Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ön Inceleme Duruşmasi öncesi Kesin Süre Vererek Delil Listesi Isteme

Yanıt
Old 19-07-2021, 12:11   #1
AHMET01

 
Varsayılan ön Inceleme Duruşmasi öncesi Kesin Süre Vererek Delil Listesi Isteme

Değeli Meslektaşlarım!

Aile Mahkemesi Boşanma Davası kapsamında ön inceleme duruşması öncesi gönderdiği İnceleme Tutanağı ile dilekçelerde belirtilen ve henüz sunulmayan belgelerin iki haftalık kesin sürede mahkemeye sunulması talebinde bulunmuştur. Tanık deliline ise hiç değinmemiştir. Gereğinin zamanında yerine getirilmemesi durumunda bu delillerden vazgeçilmiş sayılacağı ihtarını da yapmıştır. Vadenin son günü hem resmi tatil olan Kurban Bayramına hem de adli tatile denk gelmektedir. Kanaatimce HMK m.103/1-a gereği delillerin toplanması adli tatilde yapılabildiğinden adli tatil yönünden süre uzamaz. Fakat resmi tatil yönünden yani kurban bayramı yönünden ilk mesai gününe uzar. Ön inceleme duruşması olmadan yani anlaşmazlık konuları tam belirlenmeden kesin süre verilerek delillerin istenmesi uygun mudur?

Bu konuda değerli görüş ve bilgilerinizi paylaşır mısınız?
Old 19-07-2021, 14:25   #2
av.gokcen

 
Varsayılan

Merhaba,

Adli tatil nedeniyle süre uzar.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

7251 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik öncesinde, taraflara ön inceleme safhasında taraflara dilekçelerinde gösterdikleri fakat sunmadıkları delilleri sunmaları için iki haftalık kesin süre verilmesi söz konusuydu (m. 140/5).

Değişiklik ile, taraflara bu delilleri sunmaları için verilen iki haftalık sürenin ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğinden itibaren başlaması öngörülmüştür (m.139). Bu sürede bildirilmeyen delillere dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılacağı ise HMK m. 140/5’te açıkça belirtilmiştir.

Dolayısıyla, delillerin ön inceleme aşamasının öncesinde tamamen sunulmuş olması gerekmektedir. Burada amaç delil toplama sürecinde süre kaybetmeyi önleyerek yargılamayı hızlandırmaktır.
Old 19-07-2021, 17:50   #3
AHMET01

 
Varsayılan

Meslektaşım çok teşekkür ederim.

Cevap dilekçesinde tanık deline dayandık fakat esas listeyi sunmadık. Bu konu da çok ihtilaflı. Kimisi cevap dilekçelerinde tanıklarda açıkça belirtilmeli, kimisi ön incelemeden sonra verilen sürede verilebilir diyor. Son durum hakkında da siz veya diğer meslektaşlar katkı sağlayabilir mi?

Adli tatilde görülecek dava ve işler
MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Son olarak HMK m.103/1-a Adli tatilde görülecek işler içerisinde delillerin tespiti de sayılmış. Bu nedenle endişeliyim. Sanki delillerin toplanmasında adli tatilde süre uzamıyor gibi. Ne dersiniz?
Old 19-07-2021, 20:38   #4
drako

 
Varsayılan

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanı olan Ömer Uğur Gençcan'ın ve dairenin bu konuda görüşü net.Tanık belge delili olmadığından ön inceleme öncesinde bildirilmesinin zorunlu olmadığını,öninceleme sonrasında da bu listenin bildirileceğini hatta tanık isim ve adreslerinin ön inceleme sonrasında bildirilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtmekteler.
Old 19-07-2021, 20:58   #5
AHMET01

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım !

Katkınız için çok teşekkür ederim.

Bu vesile ile Değerli Meslektaşlarımın da dahil bulunduğu güzide Türk Hukuk Sitesi ailesinin Kurban Bayramını tebrik eder; sağlık ve mutluluklar dilerim.
Old 19-07-2021, 21:11   #6
AHMET01

 
Varsayılan

Adli tatilde görülecek dava ve işler :

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

6100 sayılı HMK m.103/1-a Adli tatilde görülecek işler içerisinde delillerin tespiti de sayılmış. Bu nedenle dilekçelerde dayanılan belgelerin iki haftalık kesin sürede sunulmasının mahkemece istenmesi ve bu sürenin son gününün adli tatile denk gelmesi karşısında bu sürenin adli tatilin sonuna uzayıp uzamayacağı konusunda da gerekçeli bir yanıt verilirse makbule geçer.

Tekrar Teşekkürler, İyi Bayramlar.
Old 20-07-2021, 12:05   #7
av.gokcen

 
Varsayılan

Meslektaşım,

6100 sayılı HMK m.103/1-a Adli tatilde görülecek işler içerisinde "delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma... hakkında karar verilmesi" şeklinde yer alan "delillerin tespiti" HMK madde 400 ve devamında yer alan Delil Tespiti ile ilgilidir. Örneğin bir dava açmadan önce delillerin tespiti için görevli mahkemede değişik iş dosyası ile delil tespiti talep edilmesi gibi.

Bu nedenle derdest bir davada delil listesi sunulması için ön inceleme duruşmasının taraflara tebliğ edildiği tebligat ile kesin sürenin bildirilmesi halinde HMK MADDE 104 gereği bu süre, ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
Old 21-07-2021, 19:03   #8
AHMET01

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım av.gokcen !

Katkınız için çok teşekkür ederim.

Sağlıklı ve mutlu bayramlar.
Old 24-07-2021, 13:53   #9
AHMET01

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım !

av.gokcen ve drako Meslektaşlarımız çok değerli katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konunun ihtilafa meydan vermeyecek şekilde açıklığa kavuşması adına müsaadenizle biraz daha irdelemekte yarar var.

Aşağıda ulaşım adresini verdiğim bir makalede (makalenin 19. sayfasında) hakimin verdiği süreler HMK m. 104 kapsamına girmez yani adli tatilde verilen süre uzamaz şeklinde bir görüş var. Mümkünse bu konu hakkındaki görüş ve tecrübelerimizi de bildirebilir miyiz? Elimizde mahkeme içtihadı varsa somut delil olması yönünden daha da iyi olur. Katkılar için şimdiden teşekkürler.

"Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır (HMK m. 104).

Hükümde açıkça “bu Kanunun tayin ettiği süreler” den söz edildiği için, hâkimin verdiği süreler için Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 104. maddesi uygulanmaz."

(http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-129-1642)
Old 25-07-2021, 00:07   #10
av.gokcen

 
Varsayılan

Meslektaşım,

Tarafların dilekçelerinde gösterdikleri delilleri sunması, başka yerden getirtilecek ise açıklaması için verilen süre de "kanunun tayin ettiği süre"dir.

Hakimin verdiği süre olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim.

Ön İnceleme Duruşmasına Davet
HMK Madde 139
(1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. (Değişik cümle:22/7/2020-7251/13 md.) Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:

a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar.

b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.

ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.

HMK madde 139, ç bendine göre 2 haftalık kesin süre diyor.

Sonradan Delil Gösterilmesi
HMK Madde 145
(1) Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.

HMK madde 145, 1 de kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler diyor.

O halde, delillerin sunulmasına dair ön inceleme duruşmasına davete ilişkin tutanak ve tebligatta yer alan sürenin kanunun tayin ettiği süre olduğu ortaya çıkıyor.
Old 26-07-2021, 00:07   #11
AHMET01

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım av.gokcen !

Katkılarınız için çok teşekkür ederim.

Sürelerle ilgili güzel bir makale. Okumakta yarar var.

https://dergipark.org.tr/tr/download...le-file/179511
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ön inceleme duruşması kesin süre. imsel Meslektaşların Soruları 2 19-01-2018 21:56
Boşanma davasında kesin süre dışında delil ve tanık listesi verilmesi Asya Emek Meslektaşların Soruları 1 22-08-2013 17:51
delil listesi kesin süre: "-ihtarına" denmesine fakat "(ihtar yapıldı)" ibaresinin olmaması Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU Meslektaşların Soruları 2 27-03-2011 00:57
delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği serdarserdar Meslektaşların Soruları 4 04-03-2010 14:07
kesin süre iç.de delil listesi verilmemis ise ıslah ile delil sunulabilirmi av.mustafapak Meslektaşların Soruları 12 19-02-2009 12:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03511405 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.