Mesajı Okuyun
Old 11-08-2007, 00:02   #5
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/7190
Karar: 2005/35161
Karar Tarihi: 07.11.2005
ÖZET: (Bir Kısmı Yerel Mahkeme Kararından Alınmıştır) Yerel mahkemece; davacı, güvenlik hizmeti veren şirket elemanı olarak çalışmış olduğundan ve davalılar arasındaki sözleşmenin sona ermesini takiben işten çıkartıldığından ve bu çalışma şekline göre, davalılar arasında 4857 S.K.'nın 2.maddesinde öngörülen şekilde alt-üst işveren ilişkisi bulunmadığından bahisle davacının işçilik alacaklarından davalı R. A.Ş.nin sorumlu tutulamayacağı sonucuna varılmıştır. Asıl işveren işçi alacaklarından sorumluluktan ancak işçilerin münhasıran kendi işyerinde çalıştırılmaması halinde kurtulabilir. Somut olayda böyle bir iddia ve delil bulunmamaktadır.
(4857 S. K. m. 2, 17, 41) (1475 S. K. m. 14)
Dava: Davac
ı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Mahkemece davalılar arasında asıl işveren - alt işveren ilişkisi olmadığı gerekçesiyle R. Transmisyon San. ve Tic. AŞ. hakkındaki davanın reddine karar verilmişse de, dosya içeriğinden davalılar arasında güvenlik hizmetleriyle ilgili olarak asıl işveren - alt işveren ilişkisi kurulduğu anlaşılmaktadır. Güvenlik hizmetleri veren M. Ltd. Şti. nin dava dışı başka işverenlere de güvenlik hizmeti vermesi, davalılar arasında kurulan asıl işveren- alt işveren ilişkisini geçersiz kılmaz. Asıl işveren işçi alacaklarından sorumluluktan ancak işçilerin münhasıran kendi işyerinde çalıştırılmaması halinde kurtulabilir. Somut olayda böyle bir iddia ve delil bulunmamaktadır. Buna rağmen asıl işveren R. AŞ. hakkındaki davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************