Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

confidentiality agreement/gizlilik sözleşmesi

Yanıt
Old 11-08-2008, 22:05   #1
limpid

 
Önemli confidentiality agreement/gizlilik sözleşmesi

herkese iyi akşamlar
daha önceden hazırlamış olduğum bir kaç confidentiality agreement/gizlilik sözleşmesi var fakat orda ben hep bilgiyi veren taraf vekiliydim şimdi ise tam tersi alıcı taraf vekiliyim. bu konuda daha önceden çalışmaşarı olan arkadaşlarla önemli noktalar hakkında görüş almak istiyorum.
şimdiden teşekkürler.
Old 11-08-2008, 22:07   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ruhan
herkese iyi akşamlar
daha önceden hazırlamış olduğum bir kaç confidentiality agreement/gizlilik sözleşmesi var fakat orda ben hep bilgiyi veren taraf vekiliydim şimdi ise tam tersi alıcı taraf vekiliyim. bu konuda daha önceden çalışmaşarı olan arkadaşlarla önemli noktalar hakkında görüş almak istiyorum.
şimdiden teşekkürler.

Sadece yer değiştirirseniz problem çözülür. Yani sandalyeden kalkıp, karşı sandalyeye oturunuz...
Old 11-08-2008, 22:15   #3
limpid

 
Varsayılan

sanırım bu kadar kolay ve net değil sorumun cevabı yine de vakit ayırıp!!! cevap verdiğiniz??? için teşekkürler
Old 11-08-2008, 22:20   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bildiğiniz gibi Gizlilik Sözleşmelerinde taraflardan önce, taraflar için gizli kalması önemli olan hususlar önemlidir. Bu ise, tarafların özel konumunu ve gizlenmesini istedikleri hususları bilmedikçe ancak "Her iki taraf için de aynı değerde öneme sahip bulunan" hususların gizliliği ile sınırlı kalabilir.

Bu nedenle değişmez dedim.
Old 12-08-2008, 09:42   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bir Gizlilik Sözleşmesi...


İşbu SÖZLEŞME, merkezi __________________, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan ________________________________

ile

merkezi _________________________ adresinde bulunan _________________________
arasında, 2007 yılı ______ ayının _____ . gününde imza ve ifa edilmiştir.


BUNA GÖRE, Taraflar, kendi aralarında kurulabilecek bir iş ilişkisinden elde edebilecekleri çıkarları saptamak maksadıyla, aralarında gizli bilgi niteliğinde bazı bilgi alışverişlerinde bulunmuş ve bulunmaya devam etmek istemektedirler.
YİNE BUNA
GÖRE, Taraflar, söz konusu bu bilgiler ile ilgili olarak sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tanımlamak istemektedirler.

BUNUN ÜZERİNE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARILMIŞTIR:

1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de, aşağıda belirtilen terim ve ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

(a) "Amaç", taraflar arasında, bir ______________ ile ilgili olarak kurulacak iş ilişkisi hususunda veyahut da söz konusu iş ilişkisi ile ilgili olarak yapılacak her türlü görüşme ve müzakereler anlamına gelecektir.

(b) "Gizli Bilgi", taraflardan herhangi birisinin işleri ile ilgili olup da, söz konusu bu tarafça veya, bu taraf adına hareket eden başka herhangi bir üçüncü tarafça diğer tarafa (yazılı veya sözlü olarak, kağıt üzerinde, kaset, disket veya başka herhangi bir araç ya da vasıta ile) ifşa edilen her türlü bilgi veya veriler anlamına gelecek ve, bunlarla tahdidî olmamak kaydıyla söz konusu tarafın her türlü operasyonlarını, proseslerini, planlarını, niyetlerini, ürün bilgilerini, know-how’ını, tasarım haklarını, ticari sırlarını, yazılımlarını, bilgisayar programlarını, kaynak kodunu, spesifikasyonlarını (şartnamelerini), pazar olanaklarını, müşterilerini, proje adlarını ve iş ve işletim faaliyetlerini kapsayacaktır; ancak yukarıda belirtildiği gibi ifşa edilen bu tip bilgi veya verilerin:

(i) alıcı tarafça işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları; veya

(ii) alıcı tarafın (A) ifşa eden tarafça gönderilmesinden evvel kendisinin, yani alıcı tarafın mülkiyetinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini veyahut da dosyalarına ya da bilgisayarlarına veya başka herhangi bir kaydetme aracına kaydedilmiş olduklarını ve de daha önceden kendisi, yani Alıcı Tarafça ifşa eden taraftan herhangi bir gizlilik yükümlülüğü tahtında iktisap edilmemiş olduklarını kanıtlayabildiği kısımları; veyahut da (B) alıcı tarafın, kendisi, yani Alıcı Tarafça ifşa eden tarafın temin ettiği bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu kanıtlayabildiği kısımları; ya da

(iii) Alıcı Tarafın ifşa eden taraftan başka bir kaynaktan, ne kendisinin, yani Alıcı Tarafın, ne de söz konusu kaynağın herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ya da Alıcı Tarafa yönelik bir kullanmama yükümlülüğünü ihlali söz konusu olmaksızın elde ettiği kısımları, söz konusu bu terimin kapsamı dışında sayılacaktır.

2. GİZLİ BİLGİLERİN KULLANIMI

Gizli Bilgilerin karşılıklı olarak temin ve ifşa edilmesi hususunda, taraflardan her birisi diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak:

(a) söz konusu bilgileri gizli tutup, yalnızca ve yalnızca Amaç için kullanacağını, başka herhangi bir amaç için kesinlikle kullanmayacağını;

(b) söz konusu bilgilerin hiçbir bölümünü Amaç için gerekli olan haller dışında çoğaltmayacağını ve yazıya dökmeyeceğini; gerekli olması halinde bile, bu şekilde çıkartacağı her türlü nüshaları, röprodüksiyonları ve yazıya dökülmüş gizli bilgileri ifşa eden tarafın mülkiyeti olarak kabul edeceğini, bunun haricindeki durumlarda kesinlikle böyle bir çoğaltma ya da yazıya dökme işlemi gerçekleştirmeyeceğini;

(c) söz konusu bilgileri, bunları Amaç için bilmesi gereken çalışanları, müdürleri ve profesyonel danışmanları dışındaki çalışanlarına ifşa etmeyeceğini ve (i) söz konusu bu çalışanlarını, müdürlerini ve danışmanlarını da, Alıcı Taraf ile yapmış oldukları sözleşme tahtında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle yükümlü kılacağını, ve (ii) söz konusu bu yükümlülüklerin, ifşa eden tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak ihlal edilmesi durumunda, Alıcı Taraf olarak bu yükümlülükleri hem kendi adına hem de ifşa eden tarafın talebi üzerine yürürlüğe koyacağını;

(d) yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) alt-maddelerinin, kendilerine yine yukarıdaki (c) alt-maddesi uyarınca Gizli Bilgi ifşa edilmiş bulunan çalışanları, müdürleri ya da danışmanları tarafından gereğince yerine getirilmelerini sağlamaktan sorumlu olacağını; ve

(e) diğer tarafın Gizli Bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu bilgilere göstereceği özenin, kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını taahhüt etmektedir.

3. GİZLİ BİLGİLERİN İADE EDİLMESİ

Alıcı Taraf :

(a) Amaç’ın tamamlanmasının veya diğer taraftan yazılı bir talepte bulunulmasının ardından bir ay içerisinde söz konusu bu tarafa, bu tarafın Gizli Bilgilerini içeren maddi (elle tutulur) nitelikteki her türlü bilgileri (ve bunların tüm suretlerini) iade edecek ve işbu alt-maddenin gereklerini yerine getirmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edecektir; ve

(b) Amaç’ın tamamlanmış olmasına ve her türlü belge ve malzemelerin yukarıda belirtilen biçimde iade edilmesine rağmen, Madde 2’de öngörülen yükümlülükler ile bağlı olmaya devam edecektir.

4. FERAGAT VE GARANTİ

(a) Her bir taraf, kendi Gizli Bilgileri ile ilgili her türlü haklarını saklı tutmaktadır ve taraflara, işbu Sözleşme’de açık olarak belirtilen hak ve yükümlülükler dışında hiçbir hak ve yükümlülük verilmediği gibi, verildiği de ima edilmemiştir. İşbu Sözleşmenin içeriğinde bulunan veya ifa edilmesi ile ilgili olan hiçbir husus, taraflardan herhangi birisini önerilen iş ilişkisine girmeye zorlayacak bir yükümlülük teşkil etmeyecektir.

(b) Her bir taraf diğer tarafa, Gizli Bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olduğunu garanti etmekte ve söz konusu diğer tarafı bu tip gizli bilgileri Amaç için kullanmak üzere yetkilendirmektedir.

5. GİZLİLİK

Her bir taraf, işbu Sözleşmenin gizli niteliğini koruyacağını ve bu Sözleşmeyi de, diğer tarafın (ya da söz konusu diğer tarafın bir parçasını teşkil ettiği Şirketler Grubu’nda yer alan başka herhangi bir şirketin) adını da herhangi bir reklam, ilan ya da işbu Sözleşmeyi ilgilendiren başka herhangi bir ifşa işleminde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6. TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme tahtındaki tüm tebligatlar yazılı olacak ve değişikliği yazılı olarak bildirmediği müddetçe tarafların yukarıdaki adreslerine yapılacak tüm tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.

7. FESİH

İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmediği sürece, yürürlükte kalacak ve işbu Sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllık bir süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır.

8. DEVİR VE TEMLİK ETMEME

İşbu Sözleşme burada sözü edilen taraflara mahsus olup, herhangi bir tarafça, önceden ilgili diğer tarafın yazılı izni alınmaksızın kısmen ya da tamamen devredilmeyecek ve başka herhangi bir suretle temlik edilmeyecektir.

9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ, GEÇERLİ HUKUK VE MEVZUAT

İşbu Sözleşme, taraflar arasında Gizli Bilgiler ile ilgili olarak yapılmış bulunan Sözleşme ve anlaşmaların bütününü teşkil etmekte olup, taraflar arasında bu hususta daha önceden yapılmış bulunan diğer her türlü Sözleşme, anlaşma ve taahhütlerin yerini almaktadır. İşbu Sözleşme, taraflar arasında yazılı olarak mutabakata varılmadığı sürece kesinlikle değiştirilemez. İşbu Sözleşmenin yorumlanması, oluşturulması ve yürürlüğe konması ile ilgili her türlü husus _________ Hukukuna tabi olup, her açıdan söz konusu hukuka uygun olarak yorumlanacaktır ve de taraflar işbu Sözleşme ile kendilerini ________ Mahkemelerinin münhasır muhakeme yetkisine bırakmaktadırlar.

BUNA ŞAHADETEN, İşbu Sözleşme taraflar adına, ilgili tarafların yasal olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.


…………………………….. ……………………………..

adına İMZALAYAN adına İMZALAYAN

_______________________ _______________________


Unvan:___________________ Unvan:___________________
Old 12-08-2008, 10:27   #6
limpid

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim saim bey ilginize

bu sözleşmede fikir verecektir bana. o halde sizin şu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum. karşı tarafça bize sunulan sözleşmenin şu kısmı genelde confidentiality agreemenntlarda karşılaşmadığım bir nokta. BU HÜKMÜN OLMASI ALICI TARAFIN MENFAATLERİNİ İHLAL EDEBİLİR. SADECE FİKİR TEATİSİ YAPMAK İSTEMİŞTİM Sİ,Z MESLEKTAŞLARIMLA. ŞUNUDA BELİRTEYİM ALICI TARAF BİZ X ŞİRKETİ GÖRÜŞMEK İSTEYEN YABANCI ŞİRKET. BİZDEN ONLARIN FİRMASI İÇİN BİRŞEYLER ÜRETMEMİZİ İSTİYOIRLAR GELİP GÖRÜŞMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAK İSTİYORLAR. TERCÜMEDE ANLAM BOZUKLUKLARI OLABİLİR AMA YANLIŞLIK YOK EMİN OLABİLİRSİNİZ.

"Alıcı, Alıcı veya Yetkili Alıcıların Sahibine Özel Bilgiler ile veya X şirketinin direktif veya talebi ile veya X şirketine verdiği hizmetleri ifa ederken oluşturdukları her şeyin (toplu olarak, “Geliştirmeler”) (i) X şirketinin tek ve münhasır mülkiyetinde olduğunu ve (ii) Sahibine Özel Bilgiler olduğunu kabul eder. Alıcı iş bu belge ile Geliştirmelere ilişkin bütün haklarını X şirketine devir ve temlik eder ve Yetkili Alıcılarının da devir ve temlik etmesini sağlar. Buna ilave olarak Alıcı, X şirketinin yayın hakkı tescili, patent korumasının devir ve temliki veya güvenceye alınması veya X şirketinin Geliştirmelere dair mülkiyetinin sair şekillerde tekâmül ettirilmesi ile bağlantılı olarak herhangi bir tarihte makul olarak talep edeceği bütün belgeleri düzenleyecektir."

Old 12-08-2008, 10:48   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ruhan
çok teşekkür ederim saim bey ilginize

bu sözleşmede fikir verecektir bana. o halde sizin şu konudaki düşüncenizi de merak ediyorum. karşı tarafça bize sunulan sözleşmenin şu kısmı genelde confidentiality agreemenntlarda karşılaşmadığım bir nokta. BU HÜKMÜN OLMASI ALICI TARAFIN MENFAATLERİNİ İHLAL EDEBİLİR. SADECE FİKİR TEATİSİ YAPMAK İSTEMİŞTİM Sİ,Z MESLEKTAŞLARIMLA. ŞUNUDA BELİRTEYİM ALICI TARAF BİZ X ŞİRKETİ GÖRÜŞMEK İSTEYEN YABANCI ŞİRKET. BİZDEN ONLARIN FİRMASI İÇİN BİRŞEYLER ÜRETMEMİZİ İSTİYOIRLAR GELİP GÖRÜŞMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAK İSTİYORLAR. TERCÜMEDE ANLAM BOZUKLUKLARI OLABİLİR AMA YANLIŞLIK YOK EMİN OLABİLİRSİNİZ.

"Alıcı, Alıcı veya Yetkili Alıcıların Sahibine Özel Bilgiler ile veya X şirketinin direktif veya talebi ile veya X şirketine verdiği hizmetleri ifa ederken oluşturdukları her şeyin (toplu olarak, “Geliştirmeler”) (i) X şirketinin tek ve münhasır mülkiyetinde olduğunu ve (ii) Sahibine Özel Bilgiler olduğunu kabul eder. Alıcı iş bu belge ile Geliştirmelere ilişkin bütün haklarını X şirketine devir ve temlik eder ve Yetkili Alıcılarının da devir ve temlik etmesini sağlar. Buna ilave olarak Alıcı, X şirketinin yayın hakkı tescili, patent korumasının devir ve temliki veya güvenceye alınması veya X şirketinin Geliştirmelere dair mülkiyetinin sair şekillerde tekâmül ettirilmesi ile bağlantılı olarak herhangi bir tarihte makul olarak talep edeceği bütün belgeleri düzenleyecektir."


Görüşmeye gelmek için ön koşul olarak imzalatmak istedikleri belge tehlikeli sonuçlara neden olabilecek niteliktedir. Çünkü, talep edilen taahhüt, Gizlilik sözleşmesi değil kanaatimce daha çok "Çalışmalar sırasında husule getirilecek" fikri mülkiyet hakları ile ilgilidir.

Belki istenilen bu taahhüdü, koşullu olarak verebilirsiniz. Şöyle ki: "Geliştirme kapsamında verilen İş bu taahhüt, taraflar arasında ............ konuda bir sözleşme imzalandığı takdirde hüküm ifade eder. Aksi takdirde yazılmamış sayılır ve kendiliğinden hükümsüz olur." gibi.
Old 12-08-2008, 10:54   #8
limpid

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Saim
Görüşmeye gelmek için ön koşul olarak imzalatmak istedikleri belge tehlikeli sonuçlara neden olabilecek niteliktedir.

Belki istenilen bu taahhüdü, koşullu olarak verebilirsiniz. Şöyle ki: "İş bu taahhüt, taraflar arasında ............ konuda bir sözleşme imzalandığı takdirde hüküm ifade eder. Aksi takdirde yazılmamış sayılır ve kendiliğinden hükümsüz olur." gibi.

Haklısınız, yabancılar genelde bu şekilde çalışıyorlar. aslında bizim pek de alışkın olmadığımız bir tarz. belki de onlarınki daha doğru şöyleki adamlar toplantı esnasında gelip şirketle ilgili bir çok noktada bilgilert verebiliyorlar. ekonomik yapısı, geliştirmeler projeler vs. mantıklı düşünüldüğünde gizlilik anlaşması güzel bişey. fakat yukarıdaki geliştirmeler maddesi kafamı karıştırıyor. olaki müvekkil o işi yaparken aklına bişey geldi tasarladı. ee o zaman bu yabancı şirketin tasarladığı bişey mi olacak. bu maddeyi kaldırmayı düşünüyorum ya da en azından direktifleriyle yapılan geliştirmeler gibi sınırlandırmak daha doğru olur. bu maddeden dolayı sizlerin fikrinizi almak istemiştim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Must a purchase agreement be in Turkish? Nic Turkish Law 5 20-11-2006 11:46
Recıprocıty Agreement Between Uk And Turkey Konuk Turkish Law 5 02-11-2006 12:12
Gizlilik hakkı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 13-10-2006 10:48
Gizlilik Sözleşmesi kadir çaylı Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 10:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04593897 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.