Mesajı Okuyun
Old 26-01-2013, 17:07   #8
sisdempol

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/8949
KARAR NO: 2012/12207 YARGITAY İLAMI

MAHKEMESİ : TORBALI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 04/01/2012
NUMARASI : 2011/581-2012/1
DAVACILAR : S P VD.
DAYALI : TORBALI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Taraflar, arasındaki resmi senetlerin sahteciliğinin tespiti ve iptali davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ye sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 30.04.2012 gün ve 2012/5032-6133 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR
Dava, tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi senetle devri yapılan ve bir adet taşınmaz üzerindeki ipoteğin de terkine dair işlemlerin sahte olduğu ileri sürülerek iptali ile tapu iptali ve tescil, ayrıca ipoteğin terkini işleminin de iptali istemlerine ilişkindir.
Mahkemece, davalı Tapu Sicil Müdürlüğü'ne tebligat yapılmadan dosya üzerinde 6100 sayılı HMK'nun 115/2. maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece, Torbalı 1 .Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/243 esas sayılı dosyasının tapu kaydının yolsuz olduğunun tespiti ile düzeltilerek davacı adına tescili talebine ilişkin olduğu, dava konusu sahteliği tespit ve iptali istenilen resmi belgelerle ilgili olarak görülmekte olan bu davanın halen derdest olduğu, HMK'nun 115/2. maddesi uyarınca dava şartının yokluğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verildiği görülmüştür.
Dosyanın incelenmesinde; Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/243 esas sayılı dosyasında 580 ve 581 sayılı parsellerle ilgili olarak. 2009/200 esas sayılı dosyasında 582 sayılı parsellerle ilgili olarak son malikler aleyhine sahtelik nedeniyle tapu iptali ve tescil talebinde bulunulduğu, bu dosyalarda tapu sicil müdürlüğünün hasım gösterilmediği, Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesinin bu dosyalarla birleştirilen 2009/268 esas sayılı dosyasında ise tapu sicil müdürlüğü hasım gösterilerek 580 sayılı parselle ilgili olarak miktaı düzeltilmesi talep edildiği görülmüştür.
2012/8949-2012/12207 -2-

Bu davada ise 580, 581 ve 582 sayılı parsellerin tapu sicil müdürlüğünde düzenlenen resmi senetle tapudan devrine ilişkin işlemlerin ve ipoteğin terkini işleminin sahteliğinin tespiti ve iptali talebi ile sadece tapu sicil müdürlüğü hasım gösterilerek dava açılmıştır.
Derdestlikten maksat, bir davanın açılmış ve görülmekte olmasıdır. 6100 sayılı HMK'nun 114/1-1 maddesinde aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması yani "derdestlik" hususu dava şartlarından biri olarak sayılmaktadır. Aynı Yasa'nm 115/2. maddesince de, dava şartı noksanlığının tespiti halinde davanın usulden reddine karar verilir. Davaya konu olayda, 2008/243 ve 2009/200 esas sayılı dosyalarda açılan davalardaki hukuki sebep ile bu davadaki hukuki sebep aynı ise de davanın tarafları farklıdır. Yine Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/268 esas sayılı dosyasında açılan dava ile bu davanın tarafları aynı ise de her iki davanın hukuki sebebi farklıdır. Bu nedenle mahkemece davanın derdestlik nedeniyle reddi doğru değildir.
Davacılar vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme taleplerinin yerinde olduğu, Dairemizce davanın derdestlik nedeniyle reddine ilişkin kararının sehven onandığı anlaşılmakla karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin onama ilamının kaldırılarak hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 30.04.2012 tarihli ve 2012/5032-6133 sayılı ilamının KALDIRILMASINA, hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, gereksiz yatırılan harcın istek halinde iadesine, 23.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.