Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Müdürlüğü Dosyaya Yatan Parayı Hesabımıza Aktarmıyor.

Yanıt
Old 23-08-2019, 11:19   #1
txyz

 
Varsayılan İcra Müdürlüğü Dosyaya Yatan Parayı Hesabımıza Aktarmıyor.

Sayın Meslektaşlarım, bir konuda bilginize başvurmak istiyorum.

İcra takibimiz itiraz sonucu durdu sonrasında şifahi görüşme ile dosyaya parayı yatırmaya karar verdiler ve parayı yatırdılar. Para yatırılmasından önce ne kadar yatırılması gerektiğini tespit için dosya hesabı yapılmasını talep ettik duran dosyada hesap yapılamayacağı gerekçesiyle talebimiz reddolundu. Gelinen aşamada paranın hesaba yatırılmasını istedik duran takipte itirazın iptali veya itirazın kaldırılması söz konusu olmadıkça paranın tarafımıza aktarılamayacağı gerekçesiyle talebimiz reddolundu.Ancak paranın yatırılması ile zımni olarak itirazdan vazgeçildiğini düşünüyorum. İcra Müdürlüğü işlemi doğru mu yoksa keyfi bir işlem mi söz konusu ?
Old 23-08-2019, 11:34   #2
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan txyz
Sayın Meslektaşlarım, bir konuda bilginize başvurmak istiyorum.

İcra takibimiz itiraz sonucu durdu sonrasında şifahi görüşme ile dosyaya parayı yatırmaya karar verdiler ve parayı yatırdılar. Para yatırılmasından önce ne kadar yatırılması gerektiğini tespit için dosya hesabı yapılmasını talep ettik duran dosyada hesap yapılamayacağı gerekçesiyle talebimiz reddolundu. Gelinen aşamada paranın hesaba yatırılmasını istedik duran takipte itirazın iptali veya itirazın kaldırılması söz konusu olmadıkça paranın tarafımıza aktarılamayacağı gerekçesiyle talebimiz reddolundu.Ancak paranın yatırılması ile zımni olarak itirazdan vazgeçildiğini düşünüyorum. İcra Müdürlüğü işlemi doğru mu yoksa keyfi bir işlem mi söz konusu ?
icra müdürlüğü doğru yapıyor.siz borçlunuzu icra müdürlüğüne götürün itirazını geri çeksin veya yatan paranın ödenmesine muvafakat versin yoksa dava açmadan parayı icra ödemez
Old 06-09-2019, 21:03   #4
kadir34

 
Varsayılan

İcra dairesinin işlemi doğrudur. Alper beye katılıyorum
Old 09-09-2019, 20:06   #5
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

Konuyla ilgili çeşitli Yargıtay Kararları:

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2011/28651 KARAR NO : 2012/15557
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine genel haciz yoluyla yapılan takipte borçlular takibe itiraz etmişler, açılan itirazın iptali davası sonucu itirazın kısmen iptaline karar verilmiştir.
Borçlu Osman Ç. vekili 19.09.2011 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak, dosya borcunun yanlış ve fahiş olarak hesaplandığını beyan ederek Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1438 E. 2011/892 K. sayılı itirazın iptali kararına göre yeniden hesaplama yapılmasını talep etmiş, icra müdürlüğünce; dosya hesabının maaş haczi için müzekkere yazıldığında gönderildiği beyan edilerek 22.09.2011 tarihinde talep reddedilmiştir.
Bu kez borçlu vekili 22.09.2011 tarihinde, borçlu N. Ö. vekili ise 23.09.2011 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak, Adana 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1438 E. 2011/892 K. sayılı kararına göre hesaplama yapılmadığını, dosya hesabına itiraz ettiklerini bildirerek, icra mahkemesinde dava açmak ve istirdat hakları saklı kalmak kaydıyla dosya borcunu yatırmışlardır.
Borçlular vekili mahkemeden; hesaplamanın ilama uygun şekilde yapılmasını ve müvekkillerinden fazla tahsil edilen paranın iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; borçluların dosya borcunu icra veznesine yatırdıkları, dolayısıyla takip dosyasının infaz edildiği, borç ödenmiş olduğundan borçluların iddiasının İİK.'nun 72. maddesi hükmüne göre istirdat davası niteliğinde olup, genel mahkemelerde açılması gerektiği belirtilerek şikayet reddedilmiştir.
Somut olayda; borçlular icra dosyasına ihtirazi kayıtla ödeme yapmışlardır. İcra veznesine intikal etmiş bir paranın alacaklıya ödeme yerine geçebilmesi, ödemenin herhangi bir kayıt ve şarta bağlı tutulmaması ile mümkündür. O halde mahkemece; itirazın iptali kararı doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre alacak miktarının tesbitine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 12. HD. 31.05.1990 Tarih ve 1990/6003 E,1990/6687 K. Sayılı ilamı
Tebligat parçasının dönmesinden ve dosya borcuna itirazdan sonra ödenen paranın ise takip borçlusunun borca itiraz ettikten sonra takip konusu borcu ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin icra dairesine ödemesi halinde itirazından vazgeçmiş sayılacağından dosyaya ödenen paranın dosya alacaklısına ödenmesi gerekir.


T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2012/16773 Karar No:2012/33810
K. Tarihi:20.11.2012
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği anlaşılmıştır.
İİK. nun 66.maddesi gereğince, genel haciz yoluyla takipte süresi içinde yapılan itiraz takibi durdurur. Alacaklının, itiraz üzerine duran takibe devam edebilmesi için, İİK. nun 67. maddesine göre genel mahkemeden alacağı itirazın iptali ilamı ya da İİK.nun 68.maddesi uyarınca icra mahkemesince verilmiş bir itirazın kaldırılması kararı sunmak zorundadır. Bunların dışında borçlunun icra dairesine gelerek açıkça itirazından feragat etmesi(vazgeçmesi) halinde de takibe devam edebileceği tabidir.
Özetle, itiraz üzerine duran icra takibinin devamı ve icra dosyasında alacaklı tarafça işlem yapılabilmesi ancak itirazın iptaline veya itirazın kaldırılmasına yönelik alınacak bir kararın icra dosyasına sunulması ile ya da borçlunun itirazından açıkça feragat etmesi halinde mümkün olup, itirazı hükümden düşürecek bir karar bulunmaksızın veya açıkça itirazdan feragat edilmeksizin hiç bir icra takip işlemi yapılamaz.
Somut olayda, borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal sürede takibe itiraz ettiği ve takibin durduğu, itirazdan sonra borçlunun icra dosyasına ödemede bulunduğu, alacaklının talebi ile borçluya bakiye borç muhtırası gönderildiği görülmektedir.
Borçlunun yasal sürede yaptığı itiraz ile takip durduğuna ve alacaklı tarafından itirazın kaldırılması ya da iptali yönünde alınmış bir karar ibraz edilmediğine göre icra takibinin devamı olanaksızdır. İtirazdan feragatin açıkça yapılması zorunlu olup, borçlu tarafından icra takip dosyasına borcun ödenmesi, itirazdan feragat anlamına gelmez.
O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile bakiye borç muhtırasının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İİK 89/1 Gereği Dosyaya Yatan Parayı Borçlunun Teminat Olarak Kullanabilmesi. Av.Selim Balku Meslektaşların Soruları 5 26-12-2018 11:56
İcra Dairesi Dosyaya Yatan Parayı Ödemiyor Ne Yapmalıyım ?? Av.Avcı Meslektaşların Soruları 7 26-11-2014 12:40
Avukatın dosyaya yatan parayı mahsup etme hakkı Avukat_A.K. Meslektaşların Soruları 5 29-02-2012 11:38
BİGA İcra Müdürlüğü'nde bir dosyaya bakılacak Aybüke Kağan Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 27-03-2008 13:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04079509 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.