PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu


 1. Merhaba
 2. borçlu isminin takibe etkisi.........
 3. HMUK kanun tasarısı Paneli
 4. Üyelik ve Grup Kuralları
 5. Eda ve tesbit davası
 6. Def'İler
 7. mk 2. maddesinin uygulanması
 8. İtİrazin İptalİ Davasinda Hukuk Ayibi!!!
 9. şirketlerin mahkeme kararıyla tasfiyesi konusu
 10. Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi Makaleler Listesi
 11. Lazca Dava Dilekçesi ve dilekçenin geçerliliği
 12. 2007 Yılı Yargı İşleri İçin Parasal Sınır Açıklandı
 13. Alacak Hacizlerinde Bakiye Borç
 14. ihtiyati hacizle esas takip arasında fark olması
 15. hacze konu olabilecek mallar
 16. Cebrİ SatiŞlar Üzerİne Bİr İnceleme
 17. Mahkeme hükmü örneği,
 18. Yeminin Reddi/Kabulü ve Eda Edilmesi
 19. geçici Koruma (İhtiyati Tedbir - Yasa ve Tasarı)
 20. Takİp Değerİnİ Sonradan Artırmam Mümkün mü? Rehinli Aracın Takİp Kesinleşmeden Yakala
 21. Adli Tıp-Bilirkişilik- Hukuk
 22. İİK 83/C ve 85. madde karşılaşması.
 23. Islah yoluyla zamanaşımı def'inin ileri sürülmesi ve içtihatların birleştirilmesi iht
 24. Mal Beyanında Bulunmama İİK 337'nin Anayasa Mah. İptali
 25. Resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda isticvaba müracaat edilebilir mi?
 26. icra hukukunda elden takip
 27. İçtihatların Birleştirilmesi Talebi
 28. bilatebliğ ve düşmüş icra dosyalarında harç ödenmeden dosya yenileme
 29. İcra Hukuk Mahkemesinin duruşma yapmaksızın verdiği kararda vekalet ücretine hükmedil
 30. Son yargıtay kararları
 31. İcra İflas Kanununda yapılacak değişiklik
 32. Usul Hukunda Dipnotlar:1- Hakimin Davaya Bakamaması Ve Hakimin Reddi
 33. Usul Hukukunda Dipnotlar-2 : Hakimin Hukuki Sorumluluğu
 34. Usul Hukukunda Dipnotlar-3: Görev
 35. Usul Hukukunda Dipnotlar-4: Yetki
 36. teminat senedi takibi-menfi tespit
 37. yeni hukuk usulü muhakemeleri kanun tasarının getirdikleri
 38. 5- Dava Açılması
 39. 6- Davaya Cevap
 40. Borçlu adına kayıtlı aracın kaydına hacizde kolaylık
 41. ölü şahsa dava
 42. Uyap üzerinden Kaydi Hacizler Ve Uygulama Sorunları
 43. Hacizden sonra icra dosyasına kefil olmak ?
 44. Gayrİmenul SatiŞ ProdedÜrÜnde Gazete İlani
 45. TaahhÜdÜ İhlal
 46. Tebliğat zarfında hem ödeme emri hem kıymet takdir raporu
 47. 7- Tanıkla ilgili içtihatlar
 48. İhtİyadİ Hacİzde TaahhÜt Ün SonuÇlari
 49. Borçlunun vekilin yaptığı taksitle ödeme anlaşmasına uymayan borçlu ve İİK mad. 340
 50. Medeni Usul,İcra ve İflas Hukuku HÇG Katılım Koşulları, Etkinlikleri ve Amaçları
 51. Sayıştay İlamı ve İlamlı Takip
 52. Islah ile ilgili bir sorun
 53. Bİr İcra Dosyasindakİ İŞlemler Zİncİrİ
 54. Usul Hukukunda Taraf(Dava) Ehliyeti
 55. uyap'ın alt yapısı ve hukuki durumu
 56. harici gayrimenkul satış sözleşmesi
 57. MÜteselsİl BorÇlulardan Bİrİnİn Yetkİ İtİrazinda Bulunmasinin Takİbe Etkİsİ
 58. haksız fiil ve hüküm
 59. delillerin ıslahı...
 60. Nafaka alacağı Kamu Alacağından Önce Gelir mi
 61. icra aşamaları hk.
 62. İcra Müdürlüğü Talep Olmadan İşlem Yapabilir mi
 63. Dava dilekçesinde yetki itirazı var fakat talep kısmında yetkisizlik talebi yok?
 64. 103 davetiyesi
 65. borca batık tereke nedeniyle ihalenin Feshi
 66. Kesin Hükmün Temyizi
 67. Takibin düşmesi - Dosyanın işlemden kaldırılması
 68. AraÇ SatiŞi
 69. Senette EURO yerine ERU yazılmış olması
 70. Aslİ MÜdahale UsulÜ
 71. Aynı tasarrufun iptali için üç ayrı alacaklı tarafından açılan ve bedele dönüşen Tasarrufun İptali davaları sonucuna dair önemli bir içtihat !
 72. Tebiİgat Kanununda 6099. sayılı kanunla yapılan 2011 değişikliği
 73. yetki sözleşmesinin şekli
 74. Bankaların rehin hakkı üzerine
 75. Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Yenileme Talebinin İcra Müdürünce Zamanaşımı Dolayısıyla Reddi
 76. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 149
 77. Borçlunun İsmi Olmayan Kambiyo Senedi
 78. Avukatın tasdik yetkisi
 79. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi
 80. Cezaevi Yapı Harcı Matrahı
 81. İİK ' ndaki Güncel Sorunlar ve İİK ' ndaki Uygulamalar
 82. İstİhkak İddİali İstİhkaksiz Hacİz..
 83. yetkisiz icra dairesinin koyduğu haczin akıbeti
 84. Yeni Hukuk Muhakameri Kanunu madde 3 / Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev
 85. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 - Yetki Sözleşmesi
 86. Geçici 1. Madde (Yargı yolu)
 87. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Uygulama Örnekleri
 88. Vekaletnamedeki adrese 35'e göre tebligat
 89. Hmk M.50-70/Tarafların Ehliyetleri-Dava Arkadaşlığı-Davanın İhbarı/müdahale
 90. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki Süreler
 91. Temyiz harcının miktarı
 92. HMK'da Yazılı Delil Başlangıcı
 93. HMK Yetki Sözleşmesi
 94. DAVA AÇARKEN-Dava- Şartı-Konusu-Değeri-Çeşidi
 95. Müvekkilin İcra takibinden feragati ve vekalet ücreti
 96. İcra Ve İflas Kanunu İle Bazi Kanunlarda DeĞİŞİklİk Yapilmasina Daİr Kanun Tasarisi
 97. Basit yargılama usulü/ Takipsiz kalmış dosya ve HMK 320/4'ün zaman bakımından uygulanması
 98. Hukuk Muhakemelerİ Kanununda DeĞİŞİklİk Yapilmasina Daİr Kanun Teklİfİ
 99. icra dairesinin yetkisi konusunda HUMK'a yapılan atıflarda HMK'nın uygulanması
 100. İİK.m.88/2 - Yürütmenin durdurulması
 101. Temyizden feragat halinde Yargıtay dosyayı inceleyebilir mi?
 102. İcra - İflas Hukuku Kitap Tavsiyeleri ( Başucu Kitapları )
 103. İİK 78 işlemden kaldırma, İcra Müdürünün Hatalı İşlemini Geri Alması
 104. Konut Kredisi Takiplerinde Tahsil Harcı
 105. İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması
 106. İhale Farkından Sorumlu Kişiler Bağlamında "tüm Alıcılar"ın Anlamı
 107. İcra kefilliğinde eşin iznine gerek var mı?
 108. Keşif ve bilirkişi masrafları gider avansına dahil midir?
 109. TaahhÜdÜ İhlal
 110. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu ile Getirilen Değişiklikler Ve Uygulamaları-Görev Ve Yetki
 111. Değerlendirme 2- Merci Tayini- Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
 112. Değerlendirme-3 Hakimin Yasaklılığı- Hakimin Reddi- Hakimin Hukuki Sorumluluğu
 113. Değerlendirme- 4- Taraf Ehliyeti- Dava Ehliyeti- Taraf Sıfatı
 114. Değerlendirme -5- Dava Arkadaşlığı- Davanın İhbarı- Asli Müdahale- Fer'i Müdahale
 115. Şikayetin kabulü ve kararın bozulması
 116. Değerlendirme- 6- Davaya Vekalet ve Teminat
 117. HMK.397/2 ile İİK.72/4 çatışması
 118. Değerlendirme-7 - Süreler- Eski Hale Getirme - Adli Tatil
 119. HMK.m.393 (1) -İ.Tedbir-Verildiği tarihten itibaren
 120. Değerlendirme 8- Dava Çeşitleri- Dava Şartları- İlk İtiraz
 121. Değerlendirme-9- Dava Açılması- Davanın Geri Alınması- Dava Konusunun Devri
 122. Değerlendirme- 10- Davaya Cevap- Karşı Dava- Ön inceleme
 123. Değerlendirme 11- Tahkikat- Dosyanın İşlemden Kaldırılması- Ön Sorun ve Bekletici Sorun
 124. Değerlendirme 12- Davaların Birleştirilmesi- İsticvap- Islah
 125. Değerlendirme -13- İkrar- Delillerle İlgili Genel Hükümler
 126. Değerlendirme 14- SENET
 127. İİK m.133 'e göre resen satışa çıkarma
 128. Tüzel kişilere adli yardım
 129. Haczin sonuç doğurduğu an??
 130. Hmk 331/2 Hukukİ DeĞerlendİrme
 131. HMK da ihbar,Özellikle ihbar neticesinde ihbar olunananın nasıl davranacağı ve bunun kararı temyize,kesin hükme etkisi
 132. Kesinleşme zorunluluğu bulunan ilamların kesinleşmeden icraya konulmasıyla ilgili makalemi göndermek istiyorum
 133. TEMYİZ SINIRININ ALTINDA KALAN KARARLARIN TEMYİZ EDİLEMEMESİ İLE İLGİLİ İNCELEME makalem
 134. Tebligat iptali İYUK'ta düzenlenmelidir
 135. İhtiyati Tedbir
 136. Asgari ücretin dokunulmazlığı
 137. İcra Müdürünün Satışı Yapmaması - Kararından Dönmesi
 138. Şikayet
 139. İhalenin feshi davasında satış talebi
 140. Hapis hakkı
 141. ipoteğin paraya cevrilmesi
 142. İflas yoluyla Takipte Süreler ve Yenileme
 143. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 144. Pilot Icra Daireleri
 145. Takipte Birden Fazla Yetki İtirazı
 146. Bilirkişi Heyeti: Tek mi Çift mi?
 147. Basit Yargılamada Temyiz Süresi
 148. AYM Kararı Kararı Uyaptan Öğrenmek Tebliğ Sayılır
 149. araci satıp otopark ücretini ödemek
 150. TMSF ye devredilen şirketlerle ilgili takip açilabilir mi ?
 151. Kıymet takdiri yapılırken çilingir ile kapı açılır mı
 152. yanlışlıkla Sehven haczin kaldırılması
 153. kamulaştırma Bedeli'nin tespiti ve tescil davalarında faiz alacağı için uygulanacak vekalet ücreti
 154. Şahsın Borcu Hakkında Ltd. Şirketinin Haczi Yapılabilir mi ?
 155. Takibin Yenilenmesi, Zamanaşimini Kesmesi Gerekmez Mi?
 156. Ortakliğin Giderilmesi Satişlarinda Ihale Alicisi Hissedar/lar Tarafindan ödenecek Harç, Vergi Ve Masraflar
 157. İstinaf Dilekçesinin Reddini İstinaf İçin Yeni Harç Alınır mı?
 158. Tam islah faiz
 159. HMK 177/2 Bozmadan Sonra Islah Yapılabilmesi
 160. İcra ve İflas Hukuku Faydalı Notlar
 161. İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik
 162. Her Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası Muhafazaya Engel Değildir