Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Takip Edilen Ortaklığın Giderilmesi Davasında Azil Halinde Talep Edilecek Vek. Üct.

Yanıt
Old 11-09-2016, 14:50   #31
İzzet Hamle

 
Varsayılan Sayın Babacor, ilgili kararın daire ve numarasını bildirebilir misiniz lütfen?

Sayın Babacor, yanlış anlamadıysam aşağıdaki mesajınızda bir yargıtay kararından alıntı yapmışsınız. Karara ilişkin yargıtay dairesi, dosya numarası ve tarihini paylaşabilir misiniz lütfen? Bu vesile ile iyi bayramlar dilerim.
Old 12-09-2016, 14:37   #32
babacor

 
Varsayılan

Sayin Izzet Hamle, Yargitay karari değil ancak daha once yazdigim bir bilirkisi raporundan alıntılar nedeniyle benzemis olabilir.Akademisyen kimligimle uygulamadaki sorunlu konulardan biri hakkındaki goruslerimi paylasmak istemistim. Bu vesile ile ben de bayraminizi kutlar paylasimlariniz için tesekkur ederim.
Old 13-03-2018, 15:22   #33
av.halea

 
Varsayılan 13.daire tam aksi yönde karar vermiş

Ebru hanım sizinle aynı şekilde düşünüyorum tam dava açacak iken bu aksi yöndeki kararla resmen yıkıldım. Görüşünüz merak ediyorum doğrusu aynı daire ve tam aksi yönde bir karar !
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Esas: 2013/2954, Karar: 2013/10144 İçtihat
Üyemizin Özeti
Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden olmadığından davacının isteyebileceği akdi vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu vekalet ücretidir.
(Karar Tarihi : 18.04.2013)
"Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, avukat olduğunu, davalıya vekaleten Gaziantep 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/676 esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası yürüttüğünü, 9.11.2010 tarihinde karara çıktığını, kararın kesinleşmesi üzerine satış işlemlerini başlattığını, davalının 12.9.2011 tarihinde kendisini haksız olarak azlettiğini, toplam 20.135 TL vekalet ücreti alacağının bulunduğunu ileri sürerek, fazlası saklı kalmak üzere 8.000 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, haklı olarak azlettiğini, davacının ancak maktu vekalet ücreti isteyebileceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, azlin haksız olduğu kabul edilerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı avukat, davalıya vekaleten ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemlerini yürüttüğünü, davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek, ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili amacıyla eldeki davayı açmıştır. Mahkemece azlin haksız olduğu kabul edilerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 6.666,67 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda satış bedelinden davalının hissesine düşen miktar üzerinden %20 oranında akdi vekalet ücreti hesaplanmıştır. Avukatlık Kanununun 164/4 maddesinde "...Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uygulanır." hükmü düzenlenmiştir. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı çekişmesizdir. Ortaklığın giderilmesi davası ve satış işlemleri değeri para ile ölçülebilen dava ve iş türlerinden değildir. Öyle olunca mahkemece davacının isteyebileceği akdi vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenen maktu vekalet ücretine göre belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

KARAR : Yukarda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının ikinci bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bent gereğince kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 99.00 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi."
Old 13-03-2018, 15:43   #34
av.halea

 
Varsayılan

Tam aksi yönde bir karar çok arada kaldım

, T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2008/5679
Karar: 2008/11903
Karar Tarihi: 16.10.2008


İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - HAKSIZ AZİL SEBEBİYLE ÜCRETİ VEKALET İSTEMİ - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI HALİ - AVUKATLIK ÜCRETİNİN TESPİTİ - ZAMANAŞIMI - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde bulunmayan ve nedenleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 67) (818 S. K. m. 126) (1136 S. K. m. 164, 173, 174) (213 S. K. m. 296)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılan nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat Oğuz Nazlım ile davacı Ebru Şahin vekili avukat Şahin Karabulut'un gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamalı dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde bulunmayan ve nedenleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 605,68 YTL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 550,00 YTL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 16.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.


T.C.
KADIKÖY
4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2005/345
KARAR NO :2008/59
KARAR TARİHİ :28.02.2008

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan itirazın iptali davasının mahkemenin yapılan açık yargılaması sonucunda;

Davacı vekili mahkemeye verdiği dilekçesinde davacı asilin avukat olup davalı Akil'in avukatlığını üstlendiğini, davalının Muğla ilinde pek çok taşınmazla ilgili davalar açtığı gibi murislerinden intikal eden menkul ve gayrimenkullerle ilgili hukuki işlemlerde yürüttüğünü, 5 yıllık süreç içerisinde pek çok dava ve işlem yapılmasına karşın davalı tarafından kararlaştırılan 25.000.00 YTL ücreti vekaletin ödenmediğini buna karşın davalının 15.08.2008 tarihinde Muğla 2. Noterliğinden gönderdiği iki ayrı azilname ile davacıyı vekillikten azlettiği bunun üzerine davalıya ücret ödenmesine ilişkin ihtarname gönderildiği ancak red cevabı verildiği, davalı hakkında Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü'nün 2005/13730 E. sayılı dosyasında takip yaptığını davalının takibe kötüniyetle itiraz ettiğini itirazın iptaline takibin devamına % 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili yazılı cevabında davayı kabul etmediklerini takip talebinde belirtilen borcun sebebi ile bu davada belirtilen borç sebebinin farklı olduğunu dava dilekçesinde belirtilen davalardan bazılarının devir ve intikal işlemlerinin zamanaşımına uğradığını 5 yılı dolduran davalar olduğunu davacının avukatlık ücreti isteğinin Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesine göre fahiş olduğunu azlin haklı nedenlerinin bulunduğunu davacının tüm muameleleri bizzat yürüttüğünü izah etmesine karşın muamelenin mirasçılar eliyle yürütüldüğünü, intikal işlemi için gerekli olan masraf ve giderlerin yine Muğla'daki mirasçılar tarafından karşılandığını davanın gereksiz yere uzamasına neden olduğunu ve dosya masraflarının verildiği halde mazeret gönderilerek avukatın duruşmalara girmediğini, Muğla'da bulunan bir kısım akrabaları ve ortak dostları arayarak davalı hakkında hakaretlerde bulunduğunu redde karar verilmesini savunmuştur.

Dava İİK.67. maddesine dayalı itirazın iptali istemi olup Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü'nün 2005/13730 E. sayılı dosyasında davacının 25.000,00 YTL asıl alacak için takip yaptığı ödeme emrinin 08.11.2005 gününde davalıya tebliğ edildiği davalının süresinde vekil marifetiyle borcun tamamına, sebeplerine itiraz olunduğu süresinde bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dava haksız azil sebebiyle ücreti vekalet ücreti isteminden ibaret olup, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesi ve keza 164/4. maddeleri hükümleri çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Tarafların listesini verdiği deliller toplanmış, davacının takip talebine dayanak yaptığı dosyaların fotokopileri klasör halinde bu dosya ekine temin edilmiştir.

Davalının davacıya çekmiş bulunduğu Muğla 2. Noterliği'nin 15.08.2005 tarih 5463 yevmiye numaralı ihtarnamesi celbolunmuş, içeriğine göre <gördüğü lüzum üzerine> davacıyı vekillikten azlettiği anlaşılmıştır. Yine aynı noterlikten dava dışı Seçkin Tombak'ın da aynı tarihli ve 5462 yevmiye numaralı azilnamesi ile azlettiği anlaşılmıştır.

Davalı azlin haklı olduğunu ve bu hususun tanıkla ispat edeceğini bildirmiş olmakla tarafların listesini verdiği tanıklar dinlenmiştir.

Davacı tanığı İrem Şahin, 5 yıldır görülen davalarda davalı tarafın herhangi bir ücret ödemediğini belirtirken davalının tanıkları Reyhan Nurlu, Nedim Koçak ve Şükriye Çetin, davacı avukata istenen ücretin götürüldüğünü davacı avukatın istediği kadar masrafın olmayacağını da sonradan davacının öğrendiğini ve istenen masraflar karşısında azledildiğini bildirmişler tanık Şükriye Çetin, bizzat masrafları kendisinin yaptığını kendisinin işleri ve masrafı yapamayacak duruma gelince davalı kardeşinin yeni bir avukat seçtiğini davacının kendilerine hakaret içeren telefonlar ettiğini bildirmiştir.

Dosya bilirkişiye tevdii olunmuş, 25.10.2007 tarihli ilk ve 22.01.2008 tarihli ek raporlar temin edilmiştir.

Davacının takip talebine konu ettiği davalara göre ücreti vekalet alacağının 16.599,00 YTL olduğu mütalaa edilmiş davalı tarafın itirazı üzerine alınan ek raporda tutarın 14.957,04 YTL olarak hesaplandığı görülmüştür.

Toplanan tüm delillere göre:

Davalı takip talebine esas dosyaların dışında davanın konusunun farklı olduğu ve bir kısım intikal muameleler yönünden zamanaşımının gerçekleştiği savunulmuş ise de B.K. 126. maddesi gereğince davanın 5 yıllık zamanaşımına tabii olduğu azilnamenin tebliğ tarihi ile davanın açıldığı tarih karşısında zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmıştır.

Davalı azlin haklı olduğunu savunmuş olup çektiği azilnamede bu konuda bir iddianın var olmadığı görülmüştür.

Davalı savunmasını tanık beyanlarına dayandırmış ise de Avukatların masraflarının müvekkilden karşılanacağının Avukatlık Kanunu'nun 173/3. maddesinde yer aldığı avukatın masraf istemesinin tabi olduğu ve masraf istediğinden ötürü azlin haklı sayılamayacağı istediği masrafların ödendiğine ilişkin makbuz ve belge sunulmadığı bu konudaki soyut tanık beyanlarına itibar olunamayacağı anlaşıldığından azilnamenin haksız olduğu sonucuna varılmıştır.

Davalı izale-i şüyuu davalarının Avukatlık Yasası'nın 164/4. maddesini kapsamında olmadığını nitekim mahkemesinden tarifeye göre verilen ücreti vekaletin maktu bulunduğunu ve satış bedeli üzerinden hesap edildiğini ileri sürmüş ise de, Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesine göre haksız azil halinde ücretin tamamının ödeneceğinin belirtildiği bir sözleşme bulunmaması durumunda da aynı yasanın 164/4. maddesine göre hesaplama yapılmak gerektiği ve davanın iş sahibi lehine sonuçlanmış gibi kabul edilerek müddeabihin değerinin % 10 ile 20 arasında bir miktar olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu madde hükmünden izale-i şüyuu davaları hariç tutulmamış aksine madde metninde <müddeabihin değeri> ölçüsü yer almış olduğundan Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2005/344 E. sayılı dosyası yönünden yapılan itiraz kabul edilmemiştir.

Davalı taraf ayrıca intifa hakkı sahibi Habibe Tombak yönünden Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2001/596 Esas sayılı dosyasında görülen tapu iptali - tescil davasında intifa hakkının değerlendirmeye esas alınarak gayrimenkullerin kıymetinin buna göre belirlenmesi yönündeki savunması bilirkişice kabul edilmiş, buna göre ek raporda intifa değeri bu davada görülen gayrimenkullerin kıymetinden indirilmiştir. Her ne kadar davalı vekili 27.02.2007 günlü dilekçesi ile indirilen miktara itiraz edip, Vergi Usul Kanunu dışında Tapu Kadastro Müdürlüğü internet sitesinden temin ettiği uygulama rehberini de dayanak alarak yeniden intifa hakkı değerinin hesaplanması gerektiğini ileri sürmüş ise de temel olan Vergi Usul Kanunu'nun 296. maddesi gereğince yapılan hesabın yerinde ve yeterli olduğu anlaşılmış istemin kısmen kabulü ile 14.957,04 YTL asıl alacak üzerinden itirazın iptaline, iş yargılamayı gerektirdiğinden inkar tazminatı isteğinin reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü'nün 2005/13730 sayılı dosyasında

1- Davanın kısmen kabulü ile,

Asıl alacağın 14.957,04 YTL olarak tespiti ile bu rakam üzerinden itirazın iptaline, takibin devamına.

2- Asıl alacağa takip tarihinden itibaren (31.10.2005) tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

3- Davacının inkar tazminatı isteğinin reddine, fazlanın reddine,

Alınması gereken 807,68 YTL harçtan peşin alınan 212,50 YTL harcın mahsubu ile bakiye 595,18 YTL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davacı vekili yararına karar tarihindeki tarife gereğince hesaplanan 1.794,84 YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Red edilen bölüm üzerinden davalı vekili yararına karar tarihindeki tarife gereğince hesaplanan 1.205,16 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Davacının yaptığı 225,70 YTL harç, 175,00 YTL bilirkişi ücreti, 10,50 YTL tebligat gideri olmak üzere toplam 411,20 YTL masraftan davanın red ve kabul durumuna göre hesaplanan 230,27 YTL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,

7- Davalının yapmış bulunduğu 152,00 YTL tanık ve talimat giderlerinin davanın red ve kabul durumuna göre hesaplanan 67,00 YTL nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kalan masrafın davalı üzerinde tutulmasına dair taraf vekillerinin yüzlerinde gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 28.02.2008 (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı[/quote]
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ortaklığın giderilmesi davasında üçüncü kişi müdahalesi neticesi sebepsiz zenginleşme Av.Öznur A. Arabacı Meslektaşların Soruları 5 09-10-2015 10:25
Ortaklığın giderilmesi davasında satış süreci Koray Ö. Meslektaşların Soruları 4 11-02-2015 23:58
ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme denizyldz_84 Meslektaşların Soruları 3 21-12-2008 18:32
ortaklığın giderilmesi davasında satışın yapılması ve karar için yatırılan harç imperium Meslektaşların Soruları 2 26-09-2008 13:05
Ortaklığın giderilmesi davasında müdahale avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 03-12-2006 19:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04106808 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.