Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargitay Karari Ariyorum

Yanıt
Old 10-09-2009, 17:52   #1
Avsibel

 
Varsayılan Yargitay Karari Ariyorum

Sayın meslektaşlarım bir boşanma davasında usulsüz tebligat ile davanın esasına geçilmiş ve şahit dinleme aşamasına gelinmiştir. Usulsüz tebligattan sonra yapılan işlemlerin geçersiz olduğuna dair yargıtay kararı arıyorum. Yardımcı olacak meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. SAYGILARIMLA
Old 10-09-2009, 18:15   #2
Aybüke Kağan

 
VarsayılanT.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/3078
Karar: 2004/4557
Karar Tarihi: 08.04.2004
ÖZET airemizce "mahkemenin esasa ait kararı temyiz eden davalıya bizzat tebliğ edilmiş olmasına göre usul ve kanuna uygun bulunan temyiz dilekçesinin reddine ilişkin ek karar onanmış" ve karar kesinleşmiş ise de; davalı kadın bu tebliğin kendisine yapılmadığını ve o tarihte Almanya'da olduğunu ileri sürerek yargılamanın iadesi talebinde bulunmuş olup, davalının boşanmaya ilişkin kararın tebliğ tarihinde Türkiye'de bulunmadığı Almanya'da olduğu konsolosluk yazısı ve kararın kendisine tebliğ edildiğini belirten Zeliha Tömek'in beyanı ile belirlenmiştir. Mahkemece yapılacak iş; yargılamanın iadesi talebini kabul etmek ve boşanma davası yönünden bir karar vermekten ibarettir.
(4721 S. K. m. 166) (1086 S. K. m. 445)
Dava: Taraflar aras
ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün taraflar tebligata rağmen gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Dairemizce "mahkemenin esasa ait kararı temyiz eden davalıya bizzat 8.12.2000 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına göre usul ve kanuna uygun bulunan 13.03.2001 tarihli temyiz dilekçesinin reddine ilişkin ek karar onanmış" ve karar kesinleşmiş ise de; davalı kadın bu tebliğin kendisine yapılmadığını ve o tarihte Almanya'da olduğunu ileri sürerek yargılamanın iadesi talebinde bulunmuş olup, davalının boşanmaya ilişkin kararın tebliğ tarihinde Türkiye'de bulunmadığı Almanya'da olduğu konsolosluk yazısı ve kararın kendisine tebliğ edildiğini belirten Zeliha Tömek'in beyanı ile belirlenmiştir.
Mahkemece yapılacak iş; yargılamanın iadesi talebini kabul etmek ve boşanma davası yönünden bir karar vermekten ibarettir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.04.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.Sinerji Mevzuat ve
İçtihat Programları
Old 10-09-2009, 18:20   #3
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2002/647
Karar: 2002/1380
Karar Tarihi: 07.02.2002
ÖZET: Davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü, kanuna uygun biçimde tebliğ edilmeden gösterdiği takdirde delilleri toplanmadan işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır. Dosyaya alınan taraflara ait 28.9.2001 tarihli nüfus kaydında; davalı kocanın ilk eşinden 10.7.2001 tarihinde boşandığı davacı ile de 26.4.2001 tarihinde evlendiği yazılıdır. Tarihler arasındaki çelişkinin giderilmemesi de doğru değildir.

(7201 S. K. m. 21)
Dava: Taraflar aras
ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: 1- Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim iki tarafın iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuna uygun biçimde davet etmeden hükmünü veremez. (HUMK.md.73)
Dava, 8.6.2001 tarihinde açılmıştır. Dava dilekçesinde; davacının adresi ile davalının adresi aynı adrestir. Dava dilekçesi ve duruşma gününü ihtiva eden davetiye, davalının, dava dilekçesinde gösterilen (davacınınkiyle aynı olan) adrese tebliğe çıkartılmış, tebligat 21. maddeye göre muhtara 25.6.2001 tarihinde yapılmıştır. Tebliğ mazbatasında <..muhatabın halen aynı adreste oturduğu, tevziat esnasında hazır bulunmadığı..> belirtilmiştir. Muhatabın adreste bulunmama sebebi tevsik edilmediğinden 21. maddeye göre davalıya yapılan bu tebligat geçersizdir.
Öte yandan, dosya içine alınan, taraflar arasında 2.11.2001 tarihinde vukua gelen müessir fiil hadisesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığının soruşturma evrakı arasındaki davacı kadının 2.11.2001 tarihli polis ifadesinde, davacının boşanma davasını ikame ettikten sonra kocasını eve almadığını belirtmektedir. Bu durumda tebliğ tarihinde davalının adreste olmadığı anlaşılmaktadır.
Davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü, kanuna uygun biçimde tebliğ edilmeden gösterdiği takdirde delilleri toplanmadan işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.
2- Dosyaya alınan taraflara ait 28.9.2001 tarihli nüfus kaydında; davalı kocanın ilk eşinden 10.7.2001 tarihinde boşandığı davacı ile de 26.4.2001 tarihinde evlendiği yazılıdır. Tarihler arasındaki çelişkinin giderilmemesi de doğru değildir.
Sonuç: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Old 10-09-2009, 18:22   #4
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 1999/2-236
Karar: 1999/220
Karar Tarihi: 21.04.1999
ÖZET: Boşanmaya esas alınan ve redle sonuçlanan davaya ait kararın tebliği yasal kurallara uyulmadan parmak izine yapılmıştır. Davalı bu tebligatı sonradan öğrendiğini belirtmemiştir. Davalının boşanma ile sonuçlanan bu davaya karşı 1998 yılında verdiği temyiz dilekçesinde dahi o usulsüz tebligatı öğrendiğine ilişkin beyanı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle yasal koşullara uyulmadan yapılan tebligat geçersizdir. Davalının bu tebligatı oturumda yapılan inceleme sırasında öğrenmesi tebligatın geriye geçerli olarak sonuç doğurmasını sağlamaz. Usulsüz tebligat öğrenildiği beyan edilen tarihten itibaren sonuç doğurur. Usulsüz tebliği ilgilinin belirttiği tarih tebligat tarihidir. İlgilinin tebligatı öğrendiği ve bunun tarihinin iddia ve ispatına yasa izin vermemiştir. Davanın kararına ilişkin davalıya yapılan tebligat usûlsüz olup geçersizdir. Medeni Kanun'un 134/4. maddesiyle öngörülen 3 yıllık ayrılığa başlangıç olarak kabul edilemez.
(7201 S. K. m. 24, 32) (Teb. Tüz. m. 51) (743 S. K. m. 134)
Dava: Taraflar aras
ındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Yıldızeli Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 17.4.1998 tarih ve 1998/32 E., 95 k. sayılı kararın incelenmesi, davalı tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 6.7.1998 tarih 1998/7397-8480 sayılı ilamı ile; (... Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek durumda değilse, komşulardan bir kişi, komşunun tanıklığı olanağı yoksa, tebliğ memurunun davet edeceği köy, mahalle muhtarı veya ihtiyar heyeti meclis üyesi güvenlik görevlilerinin yanında hangi parmağını kullandığı da gösterilerek parmak izine yapılacak tebligatın tanık huzurunda yapılması yasa gereğidir (Tebligat Yasası md.24, Nizamname md.35). Yasanın bu konudaki titizliği tebligatı yapacak memurun denetlenmesi amacını taşımaktadır. Boşanmaya esas alınan ve redle sonuçlanan (1993/146 Esas s.) davaya ait kararın tebliği yukarıda belirtilen yasal kurallara uyulmadan parmak izine yapılmıştır. Davalı bu tebligatı sonraan öğrendiğini belirtmemiştir. Davalının boşanma ile sonuçlanan bu davaya karşı 1998 yılında verdiği temyiz dilekçesinde dahi o usûlsüz tebligatı örendiğine ilişkin bayanı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle yasala koşullara uyulmadan yapılan 1993/146 Esas sayılı advanın kararına ilişkin tebligat geçersizdir. Davalının bu tebligatı 17.4.1998 tarihli oturumda yapıhaln inceleme sırasında öğrenmesi tebligatın geriye geçerli olarak sonuç doğurmasını sağlamaz. usûlsüz tebligat öğrenildiği beyan edilen tarihten itibaren sonuç doğurur (Teb. Yas. md.32). Usûlsüz tebliği ilgilinin belirttiği tarih tebligat tarihidir (Niz. md.51). İlgilinin tebligatı öğrendiği ve bunun tarihinin iddia ve ispatına yasa izin vermemiştir. (Niz. md.51/son).
1993/146 esas sayılı davanın kararına ilişkin davalıya yapılan tebligat usûlsüz olup geçersizdir. Medeni Kanun'un 134/4. maddesiyle öngörülen 3 yıllık ayrılığa başlangıç olarak kabul edilemez. Bu yönlerin düşünülmemesi yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır...) gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davalı.
Hukuk Genel kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usûl ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nin 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 21.4.1999 tarihinde, oyçokluğu ile karar verildi. (¤¤)


Old 11-09-2009, 13:07   #5
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım çok teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargitay Karari Ariyorum... av.d.d Meslektaşların Soruları 3 20-10-2015 15:40
Yargitay Karari Ariyorum Av.Ayşegül Çoban Meslektaşların Soruları 3 11-06-2009 18:03
Yargitay Karari Ariyorum Pınar Meslektaşların Soruları 1 25-12-2008 17:45
Yargitay Karari Ariyorum Avsibel Meslektaşların Soruları 3 19-11-2008 15:53
Yargitay Karari Ariyorum qendal21 Meslektaşların Soruları 1 06-11-2008 16:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05060792 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.