Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

2005 Yılı Yargı Harçları

Yanıt
Old 03-01-2005, 13:54   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan 2005 Yılı Yargı Harçları

Sayın Üyeler,

2005 yılı maktu harçları yeniden değerlendirme oranında artmıştır.

492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesindeki

"Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.""

hükmüne göre, 2005 yılında uygulanacak yargı harçları aşağıda listelenmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 46 nolu tebliği (henüz Resmi Gazete'de yayınlanmamış da olsa) aşağıdaki tarife listesinden sonra yer almaktadır.

YARGI HARÇLARI
(1) SAYILI TARİFE


Yargı harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde (5,30 YTL)
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (11,20 YTL)
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (17,00 YTL)
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tara fından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (6,50 YTL) liradan aşağı olmamak üzere) (Binde 1,8)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda (6,50 YTL)
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (11,20 YTL) liradan az olmamak üzere) (Binde 1,8)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle il gili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispe te kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,6)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
Nispi harçlar (11,20 YTL) liradan aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında (11,20 YTL)
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında (22,90 YTL)
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında (18,20 YTL)
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında (18,20 YTL)
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı (11,20 YTL)
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (11,20 YTL)
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,8)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,8)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,6)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,8)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6)
4.İdare harçları: (7,90 YTL)
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için
***************************************

46 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No
Resmi Gazete Tarihi
Kapsam


492 (1) sayılı Harçlar Kanununun 5281(2) sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,
".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 341(3) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5083(4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine gore 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası esasına geçilecektir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 41 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 5083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1)17/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 31/12/2004 tarih ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 20/11/2004 tarih ve 25646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 31/1/2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE (Yargı Harçları)
(2) SAYILI TARİFE (Noter Harçları)
(3) SAYILI TARİFE (Vergi Yargısı Harçları)
(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)
(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)
(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Harçları)
(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)
(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)
(9) SAYILI TARİFE (Trafik Harçları)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadın Haberleri 2005 Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 30 19-11-2006 16:22
Bakiye ilam harçları kimlerden alınmalıdır? Nusret Hukuk Sohbetleri 4 26-09-2006 00:35
Yargıtay'dan Basın Açıklaması 30.6.2005 Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 01-07-2005 17:14
2005 Yılı İçin Veraset Ve İntikal Vergisi Rakamları Genel Tebliğ : 36 Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 19-12-2004 12:00
Yargı Harçları Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 30-12-2002 21:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03184795 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.