Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İnsan Hakları

 
Old 08-09-2006, 21:45   #1
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan İnsan Hakları

İnsan hakları deyimi kapsamı çok geniş olan bir konu.İçerisinde bir çok kavramı barındırmakta.Fakat bizlerde elimizden geldiğince her türlü insan hakkını koruyalım ve bu konularda etkin çalışmalar yapalım lütfen.Ben ve arkadaşlarımın insan hakları ile ilgili olarak kurduğumuz sitenin linkini veriyorum.Faydalı olması dileğiyle... www.ihak.org .lütfen duyarsız kalmayalım..Site aracılığıyla her türlü fikrimizi paylaşalım ve ortak bir noktada buluşalım..
Old 10-09-2006, 18:28   #2
Adilyaşam

 
Varsayılan

Değerli arkadaşlarım temel hakların kısıtlanması ile ilgili bir makalemden insan hakları ,özgürlük gibi bu konuyyla ilgili kısa bir bölüm aktarmak istiyorum. Saygılarımla
"Özgürlük, tarih boyunca birçok düşünür tarafından ayrı biçimde tanımlanmıştır. Bunun en önemli nedeni, özgürlüğün çok boyutlu bir kavram olmasıdır. Bir tanıma göre özgürlük, “toplumun ayırdığı bağımsızlık alanıdır” (Kaboğlu,1994,11). Diğer bir görüşe göre, “bir engelin bilgi ve uğraş yoluyla aşılmasıdır” (Hacıkadiroğlu,1991,15). Özgürlük deyince, düşünmemiz, istememiz ve eylememiz için bir olanaklar, bir etkinlikler alanı düşünürüz. Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü, “özgürlük” sözcüğünü şöyle tanımlamaktadır: “1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. 2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet” (Türk Dil Kurumu, 1988, 1148). Diğer bir tanıma göre özgürlük; bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir şekilde davranıp davranmama erki olarak tanımlanabilir (Kaboğlu,1989,14;Uygun,1992,6). Bir başka deyimle serbest hareket etme gücü”dür (Tunaya,1982,187). Bu tanımlarda özgürlüğün insan eyleminin bir niteliğiolarak kullanıldığı görülmektedir. “Dolayısıyla özgürlükten “serbest insan eylemi” anlaşılabilir. Seyahat özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi çeşitli özgürlüklerden bahsedilmektedir.
Bu özgürlüklerin içeriği aslında bir “insan fiili”nden ibarettir. Örneğin seyahat hürriyeti, gelip gitme; yerleşme hürriyeti, bir yerde devamlı olarak oturma; haberleşme hürriyeti, mektup gönderme, telefon ile konuşma vs.; basın hürriyeti gazete çıkarma vb. fiillerden oluşmaktadır. Bu hürriyetleri anayasada tanıyarak anayasa koyucu, insanların o konuda “serbest hareket etme güçleri”nin olduğunu kabul etmiş olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu hürriyetlerin tanınması, o konuda insan fiillerinin serbest olduğu anlamına gelir” (Gözler,2000, 203).
Özgürlük; en genel olarak insanın, önünde bulunan türlü seçeneklerden birini, dış etkiler söz konusu olmaksızın, kendi kişiliğindeki iç dinamiklerin etkisi sonucu seçmesi durumudur. Özgürlükler, kaynaklarını insanın doğumunda bulurlar. Onların kişiliklerine bağlı doğar doğmaz kazanılmış bir kavram olarak görünürler. Ama bunların gelişebilmesi için az çok ileri bir toplumun ortaya çıkması gerekir. Özgürlükler, gerçekleştikleri ülkenin kanunları ile korunur ve güven altına alınır (Akın,1987,384).
Burada hak ve özgürlük ilişkisine de değinmekte yarar vardır. Özgürlük, bir haktır; fakat bütün haklar özgürlük değildir. Özgür olmak, aynı zamanda başkasına karşı öne sürülebilen haklara sahip olmaktır (Kaboğlu,1994,12). Hak ve özgürlük bir tek hukuki gerçeğin iki yönüdür. Özgürlük bir haktır ve hak ancak özgürlükle gerçekleşebilir. Bunlardan biri olmadan diğeri olamaz. Gerçekleştirilecek bir hak yoksa özgürlüğün anlamı kalmayacağı gibi özgürlük yoksa hakkında bir anlam ve değeri yoktur. Hak, özgürlüklerin temeli ve konusu, özgürlük ise hakkın gerçekleşme aracıdır (Kubalı, 1964, 318).
Özgürlük, bütün hakların ortak kökenidir; hak bir özgürlüğü gerektirir. Kişi özgür değilse hakkın bir anlamı olamaz. Hak, “ hukuk düzenince tanınmış sınırı konusu, kullanma biçimi ve koşulları gösterilmiş, yararlanılması toplumca sağlanmış özgürlüktür” (Mumcu,1992,15).
Hak istemektir, özgürlük ise yapabilmektir (Kaboğlu,1994,13). Hak, özgürlüğün somutlaştırılmış biçimidir. Hak, özgürlüğün somutta gerçekleştirilmesinin aracıdır (Kaboğlu,1989,267). Örneğin “hak arama özgürlüğü”, “dava hakkı” ile gerçekleşir. Hak bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir. Eğer bir kişinin, bir konuda hakkı var ise, devletten veya diğer kişilerden onun yerine getirilmesini “isteme yetkisi”ne sahip demektir. Hukukun genel kuramında, hak kavramı çok değişik şekillerde tanımlanmakta ise de, bu tanımlardan en eskisi ve yaygın olan tanımına göre hak, kişilere hukuk düzeni tarafından verilen bir istenç gücü, bir isteme yetkisidir. Bu tanım anayasa hukuku alanına da uygulanabilir. Anayasa hukuku alanında hak, kişiye anayasa tarafından verilmiş bir istenç gücü, bir isteme yetkisidir (Gözler,2004,101). Bütün bunlardan da anlaşıldığı gibi hak ve özgürlük kavramları birbirine sıkıca bağımlı, biri olmayınca öteki de olmayan bağıntılı kavramlardır.
Temel hak ve özgürlükler alanında kullanılan kavramların içinde en kapsamlı olanı “insan hakları”dır. İnsan hakları terimi; ayrımsız bütün insanların, yalnızca insan oluşlarından dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütünün kapsar (Soysal,1986,81). İnsan hakları kavramı, gerçekleşmiş durumdan çok, gerçekleştirilmesi gerekeni, bir ideali deyimler, olması gerekeni anlatır.. “İnsan hakları”, ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında ayrım yoktur. Diğer yandan “insan hakları” terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, daha çok “olması gerekeni” dile getirirler.
Temel haklar, pozitif hukuk tarafından güvence altına alınan, yasama ve yürütme organlarının tasarrufu ile kolayca kaldırılamayan haklardır (Uygun,1992,5). Temel haklar, insan haklarının pozitif hukuk tarafından düzenlenmiş kesimidir. İdealin gerçekleşmiş kısmıdır. İnsan hakları; felsefi nitelikli, etik değerli bir kavramdır. “ İnsan hakları kavramının düşünsel açıdan en temel boyutu toplumda adaletin sağlanmasıdır (Çeçen,1990,49)”. Temel haklar ise bu felsefi ideal listesinin pozitif hukuka aktarılmış hukuksal niteliği olan bölümüdür. Kamu özgürlükleri kavramı da temel haklar kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır ve insan hakları kavramına ilişkin ideal programın, devletçe tanınmış ve pozitif hukukça kabul edilmiş bütününü ifade eder.
Bazı yazarlarca temel hakları diğerlerinden ayıracak ölçütler ileri sürülmektedir. Temel-haklar temel olmayan haklar ayrımı bu yazarlarca kabul edilmektedir. Shue’ye göre temel haklar, diğer tüm haklardan yararlanabilmek için korunması, gerçekleştirilmesi gereken haklardır. Bu haklar, güvenlik ve varlığını sürdürme hakkı olarak ifade edilebilir (Shue,1990,103).
Kimi bazı yazarlara göre de insan hakları arasında temel olanları, temel olmayanlardan ayırmaya yarayan bir ölçüt yoktur. Uygun’a göre felsefi düzlemde temel hak-temel olmayan hak ayrımı savunulamaz. Ancak, hukuksal düzlemde bu ayrım yapılabilir. Bir hak, anayasada düzenlenmiş ise temel hak, anayasal güvenceye bağlanmamış, yasa ya da düzenleyici işlem ile tanınan haklar da temel olmayan hak olarak kabul edilebilir. İnsan hakları kavramı bütün hakları içermektedir. Araştırma konusu bakımından diğer hakların kullanılmasında önemli işlev gören, bu haklar olmaksızın diğer hakların anlamsızlaşacağı haklar temel haklar olarak kabul edilebilir (Uygun,1992,7). Bu hakların büyük çoğunluğu uluslararası sözleşmelerde ve özellikle AİHS’nde kabul edilmiştir. Bu haklara yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi haklar örnek gösterilebilir."
Old 29-09-2006, 22:06   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

İhak-Ace'den İnsan Haklarına DestekTürkiye'nin ilk insan hakları klubü olan Kırıkkale Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Klubü çalışmalarına son hız devam ediyor.Bu konuda Kırıkkale'de özel halk otobüslerinde insan haklarını tanıtıcı filmler gösterildiğini ifade eden İHAK Başkan Yardımcısı Pınar YILMAZ Kırıkkale halkının bu konuda yeterli bilgiye ulaşmalarını amaçladıklarını belirtiyor.

Bir ilke imza atan Kırıkkale Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Klubü Ace Ajans işbirliği ile özel halk otobüslerinde insan haklarını anlatan filmlere yer verdiklerini ve halkın bu konuda bilgi sahibi olmasını amaçlandığı belirtiliyor. Kırıkkale İl İnsan Hakları Kurulu, Kırıkkale Belediyesi ve özel halk otobüsleri işletmecisi Ace Ajans Ltd.’nin de destek verdiği çalışmada şüpheli ve sanık hakları, çocuk hakları, Avrupa Birliği ve tüketici haklarıyla ilgili kısa filmler, otobüslerde bulunan ekranlar vasıtasıyla Kırıkkalelilerin bilgisine sunuluyor. Ekranlardaki müzik klipleri arasına yerleştirilen ve 1 – 1,5 dakika uzunluğunda olan filmlerde ana tema olarak haklar anlatılmaya ve hak ihlalleri karşısında ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmeye çalışılıyor. Kısa filmlere ulaşmak için : http://www.ihak.org/film kaynak:www.haber71.net
Old 21-10-2006, 02:23   #4
Celikal

 
Varsayılan

Sayın Pınar YILMAZ,

Merkezi Londra'da bukunan ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ BAŞKANLIĞI'NIN
Posta ve E-Mail adresleri sizlerde mevcutmu veya nereden öğrenebilirim.Bilgilendirirseniz sevinirim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarılar temennisiyle saygılarımı sunarım.
Old 26-10-2006, 21:28   #5
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.Celikal,
Amnesty International'dan söz ediyorsaniz, www.amnesty.org'dan istediginiz ülke ve sehirdeki iletisim numaralarini ve adreslerini bulabilirsiniz.
Saygilar.
Old 29-10-2006, 00:39   #6
Celikal

 
Varsayılan

Teşekkürler Sayın Işıl YILMAZ,
Ancak bahse konu sitede Posta ve E-Mail adreslerini bulamadan,Saygılarımla.
Old 04-12-2006, 18:47   #7
PINAR YILMAZ

 
Mutlu

İnsan haklarına internet desteği...
Bugün, 11:10


Hak ihlalleri gözden kaçamayacak! Sanal âlemin ilk insan hakları arama motoru hurisearch 10 Aralık'ta açılıyor. Dünya çapındaki kampanyalara bilgi havuzunda anında ulaşılacak. Daha önce, insan hakları ihlallleriyle ilgili detaylı bilgiler gözden kaçıyordu. 3 binden fazla web sitesinden, iki buçuk milyon sayfayı içerien veritabanında 77 dilde arama yapılacak.
RADİKAL - Dünyanın farklı yerlerinden insan hakları grupları, kötü muameleye karşı kampanyaları koordine etmeye yardımcı olmak amacıyla bir arama motoru oluşturdu. Sistemin arkasındaki veritabanı, kurbanların karşılaştığı kötü muamele, özgürlüğü kısıtlananlarla ilgili kampanyalara dair bilgileri içeriyor.
İnsan hakları grupları, bugünkü arama motorlarının kendilerine gerekli bilgileri sağlayamadığı gerekçesiyle bir arayışa geçtiklerini vurguluyor. Koordinasyonu; insan hakları gruplarının, sivil toplum örgütlerinin ve araştırmacıların daha iyi bir bilgi paylaşımı sağlamaları için çalışan, kâr amacı gütmeyen 'Huridocs'a ait olan proje, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Komitesi ve Uluslararası Kölelik Karşıtları Örgütü gibi gruplarının veritabanlarındanoluşan bir katalogla başladı.
Daha önce, insan hakları ihlallleriyle ilgili detaylı bilgiler gözden kaçıyordu. 3 binden fazla web sitesinden, iki buçuk milyon sayfayı içerien veritabanında 77 dilde arama yapılacak. Çalışmaları 2003'te başlayan Hurisearch'ün 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde açılacak. Gruplar bilgi havuzuyla insan hakları ihlallerine, düşünce suçu mahkûmları için yürütülen kampanyalara dikkat çekmeyi umuyorkaynak:www.tumgazeteler.com
Old 10-12-2006, 17:38   #8
A.Turan

 
Varsayılan

Sayın Yılmaz,
İnsan haklarına ilişkin site kurmanız ilginç. Malum derneklerin maskesinden uzak bir site olduğu izlenimi edindim. Başarılar dilerim.
Old 03-01-2007, 01:17   #9
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

İnsanlar insan haklarının somut bir kavram olduğunu düşünmektedirler.Bu sebeple hangi haklar insan hakkıdır ,hangisi değildir bunun ayırdına varamamaktadırlar.Bu sebeplede ihlal edilen haklarını nasıl korumaları gerektiğini ve kimsenin hakkının ihlal edilmemesi için neler yapılması gerektiğini bilememektedirler.Bu bilgisizliğin sebebi nedir?Neden herkes kendisine karşı bir suç işlendiğinde ceza mahkemesine başvurması gerektiğini biliyor da hangi hakların insan hakkı olup olmadığını bilmiyor.
Önceleri insanlar bu konuda yeterince aydınlatılmadıkları için bilgisizler diye düşünüyordum.ama düşündüğüm zaman şunu farkettim.Gerek ülkemizde gerekse uluslararası olarak bir çok eğitim seminerleri,konferanslar vs. düzenleniyor.Bu konuda somut çalışmalarda bulunuluyor.Dolayısıyla sorunun kaynağı eksik bilgilendirme değil bence.Acaba insanların ÖTEKİ kavramından habersiz olmaları,sadece benmerkezci olarak yaşamaları mı bunun sebebi?Yoksa başka birşey mi?
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 7 04-07-2008 16:43
Çok Acil İnsan Hakları - Din - İngiltere zazaenden Hukuk Soruları Arşivi 2 25-11-2006 22:49
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 29-08-2006 19:28
İnsan Hakları Aktivizmi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Adliye Duvarı 0 05-12-2003 23:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06551099 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.