Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

vekalet ücreti

Yanıt
Old 08-09-2014, 15:39   #1
sine

 
Varsayılan vekalet ücreti

Müvekkille aramızda yazılı bir vekalet sözleşmesi olmaksızın icra takibine başlanılmış ve paranın bir kısmı tahsil edilmiştir. Öncelikle yaptığım masrafları ve vekalet ücretimi bu paradan mahsup etme hakkım var. İcra vekalet ücreti takip çıkışı üzerinden dolayısıyla faizli alacak üzerinden hesaplanmış. Benim müvekkilden alacağım vekalet ücretinin asıl alacak üzerinden mi yoksa faizli alacak üzerinden mi hesaplanması gerekir? Faizli ise takibe konulan miktar mı, tahsil tarihi itibariyle faizlenmiş alacak üzerinden mi hesaplanmalıdır?
Old 08-09-2014, 16:30   #2
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Tahsil edinceye kadar emek ve uğraş verdiğiniz için, tahsil tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır diye düşünüyorum.
Old 09-09-2014, 16:13   #3
ladre

 
Varsayılan

Müvekkilden yaptığınız masrafları isteyemezsiniz. Avukatlık Kanunu gereği vekilin masraf yapması disiplin cezasını gerektirir. Ayrıca masrafların müvekkil tarafından yapıldığı kabul edilir. Vekalet ücreti bakımından ise takiple kesinleşen miktar üzerinden karşı yan vekalet ücreti alabilirsiniz. Müvekkilden ise yaptığınız işin mahiyetine göre (avukatın performansına göre) alacağın %10 ile %20'si üzerinden vekalet ücreti talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu ise yapmış olduğunuz tahsilatla orantılı şekilde olmalıdır.
Old 10-09-2014, 10:42   #4
gdistemgibi

 
Varsayılan

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 11. maddesinde, "İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.083,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret takip miktarını geçemez." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince ben de Sayın İlker DOLGUN gibi düşünmekteyim. Yaptığınız masraflara gelince Sayın Iadre'nin de belirttiği gibi esasen vekilin masraf yapması söz konusu değil hatta Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da "Kural olarak, takip edilen dava ve işlerde harcamaların müvekkil asil tarafından yapıldığının kabulü gerekir." şeklinde gerekçe ve kabuller yazmakta aksinin ancak yazılı delille ispatını mümkün görmektedir. İnşaallah yardımcı olur.

NOT: Bu arada alıntı yaptığım ücret tarifesinin 11. maddesinin 1. fıkrası Danıştay 8. Dairesi'nin 04/07/2014 tarih ve 2014/898 Esas sayılı kararı ile YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir. Akıbetini bekliyoruz.
Old 20-02-2018, 10:56   #5
av.mehmetemin

 
Varsayılan

merhabalar, belirlenen bu yüzdelik icra vekalet ücreti haricinde müvekkilden bir ücret talep edebilir miyiz? Genel olarak uygulamada takip başlamadan belli bir miktar vekalet ücreti alınıyor ama bunun yasal dayanağı var mı?
Old 20-02-2018, 15:36   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Kural olarak müvekkilinizden alacağınız vekalet ücreti için bir üst sınır yoktur. Asgari ücret tarifesi asgari ücretleri belirlemek için oluşturmuştur. Buna göre müvekkilinizden alacağınız ücret asgari ücretten az olmamak üzere anlaşmış olduğunuz ücrettir.
Old 20-02-2018, 16:31   #7
Av. Mehmet Demirezen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sine
Müvekkille aramızda yazılı bir vekalet sözleşmesi olmaksızın icra takibine başlanılmış ve paranın bir kısmı tahsil edilmiştir. Öncelikle yaptığım masrafları ve vekalet ücretimi bu paradan mahsup etme hakkım var. İcra vekalet ücreti takip çıkışı üzerinden dolayısıyla faizli alacak üzerinden hesaplanmış. Benim müvekkilden alacağım vekalet ücretinin asıl alacak üzerinden mi yoksa faizli alacak üzerinden mi hesaplanması gerekir? Faizli ise takibe konulan miktar mı, tahsil tarihi itibariyle faizlenmiş alacak üzerinden mi hesaplanmalıdır?

Yazılı ücret sözleşmesinin olmaması halinde Avukatlık Kanunu Mad 164/4 geçerli olacaktır. Buna göre konusu para olan işlerde ''müddeabih değerinin'' % 10 ile % 20 arasında bir miktar avukatın emeğine göre takdir edilecektir. Yasa ''müddeabih değeri'' kriterini getirmiş olup davalarda bu kavramı kolayca dava değeri yada nisbi harcı yatırılan değer olarak tespit edebiliyoruz. Kanımca takiplerde de müddeabih değeri nisbi harcı yatırılan miktar olan takip toplamı olmalıdır. Ancak kısmi tahsilat halinde yasada yer alan ''davanın kazanılan bölümü'' ifadesi dikkate alındığında tahsilatı yapılan kısım üzerinden vekalet ücreti takdir edilecektir.

Alıntı:
Madde 166 – Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları,
parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı
nispetinde elinde tutabilir

Yapmış olduğunuz tahsilat üzerinde ücretiniz ödeninceye kadar hapis hakkınız vardır, ancak hapis hakkı kullandığınız miktarın alacakla orantılı olmasına dikkat ediniz.Alıntı:
Av. Can Doğanel
Kural olarak müvekkilinizden alacağınız vekalet ücreti için bir üst sınır yoktur.

Avukatlık kanunu madde 164/2 karşısında bu görüşe katılamıyorum. Üst sınır % 25 olup emredici olarak düzenlenmiştir. Aksine yazılı sözleşmeler geçersizdir.

Alıntı:
Avukatlık ücreti (3)
Madde 164 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/77 md.)
Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade
eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın
belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan
bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü
cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar
arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya
tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde;
değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla
ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın
emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi
arasındaki bir miktar
avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve
işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata
aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.
Old 20-02-2018, 19:12   #8
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bu hüküm hasılı davaya iştirak yasağını ifade eder ve ücrete üst sınır getirmekle ilgisi yoktur. Maddenin eski hali bunu tamamen yasaklamaktaydı. Eğer madde bunu ifade etseydi o dönem avukatlık bedava yapılan bir iş olurdu. Kaldı ki her davanın değeri para ile ölçülemeyeceğinden (Örn. Ceza) bu tür durumlara uygulanma olanağı da yoktur.
Old 21-02-2018, 17:05   #9
Av. Mehmet Demirezen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Bu hüküm hasılı davaya iştirak yasağını ifade eder ve ücrete üst sınır getirmekle ilgisi yoktur. Maddenin eski hali bunu tamamen yasaklamaktaydı. Eğer madde bunu ifade etseydi o dönem avukatlık bedava yapılan bir iş olurdu. Kaldı ki her davanın değeri para ile ölçülemeyeceğinden (Örn. Ceza) bu tür durumlara uygulanma olanağı da yoktur.

Sayın Doğanel
Vekalet ücretinin oransal olarak belirlendiği (ki konusu para olan hukuki yardımların büyük bölümünde oransal olarak belirleniyor) sözleşmelerde üst sınır ilgili maddenin emredici hükmüdür. Aksine sözleşmeler geçersizdir.
Örneğin somut olayda tahsil edilecek tutarın % 50 si vekalet ücreti olarak belirlenebilir miydi? 164/2 düzenlemesine baktığımızda bu soruya olumsuz cevap vermemiz gerekiyor.

Örnek verdiğiniz ceza yargılamalarının konusu para olmadığı için oransal bir ücret belirlenmesi mantıken mümkün değil. Bu durumda ilgili maddeye göre sözleşme olmaması halinde asgari ücret tarifesi geçerlidir.

Avukatlık Kanunu 164. maddesinde yer alan varsayımları sıraladığımızda ücretin şu şekilde belirleneceğini düşünüyorum

1-Yazılı ücret sözleşmesi var ve geçerliyse
a-konusu para olan hukuki yardımlarda asgari ücret tarifesinin altında olmamak koşuluyla belirlenen oransal sözleşmelerde en fazla % 25 olmak üzere belirlenen oran ( başarı şansına endeksli , başarısızlık halinde asgari ücret tarifesinin altında olmayan bir ücretin belirlenmesi şartıyla)
b-konusu para olan yada olmayan hukuki yardımlarda asgari ücret tarifesinin altında olmamak koşuluyla belirlenen maktu ücretlerde sözleşme serbestisi (Bu serbestinin bile sınırını Yargıtay şu kriterlerle açıklıyor; Aşırı orantısızlık ,kanuna ve ahlaka aykırılık)

2- Yazılı ücret sözleşmesi yok yada geçersizse
a-konusu para olan işlerde asgari ücret tarifesinin altında olmamak kaydıyla % 10-% 20 arasında takdir edilecek ücret
b-konusu para olmayan işlerde asgari ücret tarifesinde belirlenen ücret
Old 21-02-2018, 19:10   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yazılı sözleşme olmaması durumu başla bir şey. Hasılı davaya iştirak dava sonucu elde edilecek menfaati paylaşmaktır. Başarıya endeksli dediğiniz buraya giriyor.

Ancak;
Oturduk sözleşme yapıyoruz. Başarılı olur olmaz fark etmez. Ben bu davayı Ellibin TL'ye açıp takip ederim dedik. Müvekkil de sadece itibari olarak 1 TL maddi 1 TL manevi tazminat istiyor. (Maddi tazminat ıslahla falan da artmayacak.) İşte bu tamamen anlaşmaya bağlı ve herhangi bir üst sınır yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlam Vekalet Ücreti için İcra Vekalet Ücreti Ödemek Zorunda Bırakılmak Yasalmıdır? Av.İlker DOLGUN Meslektaşların Soruları 49 10-07-2018 17:35
Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı Av.Ufuk Bozoğlu Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 2 07-11-2014 15:41
haksız azil halinde vekalet ücreti, karşı vekalet ücreti talebi için kesinleşme şartı emrahcevik Meslektaşların Soruları 2 10-12-2011 18:02
İlamdaki vekalet ücreti icraya konurken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avcihansahin Meslektaşların Soruları 9 12-06-2011 23:30
maktu vekalet ücreti icraya verilirken icra vekalet ücreti talep edilebilir mi? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 7 13-05-2011 12:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03967690 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.