Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Dikkat: Dava Açmadan Önce SGK'ya Başvuru Zorunluluğu

Yanıt
Old 16-09-2014, 11:10   #1
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Dikkat: Dava Açmadan Önce SGK'ya Başvuru Zorunluluğu

11.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun'un 64. maddesi ile 5521 sayılı Kanun'un 7. maddesine eklenen 3 ve 4. fıkralar:

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.”
Old 19-09-2014, 17:32   #2
ekinheval

 
Varsayılan

6552 sayılı Torba Kanunun 64. maddesinde; SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, özel hukuk davaları gibi) Kuruma müracaat yapılmadan dava açılamayacağı düzenlenmiştir.

Hizmet tespit davalarına SGK davalı olarak değil, müdahil sıfatıyla katılacaktır. Böylece dava masrafları SGK üzerinde kalmayacaktır.
19.09.2014 http://www.hukukihaber.net/
Old 09-03-2016, 17:30   #3
Rüzgâr1201

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım konuyla ilgili bir sorum olacaktı. Dava şartı olan kuruma başvurma dilekçe ile mi olması gerekmektedir? Müvekkil doğum parasının ödenmesi için kurum çağrı merkezin üzerinden başvuru yapmış ve başvurusu reddedilmiştir. İspat açısından dava açıldıktan sonra bir problem olur mu? Teşekkür ederim.
Old 28-02-2017, 05:15   #4
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan

[quote=Rüzgâr1201]Sayın Meslektaşlarım konuyla ilgili bir sorum olacaktı. Dava şartı olan kuruma başvurma dilekçe ile mi olması gerekmektedir? Müvekkil doğum parasının ödenmesi için kurum çağrı merkezin üzerinden başvuru yapmış ve başvurusu reddedilmiştir. İspat açısından dava açıldıktan sonra bir problem olur mu? Teşekkür ederim.[/QUOTE

Sayın meslektaşım,
İYUK'ta sürelerin başlangıcı konusundaki hüküm;
(...)Dava açma süresi: Madde 7 – 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
2. Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,(...)
olarak belirtilmektedir.
İdareyle olan ilişkilerde yazılı usul dikkate alınır. Çünkü telefondaki kişi çağrı merkezi çalışanı da olabilir ve belirttiğiniz gibi tabiki ispat konusunda sorun yaşanır.
Saygılarımla.
Old 21-04-2017, 17:27   #5
Şevket_Çağlar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rüzgâr1201
Sayın Meslektaşlarım konuyla ilgili bir sorum olacaktı. Dava şartı olan kuruma başvurma dilekçe ile mi olması gerekmektedir? Müvekkil doğum parasının ödenmesi için kurum çağrı merkezin üzerinden başvuru yapmış ve başvurusu reddedilmiştir. İspat açısından dava açıldıktan sonra bir problem olur mu? Teşekkür ederim.

İyi günler. Bir yılı aşkın bir süre sonra bir cevap da benden gelsin
Analık sigortası 5510 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde düzenlendiği ve 101 inci madde gereği uygulanmalarıyla ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görüleceği için İYUK'un uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Analık sigortasından sağlanan haklar, geçici işgöremezlik ödeneği ile emzirme ödeneğidir.Söz konusu ödenekler için talep konusu Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde (27.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26565) düzenlenmiştir.
İlgili yönetmelikte, söz konusu ödeneklerin alınması 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe kadar talep sahibinin yazılı başvurusu şartına bağlıyken, yapılan değişiklik ile bu yazılı talep şartı kaldırılmıştır. Bu husus yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde: "Sigortalılara yapılacak diğer sağlık giderlerinin ödenmesinde;... (Değişik:RG-7/2/2014-28906) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,ödeme belgesine bağlanır." şeklinde düzenlenmiştir. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 17/03/2014 tarih ve 2014/8 sayılı genelgesi de benzer şekilde talep dilekçesi aranmaksızın ödeme yapılmasını düzenlemiştir.
Sonuç olarak; yazılı başvuru şartı bulunmadığı için çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılmasında bir engel bulunmamaktadır. Talebin reddedilmesi halinde ise dava açılabileceği düşüncesindeyim. Emin olmamakla birlikte, başvurunun ispatı ise Kurumun çağrı merkezince tutulan kayıtlar olabilir.
Old 29-11-2017, 10:43   #6
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan Yeni İş Mahkemeleri Kanunu

25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30221

KANUN

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu
MADDE 4- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 10- (1) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 5521 sayılı Kanuna yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga 5521 sayılı Kanun gereğince kurulan iş mahkemeleri, bu Kanun uyarınca kurulmuş iş mahkemeleri olarak kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur.


Yürürlük
MADDE 38- (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü, 11 inci ve 12 nci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


Alıntı:
hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere,


Soru: Bu durumda;

primlerin yattığı fakat eksik yattığına ilişkin davalarda başvuru zorunlu;

ancak-örneğin- tüm yıl eksiksiz çalışılan bir işyerinde, her ay 10 gün sigortalı gösterilmek sonucu açılan eksik günlerin tespitine ilişkin davalarda başvuru zorunlu değildir.

Doğru mudur?
Old 26-03-2018, 15:19   #7
AVOY

 
Varsayılan

Sgk'ya borcu yoktur yazısı almak için müracaat eden müvekkile 2003 yılına ait Sosyal Güvenlik Destekleme Prim borcu çıkıyor.

Okuduğum bir haberde "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gereğince açılmış davalarda da SGK’ya başvuru şartının söz konusu olmayacağı yönünde karar veren Yargıtay 21. Hukuk Dairesi" cümlesine rastladım.

Dolayısıyla hizmet tespiti ile birlikte SGK'nın tüm alacakları da SGK'ya yazılı başvurunun istisnası mıdır?
Yazılı başvuruda bulunmadan dava açılabilir mi sosyal güvenlik destekleme prim borcuna istinaden?

6183'e girmesi için ödeme emri mi çıkmış olmalı? Bizim olayımızda ödeme emri veya tebligat yok, borcu yoktur yazısı alınmak istenilmesi üzerine öğreniliyor.
Old 18-03-2021, 13:13   #8
lawislife

 
Varsayılan

Merhaba benim müvekkilin de sgkya karşı açılacak bir günlük hizmet tespiti davası var. Müvekkil kurumu 10 yıl önce başvuru yapmış ve cevabı gelmiş. Şimdi dava açarken 10 yıl önceki başvuru dilekçesini kullanabilir miyiz tekrardan kuruma yeni bir başvuru mu yapmalıyız?
Old 14-08-2023, 22:00   #9
Adalet1903

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawislife
Merhaba benim müvekkilin de sgkya karşı açılacak bir günlük hizmet tespiti davası var. Müvekkil kurumu 10 yıl önce başvuru yapmış ve cevabı gelmiş. Şimdi dava açarken 10 yıl önceki başvuru dilekçesini kullanabilir miyiz tekrardan kuruma yeni bir başvuru mu yapmalıyız?


Merhaba Sayın Meslektaşım, biz de bir günlük hizmet davası açma hazırlığındayız. ancak dava açmadan önce kuruma başvuru usulunü nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? bu konuda bilginiz var mı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
idare mahkemesine dava açmadan önce özel hukuk mahkemesinden tedbir kararı alınabilirmi. Av. Haydar ERDEM Meslektaşların Soruları 6 21-07-2011 13:57
Tam Yargı Davası Açmadan Önce İdareye Başvuru Zamanı Şamil TEKİR Meslektaşların Soruları 2 15-10-2009 11:42
boşanma davası açmadan önce koruma talebi zeynepozay Meslektaşların Soruları 1 26-05-2009 22:14
boşanma davası açmadan önce Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 15-03-2008 16:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04533291 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.