193 sayıyla; 2918 sayılı Kanun'un 112. maddesinde, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki suçlarla ilgili davalara Trafik Mahkemelerinde, bunların bulunmadığı yerlerde ise yetki verilen Sulh Ceza Mahkemelerinde bakılacağının düzenlenmesi karşısında, davanın çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar vermiş, verilen karar kesinleşmiştir.

Davacı, bu kez aynı istemle adli yargı yerine itirazda bulunmuştur.

BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH CEZA MAHKEMESİ: 5.4.2013 gün ve D. İş:2013/135 sayıyla; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 27/8. maddesine göre idari para cezası yanında idari yargının görev alanına giren kararın da verilmiş olması nedeniyle davanın çözümünün idari yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle Uyuşmazlık Mahkemesi'nin benzer kararlarına da dayanılarak görevsizlik kararı ile görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermiş, verilen karar itiraz edilmeden kesinleşmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü'nün, Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Başkanlığında, Üyeler: Mustafa AYSAL, Eyüp Sabri BAYDAR, Sıddık YILDIZ, Nurdane TOPUZ, Sedat ÇELENLİOĞLU ve Ayhan AKARSU'nun katılımlarıyla yapılan 1.7.2013 günlü toplantısında:

I-İLK İNCELEME: Dosya üzerinde 2247 sayılı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre;

Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu'nun 11.7.1988 günlü, E:1988/1, K:1988/1 sayılı İlke Kararında, <2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun bütünüyle incelenip değerlendirilmesinden, bu Kanunun uygulanması yönünden 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, ‘ceza uyuşmazlıkları' ibaresinden, savcının ya da şahsi davacının talebi ile başlayan yargılaması sonunda sanığın mahkumiyetine ya da beraatine hükmedilebilecek davalarda, askeri ve adli ceza mahkemeleri arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının anlaşılması, bunun dışında kalan tüm görev uyuşmazlıklarının ‘hukuk uyuşmazlığı' sayılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Uygulanması idari organlara bırakılan cezalar, adli nitelikte olmadığından, bunlar hakkında yapılan itirazlar ya da açılan davalar ‘ceza davası' olarak nitelendirilemezler. İdari niteliklerinden dolayı bu davalara ilişkin görev ve hüküm uyuşmazlıklarının Uyuşmazlık Mahkemesinin Hukuk Bölümünde incelenip çözümlenmesi gerektiği...> açıkça belirtilmiştir. Bu durum gözetildiğinde, olay bölümünde yazılı başvuru konusu görev uyuşmazlığının Hukuk Bölümünde incelenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Olay kısmında belirtildiği üzere, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada; idari yargı yerince adli yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle verilmiş ve kesinleşmiş bir görevsizlik kararı bulunmakta olup, bunun üzerine kendine gelen davayı inceleyen adli yargı yerinin sahip olduğu seçenekler ile verdiği karar bakımından bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

1- 2247 sayılı Yasanın 14. maddesinde yer alan, <Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir.

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebilir.> hükmüne göre, idare mahkemesinin kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine adli yargı yerince de görevsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuş olacak; hukuk alanında doğmuş bulunan bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi ise, ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilecektir.

2- 2247 sayılı Yasanın 19. maddesindeki <Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler> hükmüne göre ise, adli yargı yeri, davaya bakma görevinin daha önce görevsizlik kararı veren idari yargı yerine ait olduğunu belirten gerekçeli bir karar ile doğrudan Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma olanağına sahiptir. Şu kadar ki, başvuru kararının, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince karar verilmesine değin işin incelenmesinin ertelenmesi hususunu da ihtiva etmesi gerekir.

Yasakoyucu, 14. maddeye göre hukuk alanında olumsuz görev uyuşmazlığı doğması halinde her iki yargı merciince işten el çekilmiş olduğundan başvurma iradesini davanın taraflarına bırakmış iken, bu yönteme nazaran daha kısa zamanda çözüme ulaşılmasını amaçladığı 19. madde ile, daha önce görevsizlik kararı veren yargı merciinden sonra davayı inceleyen yargı merciine, işten el çekmeden doğrudan Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma olanağını tanımıştır.

Olayda, adli yargı yerince, öncelikle görevsizlik kararı verilmekle birlikte, bununla yetinilmemiş, görevli merciin belirtilmesi için re'sen Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulmasına da karar verilmiştir.

Bu haliyle, her ne kadar 2247 sayılı Yasada öngörülen yönteme uymamakta ise de, davanın taraflarınca başvuruda bulunulmadığı gözetilerek, Sulh Ceza Mahkemesince re'sen yapılan başvurunun 2247 sayılı Yasanın 19. maddesi kapsamında olduğunun kabulü ile Uyuşmazlık Mahkemesinin önüne gelmiş bulunan görev uyuşmazlığının çözüme kavuşturulması, gerek dava ekonomisine gerek Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş amacına uygun olacağından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

II-ESASIN İNCELENMESİ: Raportör-Hakim Gülten Fatma BÜYÜKEREN'in, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet BAYHAN ile Danıştay Savcısı M.Ali GÜMÜŞ'ün idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, 2918 sayılı Yasa'nın Ek 2. maddesi üçüncü fıkrası uyarınca verilen idari para cezası ile aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin tutanağın iptal edilmesi istemiyle açılmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun <Araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması> başlığı altında düzenlenen Ek 2. maddesi, üçüncü fıkrasında, <(Ek fıkra: 31/5/2012-6321/3 md.) İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci fıkrada gösterilen idari para cezası üç kat olarak, fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde tekerrürü halinde ise beş kat olarak uygulanır. Ayrıca, araç her defasında altmış gün süre ile trafikten men edilir> hükmü yer almıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi, 2918 sayılı Yasa'nın 116. maddesi kapsamında araç tescil plakasına göre düzenlenenler dışında trafik zabıtasınca uygulanan idari para cezalarına karşı açılan davaları; bu uygulamanın idari ceza kapsamında bulunması; Yasada idari cezalarla ilgili davalarda görevli yargı yerini açıkça belli eden bir hükme yer verilmemesi; bu Yasada gösterilen adli cezalara hükmetmekle görevli mahkemeye işaret eden 112. maddeye de herhangi bir atıfta bulunulmamış olması karşısında ve göreve ilişkin genel ilkelere göre idari yargının görev alanında görmüş iken;5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra; öngörülen trafik para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım türlerinden biri olduğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda da bu para cezasına itiraz konusunda görevli mahkemenin gösterilmediği anlaşıldığından, Kabahatler Kanunu'nun 5560 sayılı Kanun'la değişik 3. maddesinde belirtildiği üzere, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağı nedeniyle, görevli mahkemenin belirlenmesinde 5326 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacağından, idari para cezasına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, anılan Kanunun 27. maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varmıştır.

Uyuşmazlığın, motorlu aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kısmına gelince:

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun <Saklı tutulan hükümler> başlığını taşıyan 19. maddesinde ise, <(1) Diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için;

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,

b) İşyerinin kapatılması,

c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması,

d) Kara, deniz veya hava nakil aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması,

gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır> denilmiştir.

Uyuşmazlığın çözümü için, aracın altmış gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin karar, 2918 ve 5326 sayılı Kanunlar uyarınca incelendiğinde, idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu idari bir işlem olduğu, 2918 sayılı Kanun'un 112. maddesinde aracın geçici olarak trafikten men edilmesi hususunun trafik ve sulh ceza mahkemelerinin görevine dahil edilmediği ve 5326 sayılı Kanun'un 19. maddesinde, diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için kara nakil aracının trafikten alıkonulmasına ilişkin hükümlerin geçici istisnalar içinde sayıldığı dikkate alındığında; aracın altmış gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin davaya bakma görevi idare mahkemesine ait olmaktadır. Buna göre,2918 sayılı Yasa'nın Ek 2. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen para cezasının çözüm yerinin adli yargı, aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin işlemin çözüm yerinin idari yargı olması dikkate alındığında:

30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü maddesini değiştiren 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa'nın 31. Maddesinde, <(1) Bu Kanunun;

a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,

uygulanır> denilmiştir.

Aynı Kanunun 27. maddesine, 5560 sayılı Kanun ile eklenen sekizinci fıkrada ise; idari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının, bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görüleceği kurala bağlanmış, bu maddenin gerekçesinde de bu hükümle, Kabahatler Kanunu'ndaki düzenlemelerin ortaya çıkardığı bağlantı sorununa çözüm getirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre, Kabahatler Kanunu'nun; idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağı; diğer kanunlarda görevli mahkemenin gösterilmesi durumunda ise uygulanmayacağı ancak; idari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının, bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görüleceği anlaşılmaktadır.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan, görev konusunda taraflar için bir müktesep hak doğmayacağı; bu nedenle, yeni bir yasayla kabul edilen görev kurallarının, geçmişe de etkili olacağı, bilinen bir genel hukuk ilkesidir.

Davanın açıldığı andaki kurallara göre görevli olan mahkeme, yeni bir yasa ile görevsiz hale gelmiş ise, (davanın açıldığı anda görevli olan ve fakat yeni yasaya göre görevsiz hale gelen) mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekeceği; ancak, yeni yasadaki görev kuralının, değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda uygulanacağına dair intikal hükümlerinin varlığı halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilemeyeceği açıktır.

Diğer taraftan, dava görevsiz mahkemede açılmış, bu sırada yapılan bir kanun değişikliği ile görevsiz mahkeme o dava için görevli hale gelmiş ise, mahkeme, artık görevsizlik kararı veremeyip (yeni kanuna göre görevli hale geldiği için) davaya bakmaya devam etmesi gerekir.

İncelenen uyuşmazlıkta, öngörülen trafik para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 16. maddesinde belirtilen idari yaptırım türlerinden biri olduğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda da bu para cezasına itiraz konusunda görevli mahkemenin gösterilmediği, ancak; idari para cezasına konu işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararın (aracın geçici olarak trafikten men edilmesi) da verildiği ve birlikte dava konusu edildikleri anlaşıldığından; idari para cezasına ilişkin kararın hukuka aykırılığı iddiasının da, idari yargı yerinde görüleceği kuşkusuzdur.

Bu durumda, Kabahatler Kanunu'nun 5560 sayılı Kanun'la değişik 3. maddesi ve aynı Kanunun 27. maddesine 5560 sayılı Kanun'la eklenen sekizinci fıkra hükmü bir arada değerlendirildiğinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen para cezasının ve aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davanın çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce yapılan başvurunun 19.madde kapsamında kabulü ile, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kaldırılması gerekmiştir.

Sonuç: Davanın çözümünde İDARİ YARGININ görevli olduğuna, bu nedenle Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 19. madde kapsamında görülen BAŞVURUSUNUN KABULÜ ile, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2012 gün ve E:2012/2050, K:2012/2193 sayılı GÖREVSİZLİK KARARININ KALDIRILMASINA, 1.7.2013 gününde OYBİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi. (¤¤)
Old 10-12-2015, 17:32   #37
Analiz

 
Varsayılan

Sayın Mare Nostrum, cevabınız için öncelikle teşekkür ederim.
Benim aslında anlamaya çalıştığım nokta şu.Bu tarz davalarda aracı çekilen taraf haklı olduğunu nasıl ispat ediyor? Bunu şunun için soruyorum. Polis tuttuğu tutanağa itirafname gibi herşeyi kabul ettirmiş zaten. Bunun üstüne hayır biz aracı bu amaçla kullanmıyorduk demek ne kadar doğru yada yanlış? İspat konusunda nasıl çözülüyor olay.Benim asıl merak ettiğim budur.
Saygılarımla.
Old 14-12-2015, 12:53   #38
Mare Nostrum

 
Varsayılan

Rica ederim Sayın Analiz, aslında benim açtığım davaların tamamı maddenin yanlış uygulanmasından kaynaklı, sizin belirttiğiniz gibi bir durumla hiç karşılaşmadım açıkçası, umarım olumlu sonuç alabilirsiniz...
Old 21-04-2016, 10:18   #39
nurburakg

 
Varsayılan

Sayın Analiz,böyle bjr müvekkilim mevcut. Suan sizinle aynı sıkıntıyı yaşıyorum.acaba nasıl bir ispat yoluna basvurdnuz ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Reşit olmayan çocuğun koruma kararının kaldırılması kararının iptali hakkında advocati Meslektaşların Soruları 3 27-01-2016 09:09
trafik cezasının iptali iki imza Av.Şevval Meslektaşların Soruları 4 30-04-2010 17:47
Trafik cezasının iptali slnn Meslektaşların Soruları 1 02-03-2009 12:36
trafik cezasının iptali atak Meslektaşların Soruları 6 10-02-2008 06:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03805590 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.