Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kişisel Sağlik Verileri Ii. Ulusal Kongresi İstanbul
Takvim: Hukuk Takvimi
Av.Habibe YILMAZ KAYAR  
03-06-2017

Kişisel Sağlik Verileri Ii. Ulusal Kongresi - İstanbul

KONGRENİN ADI
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ II. ULUSAL KONGRESİ
KONGRE TARİHİ
03 – 04 HAZİRAN 2017 / CUMARTESİ - PAZAR
KONGRE YERİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A.H. KONFERANS SALONU

AÇILIŞ KONUŞMALARI

- Dr. Hasan Oğan - Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu
- Av. Metin Feyzioğlu - Türkiye Barolar Birliği
- Ecz. Erdoğan Çolak - Türk Eczacıları Birliği
- Dr. A.R. İlker Cebeci - Türk Dişhekimleri Birliği
- Prof. Dr. Raşit Tükel - Türk Tabipleri Birliği

KONULAR - KONUŞMACILAR
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü
(General Data Protection Regulation–GDPR)
Yazışmalar sürmektedir
Kişisel Sağlık Verilerini Korumada Devlet ya da
Kamu Nasıl Etik Olabilir
?
Prof. Dr. Harun Tepe
Hacettepe Ünv. Felsefe Bölümü
Elektronik Sağlık Kayıtlarında Güvenlik Ölçütleri:
Gerek ve Yeter Koşullar

Prof. Dr. T. Bedirhan Üstün
Koç Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri ve Sağlık Bilişimi Öğr. Üyesi
Sağlıkta Sayısallaştırılmış Kişisel Veri Yönetimi ve
Paylaşım Uygulamalar
ı
Güçlü Ongun
Elektrik/Elektronik Mühendisi
Kanun ve Yönetmelikler Kapsamında Kişisel Sağlık Verileri
Av. Mustafa Güler
TTB / TDB Hukuk Büroları
Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Ceza ve İdare Hukuku Normları
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Medipol Ünv. Hukuk Fakültesi
Özel Sağlık Sigortacılığı Perspektifinden Kişisel Veri
Gökhan Gürcan
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. Genel Müdürü
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanılması ve Korunmasının
Sigorta Hukuku Boyutları

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Buğra
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Çocukların ve Ergenlerin Kişisel Hayatı,
Sağlık Verilerinin Gizliliği

Prof. Dr. Yankı Yazgan
Öğretim Üyesi
Reşit Olmayanların Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliğinde
Etik ve Yasal Sorunlar

Doç. Dr. Gürkan Sert
Marmara Ünv. Tıp Tarihi ve Etik AD
Eczacılık ve Kişisel Sağlık Verileri Uygulamaları
Ecz. Sinan Usta
Türk Eczacıları Birliği
Büyük Veri Teknolojisinin Sağlık Uygulamalarındaki Yeri
Bilgisayar Mühendisi Erkan Kesen
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Sözel bildiriler

DÜZENLEYECİ KURUMLAR
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

DÜZENLEME KURULU
Dr. Hasan Oğan - Türk Tabipleri Birliği
Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü - Türk Dişhekimleri Birliği
Ecz. Sinan Usta -Türk Eczacıları Birliği
Ecz. Arman Üney - Türk Eczacıları Birliği
Av. Musa Toprak – Türkiye Barolar Birliği
Av. Ali Gürlek – Türkiye Barolar Birliği
Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci - Türkiye Barolar Birliği / Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Mustafa Sercan – Okan Ünv. Psikiyatri AD
Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ – Öğretim Üyesi
Dr. Ümit Şen – İstanbul Tabip Odası
Dr. Ayşegül Aksakal – İstanbul Tabip Odası - Özel Hekimlik Komisyonu
Dr. Onur Çeçen - Türkiye Biyoetik Derneği
Doç. Dr. Gürkan Sert - Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Av. Mustafa Güler – TTB / TDB Hukuk Bürosu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ ve KATILIMCI KURUMLAR
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Dr. Lale Tırtıl
Ankara Tabip Odası
Dr. Emel Bayrak
Dr. Onur Naci Karahancı
Antalya Tabip Odası
Dr. Ali Başbuğu
Bursa Tabip Odası
Prof. Dr. Murat Civaner
Çanakkale Tabip Odası
Dr. Jale Yaman
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Dr. Arzu Çerkezoğlu
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üyesi
Yargıç Leyla Tarhan Köksal
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Doç. Dr. Gürkan Sert
İstanbul Barosu
Av. Ümit Erdem
İstanbul Dişhekimleri Odası
Dişhekimi Ahmet Murat Ersoy
Dişhekimi Ali Gürlek
İstanbul Tabip Odası
Dr. Ümit Şen
İşyeri Hekimleri Derneği
Dr. Şevket Aksoy
İzmir Tabip Odası
Dr. Ceyhun Balcı
Av. Mithat Kara
Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği
Av. Habibe Yılmaz Kayar
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Duygu Doğan
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Hazal Günel
Mülksüzleştirme.org
Burak Arıkan
Pozitif Yaşam Derneği
Canberk Harmancı
Pozitif Yaşam Derneği
Pınar Öktem
Prof. Dr. Mustafa Sercan
Okan Ünv. Psikiyatri AD
Prof. Dr. Mutlu Binark
Hacettepe Ünv. İletişim Fak. Bilişim ve Enformasyon Tekn. AD
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Acıbadem Ünv. Tıp Tarihi ve Etik AD
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Hemşire Birsen Ayvalık
Şizofreni Dernekleri Federasyonu
Doç. Dr. Haldun Soygür
Tekirdağ Tabip Odası
Dr. Nejla Molla
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
Cem Nuri Aldaş
Erkan Kesen
TTB Hukuk Bürosu
Av. Mustafa Güler
turk-internet-com
Füsun Sarp Nebil
Türk Biyokimya Derneği
Doç. Dr. Doğan Yücel
Türk Dişhekimleri Birliği
Dr. Ali Rıza İlker Cebeci
Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Doç. Dr. Betül Yalçıner
Türk Pediatri Kurumu
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu
Türkiye Barolar Birliği
Av. Musa Toprak
Türkiye Biyoetik Derneği
Dr. Onur Çeçen
Türkiye Psikiyatri Derneği
Prof. Dr. Ömer Böke
Yargıçlar Sendikası
Yargıç Mustafa Karadağ
Yrd. Doç. Dr Ertuğrul Akçaoğlu
Hacettepe Ünv. Hukuk Fak.


KONGRE BİLGİLERİ
Kongre Tarihi ve Yeri Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 03 - 04 Haziran 2017 tarihlerinde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Katılım
İstekli ve ilgili her kişi kongreye katılabilir.
Katılım Ücreti
Kongreye katılım ücretsizdir.
Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi
Kredilendirme Kurulu ve Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği
Eğitimi Kredilendirme Kurulu’nun onayına sunulacak ve
kredilendirilecektir.
Kayıt
Kongre öncesi elektronik sistem üzerinden ve kongre günü kayıt
masasından yaptırılacaktır.
Bildiriler/Posterler
Kongreye sözlü-yazılı bildiri ve poster kabul edilecektir. Yazarlar bildirinin
sözel ya da poster olarak sunulmak istendiğini bildirmelidir.
Düzenleme kurulu bildirilerin sunum şeklinde değişiklik yapabilir.
Başvuru için bildiri özeti yeterlidir. Bildiri özet ve yayımlanacak tam
metinleri belirtilen kuralların dışında olmamalıdır.
Bildirilerin ve poster içeriğinin tek geçerli gönderimi kongre web sayfası bilgi@kisiselsaglikverileri.org adresi üzerinden sisteme girilmesi iledir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri ya da posterler kabul edilmeyecektir.
Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.
Son bildiri gönderme tarihi 30 Nisan 2017’dir. Bildirilerin ilgili kurullarca değerlendirilmesinin ardından 15 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilip edilmediği kayıtlı e-posta adresinize bildirilecektir.
Bildiri tam metni amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalı, Times New Roman karakterinde ve 11 punto ile yazılmış olmalıdır ve 3000 karakteri geçmemelidir. Bildiri içerisinde kullanılan resim ve tablolar baskı tekniğine uygun olmalıdır.
Posterler dikey olarak 70 cm. eninde, 100 cm. boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır. Yazarların belirtilen poster sunum sürelerinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.
Kongre Kitabı
Kongrede yapılan tüm konuşmalar, sunumlar kayıt altına alınarak,
kongre sonrası metinleştirilip kitap olarak yayımlanacaktır. Kabul edilen bildiriler ve posterler kongre kitabında yayımlanacaktır.
Kongre kitabı elektronik ortamda pdf formatında kurumsal web sayfalarında ve diğer organlarda yayınlanacaktır, baskı hali düzenleyici kurumlardan basım sonrası temin edilebilecektir.
Katılım Belgesi
Kongreye katılan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Konaklama
Konaklamalar katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir
 
Ay
Takvim Linkleri
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02303910 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.